Journal Articles

Neuroprotection of microRNA in neurological disorders (Review)

Chunmei Wang, Bingyuan Ji, Baohua Cheng, Jing Chen, Bo Bai

Pages: 611-619 Published online on: 16 June 2014
Open Access

Neurochemical phenotype of cytoglobin‑expressing neurons in the rat hippocampus

Christian Ansgar Hundahl, Jan Fahrenkrug, Jens Hannibal

Pages: 620-627 Published online on: 16 June 2014

Effect of natural flavonoids, stilbenes and caffeic acid oligomers on protein glycation

Kenroh Sasaki, Syuko Chiba, Fumihiko Yoshizaki

Pages: 628-632 Published online on: 25 June 2014

Triglyceride is strongly associated with nonalcoholic fatty liver disease among markers of hyperlipidemia and diabetes

Minoru Tomizawa, Yuji Kawanabe, Fuminobu Shinozaki, Sumihiko Sato, Yasufumi Motoyoshi, Takao Sugiyama, Shigenori Yamamoto, Makoto Sueishi

Pages: 633-636 Published online on: 01 July 2014

Association of interleukin‑6 (‑174 G/C) polymorphism with the prostate cancer risk: A meta‑analysis

Mingyuan Yang, Chao Li, Ming Li

Pages: 637-643 Published online on: 16 June 2014

Cell culture of human gingival fibroblasts, oral cancer cells and mesothelioma cells with serum‑free media, STK1 and STK2

Yuta Tsugeno, Fuyuki Sato, Yasuteru Muragaki, Yukio Kato

Pages: 644-648 Published online on: 27 June 2014

Rat injury model of docetaxel extravasation

Jing‑Jing Zhu, Jian‑Fei Fu, Jiao Yang, Bing Hu, Hui Zhang, Jian‑Hua Yu

Pages: 649-652 Published online on: 26 May 2014

Promoter region methylation and loss of protein expression of PTEN and significance in cervical cancer

Qiufeng Qi, Yang Ling, Ming Zhu, Linyan Zhou, Meizhen Wan, Yanqing Bao, Yongping Liu

Pages: 653-658 Published online on: 16 June 2014

Comparison of in vitro and in vivo phototoxicity tests with S‑(‑)‑10,11‑dihydroxyfarnesic acid methyl ester produced by Beauveria bassiana KACC46831

Min‑A Kim, Hyeong‑U Son, Cheol‑Sik Yoon, Sung‑Hee Nam, Young‑Cheol Choi, Sang‑Han Lee

Pages: 659-663 Published online on: 20 June 2014

Microarray comparison of the gene expression profiles in the adult vs. embryonic day 14 rat liver

Jie Zheng, Shuna Yu, Zhengchen Jiang, Caixing Shi, Jin Li, Xiaodong Du, Hailiang Wang, Jiying Jiang

Pages: 664-670 Published online on: 25 June 2014

Anti?inflammatory effects of ozonated water in an experimental mouse model

Kazuo Azuma, Takuro Mori, Kinya Kawamoto, Kohei Kuroda, Takeshi Tsuka, Tomohiro Imagawa, Tomohiro Osaki, Fumio Itoh, Saburo Minami, Yoshiharu Okamoto

Pages: 671-674 Published online on: 26 May 2014

Antioxidant activities and polyphenol content of Morus alba leaf extracts collected from varying regions

Dong‑Seon Kim, Young Min Kang, Wen Yi Jin, Yoon‑Young Sung, Goya Choi, Ho Kyoung Kim

Pages: 675-680 Published online on: 06 June 2014

Fat mass and obesity?associated gene rs11642015 polymorphism is significantly associated with prediabetes and type 2 diabetes subsequent to adjustment for body mass index

Liyuan Han, Linlin Tang, Changyi Wang, Zhongwei Chen, Tao Zhang, Sihan Chen, Shengyuan Liu, Xiaolin Peng, Yifeng Mai, Shiwei Duan

Pages: 681-686 Published online on: 26 May 2014

Effects of lycium barbarum polysaccharides on neuropeptide Y and heat?shock protein 70 expression in rats exposed to heat

Min Yang, Juan Ding, Xu Zhou, Xuehong Zhang, Hong Tao, Yin Wang, Guanghua Li

Pages: 687-692 Published online on: 26 May 2014

Comparative analysis of serum proteomes: Identification of proteins associated with sciatica due to lumbar intervertebral disc herniation

Peigen Xie, Bin Liu, Ruiqiang Chen, Bu Yang, Jianwen Dong, Limin Rong

Pages: 693-698 Published online on: 16 June 2014

Methylenetetrahydrofolate reductase C677T gene polymorphism and essential hypertension: A meta‑analysis of 10,415 subjects

Ke‑Ming Yang, Jian Jia, Li‑Na Mao, Chen Men, Kang‑Ting Tang, Yan‑Yan Li, Hai‑Xia Ding, Yi‑Yang Zhan

Pages: 699-708 Published online on: 25 June 2014

Catabolite control protein A is an important regulator of metabolism in Streptococcus suis type 2

Xulong Lang, Zhonghai Wan, Zhaoyang Bu, Xiuran Wang, Xiaoxu Wang, Lingwei Zhu, Jiayu Wan, Yang Sun, Xinglong Wang

Pages: 709-712 Published online on: 30 June 2014

Association of NQO1 and TNF polymorphisms with Parkinson's disease: A meta‑analysis of 15 genetic association studies

Dongjun Dai, Peipei Lin, Yunliang Wang, Xingyu Zhou, Jianmin Tao, Danjie Jiang, Hanlin Zhou, Ping Ru, Guanghui Pan, Jinfeng Li, Yuzheng Zhang, Honglei Yin, Shiwei Duan

Pages: 713-718 Published online on: 16 June 2014

Single‑nucleotide polymorphism (c.309T>G) in the MDM2 gene and lung cancer risk

Yasuaki Enokida, Kimihiro Shimizu, Seiichi Kakegawa, Jun Atsumi, Yoshiaki Takase, Yohei Miyamae, Toshiteru Nagashima, Yoichi Ohtaki, Kyoichi Kaira, Noriaki Sunaga, Noriko Yanagitani, Reiko Yoshino, Katsuhiko Tsunekawa, Hitoshi Igai, Mitsuhiro Kamiyoshihara, Kengo Usui, Alexander Lezhava, Yoshio Tomizawa, Toshihisa Ishikawa, Masami Murakami, Yoshihide Hayashizaki, Izumi Takeyoshi

Pages: 719-724 Published online on: 26 June 2014

Expression of vimentin filaments in canine malignant mammary gland tumors: A simulation of clinicopathological features of human breast cancer

Sanaz Rismanchi, Orly Yadegar, Samad Muhammadnejad, Saeid Amanpour, Masoud Taghizadeh‑Jahed, Ahad Muhammadnejad

Pages: 725-728 Published online on: 08 July 2014

Meta‑analyses of 10 polymorphisms associated with the risk of schizophrenia

Dongjun Dai, Yunliang Wang, Jiaojiao Yuan, Xingyu Zhou, Danjie Jiang, Jinfeng Li, Yuzheng Zhang, Honglei Yin, Shiwei Duan

Pages: 729-736 Published online on: 30 June 2014

Comparison of the serum fibrin‑fibrinogen degradation products with cytokeratin 19 fragment as biomarkers in patients with lung cancer

Hee Jin So, Seok‑Il Hong, Jin Kyung Lee, Yoon Hwan Chang, Sun Jung Kang, Young Jun Hong

Pages: 737-742 Published online on: 11 July 2014

Investigation of toxin gene diversity and antimicrobial resistance of Clostridium difficile strains

Shanshan Zhu, Huaping Zhang, Xinsheng Zhang, Chao Wang, Guangming Fan, Weifeng Zhang, Gang Sun, Huihong Chen, Liming Zhang, Zhaoyun Li

Pages: 743-748 Published online on: 08 July 2014

Association of CYP11B2 polymorphisms with metabolic syndrome patients

Young Ree Kim, Sun Hyung Kim, Sung Ha Kang, Hyun Ju Kim, Mi Hee Kong, Seung Ho Hong

Pages: 749-754 Published online on: 11 July 2014

Protective effect of trehalose‑loaded liposomes against UVB‑induced photodamage in human keratinocytes

Enzo Emanuele, Marco Bertona, Fabian Sanchis‑Gomar, Helios Pareja‑Galeano, Alejandro Lucia

Pages: 755-759 Published online on: 01 July 2014

Inhibition of COX‑2 and PGE2 in LPS‑stimulated RAW264.7 cells by lonimacranthoide VI, a chlorogenic acid ester saponin

Fuqin Guan, Haiting Wang, Yu Shan, Yu Chen, Ming Wang, Qizhi Wang, Min Yin, Youyi Zhao, Xu Feng, Jianhua Zhang

Pages: 760-764 Published online on: 11 July 2014

Transthyretin as a potential biomarker for the differential diagnosis between lung cancer and lung infection

Hongmei Ding, Jianhua Liu, Rong Xue, Peng Zhao, Yi Qin, Fang Zheng, Xuguo Sun

Pages: 765-769 Published online on: 11 July 2014
Journal Cover

September 2014
Volume 2 Issue 5

Print ISSN: 2049-9434
Online ISSN: 2049-9442

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image