Early Online

Open Access

MTMR3 is upregulated in patients with breast cancer and regulates proliferation, cell cycle progression and autophagy in breast cancer cells

Zhan Wang, Min Zhang, Rong Shan, Yu‑Jie Wang, Juan Chen, Juan Huang, Lun‑Quan Sun, Wei‑Bing Zhou

Published online on: August 23, 2019
Open Access

Emetine exhibits anticancer activity in breast cancer cells as an antagonist of Wnt/β‑catenin signaling

Qi Sun, Qiuxia Fu, Shiyue Li, Junjun Li, Shanshan Liu, Zhongyuan Wang, Zijie Su, Jiaxing Song, Desheng Lu

Published online on: August 22, 2019
Open Access

Autophagy modulation in bladder cancer development and treatment (Review)

Faping Li, Hui Guo, Yuxuan Yang, Mingliang Feng, Bin Liu, Xiang Ren, Honglan Zhou

Published online on: August 21, 2019

WT1 regulates cyclin A1 expression in K562 cells

Sony Pandey, Mustafa Moazam, Nirmala Ghimirey, Steven J. Kuerbitz, Gail C. Fraizer

Published online on: August 21, 2019

Curcumin decreases epithelial‑mesenchymal transition by a Pirin‑dependent mechanism in cervical cancer cells

Victor Aedo‑Aguilera, Diego Carrillo‑Beltrán, Gloria M. Calaf, Juan P. Muñoz, Nahir Guerrero, Julio C. Osorio, Julio C. Tapia, Oscar León, Hector R. Contreras, Francisco Aguayo

Published online on: August 21, 2019
Open Access

Synergistic combination of chemo‑phototherapy based on temozolomide/ICG‑loaded iron oxide nanoparticles for brain cancer treatment

Young Min Kwon, Jae‑Young Je, Seung Heon Cha, Yunok Oh, Won Ho Cho

Published online on: August 21, 2019
Open Access

miR‑378a‑3p inhibits cellular proliferation and migration in glioblastoma multiforme by targeting tetraspanin 17

Xiao‑Bing Guo, Xiao‑Chao Zhang, Peng Chen, Li‑Mei Ma, Zhi‑Qiang Shen

Published online on: August 20, 2019

EMX2 is epigenetically silenced and suppresses epithelial‑mesenchymal transition in human esophageal adenocarcinoma

Lei Wang, Joy Jin, Yong Zhou, Ziqiang Tian, Biao He, Yueyan Huang, Feng Ding

Published online on: August 20, 2019

Efficient primary culture model of patient‑derived tumor cells from colorectal cancer using a Rho‑associated protein kinase inhibitor and feeder cells

Hye Kyung Hong, Dae Hee Pyo, Tae Won Kim, Nak Hyeon Yun, Yeo Song Lee, Su Jeong Song, Woo Yong Lee, Yong Beom Cho

Published online on: August 20, 2019
Open Access

Disrupting myddosome assembly in diffuse large B‑cell lymphoma cells using the MYD88 dimerization inhibitor ST2825

Xin Wang, Yuan Tan, Zhenglan Huang, Ningshu Huang, Miao Gao, Fangzhu Zhou, Jing Hu, Wenli Feng

Published online on: August 19, 2019

Role of miR‑34 in gastric cancer: From bench to bedside (Review)

Shengwei Xiong, Mingli Hu, Chenyu Li, Xiaodong Zhou, Hongxia Chen

Published online on: August 16, 2019

Tannic acid synergistically enhances the anticancer efficacy of cisplatin on liver cancer cells through mitochondria‑mediated apoptosis

Nana Geng, Xiang Zheng, Mingsong Wu, Lei Yang, Xueying Li, Jindong Chen

Published online on: August 16, 2019
Open Access

Curcumin inhibits cell proliferation and migration in NSCLC through a synergistic effect on the TLR4/MyD88 and EGFR pathways

Lanfeng Zhang, Xingyu Tao, Qiaofen Fu, Chunlei Ge, Ruilei Li, Zhen Li, Ye Zhu, Hui Tian, Qiaolin Li, Min Liu, Hongyan Hu, Baozhen Zeng, Zhuyin Lin, Chunyan Li, Rongcheng Luo, Xin Song

Published online on: August 14, 2019
Open Access

Expression of LXR‑β, ABCA1 and ABCG1 in human triple‑negative breast cancer tissues

Hailing Pan, Yue Zheng, Qi Pan, Honglei Chen, Fuchun Chen, Jie Wu, Dingxin Di

Published online on: August 14, 2019
Open Access

Clinical significance and prospective molecular mechanism of C‑C motif chemokine receptors in patients with early‑stage pancreatic ductal adenocarcinoma after pancreaticoduodenectomy

Xin Zhou, Xiwen Liao, Xiangkun Wang, Ketuan Huang, Chengkun Yang, Tingdong Yu, Junqi Liu, Chuangye Han, Guangzhi Zhu, Hao Su, Wei Qin, Quanfa Han, Zhengqian Liu, Jianlv Huang, Yizhen Gong, Xinping Ye, Tao Peng

Published online on: August 13, 2019

Evaluation of microRNA-203 in bone metastasis of patients with non-small cell lung cancer through TGF-β/SMAD2 expression

Yucheng Wei, Dongmei Li, Dong Wang, Tong Qiu, Kui Liu

Published online on: September 21, 2017
Journal Cover

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image