Early Online

δ-Catenin promotes tumorigenesis and metastasis of lung adenocarcinoma

Fei Huang, Junying Chen, Zeng Wang, Ruilong Lan, Lengxi Fu, Lurong Zhang

Published online on: December 8, 2017

MIG7 is involved in vasculogenic mimicry formation rendering invasion and metastasis in hepatocellular carcinoma

Bo Qu, Guannan Sheng, Long Guo, Fei Yu, Guannan Chen, Qi Lu, Renjie Wang, Bing Han, Yi Lu

Published online on: December 7, 2017

Ethanol extract of Patrinia scabiosaefolia induces the death of human renal cell carcinoma 786-O cells via SIRT-1 and mTOR signaling-mediated metabolic disruptions

Zeyan Li, Yueqing Tang, Shiqin Zhu, Dawei Li, Xiao Han, Gangli Gu, Naidong Xing, Juchao Ren, Zhaoxin Guo, Wei Jiao, Lei Yan, Zhonghua Xu, Wenhua Zhang

Published online on: December 7, 2017

BMI-1 suppression increases the radiosensitivity of oesophageal carcinoma via the PI3K/Akt signaling pathway

Xing-Xiao Yang, Ming Ma, Mei-Xiang Sang, Xue-Yuan Zhang, Zhi-Kun Liu, Heng Song, Shu-Chai Zhu

Published online on: December 5, 2017

Antitumor activity of the synthetic retinoid ST1926 on primary effusion lymphoma in vitro and in vivo models

Louna Karam, Bilal Houshaymi, Rana Abdel-Samad, Mariam Jaafar, Iman Halloum, Claudio Pisano, Frank Neipel, Nadine Darwiche, Raghida Abou Merhi

Published online on: December 5, 2017

CPNE1 silencing inhibits the proliferation, invasion and migration of human osteosarcoma cells

Zhenhuan Jiang, Jiannong Jiang, Bizeng Zhao, Huilin Yang, Yunliang Wang, Shang Guo, Youping Deng, Deyi Lu, Tieliang Ma, Hongwei Wang, Jinzhi Wang

Published online on: December 4, 2017

MicroRNA-381 suppresses the proliferation of osteosarcoma cells through LRH-1/Wnt/β-catenin signaling pathway

Yanbing Wang, Shicai Sun, Jianting Xu, Yang Luo, Ying Xin, Xin Zhao

Published online on: December 4, 2017

microRNA‑196b promotes cell migration and invasion by targeting FOXP2 in hepatocellular carcinoma

Zhaoxiang Yu, Xiaobo Lin, Ming Tian, Weiping Chang

Published online on: December 4, 2017
Open Access

Screening and antitumor effect of an anti‑CTLA‑4 nanobody

Ruirong Wan, Aiqun Liu, Xiaoqiong Hou, Zongqiang Lai, Jieping Li, Nuo Yang, Juntao Tan, Fengzhen Mo, Zixi Hu, Xiaomei Yang, Yongxiang Zhao, Xiaoling Lu

Published online on: December 4, 2017
Open Access

A novel correlation between ATP5A1 gene expression and progression of human clear cell renal cell carcinoma identified by co‑expression analysis

Lushun Yuan, Liang Chen, Kaiyu Qian, Gang Wang, Mengxin Lu, Guofeng Qian, Xinyue Cao, Wei Jiang, Yu Xiao, Xinghuan Wang

Published online on: December 4, 2017

Silencing TGIF suppresses migration, invasion and metastasis of MDA‑MB‑231 human breast cancer cells

Yadong Wang, Li Li, Haiyu Wang, Jiangmin Li, Haiyan Yang

Published online on: December 4, 2017
Open Access

P4HB and PDIA3 are associated with tumor progression and therapeutic outcome of diffuse gliomas

Hecun Zou, Chunjie Wen, Zhigang Peng, Ying-Υing Shao, Lei Hu, Shuang Li, Cuilin Li, Hong-Hao Zhou

Published online on: December 4, 2017
Open Access

Daam1 activates RhoA to regulate Wnt5a‑induced glioblastoma cell invasion

Guiyang Liu, Ting Yan, Xiaorong Li, Jianhui Sun, Bo Zhang, Hongjie Wang, Yichao Zhu

Published online on: December 1, 2017
Open Access

Hypoxia modulates the stem cell population and induces EMT in the MCF-10A breast epithelial cell line

Carl S. Daly, Arwa Flemban, Mai Shafei, Myra E. Conway, David Qualtrough, Sarah J. Dean

Published online on: December 1, 2017

Adipose-derived stem cell conditioned medium attenuates cisplatin-triggered apoptosis in tongue squamous cell carcinoma

Yu-Jen Chiu, Jai-Sing Yang, Han-Shui Hsu, Chi-Han Tsai, Hsu Ma

Published online on: December 1, 2017

FGFR inhibitor BGJ398 and HDAC inhibitor OBP-801 synergistically inhibit cell growth and induce apoptosis in bladder cancer cells

Toshiya Takamura, Mano Horinaka, Shusuke Yasuda, Seijiro Toriyama, Yuichi Aono, Yoshihiro Sowa, Tsuneharu Miki, Osamu Ukimura, Toshiyuki Sakai

Published online on: December 1, 2017

Hypermethylation of the SPARC promoter and its prognostic value for prostate cancer

Tieshi Liu, Xuefeng Qiu, Xiaozhi Zhao, Rong Yang, Huibo Lian, Feng Qu, Xiaogong Li, Hongqian Guo

Published online on: November 29, 2017
Open Access

Preclinical analysis of MTOR complex 1/2 inhibition in diffuse intrinsic pontine glioma

Patrick C. Flannery, John A. DeSisto, Vladimir Amani, Sujatha Venkataraman, Rakeb T. Lemma, Eric W. Prince, Andrew Donson, Erin E. Moroze, Lindsey Hoffman, Jean M. Mulcahy Levy, Nicholas Foreman, Rajeev Vibhakar, Adam L. Green

Published online on: November 29, 2017

Glycyrrhizic acid induces human MDA-MB-231 breast cancer cell death and autophagy via the ROS-mitochondrial pathway

Shu-Chuan Lin, Pei-Yi Chu, Wan-Ting Liao, Meng-Yu Wu, Kuan-Hao Tsui, Li-Te Lin, Chih-Hao Huang, Li-Li Chen, Chia-Jung Li

Published online on: November 29, 2017
Open Access

Anticancer pyridines induce G2/M arrest and apoptosis via p53 and JNK upregulation in liver and breast cancer cells

Vasilis P. Androutsopoulos, Demetrios A. Spandidos

Published online on: November 28, 2017

Knockdown of Trio by CRISPR/Cas9 suppresses migration and invasion of cervical cancer cells

Congzhe Hou, Zirong Zhuang, Xinchao Deng, Yueqin Xu, Ping Zhang, Lin Zhu

Published online on: November 28, 2017

Inhibition of autophagy enhances the targeted therapeutic effect of sorafenib in thyroid cancer

Heqing Yi, Ting Ye, Minghua Ge, Mengdi Yang, Lijun Zhang, Shui Jin, Xuemei Ye, Bin Long, Linfa Li

Published online on: November 28, 2017

Function of miR-212 as a tumor suppressor in thyroid cancer by targeting SIRT1

Dandan Li, Lin Bai, Tongtong Wang, Qian Xie, Minglong Chen, Yantao Fu, Qiang Wen

Published online on: November 28, 2017
Open Access

miR‑328‑3p enhances the radiosensitivity of osteosarcoma and regulates apoptosis and cell viability via H2AX

Zhen Yang, Qing-De Wa, Chao Lu, Wei Pan, Zi-Μo Lu, Jun Ao

Published online on: November 27, 2017

Diallyl disulfide inhibits the metastasis of type Ⅱ esophageal‑gastric junction adenocarcinoma cells via NF-κB and PI3K/AKT signaling pathways in vitro

Xiaoran Yin, Cheng Feng, Lili Han, Yinan Ma, Yang Jiao, Jun Wang, Lijun Jia, Fuchun Jing, Xiaoyan Gao, Yinbin Zhang, Jun Zhang

Published online on: November 27, 2017
Open Access

MicroRNA-133a acts as a tumour suppressor in breast cancer through targeting LASP1

Yanmin Sui, Xiaolei Zhang, Honglan Yang, Wei Wei, Minglin Wang

Published online on: November 27, 2017

Inhibition of autophagy in hepatocarcinoma cells promotes chemotherapeutic agent-induced apoptosis during nutrient deprivation

Xian-Ling Guo, Fei Hu, Hui Wang, Jue-Min Fang, Zhong-Ζheng Zhu, Li-Χin Wei, Qing Xu

Published online on: November 27, 2017

Novel evidence that pituitary sex hormones regulate migration, adhesion, and proliferation of embryonic stem cells and teratocarcinoma cells

Zachariah Payne Sellers, Kamila Bujko, Gabriela Schneider, Magdalena Kucia, Mariusz Z. Ratajczak

Published online on: November 24, 2017

Overexpression of miR-19a inhibits colorectal cancer angiogenesis by suppressing KRAS expression

Meiya Chen, Mengjie Lin, Xiaozhong Wang

Published online on: November 24, 2017

Combination treatment of FTY720 and cisplatin exhibits enhanced antitumour effects on cisplatin-resistant non-small lung cancer cells

Yang Li, Tinghua Hu, Tianjun Chen, Tian Yang, Hui Ren, Mingwei Chen

Published online on: November 24, 2017

Evaluation of microRNA-203 in bone metastasis of patients with non-small cell lung cancer through TGF-β/SMAD2 expression

Yucheng Wei, Dongmei Li, Dong Wang, Tong Qiu, Kui Liu

Published online on: September 21, 2017
Journal Cover

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

2016 Impact Factor: 2.662
Ranked #31/217 Oncology
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image