Early Online

Open Access

Upregulation of HOXA1 promotes tumorigenesis and development of non‑small cell lung cancer: A comprehensive investigation based on reverse transcription-quantitative polymerase chain reaction and bioinformatics analysis

Yu Zhang, Xiao-Jiao Li, Rong-Quan He, Xiao Wang, Tong-Tong Zhang, Yuan Qin, Rui Zhang, Yun Deng, Han-Lin Wang, Dian-Zhong Luo, Gang Chen

Published online on: April 16, 2018
Open Access

Antitumoral effect of Ocoxin, a natural compound-containing nutritional supplement, in small cell lung cancer

Elena Díaz-Rodríguez, Eduardo Sanz, Atanasio Pandiella

Published online on: April 16, 2018

MicroRNA-18a inhibits cell growth and induces apoptosis in osteosarcoma by targeting MED27

Jing Ding, Lin Sha, Pinquan Shen, Man Huang, Qixun Cai, Jiyu Li

Published online on: April 16, 2018
Open Access

Differences between carcinoma of the cecum and ascending colon: Evidence based on clinical and embryological data

Xin Xie, Zhangjian Zhou, Yongchun Song, Wei Wang, Chengxue Dang, Hao Zhang

Published online on: April 12, 2018

C-terminal binding protein‑2 mediates cisplatin chemoresistance in esophageal cancer cells via the inhibition of apoptosis

Hui Shi, Yinting Mao, Qianqian Ju, Yingcheng Wu, Wen Bai, Peiwen Wang, Yudong Zhang, Maorong Jiang

Published online on: April 12, 2018

Oncogenic miR-96-5p inhibits apoptosis by targeting the caspase-9 gene in hepatocellular carcinoma

Naoto Iwai, Kohichiroh Yasui, Akira Tomie, Yasuyuki Gen, Kei Terasaki, Tomoko Kitaichi, Tomohiro Soda, Nobuhisa Yamada, Osamu Dohi, Yuya Seko, Atsushi Umemura, Taichiro Nishikawa, Kanji Yamaguchi, Michihisa Moriguchi, Hideyuki Konishi, Yuji Naito, Yoshito Itoh

Published online on: April 12, 2018
Open Access

HepaCAM inhibits the malignant behavior of castration-resistant prostate cancer cells by downregulating Notch signaling and PF-3084014 (a γ-secretase inhibitor) partly reverses the resistance of refractory prostate cancer to docetaxel and enzalutamide in vitro

Zhongbo Du, Luo Li, Wei Sun, Xiao Wang, Yao Zhang, Zhixiong Chen, Mengjuan Yuan, Zhen Quan, Nanjing Liu, Yanni Hao, Ting Li, Jinhua Wang, Chunli Luo, Xiaohou Wu

Published online on: April 12, 2018

Circular RNA circCDK13 suppresses cell proliferation, migration and invasion by modulating the JAK/STAT and PI3K/AKT pathways in liver cancer

Qu Lin, Yun-Biao Ling, Jun-Wei Chen, Chu-Ren Zhou, Jie Chen, Xing Li, Ming-Sheng Huang

Published online on: April 12, 2018
Open Access

Survivin knockdown induces senescence in TTF‑1-expressing, KRAS-mutant lung adenocarcinomas

Toshiyuki Sumi, Sachie Hirai, Miki Yamaguchi, Yusuke Tanaka, Makoto Tada, Gen Yamada, Tadashi Hasegawa, Yohei Miyagi, Toshiro Niki, Atsushi Watanabe, Hiroki Takahashi, Yuji Sakuma

Published online on: April 11, 2018
Open Access

MORC2, a novel oncogene, is upregulated in liver cancer and contributes to proliferation, metastasis and chemoresistance

Zhihong Pan, Qianshan Ding, Qian Guo, Yong Guo, Lianlian Wu, Lu Wu, Meng Tang, Honggang Yu, Fuxiang Zhou

Published online on: March 27, 2018
Journal Cover

Cover Legend PDF

Print ISSN: 1019-6439
Online ISSN: 1791-2423

2016 Impact Factor: 3.079
Ranked #33/217 Oncology
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image