Early Online

MicroRNA‑634 alters nerve apoptosis via the PI3K/Akt pathway in cerebral infarction

Yajun Chang, Wei Huang, Qian Sun, Suli Li, Zhongkai Yan, Qiumin Wang, Xiumin Liu

Published online on: July 13, 2018

Long non‑coding RNA urothelial cancer associated 1 regulates radioresistance via the hexokinase 2/glycolytic pathway in cervical cancer

Li Fan, Chunxian Huang, Jing Li, Tian Gao, Zhongqiu Lin, Tingting Yao

Published online on: July 13, 2018

Regenerative potential of human nucleus pulposus resident stem/progenitor cells declines with ageing and intervertebral disc degeneration

Hao Wu, Yupan Shang, Jiayue Yu, Xiaoli Zeng, Jinhua Lin, Mei Tu, Lek Hang Cheang, Jiaqing Zhang

Published online on: July 12, 2018

Identification of genes and signaling pathways associated with arthrogryposis‑renal dysfunction‑cholestasis syndrome using weighted correlation network analysis

Miao Chai, Liju Su, Xiaolei Hao, Meng Zhang, Lihui Zheng, Jiabing Bi, Xiao Han, Bohai Yu

Published online on: July 12, 2018

Notch signalling induces epithelial‑mesenchymal transition to promote metastasis in oral squamous cell carcinoma

Jianping Zhang, Genjian Zheng, Lan Zhou, Pengcheng Li, Man Yun, Qi Shi, Tingli Wang, Xiaotong Wu

Published online on: July 12, 2018

Effect of phlorotannins on myofibroblast differentiation and ECM protein expression in transforming growth factor β1‑induced nasal polyp‑derived fibroblasts

Jungik Park, Grace Choi, Mi‑Jin Yim, Jeong Min Lee, Jong Su Yoo, Won Sun Park, Seong Kook Park, Saegwang Park, Su‑Kil Seo, Tae‑Geum Kim, Dae‑Sung Lee, Il‑Whan Choi

Published online on: July 12, 2018

miR‑199a‑3p/Sp1/LDHA axis controls aerobic glycolysis in testicular tumor cells

Shihua Zhou, Ziqian Min, Kang Sun, Sijie Qu, Jinrun Zhou, Hongyan Duan, Huawei Liu, Xiaowen Liu, Zhijun Gong, Dan Li

Published online on: July 12, 2018

Loss of conserved ubiquitylation sites in conserved proteins during human evolution

Dongbin Park, Chul Jun Goh, Hyein Kim, Ji Seok Lee, Yoonsoo Hahn

Published online on: July 12, 2018
Open Access

miR‑330‑5p inhibits H2O2‑induced adipogenic differentiation of MSCs by regulating RXRγ

Weiping Huang, Ke Li, Aijun Liu, Zeyu Yang, Chenxia Hu, Dongfeng Chen, Hongqi Wang

Published online on: July 12, 2018
Open Access

Effect of celastrol on toll‑like receptor 4‑mediated inflammatory response in free fatty acid‑induced HepG2 cells

Li‑Ping Han, Bei Sun, Chun‑Jun Li, Yun Xie, Li‑Ming Chen

Published online on: July 12, 2018
Open Access

Wogonin suppresses the LPS‑enhanced invasiveness of MDA‑MB‑231 breast cancer cells by inhibiting the 5‑LO/BLT2 cascade

Ji‑Hyun Go, Jun‑Dong Wei, Jae‑In Park, Kyung‑Seop Ahn, Jae‑Hong Kim

Published online on: July 12, 2018
Open Access

Functions of EpCAM in physiological processes and diseases (Review)

Li Huang, Yanhong Yang, Fei Yang, Shaomin Liu, Ziqin Zhu, Zili Lei, Jiao Guo

Published online on: July 11, 2018
Open Access

A comprehensive analysis of prognosis prediction models based on pathway‑level, gene‑level and clinical information for glioblastoma

Ruqing Liang, Meng Wang, Guizhi Zheng, Hua Zhu, Yaqin Zhi, Zongwen Sun

Published online on: July 11, 2018
Open Access

Shear stress promotes differentiation of stem cells from human exfoliated deciduous teeth into endothelial cells via the downstream pathway of VEGF-Notch signaling

Penglai Wang, Shaoyue Zhu, Changyong Yuan, Lei Wang, Jianguang Xu, Zongxiang Liu

Published online on: July 6, 2018
Open Access

BMS‑345541 inhibits airway inflammation and epithelial‑mesenchymal transition in airway remodeling of asthmatic mice

Xiaohua Zhu, Qiugen Li, Guozhu Hu, Jun Wang, Qinghua Hu, Zhiqiang Liu, Gang Wu, Ying Zhong

Published online on: July 6, 2018
Open Access

Effect of autophagy on allodynia, hyperalgesia and astrocyte activation in a rat model of neuropathic pain

Hongguang Chen, Yajiao Hu, Keliang Xie, Yajun Chen, Huixing Wang, Yingxue Bian, Yanyan Wang, Aili Dong, Yonghao Yu

Published online on: July 6, 2018
Open Access

Effects of FSS on the expression and localization of the core proteins in two Wnt signaling pathways, and their association with ciliogenesis

Xin Sheng, Yan Sheng, Yuehua Liu, Xiaoqiong Li, Bo Shu, Dayu Li

Published online on: July 5, 2018

Potential repositioning of GV1001 as a therapeutic agent for testosterone‑induced benign prostatic hyperplasia

Kyeong Seok Kim, Hun Yong Yang, Seung‑Cheol Chang, Young‑Mi Kim, Kwang Youl Lee, Byung Mu Lee, Hyung Sik Kim

Published online on: July 5, 2018
Open Access

Alantolactone induces apoptosis and suppresses migration in MCF‑7 human breast cancer cells via the p38 MAPK, NF‑κB and Nrf2 signaling pathways

Jianli Liu, Meijia Liu, Shuai Wang, Yin He, Yapeng Huo, Zhijun Yang, Xiangyu Cao

Published online on: July 4, 2018
Open Access

Targeted next‑generation sequencing identifies two novel COL2A1 gene mutations in Stickler syndrome with bilateral retinal detachment

Xinhua Huang, Ying Lin, Chuan Chen, Yi Zhu, Hongbin Gao, Tao Li, Bingqian Liu, Cancan Lyu, Ying Huang, Qingxiu Wu, Haichun Li, Chenjin Jin, Xiaoling Liang, Lin Lu

Published online on: July 4, 2018
Open Access

TGM2 knockdown reverses cisplatin chemoresistance in osteosarcoma

Cuiyun Li, Jing Cai, Fugui Ge, Guilong Wang

Published online on: July 4, 2018

Efficient increase of the novel recombinant human plasminogen activator expression level and stability through the use of homozygote transgenic rabbits

Zhengyi He, Lei Jiang, Ting Zhang, Minya Zhou, Daijin Wu, Tingting Yuan, Yuguo Yuan, Yong Cheng

Published online on: July 4, 2018

Evaluation of intestinal injury, inflammatory response and oxidative stress following intracerebral hemorrhage in mice

Yijun Cheng, Jieyu Zan, Yaying Song, Guoyuan Yang, Hanbing Shang, Weiguo Zhao

Published online on: July 4, 2018

Downregulation of hepatic lipase is associated with decreased CD133 expression and clone formation in HepG2 cells

Xuehua Liu, Junhua Zuo, Yuan Fang, Jing Wen, Feihong Deng, Hui Zhong, Bo Jiang, Jide Wang, Biao Nie

Published online on: July 4, 2018

Scopoletin downregulates MMP‑1 expression in human fibroblasts via inhibition of p38 phosphorylation

Hae‑Lim Kim, Sung Min Woo, Woo Rin Choi, Hong‑Suk Kim, Chunsik Yi, Kyung‑Hyeon Kim, Jinhua Cheng, Seung Hwan Yang, Joo‑Won Suh

Published online on: July 4, 2018
Journal Cover

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image