Journal Articles

Diabetes and cancer: A critical appraisal of the pathogenetic and therapeutic links (Review)

Valerio Gristina, Maria Grazia Cupri, Martina Torchio, Claudio Mezzogori, Laura Cacciabue, Marco Danova

Pages: 131-136 Published online on: 10 December 2014

Roles of Rheb(S16H) in substantia nigra pars compacta dopaminergic neurons in vivo (Review)

Min‑Tae Jeon, Sang Ryong Kim

Pages: 137-140 Published online on: 09 December 2014

The role of the JAK-STAT pathway in neural stem cells, neural progenitor cells and reactive astrocytes after spinal cord injury (Review)

Tianyi Wang, Wenqi Yuan, Yong Liu, Yanjun Zhang, Zhijie Wang, Xianhu Zhou, Guangzhi Ning, Liang Zhang, Liwei Yao, Shiqing Feng, Xiaohong Kong

Pages: 141-146 Published online on: 11 December 2014

Mechanism of alternative splicing and its regulation (Review)

Yan Wang, Jing Liu, Bo Huang, Yan‑Mei Xu, Jing Li, Lin‑Feng Huang, Jin Lin, Jing Zhang, Qing‑Hua Min, Wei‑Ming Yang, Xiao‑Zhong Wang

Pages: 152-158 Published online on: 17 December 2014

Atrial natriuretic peptide reduces the α-subunit of the epithelial sodium channel mRNA expression in the mouse stria vascularis

Yan Luo, Qingjie Xia, Zengliang Xia, Yuedi Tang

Pages: 159-162 Published online on: 10 December 2014

Method of isolation and characterization of Girardia tigrina stem cells

K. A.R. Lopes, N. M.R. de Campos Velho, C. Pacheco‑Soares

Pages: 163-166 Published online on: 19 December 2014

Analysis of gene expression profiles as a tool to uncover tumor markers of liver cancer progression in a rat model

Verónica R. Vásquez‑Garzón, Olga Beltrán‑Ramírez, Martha E. Salcido‑Neyoy, Nancy Cervante‑Anaya, Saúl Villa‑Treviño

Pages: 167-172 Published online on: 22 December 2014

Pediatric severe pseudomembranous enteritis treated with fecal microbiota transplantation in a 13-month-old infant

Jiayi Wang, Yongmei Xiao, Kai Lin, Feifei Song, Ting Ge, Ting Zhang

Pages: 173-175 Published online on: 15 December 2014

Demethylation of the hTERT promoter in normal human gastric mucosal epithelial cells following N-methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine exposure

Yong‑Bo Cheng, Dian‑Chun Fang, Ping Yao, Li‑Ping Guo, Xiao‑Yan Ning, Lei Wang

Pages: 176-178 Published online on: 09 December 2014

Mechanism underlying renal failure caused by pathogenic Candida albicans infection

Jae‑Chen Shin, Young‑Joo Jeon, Seon‑Min Park, Kang  Seok Seo, Jung‑Hyun Shim, Jung‑Il Chae

Pages: 179-182 Published online on: 24 November 2014

Vitamin D-binding protein gene polymorphisms and chronic obstructive pulmonary disease susceptibility: A meta-analysis

Xinming Xie, Yonghong Zhang, Rui Ke, Guizuo Wang, Shengyu Wang, Tafseel Hussain, Shaojun Li, Manxiang Li

Pages: 183-188 Published online on: 21 November 2014

Association between vitamin D receptor polymorphisms and haplotypes with pulmonary tuberculosis

Saeedeh Salimi, Farzaneh Farajian-Mashhadi, Roya Alavi‑Naini, Golbarg Talebian, Mehrnaz Narooie-Nejad

Pages: 189-194 Published online on: 15 December 2014

Effects of genetic factors on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of amlodipine in primary hypertensive patients

Chengxian Guo, Qi Pei, Hongyi Tan, Zhijun Huang, Hong Yuan, Guoping Yang

Pages: 195-200 Published online on: 02 December 2014

Association of polymorphisms and haplotypes in the cytochrome P450 1B1 gene with uterine leiomyoma: A case control study

Saeedeh Salimi, Maryam Khodamian, Mehrnaz Narooie-Nejad, Azam Hajizadeh, Kimia Fazeli, Lida Namazi, Minoo Yaghmaei

Pages: 201-206 Published online on: 31 December 2014

Association of THBS1 rs1478605 T>C in 5'-untranslated regions with the development and progression of gastric cancer

Bin-Bin Hong, Shu-Qin Chen, Yuan-Lin Qi, Jin-Wei Zhu, Jian-Yin Lin

Pages: 207-214 Published online on: 05 January 2015

Effects of two human chorionic gonadotropin doses administered to the ovarian states during the in vitro fertilization and embryo transfer program

Mingxing Ma, Jialin Wang, Lijun Xu, Qinxi Zhang, Botao Du, Xiaoying Jiang, Qingli Shi, Lili Zhou, Baoxin Li, Hidekazu Saito, Hirohisa Kurachi

Pages: 215-219 Published online on: 20 November 2014

Involvement of vascular endothelial growth factor -460 C/T, +405 G/C and +936 C/T polymorphisms in the development of endometriosis

Malgorzata Szczepańska, Adrianna Mostowska, Przemyslaw Wirstlein, Jana Skrzypczak, Paweł P. Jagodziński

Pages: 220-224 Published online on: 19 December 2014

p38 mitogen-activated protein kinase/activator protein-1 involved in serum deprivation-induced human alkaline ceramidase 2 upregulation

Zhaoquan Huang, Guojin Huang, Quanzhong Li, Junfei Jin

Pages: 225-229 Published online on: 02 December 2014

Comparison of the post-mortem interval on the effect of vascular responses to the activation of ionotropic and metabotropic receptors

Elżbieta Bloch‑Bogusławska, Elżbieta Grześk, Grzegorz Grześk

Pages: 230-234 Published online on: 03 December 2014

Metformin and lung cancer risk of patients with type 2 diabetes mellitus: A meta‑analysis

Ning Zhu, Yuanyuan Zhang, Yi Gong, Jian He, Xiaodong Chen

Pages: 235-241 Published online on: 09 January 2015

Interaction between neural stem cells and bone marrow derived-mesenchymal stem cells during differentiation

Rong Ju, Wen Zeng, Rong Wu, Zhichun Feng

Pages: 242-246 Published online on: 17 December 2014

MHC class I-related chain B gene polymorphism is associated with virological response to pegylated interferon plus ribavirin therapy in patients with chronic hepatitis C infection

Ayumi Asada, Makoto Shioya, Rie Osaki, Takashi Nishimura, Takayuki Takeuchi, Yoshiaki Okumura, Akira Andoh

Pages: 247-253 Published online on: 17 December 2014

Investigation of the mechanism underlying the antihypertensive effect of catheter-based radiofrequency renal sympathetic denervation in hypertensive dogs

Fenglin Jiang, Hui Li, Fuying Zhu, Lixiong Zeng, Xiaoyan Wang, Xinguo Wang, Zhijie Shen, Kan Yang, Zhihui Zhang

Pages: 254-260 Published online on: 22 December 2014

Detection of the SHV genotype polymorphism of the extended-spectrum β-lactamase-producing Gram-negative bacterium

Junlong Li, Xiaoli Ji, Xiaohui Deng, Yingfeng Zhou, Xiaoqing Ni, Xiaokang Liu

Pages: 261-265 Published online on: 07 January 2015

Effects of estrogen on glutathione and catalase levels in human erythrocyte during menstrual cycle

Sheng‑Huang Chang, Chieh-Hsin Chang, Mu‑Chun Yang, Wen‑Tung Hsu, Chia‑Ying Hsieh, Ya‑Ting Hung, Wan‑Ling Su, Jiuan‑Jen Shiu, Chih‑Yang Huang, Jer‑Yuh Liu

Pages: 266-268 Published online on: 30 December 2014

Association between adefovir dipivoxil treatment and the risk of renal insufficiency in patients with chronic hepatitis B: A meta-analysis

Qiao Yang, Yu Shi, Ying Yang, Guohua Lou, Fangfang Lv

Pages: 269-275 Published online on: 07 January 2015
Journal Cover

March 2015
Volume 3 Issue 2

Print ISSN: 2049-9434
Online ISSN: 2049-9442

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image