1. Genetic aspects of schizophrenia
    A. Yu. Morozova et al, 2017, Zhurnal nevrologii i psikhiatrii im. S.S. Korsakova CrossRef