Early Online

Open Access

Metabolic disparities of different oxidative stress‑inducing conditions in HTR8/SVneo cells

Jingdong Chen, Ting‑Li Han, Xiaobo Zhou, Philip Baker, Yong Shao, Hua Zhang

Published online on: December 5, 2019
Open Access

Role of adenosine deaminase 2 gene variants in pediatric deficiency of adenosine deaminase 2: A structural biological approach

Maria I. Zervou, George N. Goulielmos, Michail Matalliotakis, Charoula Matalliotaki, Demetrios A. Spandidos, Elias Eliopoulos

Published online on: December 5, 2019
Open Access

Swimming exercise inhibits myocardial ER stress in the hearts of aged mice by enhancing cGMP‑PKG signaling

Pan Chang, Xiaomeng Zhang, Mingyang Zhang, Guohua Li, Lang Hu, Huishou Zhao, Xiaoxing Zhu, Juan Wu, Xihui Wang, Kaiyan Wang, Jing Zhang, Minggang Ren, Baoying Chen, Xiaoling Zhu, Miaozhang Zhu, Jun Yu

Published online on: December 5, 2019
Open Access

Notch inhibitor mitigates renal ischemia‑reperfusion injury in diabetic rats

Xiaokai Duan, Guijun Qin

Published online on: December 4, 2019
Open Access

Long intergenic non‑protein coding RNA 00460 predicts a poor prognosis and promotes tumorigenesis of human osteosarcoma

Jian‑Jun Jiang, Feng‑Chao Wang, Li‑Ping Han

Published online on: December 4, 2019
Open Access

Carboxyl terminal activating region 3 of latent membrane protein 1 encoded by the Epstein‑Barr virus regulates cell proliferation and protein expression in NP69 cells

Zhi‑Wei Zhang, He‑Liang Zhang, Yan‑Hui Yu, Yong‑Mei Ouyang, Zhu‑Chu Chen, Xiu‑Sheng He, Zhi-Min He

Published online on: December 4, 2019

Leptin receptor mediates the proliferation and glucose metabolism of pancreatic cancer cells via AKT pathway activation

Yingjie Xu, Meiyu Tan, Xiaoyu Tian, Jun Zhang, Jie Zhang, Jiajie Chen, Weihong Xu, Huiming Sheng

Published online on: November 29, 2019
Open Access

miR‑337‑3p inhibits gastric tumor metastasis by targeting ARHGAP10

Zishu Wang, Lun Yao, Yu Li, Bo Hao, Mingxi Wang, Junbin Wang, Wei Gu, Huihui Zhan, Guoquan Liu, Qiong Wu

Published online on: November 29, 2019

Optimal conditions for the storage of German cockroach extract

Kyoung Yong Jeong, Jongsun Lee, Ji‑Eun Yuk, Kyung Hee Park, Jae‑Hyun Lee, Jung Dong Kim, Jung‑Won Park

Published online on: November 27, 2019
Open Access

Integrated transcriptomic and epigenetic data analysis identifiesaberrant expression of genes in acute myeloid leukemia with MLL‑AF9 translocation

Fangce Wang, Zheng Li, Guangming Wang, Xiaoxue Tian, Jie Zhou, Wenlei Yu, Zhuoyi Fan, Lin Dong, Jinyuan Lu, Jun Xu, Wenjun Zhang, Aibin Liang

Published online on: November 26, 2019
Open Access

Function of fibroblast growth factor 2 in gastric cancer occurrence and prognosis

Yang Li, Xiao‑Bo Guo, Jin Shen Wang, Hong‑Chang Wang, Le‑Ping Li

Published online on: November 26, 2019
Open Access

Inhibition of calcineurin/NFATc4 signaling attenuates ventilator‑induced lung injury

Min Li, Xiang‑Zhi Fang, Xiao‑Tian Liu, Yong‑Feng Zheng, Yun‑Bin Xie, Xiao‑Dong Ma, Yan Xia, Dong‑Hua Shao

Published online on: November 26, 2019
Open Access

Expression profile of Toll‑like receptors in human breast cancer

Shuxun Shi, Cong Xu, Xiaonan Fang, Yonghuan Zhang, Hua Li, Wujun Wen, Guiwen Yang

Published online on: November 26, 2019

Genetic characterization of variants of HPV‑16, HPV‑18 and HPV‑52 circulating in Italy among general and high‑risk populations

Elena Rosanna Frati, Silvia Bianchi, Antonella Amendola, Daniela Colzani, Fabio Petrelli, Gianguglielmo Zehender, Elisabetta Tanzi

Published online on: November 25, 2019

Oridonin enhances γ‑globin expression in erythroid precursors from patients with β‑thalassemia via activation of p38 MAPK signaling

Lishan Guo, Jia Chen, Qianying Wang, Junliang Zhang, Weimin Huang

Published online on: November 25, 2019
Open Access

Regulatory mechanism of NOV/CCN3 in the inflammation and apoptosis of lung epithelial alveolar cells upon lipopolysaccharide stimulation

Hai‑Ping Zhu, Hui‑Ya Huang, Deng‑Min Wu, Nian Dong, Li Dong, Cheng‑Shui Chen, Chao‑Lei Chen, Yu‑Guo Chen

Published online on: September 9, 2019

CaMKII mediates myocardial ischemia/reperfusion injury‑induced contracture in isolated rat heart

Ling‑Heng Kong, Feng‑Mei Xiong, Xing‑Li Su, Na Sun, Jing‑Jun Zhou, Jun Yu

Published online on: August 1, 2019
Journal Cover

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image