Early Online

A new prognostic model for hepatocellular carcinoma recurrence after curative hepatectomy

Yukio Tokumitsu, Kazuhiko Sakamoto, Yoshihiro Tokuhisa, Hiroto Matsui, Satoshi Matsukuma, Yoshinari Maeda, Koichiro Sakata, Hiroshi Wada, Hidetoshi Eguchi, Hiroyuki Ogihara, Yusuke Fujita, Yoshihiko Hamamoto, Norio Iizuka, Tomio Ueno, Hiroaki Nagano

Published online on: January 19, 2018
Open Access

Polysaccharide peptide isolated from grass-cultured Ganoderma lucidum induces anti-proliferative and pro-apoptotic effects in the human U251 glioma cell line

Chunhua Wang, Dongmei Lin, Quan Chen, Shuqian Lin, Songsheng Shi, Chunmei Chen

Published online on: January 19, 2018

Prothymosin-α and parathymosin expression predicts poor prognosis in squamous and adenosquamous carcinomas of the gallbladder

Kang Chen, Li Xiong, Zhuling Yang, Shengfu Huang, Rong Zeng, Xiongying Miao

Published online on: January 19, 2018
Open Access

A role for the clock period circadian regulator 2 gene in regulating the clock gene network in human oral squamous cell carcinoma cells

Yiran Ao, Qin Zhao, Kai Yang, Gang Zheng, Xiaoqing Lv, Xiaoli Su

Published online on: January 19, 2018

Glasgow Prognostic Score is superior to ECOG PS as a prognostic factor in patients with gastric cancer with peritoneal seeding

Shu‑Qiang Yuan, Run‑Cong Nie, Yong‑Ming Chen, Hai‑Bo Qiu, Xiao‑Ping Li, Xiao‑Jiang Chen, Li‑Pu Xu, Li‑Fang Yang, Xiao‑Wei Sun, Yuan‑Fang Li, Zhi‑Wei Zhou, Shi Chen, Ying‑Bo Chen

Published online on: January 19, 2018
Open Access

Assessment of CXC ligand 12-mediated calcium signalling and its regulators in basal-like breast cancer cells

S. Y. N. Jamaludin, I. Azimi, F. M. Davis, A. A. Peters, T. J. Gonda, E. W. Thompson, S. J. Roberts‑Thomson, G. R. Monteith

Published online on: January 19, 2018

SOX2 and SOX12 are predictive of prognosis in patients with clear cell renal cell carcinoma

Weijie Gu, Beihe Wang, Fangning Wan, Junlong Wu, Xiaolin Lu, Hongkai Wang, Yao Zhu, Hailiang Zhang, Guohai Shi, Bo Dai, Dingwei Ye

Published online on: January 19, 2018

Expression pattern of human SERPINE2 in a variety of human tumors

Ying Yang, Xiangke Xin, Xing Fu, Danmei Xu

Published online on: January 18, 2018
Open Access

Increased mediator complex subunit 15 expression is associated with poor prognosis in hepatocellular carcinoma

Kunyuan Wang, Chenxi Duan, Xuejing Zou, Yang Song, Wenwen Li, Lushan Xiao, Jie Peng, Liheng Yao, Qian Long, Li Liu

Published online on: January 18, 2018
Open Access

Overexpression of long non‑coding RNA CRNDE facilitates epithelial‑mesenchymal transition and correlates with poor prognosis in intrahepatic cholangiocarcinoma

Xiu‑Liang Xia, Dong Xue, Ting‑Hai Xiang, Huai‑Yong Xu, De‑Kun Song, Pei‑Guang Cheng, Jian‑Qiang Wang

Published online on: January 17, 2018
Open Access

The role of F‑box only protein 31 in cancer (Review)

Yuyong Tan, Deliang Liu, Jian Gong, Jia Liu, Jirong Huo

Published online on: January 17, 2018

Pro‑metastatic signaling of the trans fatty acid elaidic acid is associated with lipid rafts

Shingo Kishi, Rina Fujiwara‑Tani, Yi Luo, Isao Kawahara, Kei Goto, Kiyomu Fujii, Hitoshi Ohmori, Chie Nakashima, Takamitsu Sasaki, Hiroki Kuniyasu

Published online on: January 17, 2018

Identification of a novel HRAS variant and its association with papillary thyroid carcinoma

Rui Dou, Lili Zhang, Tingxia Lu, Dong Liu, Fang Mei, Jian Huang, Linxue Qian

Published online on: January 17, 2018
Open Access

Long non-coding RNA Igf2as controls hepatocellular carcinoma progression through the ERK/MAPK signaling pathway

Han Bao, Chun‑Guang Guo, Peng‑Cheng Qiu, Xin‑Lei Zhang, Qi Dong, Yu‑Kun Wang

Published online on: June 8, 2017

[Retracted] Clinical significance of the induction of macrophage differentiation by the costimulatory molecule B7‑H3 in human non‑small cell lung cancer

Jing Sun, Yong Mao, Yang‑Qin Zhang, Yun‑Di Guo, Chuan‑Yong Mu, Feng‑Qing Fu, Xue‑Guang Zhang

Published online on: April 10, 2014
Journal Cover

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

2016 Impact Factor: 1.39
Ranked #68/217 Oncology
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image