Journal Articles

Open Access

Epigenetic alterations in gastric cancer (Review)

Du-Guan Fu

Pages: 3223-3230 Published online on: 22 May 2015

Future opportunities in preventing ototoxicity: Caffeic acid phenethyl ester may be a candidate (Review)

Sumeyya Akyol, Bunyamin Isik, Aynur Altuntas, Gonul Erden, Ozlem Cakmak, S. Fatih Kurşunlu, Bahattin Adam, Omer Akyol

Pages: 3231-3235 Published online on: 14 May 2015
Open Access

Altered expression of hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channels and microRNA-1 and -133 in patients with age-associated atrial fibrillation

Yao‑Dong Li, Yi‑Fan Hong, Yueerguli Yusufuaji, Bao‑Peng Tang, Xian‑Hui Zhou, Guo‑Jun Xu, Jin‑Xin Li, Lin Sun, Jiang‑Hua Zhang, Qiang Xin, Jian Xiong, Yu‑Tong Ji, Yu Zhang

Pages: 3243-3248 Published online on: 25 May 2015
Open Access

Dasatinib enhances antitumor activity of paclitaxel in ovarian cancer through Src signaling

Juan Xiao, Manman Xu, Teng Hou, Yongwen Huang, Chenlu Yang, Jundong Li

Pages: 3249-3256 Published online on: 14 May 2015
Open Access

Molecular and cellular mechanisms of tight junction dysfunction in the irritable bowel syndrome

Peng Cheng, Jianning Yao, Chunfeng Wang, Lianfeng Zhang, Wuming Kong

Pages: 3257-3264 Published online on: 21 May 2015
Open Access

Toxicity of nickel ions and comprehensive analysis of nickel ion‑associated gene expression profiles in THP‑1 cells

Ying Zhang, Zhi‑Wei Zhang, Yu‑Mei Xie, Shu‑Shui Wang, Qing‑Huan Qiu, Ying‑Ling Zhou, Guo‑Hong Zeng

Pages: 3273-3278 Published online on: 03 June 2015
Open Access

Hereditary protein S deficiency leads to ischemic stroke

Zhao‑Hui Wang, Zhi‑Jun Zhao, Kang Xu, Guo‑Bing Sun, Lin Song, Hong‑Xiang Yin, Xiao‑Qi Chen

Pages: 3279-3284 Published online on: 18 May 2015
Open Access

Association of the angiopoietin-like protein 8 rs2278426 polymorphism and several environmental factors with serum lipid levels

Tao Guo, Rui‑Xing Yin, Jian Wu, Quan‑Zhen Lin, Guang‑Yuan Shi, Shao‑Wen Shen, Jia‑Qi Sun, Hui Li, Wei‑Xiong Lin, De‑Zhai Yan

Pages: 3285-3296 Published online on: 25 May 2015
Open Access

Continuous expression of CD83 on activated human CD4+ T cells is correlated with their differentiation into induced regulatory T cells

Liwen Chen, Shihe Guan, Qiang Zhou, Shouqin Sheng, Fei Zhong, Qin Wang

Pages: 3309-3314 Published online on: 18 May 2015
Open Access

Inflammation and oxidative stress, rather than hypoxia, are predominant factors promoting angiogenesis in the initial phases of atherosclerosis

Weigang Xiao, Zhenhua Jia, Qiuyan Zhang, Cong Wei, Hongtao Wang, Yiling Wu

Pages: 3315-3322 Published online on: 19 May 2015
Open Access

Profiling circulating microRNAs in maternal serum and plasma

Qinyu Ge, Yanting Shen, Fei Tian, Jiafeng Lu, Yunfei Bai, Zuhong Lu

Pages: 3323-3330 Published online on: 03 June 2015
Open Access

Isolation, in vitro culture and identification of a new type of mesenchymal stem cell derived from fetal bovine lung tissues

Pengfei Hu, Yabin Pu, Xiayun Li, Zhiqiang Zhu, Yuhua Zhao, Weijun Guan, Yuehui Ma

Pages: 3331-3338 Published online on: 27 May 2015
Open Access

Activation of autophagy in rat brain cells following focal cerebral ischemia reperfusion through enhanced expression of Atg1/pULK and LC3

Jingwei Yu, Cuifen Bao, Yanru Dong, Xia Liu

Pages: 3339-3344 Published online on: 26 May 2015
Open Access

MicroRNA-26a-modified adipose-derived stem cells incorporated with a porous hydroxyapatite scaffold improve the repair of bone defects

Zhenlin Wang, Dawei Zhang, Zhiqiang Hu, Jiwei Cheng, Chuanmeng Zhuo, Xiancong Fang, Yongming Xing

Pages: 3345-3350 Published online on: 18 May 2015
Open Access

Endogenous hydrogen sulfide is associated with angiotensin II type 1 receptor in a rat model of carbon tetrachloride‑induced hepatic fibrosis

Hui‑Ning Fan, Ni‑Wei Chen, Wei‑Lin Shen, Xiang‑Yun Zhao, Jing Zhang

Pages: 3351-3358 Published online on: 02 June 2015
Open Access

Overexpression of miR‑199b‑5p inhibits Ewing's sarcoma cell lines by targeting CCNL1

Weihua Li, Yuxia Li, Jiankuo Guo, Huagang Pan, Yongle Zhang, Xiao Wang

Pages: 3359-3364 Published online on: 03 June 2015
Open Access

Hypoxia-inducible factor-1α and Wnt/β-catenin signaling pathways promote the invasion of hypoxic gastric cancer cells

Hong‑Lan Liu, Dang Liu, Guang‑Rong Ding, Peng‑Fei Liao, Jun‑Wen Zhang

Pages: 3365-3373 Published online on: 21 May 2015
Open Access

Doxycycline inhibits leukemic cell migration via inhibition of matrix metalloproteinases and phosphorylation of focal adhesion kinase

Chunhuai Wang, Ru Xiang, Xiangzhong Zhang, Yunxian Chen

Pages: 3374-3380 Published online on: 25 May 2015
Open Access

GSK1904529A, an insulin‑like growth factor‑1 receptor inhibitor, inhibits glioma tumor growth, induces apoptosis and inhibits migration

Qiang Zhou, Junxia Zhang, Qinying Cui, Xiaodong Li, Ge Gao, Yanfen Wang, Yuping Xu, Xiaoqun Gao

Pages: 3381-3385 Published online on: 28 May 2015
Open Access

Sanguinarine inhibits angiotensin II‑induced apoptosis in H9c2 cardiac cells via restoring reactive oxygen species‑mediated decreases in the mitochondrial membrane potential

Yuan Liu, Rong Jiao, Zhen‑Guo Ma, Wei Liu, Qing‑Qing Wu, Zheng Yang, Fang‑Fang Li, Yuan Yuan, Zhou‑Yan Bian, Qi‑Zhu Tang

Pages: 3400-3408 Published online on: 25 May 2015
Open Access

Overexpression of caudal‑related homeobox transcription factor 2 inhibits the growth of transplanted colorectal tumors in nude mice

Jian‑Bao Zheng, Li‑Na Qiao, Xue‑Jun Sun, Jie Qi, Hai‑Liang Ren, Guang‑Bing Wei, Pei‑Hua Zhou, Jian‑Feng Yao, Li Zhang, Peng‑Bo Jia

Pages: 3409-3415 Published online on: 25 May 2015
Open Access

MicroRNA-141 inhibits migration of gastric cancer by targeting zinc finger E-box-binding homeobox 2

Ying Du, Lingfei Wang, Honghai Wu, Yiyin Zhang, Kan Wang, Dingting Wu

Pages: 3416-3422 Published online on: 15 May 2015
Open Access

Silence of MACC1 expression by RNA interference inhibits proliferation, invasion and metastasis, and promotes apoptosis in U251 human malignant glioma cells

Longfeng Sun, Gang Li, Bing Dai, Wei Tan, Hongwen Zhao, Xiaofei Li, Aiping Wang

Pages: 3423-3431 Published online on: 03 June 2015
Open Access

Role of hypoxia-inducible factor-1α and CD146 in epidermal growth factor receptor-mediated angiogenesis in salivary gland adenoid cystic carcinoma

Wei‑Ming Wang, Zhi‑Li Zhao, Wen‑Feng Zhang, Yi‑Fang Zhao, Lu Zhang, Zhi‑Jun Sun

Pages: 3432-3438 Published online on: 22 May 2015
Open Access

Integrative meta-analysis of differentially expressed genes in osteoarthritis using microarray technology

Xi Wang, Yujie Ning, Xiong Guo

Pages: 3439-3445 Published online on: 15 May 2015
Open Access

Inhibition of liver fibrosis using vitamin A‑coupled liposomes to deliver matrix metalloproteinase‑2 siRNA in vitro

Yiping Li, Feng Liu, Fengan Ding, Pingsheng Chen, Meng Tang

Pages: 3453-3461 Published online on: 25 May 2015
Open Access

LW6, a hypoxia‑inducible factor 1 inhibitor, selectively induces apoptosis in hypoxic cells through depolarization of mitochondria in A549 human lung cancer cells

Mariko Sato, Katsumi Hirose, Ikuo Kashiwakura, Masahiko Aoki, Hideo Kawaguchi, Yoshiomi Hatayama, Hiroyoshi Akimoto, Yuichiro Narita, Yoshihiro Takai

Pages: 3462-3468 Published online on: 27 May 2015
Open Access

Mutation analysis of two families with inherited congenital cataracts

Chang Liang, Han Liang, Yu Yang, Liu Ping, Qiao Jie

Pages: 3469-3475 Published online on: 22 May 2015
Open Access

Gender-specific association between the cytoplasmic poly(A) binding protein 4 rs4660293 single nucleotide polymorphism and serum lipid levels

Jian Wu, Rui-Xing Yin, Tao Guo, Quan-Zhen Lin, Shao-Wen Shen, Jia-Qi Sun, Guang-Yuan Shi, Jin-Zhen Wu, De-Zhai Yang, Wei-Xiong Lin

Pages: 3476-3486 Published online on: 22 May 2015
Open Access

Functional characterization of the nitrogen permease regulator‑like‑2 candidate tumor suppressor gene in colorectal cancer cell lines

Ai‑Yun Liu, Ming‑Na Liu, Feng‑Hua Pei, Jing Chen, Xin‑Hong Wang, Dan Liu, Ya‑Ju Du, Bing‑Rong Liu

Pages: 3487-3493 Published online on: 03 June 2015
Open Access

Effects of oestrogen deficiency on the alveolar bone of rats with experimental periodontitis

Xin‑Chen Xu, Hui Chen, Xi Zhang, Zan‑Jing Zhai, Xu‑Qiang Liu, Xin‑Yi Zheng, Jun Zhang, An Qin, Er‑Yi Lu

Pages: 3494-3502 Published online on: 02 June 2015

Hepatitis B virus upregulates the expression of kinesin family member 4A

Cheng‑Liang Zhu, Duo‑Zhi Cheng, Fang Liu, Xiao‑Hong Yan, Kai‑Lang Wu, Fu‑Bing Wang, Xing‑Hui Liu

Pages: 3503-3507 Published online on: 15 May 2015

Effects of estrogen deficiency on microstructural changes in rat alveolar bone proper and periodontal ligament

Zhongshuang Liu, Lisha Liu, Chen Kang, Qi Xie, Bin Zhang, Ying Li

Pages: 3508-3514 Published online on: 04 June 2015

Toll‑like receptor 7/8 agonist, R848, exhibits antitumoral effects in a breast cancer model

Tao Yin, Sisi He, Yongsheng Wang

Pages: 3515-3520 Published online on: 03 June 2015

Determination of whether screening tests for chronic atrophic gastritis really has a positive predictive value

Flaviano Di Paola, Valentina D'Angelo, Fabiana Tatangelo, Vittoria Barchiesi, Marianna Rizzo, Monica Cantile, Gerardo Botti, Ernesta Cavalcanti

Pages: 3521-3524 Published online on: 02 June 2015

Identification of a microRNA signature in endothelial cells with mechanical stretch stimulation

Jubing Zheng, Kui Zhang, Yueli Wang, Jian Cao, Feng Zhang, Qiwen Zhou, Ran Dong

Pages: 3525-3530 Published online on: 25 May 2015

Isolation and phenotypic characterization of cancer stem-like side population cells in colon cancer

Long Feng, Jian‑Bing Wu, Feng‑Ming Yi

Pages: 3531-3536 Published online on: 19 May 2015

Macrocalyxin A inhibits proliferation and induces apoptosis of t (8;21) leukemia cells through mitochondrial signaling pathways and regulates AML‑ETO mRNA expression

Zhenni Wang, Yaping Lv, Jun Xia, Hao Shi, Weizhong Wang, Yonglie Zhou

Pages: 3537-3542 Published online on: 27 May 2015

Let-7i inhibits the malignant phenotype of osteosarcoma cells by targeting Aurora-B

Guo Mei Zhang, Xin Hua Long, Jia Ming Liu, Liang Bo Zhu, Xuan Yin Chen, Shan Hu Huang, Zhi Hong Zhang, Zhi Li Liu

Pages: 3543-3548 Published online on: 18 May 2015

Beneficial effects of the traditional medicine Igongsan and its constituent ergosterol on dextran sulfate sodium-induced colitis in mice

Su‑Jin Kim, Hyun‑Ji Shin, Geun‑Hyuk Lee, Dae‑Seung Kim, Hye‑Lin Kim, Jinbong Park, Yunu Jung, Dong‑Hyun Youn, Jongwook Kang, Seung‑Heon Hong, Jae‑Young Um

Pages: 3549-3556 Published online on: 22 May 2015

Ginsenoside Rg3 induces apoptosis in human multiple myeloma cells via the activation of Bcl-2-associated X protein

Yun Luo, Ping Zhang, Han‑Qing Zeng, Shi‑Feng Lou, Dao‑Xin Wang

Pages: 3557-3562 Published online on: 19 May 2015

Inhibition of SHP-2 promotes radiosensitivity in glioma

Quanye Sun, Luyan Mu, Wanchen Qiao, Hui Li, Jiabin Tang, Ce Wang, Wei Hu, Tianshu Zhao, Baijing Dong, Yuwen Song, Xiaoqian Liu

Pages: 3563-3568 Published online on: 25 May 2015

Role of HER-2 activity in the regulation of malignant meningioma cell proliferation and motility

Weijia Wang, Yi Tu, Shanshan Wang, Shan Xu, Linlin Xu, Yifeng Xiong, Jinhong Mei, Chunliang Wang

Pages: 3575-3582 Published online on: 21 May 2015

Positive shift of Nav1.8 current inactivation curve in injured neurons causes neuropathic pain following chronic constriction injury

Guixia Li, Xifang Liu, Jingnan Du, Jianzhao Chen, Fenglin She, Chunfu Wu, Chunli Li

Pages: 3583-3590 Published online on: 25 May 2015

Vaccination with ubiquitin-hepatitis B core antigen-cytoplasmic transduction peptide enhances the hepatitis B virus-specific cytotoxic T-lymphocyte immune response and inhibits hepatitis B virus replication in transgenic mice

Meng Zhuo, Linlin Song, Yuyan Tang, Shenglan Dai, Xiaohua Chen, Yongsheng Yu, Guoqing Zang, Zhenghao Tang

Pages: 3591-3598 Published online on: 25 May 2015

Oxidized‑low density lipoprotein accumulates cholesterol esters via the PKCα‑adipophilin‑ACAT1 pathway in RAW264.7 cells

Yuncheng Qiao, Dongming Guo, Lei Meng, Qingnan Liu, Xiaohui Liu, Chaoke Tang, Guanghui Yi, Zuo Wang, Weidong Yin, Guoping Tian, Zhonghua Yuan

Pages: 3599-3606 Published online on: 27 May 2015

Loquat (Eriobotrya japonica) extract prevents dexamethasone-induced muscle atrophy by inhibiting the muscle degradation pathway in Sprague Dawley rats

Kyung Kyun Noh, Ki Wung Chung, Bokyung Sung, Min Jo Kim, Chan Hum Park, Changshin Yoon, Jae Sue Choi, Mi Kyung Kim, Cheol Min Kim, Nam Deuk Kim, Hae Young Chung

Pages: 3607-3614 Published online on: 22 May 2015

Adrenomedullin improves intestinal epithelial barrier function by downregulating myosin light chain phosphorylation in ulcerative colitis rats

Zaifeng Yi, Heng Fan, Xingxing Liu, Qing Tang, Dongmei Zuo, Jia Yang

Pages: 3615-3620 Published online on: 03 June 2015

Protective effects of ginsenoside Rg1 on aging Sca‑1+ hematopoietic cells

Yue Zhou, Jun Liu, Shizhong Cai, Dianfeng Liu, Rong Jiang, Yaping Wang

Pages: 3621-3628 Published online on: 03 June 2015

Dermatological disorders in Tuvalu between 2009 and 2012

Li‑Jung Lan, Ying‑Shuang Lien, Shao‑Chuan Wang, Nese Ituaso-Conway, Ming-Che Tsai, Pao-Ying Tseng, Yu‑Lin Yeh, Chun‑Tzu Chen, Ko‑Huang Lue, Jing‑Gung Chung, Yu‑Ping Hsiao

Pages: 3629-3631 Published online on: 21 May 2015

Effects of astaxanthin on dinitrofluorobenzene-induced contact dermatitis in mice

Hyungwoo Kim, Yong‑Tae Ahn, Guem San Lee, Su In Cho, Jong‑Myoung Kim, Chu Lee, Byung Kwan Lim, Seong‑A Ju, Won Gun An

Pages: 3632-3638 Published online on: 04 June 2015

Pirfenidone attenuates bladder fibrosis and mitigates deterioration of bladder function in a rat model of partial bladder outlet obstruction

Liu Jian Duan, Jun Qi, Tao Huang, Xin Gu, Ding Xu, Xiang Jie Kong, Xiao Qiang Qian

Pages: 3639-3647 Published online on: 21 May 2015

Obesity‑associated microRNA‑26b regulates the proliferation of human preadipocytes via arrest of the G1/S transition

Guangfeng Xu, Chenbo Ji, Guixian Song, Chunmei Shi, Yahui Shen, Ling Chen, Lei Yang, Yaping Zhao, Xirong Guo

Pages: 3648-3654 Published online on: 27 May 2015

Protection of photoreceptors by intravitreal injection of the Y‑27632 Rho‑associated protein kinase inhibitor in Royal College of Surgeons rats

Ting Zhang, Yantao Wei, Xintong Jiang, Jingming Li, Suo Qiu, Shaochong Zhang

Pages: 3655-3661 Published online on: 03 June 2015

Using exome sequencing to identify the cause of myocardial hypertrophy in a Chinese family

Tian Pu, Qianqian Guo, Ruixue Cao, Rang Xu, Kun Sun, Sun Chen

Pages: 3662-3666 Published online on: 22 May 2015

Myeloid-derived suppressor cells suppress CD4+ and CD8+ T cell responses in autoimmune hepatitis

Haiwen Li, Fu Dai, Qiong Peng, Huizhong Gan, Jishun Zheng, Yunling Xia, Wanyuan Zhang

Pages: 3667-3673 Published online on: 15 May 2015

Downregulation of microRNA‑210 inhibits osteosarcoma growth in vitro and in vivo

Changjian Liu, Xin Tang

Pages: 3674-3680 Published online on: 03 June 2015

Paxilitaxel induces apoptosis accompanied by protective autophagy in osteosarcoma cells through hypoxia‑inducible factor‑1α pathway

Yuanqing Guo, Chuangxin Huang, Guowei Li, Tao Chen, Jinxiang Li, Zongwen Huang

Pages: 3681-3687 Published online on: 27 May 2015

Neuroprotective effects of quercetin in a mouse model of brain ischemic/reperfusion injury via anti‑apoptotic mechanisms based on the Akt pathway

Xiaoming Lei, Hailian Chao, Zhenni Zhang, Jianrui Lv, Siyuan Li, Haidong Wei, Rongliang Xue, Fang Li, Zongfang Li

Pages: 3688-3696 Published online on: 27 May 2015

Borna disease virus infection impacts microRNAs associated with nervous system development, cell differentiation, proliferation and apoptosis in the hippocampi of neonatal rats

Mingjun Zhao, Lin Sun, Shigang Chen, Dan Li, Liang Zhang, Peng He, Xia Liu, Lujun Zhang, Hong Zhang, Deyu Yang, Rongzhong Huang, Peng Xie

Pages: 3697-3703 Published online on: 25 May 2015

Dextromethorphan provides neuroprotection via anti-inflammatory and anti-excitotoxicity effects in the cortex following traumatic brain injury

Benfang Pu, Yonghua Xue, Qingming Wang, Chunhui Hua, Xinyuan Li

Pages: 3704-3710 Published online on: 25 May 2015

MicroRNA-199a induces differentiation of induced pluripotent stem cells into endothelial cells by targeting sirtuin 1

Zhoubin Li, Andriana Margariti, Yutao Wu, Feng Yang, Jian Hu, Li Zhang, Ting Chen

Pages: 3711-3717 Published online on: 25 May 2015

Prevalence and spectrum of LRRC10 mutations associated with idiopathic dilated cardiomyopathy

Xin-Kai Qu, Fang Yuan, Ruo-Gu Li, Lei Xu, Wei-Feng Jing, Hua Liu, Ying-Jia Xu, Min Zhang, Xu Liu, Wei-Yi Fang, Yi-Qing Yang, Xing-Biao Qiu

Pages: 3718-3724 Published online on: 25 May 2015

Intrahepatic transplantation of adipose‑derived stem cells attenuates the progression of non‑alcoholic fatty liver disease in rats

Fan Pan, Naishun Liao, Youshi Zheng, Yingchao Wang, Yunzhen Gao, Sen Wang, Yi Jiang, Xiaolong Liu

Pages: 3725-3733 Published online on: 26 May 2015

Protective effects of allicin against ischemic stroke in a rat model of middle cerebral artery occlusion

Benping Zhang, Feng Li, Weijiang Zhao, Jiebing Li, Qingsong Li, Weizhi Wang

Pages: 3734-3738 Published online on: 03 June 2015

Rescue effect of lipid emulsion on bupivacaine‑induced cardiac toxicity in cardiomyocytes

Libin Yang, Zhixia Bai, Danni Lv, Haibo Liu, Xiaohui Li, Xuexin Chen

Pages: 3739-3747 Published online on: 26 May 2015

Induction of apoptosis in oral squamous carcinoma cells by pyrrolo-1,5-benzoxazepines

Kate O'Callaghan, Eleonora Palagano, Stefania Butini, Giuseppe Campiani, D. Clive Williams, Daniela M. Zisterer, Jeff O'Sullivan

Pages: 3748-3754 Published online on: 25 May 2015

Mass spectrometric identification, characterization and validation of the haptoglobin β-chain protein as a lung cancer serum biomarker

Asima Ayyub, Mahjabeen Saleem, Syed Ghulam Musharraf, Mamoona Naz, Asma Tariq, Naghma Hashmi

Pages: 3755-3762 Published online on: 22 May 2015

Angiotensin II type 1 receptor‑associated protein plays a role in regulating the local renin‑angiotensin system in HSC‑T6 cells

Haiyang Huang, Jie Zhou, Zhonglin Cui, Biao Wang, Yunwei Hu

Pages: 3763-3768 Published online on: 26 May 2015

Docosahexaenoic acid inhibits the growth of hormone-dependent prostate cancer cells by promoting the degradation of the androgen receptor

Zhimei Hu, Haixia Qi, Ruixue Zhang, Kun Zhang, Zhemin Shi, Yanan Chang, Linfeng Chen, Mohsen Esmaeili, Aria Baniahmad, Wei Hong

Pages: 3769-3774 Published online on: 21 May 2015

MicroRNA-148a inhibits migration and invasion of ovarian cancer cells via targeting sphingosine-1-phosphate receptor 1

Zhengfang Wen, Shuzhen Zhao, Shanshan Liu, Ying Liu, Xiaorui Li, Shaoru Li

Pages: 3775-3780 Published online on: 25 May 2015

Vascular endothelial growth factor affects dendritic cell activity in hypertensive disorders of pregnancy

Jing Wang, Yu‑Mei Tao, Xiao‑Yan Cheng, Tian‑Feng Zhu, Zhi‑Fang Chen, Hui Yao, Liang‑Xiang Su

Pages: 3781-3786 Published online on: 14 May 2015

Reduced expression of HSP27 following HAD-B treatment is associated with Her2 downregulation in NIH:OVCAR-3 human ovarian cancer cells

Kuo Chu Li, Kyun Heo, Nitin Ambade, Min Kyung Kim, Kyung-Hee Kim, Byong Chul Yoo, Hwa-Seung Yoo

Pages: 3787-3794 Published online on: 03 June 2015

Inhibition of FHL1 inhibits cigarette smoke extract-induced proliferation in pulmonary arterial smooth muscle cells

Yuping Li, Guimei Pu, Chengshui Chen, Li Yang

Pages: 3801-3808 Published online on: 14 May 2015

Overexpression of hypoxia-inducible factor prolyl hydoxylase-2 attenuates hypoxia-induced vascular endothelial growth factor expression in luteal cells

Zhenghong Zhang, Xunsheng Pang, Zonghao Tang, Dingzhong Yin, Zhengchao Wang

Pages: 3809-3814 Published online on: 14 May 2015

Pro-apoptotic and anti-proliferative effects of 3,3'-diindolylmethane in nasopharyngeal carcinoma cells via downregulation of telomerase activity

Fen Li, Yong Xu, Chen Chen, Shi‑Ming Chen, Bo‑Kui Xiao, Ze‑Zhang Tao

Pages: 3815-3820 Published online on: 25 May 2015

Identification of proteins interacting with protein kinase C‑δ in hyperthermia‑induced apoptosis and thermotolerance of Tca8113 cells

Jianqi Liu, Wenchuan Huang, Yunhong Lin, Li Bian, Yongwen He

Pages: 3821-3828 Published online on: 27 May 2015

Apelin/APJ signaling promotes hypoxia‑induced proliferation of endothelial progenitor cells via phosphoinositide‑3 kinase/Akt signaling

Jingchang Zhang, Qiming Liu, Xinqun Hu, Zhenfei Fang, Feng Huang, Liang Tang, Shenghua Zhou

Pages: 3829-3834 Published online on: 27 May 2015

Lycium ruthenicum extract alleviates high-fat diet-induced nonalcoholic fatty liver disease via enhancing the AMPK signaling pathway

Jiayao Lin, Yu Zhang, Xinqing Wang, Wenwen Wang

Pages: 3835-3840 Published online on: 25 May 2015

Twist promotes invasion and cisplatin resistance in pancreatic cancer cells through growth differentiation factor 15

Hong Ji, Hong‑Wei Lu, Yi‑Ming Li, Le Lu, Jin‑Long Wang, Ya‑Fei Zhang, Hao Shang

Pages: 3841-3848 Published online on: 27 May 2015

Resveratrol amplifies BMP‑4‑stimulated osteoprotegerin synthesis via p38 MAP kinase in osteoblasts

Gen Kuroyanagi, Haruhiko Tokuda, Naohiro Yamamoto, Rie Matsushima‑Nishiwaki, Jun Mizutani, Osamu Kozawa, Takanobu Otsuka

Pages: 3849-3854 Published online on: 03 June 2015

Suppressor of cytokine signaling 1-modulated metalloproteinases and tissue inhibitor of metalloproteinase in pulmonary fibrosis

Qiurui Zhang, Yi Guo, Ran Dong, Ranran Dai, Min Zhou

Pages: 3855-3861 Published online on: 21 May 2015

Umbelliferone exhibits anticancer activity via the induction of apoptosis and cell cycle arrest in HepG2 hepatocellular carcinoma cells

Shi‑Min Yu, Dong‑Hui Hu, Jian‑Jun Zhang

Pages: 3869-3873 Published online on: 18 May 2015

Increase in osteoclastogenesis in an obese Otsuka Long-Evans Tokushima fatty rat model

Tomoyo Ootsuka, Atsuko Nakanishi, Ikuyo Tsukamoto

Pages: 3874-3880 Published online on: 21 May 2015

Interleukin-10 gene transfer into insulin-producing β cells protects against diabetes in non-obese diabetic mice

Aijing Xu, Wei Zhu, Tang Li, Xiuzhen Li, Jing Cheng, Cuiling Li, Peng Yi, Li Liu

Pages: 3881-3889 Published online on: 21 May 2015

Splicing factor 2/alternative splicing factor contributes to extracellular signal‑regulated kinase activation in hepatocellular carcinoma cells

Yawei Zhao, Ting Zhu, Xueying Zhang, Qingyang Wang, Jiyan Zhang, Wenbin Ji, Yuanfang Ma

Pages: 3890-3894 Published online on: 26 May 2015

Heparin inhibits lipopolysaccharide-induced inflammation via inducing caveolin-1 and activating the p38/mitogen-activated protein kinase pathway in murine peritoneal macrophages

Zhiyong Liu, Liang Wang, Zhe Dong, Jieyi Pan, Hong Zhu, Zhidan Zhang, Xiaochun Ma

Pages: 3895-3901 Published online on: 21 May 2015

CSN5 silencing reverses sorafenib resistance of human hepatocellular carcinoma HepG2 cells

Haibo Wang, Zhengyao Qian, Hui Zhao, Xibo Zhang, Shuqiang Che, Hongtao Zhang, Haitao Shang, Jianheng Bao, Chengfei Hao, Junjian Liu, Zhonglian Li

Pages: 3902-3908 Published online on: 29 May 2015

Efficacy of coenzyme Q10 in mitigating spinal cord injury‑induced osteoporosis

Xue‑Xue Zhang, Ke‑Jian Qian, Yong Zhang, Zhi‑Jian Wang, Yan‑Bo Yu, Xiao‑Jian Liu, Xin‑Tian Cao, Yun‑Hua Liao, Da‑Ying Zhang

Pages: 3909-3915 Published online on: 27 May 2015

Podocalyxin promotes cisplatin chemoresistance in osteosarcoma cells through phosphatidylinositide 3‑kinase signaling

Zheng Huang, Yanke Huang, Hongtao He, Jiangdong Ni

Pages: 3916-3922 Published online on: 27 May 2015

MicroRNA-148a inhibits the proliferation and promotes the paclitaxel-induced apoptosis of ovarian cancer cells by targeting PDIA3

Shuzhen Zhao, Zhengfang Wen, Shanshan Liu, Ying Liu, Xiaorui Li, Yanna Ge, Shaoru Li

Pages: 3923-3929 Published online on: 25 May 2015

MicroRNA-522 reverses drug resistance of doxorubicin-induced HT29 colon cancer cell by targeting ABCB5

Ge Yang, Ou Jiang, Daiqiong Ling, Xiaoyue Jiang, Pingzong Yuan, Guang Zeng, Jing Zhu, Jie Tian, Yaguang Weng, Daoquan Wu

Pages: 3930-3936 Published online on: 04 June 2015

MicroRNA-29a inhibits cell migration and invasion via targeting Roundabout homolog 1 in gastric cancer cells

Xueting Liu, Jun Cai, Yanjun Sun, Renhua Gong, Dengqun Sun, Xingguo Zhong, Shitao Jiang, Xinmiao He, Enwu Bao, Liusheng Yang, Yongxiang Li

Pages: 3944-3950 Published online on: 22 May 2015

MicroRNA-338-3p suppresses tumor growth of esophageal squamous cell carcinoma in vitro and in vivo

Xinyu Li, Zhihong Li, Guiyun Yang, Zhenxiang Pan

Pages: 3951-3957 Published online on: 22 May 2015

FHL1 inhibits the growth of tongue squamous cell carcinoma cells via G1/S cell cycle arrest

Wei Ren, Panfeng Lian, Long Cheng, Peiyun Du, Xin Guan, Hongyuan Wang, Lihua Ding, Zhenyang Gao, Xin Huang, Fengjun Xiao, Lisheng Wang, Xiaolin Bi, Qinong Ye, Enqun Wang

Pages: 3958-3964 Published online on: 25 May 2015

Expression and purification of the mGITR‑Fc fusion protein and its effect on CD4+ T cells and dendritic cells in vitro

Pei Shen, Zhaoliang Su, Ting Wang, Yanfang Liu, Yang Zhao, Qingzhen Han, Huaxi Xu, Shengjun Wang

Pages: 3965-3971 Published online on: 25 May 2015

Effects of small interfering RNA-mediated downregulation of the Krüppel-like factor 4 gene on collagen metabolism in human hepatic stellate cells

Tao Li, Lijuan Niu, Man Li, Ying Liu, Zhengrong Xu, Xia Gao, Dianwu Liu

Pages: 3972-3978 Published online on: 26 May 2015

Cyclin‑dependent kinase 5 regulates the proliferation, motility and invasiveness of lung cancer cells through its effects on cytoskeletal remodeling

Jun‑Li Liu, Run‑Xia Gu, Xiao‑Shu Zhou, Fang‑Zheng Zhou, Gang Wu

Pages: 3979-3985 Published online on: 27 May 2015

Protective effect of hydrogen‑rich medium against high glucose‑induced apoptosis of Schwann cells in vitro

Yang Yu, Xiaoye Ma, Tao Yang, Bo Li, Keliang Xie, Daquan Liu, Guolin Wang, Yonghao Yu

Pages: 3986-3992 Published online on: 02 June 2015

Effect of SCH442416 on glutamate uptake in retinal Müller cells at increased hydrostatic pressure

Yong Li, Xiaohong Liu, Shouyue Huang, Ping Huang, Yisheng Zhong

Pages: 3993-3998 Published online on: 03 June 2015

[Corrigendum] Anti-inflammatory effects of Guolou Guizhi decoction in transient focal cerebral ischemic brains

Hai Xia Hu, Ru Hui Lin, Xiao Qin Zhu, Zuan Fang Li, Li Dian Chen

Pages: 3998-3998 Published online on: 04 June 2015
Open Access

Structure and function of Gab2 and its role in cancer (Review)

Chen‑Bo Ding, Wei‑Na Yu, Ji‑Hong Feng, Jun‑Min Luo

Pages: 4007-4014 Published online on: 17 June 2015

High-density lipoprotein synthesis and metabolism (Review)

Lingyan Zhou, Congcong Li, Ling Gao, Aihong Wang

Pages: 4015-4021 Published online on: 15 June 2015

Diagnostic and therapeutic research on ultrasound microbubble/nanobubble contrast agents (Review)

Jing Ma, Chang Song Xu, Feng Gao, Ming Chen, Fan Li, Lian Fang Du

Pages: 4022-4028 Published online on: 16 June 2015
Open Access

Expression of podoplanin and vimentin is correlated with prognosis in esophageal squamous cell carcinoma

Makiko Tanaka, Hiroshi Kijima, Hideo Shimada, Hiroyasu Makuuchi, Soji Ozawa, Sadaki Inokuchi

Pages: 4029-4036 Published online on: 19 June 2015
Open Access

Mycophenolate mofetil ameliorates diabetic nephropathy through epithelial mesenchymal transition in rats

Xiaoyan Xiao, Jie Wang, Xiangdi Chang, Junhui Zhen, Gengyin Zhou, Zhao Hu

Pages: 4043-4050 Published online on: 15 June 2015
Open Access

Antiproliferative effect of dexamethasone in the MCF-7 breast cancer cell line

Frederic Buxant, Nadège Kindt, Guy Laurent, Jean‑Christophe Noël, Sven Saussez

Pages: 4051-4054 Published online on: 12 June 2015
Open Access

Protective effects of tanshinone ⅡA on endothelial progenitor cells injured by tumor necrosis factor‑α

Xing‑Xiang Wang, Jin‑Xiu Yang, Yan‑Yun Pan, Ye‑Fei Zhang

Pages: 4055-4062 Published online on: 22 June 2015
Open Access

Lentivirus transduced interleukin‑1 receptor antagonist gene expression in murine bone marrow‑derived mesenchymal stem cells in vitro

Tao He, Guanghao Chi, Bo Tian, Tingting Tang, Kerong Dai

Pages: 4063-4070 Published online on: 26 June 2015
Open Access

Expression of HAX-1 in colorectal cancer and its role in cancer cell growth

Xiaolan Li, Jianwu Jiang, Rui Yang, Xiangshang Xu, Fayong Hu, Anding Liu, Deding Tao, Yan Leng, Junbo Hu, Jianping Gong, Xuelai Luo

Pages: 4071-4078 Published online on: 11 June 2015
Open Access

Protection of rat intestinal epithelial cells from ischemia/reperfusion injury by (D‑Ala2, D‑Leu5)‑enkephalin through inhibition of the MKK7‑JNK signaling pathway

Zhenran Wang, Bo Tang, Fang Tang, Yang Li, Guangyu Zhang, Li Zhong, Chencheng Dong, Songqing He

Pages: 4079-4088 Published online on: 24 June 2015
Open Access

Lumican overexpression exacerbates lipopolysaccharide-induced renal injury in mice

Xiao‑Mei Lu, Ling Ma, Yu‑Nan Jin, Yan‑Qiu Yu

Pages: 4089-4094 Published online on: 16 June 2015
Open Access

Hepatoprotective effect of juglone on dimethylnitrosamine‑induced liver fibrosis and its effect on hepatic antioxidant defence and the expression levels of α‑SMA and collagen III

De‑Jiang Zhou, Dong Mu, Ming‑De Jiang, Shu‑Mei Zheng, Yong Zhang, Sheng He, Min Weng, Wei‑Zheng Zeng

Pages: 4095-4102 Published online on: 24 June 2015
Open Access

Dopamine receptor antagonist thioridazine inhibits tumor growth in a murine breast cancer model

Tao Yin, Sisi He, Guobo Shen, Tinghong Ye, Fuchun Guo, Yongsheng Wang

Pages: 4103-4108 Published online on: 22 June 2015
Open Access

Myosin light chain kinase inhibitor ML7 improves vascular endothelial dysfunction via tight junction regulation in a rabbit model of atherosclerosis

Xiaowen Cheng, Xiaobian Wang, Yufeng Wan, Qing Zhou, Huaqing Zhu, Yuan Wang

Pages: 4109-4116 Published online on: 22 June 2015
Open Access

Investigation of the structure of anti‑human seminal plasma protein single‑chain antibody and its association with linker peptide length

Xin Jiang, Jun Zhai, Dongkui Song, Qingshan Qu, Ming Li, Li Xing, Shuzhai Miao

Pages: 4117-4122 Published online on: 22 June 2015
Open Access

Chitosan as an adjuvant for a Helicobacter pylori therapeutic vaccine

Yanfeng Gong, Liming Tao, Fucai Wang, Wei Liu, Lei Jing, Dongsheng Liu, Sijun Hu, Yong Xie, Nanjin Zhou

Pages: 4123-4132 Published online on: 17 June 2015
Open Access

Genomic expression profiling and bioinformatics analysis of pancreatic cancer

Dong‑Yan Han, Da Fu, Hao Xi, Qian‑Yu Li, Li‑Jin Feng, Wei Zhang, Guo Ji, Jia‑Cheng Xiao, Qing Wei

Pages: 4133-4140 Published online on: 11 June 2015
Open Access

15-Hydroxyprostaglandin dehydrogenase is upregulated by hydroxychloroquine in rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes

Hak‑Jae Kim, Sora Lee, Haw‑Yong Lee, Hansol Won, Sung‑Hae Chang, Seong‑Su Nah

Pages: 4141-4148 Published online on: 15 June 2015
Open Access

Analysis of polyunsaturated fatty acids and the omega-6 inflammatory pathway in hepatic ischemia/re-perfusion injury

Ebru Kirac, Filiz Özcan, Hazal Tuzcu, Gulsum O. Elpek, Mutay Aslan

Pages: 4149-4156 Published online on: 11 June 2015
Open Access

Overexpression of Indian hedgehog partially rescues short stature homeobox 2-overexpression‑associated congenital dysplasia of the temporomandibular joint in mice

Xihai Li, Wenna Liang, Hongzhi Ye, Xiaping Weng, Fayuan Liu, Pingdong Lin, Xianxiang Liu

Pages: 4157-4164 Published online on: 18 June 2015
Open Access

Neutrophil elastase and its therapeutic effect on leukemia cells

Kai‑Ling Jiang, Peng‑Peng Ma, Xiao‑Qun Yang, Liang Zhong, Hui Wang, Xin‑Yu Zhu, Bei‑Zhong Liu

Pages: 4165-4172 Published online on: 17 June 2015
Open Access

Ionizing radiation-induced microRNA expression changes in cultured RGC-5 cells

Kaijun Wang, Meijuan Zhu, Panpan Ye, Guodi Chen, Wei Wang, Min Chen

Pages: 4173-4178 Published online on: 16 June 2015
Open Access

Coagulation defects associated with massive blood transfusion: A large multicenter study

Jiang‑Cun Yang, Yang Sun, Cui‑Xiang Xu, Qian‑Li Dang, Ling Li, Yong‑Gang Xu, Yao‑Jun Song, Hong Yan

Pages: 4179-4186 Published online on: 22 June 2015
Open Access

Reducing progression of experimental lupus nephritis via inhibition of the B7/CD28 signaling pathway

Li Huang, Yong Kong, Jing Wang, Jie Sun, Qin Shi, Yu‑Hua Qiu

Pages: 4187-4195 Published online on: 18 June 2015
Open Access

Luteolin exerts an anticancer effect on NCI-H460 human non-small cell lung cancer cells through the induction of Sirt1-mediated apoptosis

Liping Ma, Hongjun Peng, Kunsheng Li, Runrun Zhao, Li Li, Yilong Yu, Xiaoming Wang, Zhifeng Han

Pages: 4196-4202 Published online on: 18 June 2015
Open Access

Significance of genetic variants in DLC1 and their association with hepatocellular carcinoma

Cheng‑Rong Xie, Hong‑Guang Sun, Yu Sun, Wen‑Xiu Zhao, Sheng Zhang, Xiao‑Min Wang, Zhen‑Yu Yin

Pages: 4203-4209 Published online on: 22 June 2015
Open Access

Liraglutide protects pancreatic β-cells against free fatty acids in vitro and affects glucolipid metabolism in apolipoprotein E‑/‑ mice by activating autophagy

Jia Wang, Jie Wu, Hong Wu, Xingzhen Liu, Yingjian Chen, Jianying Wu, Chengjin Hu, Dajin Zou

Pages: 4210-4218 Published online on: 16 June 2015
Open Access

Recombinant LH supplementation during IVF cycles with a GnRH-antagonist in estimated poor responders: A cross-matched pilot investigation of the optimal daily dose and timing

Salvatore Gizzo, Alessandra Andrisani, Marco Noventa, Serena Manfè, Alessandra Oliva, Michele Gangemi, Giovanni Battista Nardelli, Guido Ambrosini

Pages: 4219-4229 Published online on: 09 June 2015
Open Access

Role of bone morphogenetic protein-2 in osteogenic differentiation of mesenchymal stem cells

Jian Sun, Jieyun Li, Chichi Li, Youcheng Yu

Pages: 4230-4237 Published online on: 18 June 2015
Open Access

Alendronate, a double-edged sword acting in the mevalonate pathway

Paola Maura Tricarico, Martina Girardelli, Giulio Kleiner, Alessandra Knowles, Erica Valencic, Sergio Crovella, Annalisa Marcuzzi

Pages: 4238-4242 Published online on: 18 June 2015
Open Access

Urinary N telopeptide levels in predicting the anti-nociceptive responses of zoledronic acid and paclitaxel in a rat model of bone metastases

Qi Gui, Chengcheng Xu, Dapeng Li, Liang Zhuang, Shu Xia, Shiying Yu

Pages: 4243-4249 Published online on: 17 June 2015
Open Access

Integrated analysis of gene expression and DNA methylation changes induced by hepatocyte growth factor in human hepatocytes

Cheng‑Rong Xie, Hongguang Sun, Fu‑Qiang Wang, Zhao Li, Yi‑Rui Yin, Qin‑Liang Fang, Yu Sun, Wen‑Xiu Zhao, Sheng Zhang, Wen‑Xing Zhao, Xiao‑Min Wang, Zhen‑Yu Yin

Pages: 4250-4258 Published online on: 22 June 2015
Open Access

Overexpression of δ-catenin is associated with a malignant phenotype and poor prognosis in colorectal cancer

Hong Zhang, Shun‑Dong Dai, Shu‑Li Liu, Fang‑Yuan Zhang, Chao‑Liu Dai

Pages: 4259-4265 Published online on: 11 June 2015
Open Access

Gene expression profiling analysis of osteosarcoma cell lines

Lu Sun, Jie Li, Bing Yan

Pages: 4266-4272 Published online on: 18 June 2015
Open Access

Yifei Xuanfei Jiangzhuo formula, a Chinese herbal decoction, improves memory impairment through inhibiting apoptosis and enhancing PKA/CREB signal transduction in rats with cerebral ischemia/reperfusion

Lin Wu, Qing-Shan Zhao, Tian-Wei Li, Hai-Yuan Li, Qing‑Bi Wang, Xin-Ya Bi, Xin-Kun Cai, Nong Tang

Pages: 4273-4283 Published online on: 18 June 2015
Open Access

Microarray and ChIP‑seq data analysis revealed changes in p53-mediated transcriptional regulation in Nutlin-3-treated U2OS cells

Song Zhao, Feng Niu, Chang‑Yan Xu, Long Ye, Gui‑Bin Bi, Lin Chen, Ping Gong, Gang Tian, Tian‑Hong Nie

Pages: 4284-4290 Published online on: 15 June 2015
Open Access

Vorinostat protects against calcium oxalate-induced kidney injury in mice

Li Wang, Wei Chen, Zhongjiang Peng, Changcheng Liu, Caihong Zhang, Zhiyong Guo

Pages: 4291-4297 Published online on: 19 June 2015
Open Access

Brachyury: A sensitive marker, but not a prognostic factor, for skull base chordomas

Ke Wang, Kaibing Tian, Liang Wang, Zhen Wu, Cong Ren, Shuyu Hao, Jie Feng, Junhua Li, Hong Wan, Guijun Jia, Liwei Zhang, Junting Zhang

Pages: 4298-4304 Published online on: 22 June 2015
Open Access

Effects of GnRH agonists on the expression of developmental follicular anti‑mullerian hormone in varying follicular stages in cyclic mice in vivo

Jiliang Huang, Xiaoyan Wang, Zhiling Li, Ruowu Ma, Wanfen Xiao

Pages: 4305-4313 Published online on: 24 June 2015

Involvement of glutathione and glutathione metabolizing enzymes in human colorectal cancer cell lines and tissues

Areum Daseul Kim, Rui Zhang, Xia Han, Kyoung Ah Kang, Mei Jing Piao, Young Hee Maeng, Weon Young Chang, Jin Won Hyun

Pages: 4314-4319 Published online on: 09 June 2015

Characteristics of human umbilical cord mesenchymal stem cells during ex vivo expansion

Shengying Li, Yuxia Wang, Liping Guan, Mingli Ji

Pages: 4320-4325 Published online on: 25 June 2015

Screening of targeted genes in extrahepatic bile ducts of mice with experimental biliary atresia

Zhen You, Jing Wen, Liping Cheng, Hui Ye, Bei Li

Pages: 4326-4331 Published online on: 09 June 2015

CD14 knockdown reduces lipopolysaccharide-induced cell viability and expression of inflammation-associated genes in gastric cancer cells in vitro and in nude mouse xenografts

Kang Li, Zeng Dan, Yuqiang Nie, Xuejun Hu, Luobu Gesang, Zhaxi Bianba, Yongge Ze, Cuomu Ciren

Pages: 4332-4339 Published online on: 12 June 2015

Blockade of vascular endothelial growth factor-A/receptor 2 exhibits a protective effect on angiotensin-II stimulated podocytes

Xiangchun Liu, Hong Zhang, Qun Wang, Kezhou Yu, Rong Wang, Jing Sun

Pages: 4340-4345 Published online on: 11 June 2015

IRX2-mediated upregulation of MMP-9 and VEGF in a PI3K/AKT-dependent manner

Tielong Liu, Weiwei Zhou, Bing Cai, Jianjun Chu, Guodong Shi, Honglin Teng, Jian Xu, Jianru Xiao, Yan Wang

Pages: 4346-4351 Published online on: 11 June 2015

Abnormal Wnt signaling and overexpression of ABCG2 contributes to drug efflux properties of side population cells in nasopharyngeal carcinoma

Guo-Fang Guan, De-Jun Zhang, Ying Zheng, Lian-Ji Wen, Duo-Jiao Yu, Yan-Qing Lu, Yan Zhao

Pages: 4352-4357 Published online on: 16 June 2015

Knockdown of PKM2 induces apoptosis and autophagy in human A549 alveolar adenocarcinoma cells

Beibei Chu, Jiang Wang, Yueying Wang, Guoyu Yang

Pages: 4358-4363 Published online on: 16 June 2015

Clinical investigation of TROP-2 as an independent biomarker and potential therapeutic target in colon cancer

Peng Zhao, Hai‑Zheng Yu, Jian‑Hui Cai

Pages: 4364-4369 Published online on: 08 June 2015

A case of lung adenocarcinoma with a concurrent EGFR mutation and ALK rearrangement: A case report and literature review

Chun‑Wei Xu, Xue‑Ying Cai, Yuan Shao, Yang Li, Ming‑Wei Shi, Li‑Ying Zhang, Lin Wang, Yu‑Ping Zhang, Lu‑Ping Wang, Yu‑Wang Tian

Pages: 4370-4375 Published online on: 26 June 2015

Comparative study of IDH1 mutations in gliomas by high resolution melting analysis, immunohistochemistry and direct DNA sequencing

Juan Li, Haiyan Zhang, Li Wang, Chuanhong Yang, Huangwen Lai, Wei Zhang, Xiaodong Chen, Jie Wang

Pages: 4376-4381 Published online on: 23 June 2015

Targeted knockout of TNF‑α by injection of lentivirus‑mediated siRNA into the subacromial bursa for the treatment of subacromial bursitis in rats

Yi Wang, Quan Li, Xianzhao Wei, Jie Xu, Qi Chen, Shuang Song, Zhe Lu, Zimin Wang

Pages: 4389-4395 Published online on: 23 June 2015

Estradiol suppresses neuronal firing activity and c-Fos expression in the lateral habenula

Chun‑Ying Li, Mei‑Ying Song, Min Huang, Ji‑Cheng Li, Jin‑Yu Xiao, Hua Zhao

Pages: 4410-4414 Published online on: 16 June 2015

Rhein inhibits lipopolysaccharide-induced intestinal injury during sepsis by blocking the toll-like receptor 4 nuclear factor-κB pathway

Ke Zhang, Xian Fa Jiao, Jin Xiu Li, Xiao Wen Wang

Pages: 4415-4421 Published online on: 12 June 2015

Protective effect of vitamin E on methyl methanesulfonate-induced teratozoospermia in adult Sprague-Dawley rats

Zhian Tang, Weiliang Ding, Lun Wang, Wenchu Jiang, Quanxiang Zhang, Hong Chen, Hongnan Zou, Yongkang Dong, Jianwei Shao, Tieliang Ma

Pages: 4422-4426 Published online on: 11 June 2015

Emodin inhibits the proliferation of PC3 prostate cancer cells in vitro via the Notch signaling pathway

Gang Deng, Xiang Ju, Qi Meng, Zhi‑Jian Yu, Li‑Bin Ma

Pages: 4427-4433 Published online on: 12 June 2015

Genetic variation in the coagulation factor V gene and risk of femoral head osteonecrosis

Tae‑Ho Kim, Seung‑Hoon Baek, Jeong Ok Lim, Sang‑Han Lee, Shin‑Yoon Kim

Pages: 4434-4440 Published online on: 25 June 2015

Wake-promoting actions of median nerve stimulation in TBI-induced coma: An investigation of orexin-A and orexin receptor 1 in the hypothalamic region

Ying‑Jun Zhong, Zhen Feng, Liang Wang, Tian‑Qi Wei

Pages: 4441-4447 Published online on: 08 June 2015

Cadmium-induced autophagy is mediated by oxidative signaling in PC-12 cells and is associated with cytoprotection

Qi-Wen Wang, Yi Wang, Tao Wang, Kang-Bao Zhang, Yan Yuan, Jian‑Chun Bian, Xue-Zhong Liu, Jian-Hong Gu, Jia-Qiao Zhu, Zong-Ping Liu

Pages: 4448-4454 Published online on: 11 June 2015

Effects of salinomycin and CGP37157 on head and neck squamous cell carcinoma cell lines in vitro

Agmal Scherzed, Stephan Hackenberg, Katrin Froelich, Kristen Rak, Christian Ginzkey, Rudolf Hagen, Philipp Schendzielorz, Norbert Kleinsasser

Pages: 4455-4461 Published online on: 22 June 2015

Synergistic effect of HMGB1 knockdown and cordycepin in the K562 human chronic myeloid leukemia cell line

Xi Chen, Ying Wang, Juan Liu, Ping Xu, Xiao‑Min Zhang, Yao‑Yao Tian, Yan‑Ming Xue, Xin‑Yu Gao, Yao Liu, Jing‑Hua Wang

Pages: 4462-4468 Published online on: 15 June 2015

Correlation between thyroglobulin gene polymorphisms and autoimmune thyroid disease

Li‑Qiang Wang, Tian‑Yun Wang, Qiu‑Li Sun, Yong‑Qiang Qie

Pages: 4469-4475 Published online on: 22 June 2015

Soy isoflavones protect against H2O2-induced injury in human umbilical vein endothelial cells

Lianhai Jin, Xingyu Zhao, Yingxin Qin, Wenhe Zhu, Wei Zhang, Anheng Liu, Zhengli Luo

Pages: 4476-4482 Published online on: 17 June 2015

Conformational changes in inter‑α‑trypsin inhibitor heavy chain 4 activate its tumor‑specific activity in mice with B16 melanoma

Natalya G. Kormosh, Tatyana V. Davidova, Vladimir N. Kopyltsov, Marina V. Serebryakova, Aigul O. Kabieva, Konstantin E. Voyushin, Suriya M. Sitdikova, Berick S. Amandzholov, Michail V. Kiselevskii, Fedor V. Donenko

Pages: 4483-4493 Published online on: 18 June 2015

Activation of the endoplasmic reticulum stress pathway involving CHOP in the lungs of rats with hyperoxia‑induced bronchopulmonary dysplasia

Hong‑Yan Lu, Jie Zhang, Qiu‑Xia Wang, Wei Tang, Lu‑Jie Zhang

Pages: 4494-4500 Published online on: 22 June 2015

Effects of fucoidan on insulin stimulation and pancreatic protection via the cAMP signaling pathway in vivo and in vitro

Xiaoming Jiang, Jinfeng Yu, Zhi Ma, Hong Zhang, Fengjie Xie

Pages: 4501-4507 Published online on: 23 June 2015

Triptolide suppresses proliferation, hypoxia-inducible factor-1α and c-Myc expression in pancreatic cancer cells

Xiaoling Ding, Xiaorong Zhou, Bo Jiang, Qun Zhao, Guoxiong Zhou

Pages: 4508-4513 Published online on: 18 June 2015

Quantitative analysis of the mRNA expression levels of BCL2 and BAX genes in human osteoarthritis and normal articular cartilage: An investigation into their differential expression

Georgios I. Karaliotas, Konstantinos Mavridis, Andreas Scorilas, George C. Babis

Pages: 4514-4521 Published online on: 16 June 2015

Expression of brain‑specific angiogenesis inhibitor‑1 and association with p53, microvessel density and vascular endothelial growth factor in the tissue of human bladder transitional cell carcinoma

Dawei Tian, Hailong Hu, Yan Sun, Yang Tang, Mingde Lei, Liwei Liu, Ruifa Han, Changli Wu

Pages: 4522-4529 Published online on: 23 June 2015

Downregulation of Meg3 enhances cisplatin resistance of lung cancer cells through activation of the WNT/β-catenin signaling pathway

Yang Xia, Zhicheng He, Bin Liu, Pengli Wang, Yijiang Chen

Pages: 4530-4537 Published online on: 08 June 2015

Zingiber mioga (Thunb.) Roscoe attenuates allergic asthma induced by ovalbumin challenge

Na‑Rae Shin, In‑Sik Shin, Chan‑Mi Jeon, Ju‑Mi Hong, Ok‑Kyoung Kwon, Hui‑Seong Kim, Sei‑Ryang Oh, Kyu‑Woung Hahn, Kyung‑Seop Ahn

Pages: 4538-4545 Published online on: 11 June 2015

NADPH oxidase-derived production of reactive oxygen species is involved in learning and memory impairments in 16-month-old female rats

Hongwei Kan, Wen Hu, Yuchan Wang, Wangyang Wu, Yanyan Yin, Yan Liang, Chunyan Wang, Dake Huang, Weizu Li

Pages: 4546-4553 Published online on: 08 June 2015

MicroRNA-144 acts as a tumor suppressor by targeting Rho-associated coiled-coil containing protein kinase 1 in osteosarcoma cells

Jianjun Huang, Ying Shi, Hui Li, Meisongzhu Yang, Guohong Liu

Pages: 4554-4559 Published online on: 16 June 2015

Study of the association of the T869C polymorphism of the transforming growth factor-β1 gene with polycystic ovary syndrome

Jung‑Hyun Park, Lan Li, Kwang‑Hyun Baek

Pages: 4560-4565 Published online on: 08 June 2015

Purine analogue ENERGI-F706 induces apoptosis of 786-O renal carcinoma cells via 5'-adenosine monophosphate-activated protein kinase activation

Chao‑Yu Hsu, Chun‑Hsiang Lin, Jiun‑Tsai Lin, Yi‑Fang Cheng, Han‑Min Chen, Shao‑Hsuan Kao

Pages: 4566-4571 Published online on: 11 June 2015

Berberine induces apoptosis by suppressing the arachidonic acid metabolic pathway in hepatocellular carcinoma

Jing Li, Ou Li, Mujie Kan, Ming Zhang, Dan Shao, Yue Pan, Huilin Zheng, Xuewen Zhang, Li Chen, Songyan Liu

Pages: 4572-4577 Published online on: 12 June 2015

Diterpenoid B derived from Plectranthus excisus inhibits the melanoma cell cycle in the B16 melanoma cell line

Ya‑Nan Liu, Jun‑Lian Gu, Meng‑Shi Ma, Hua Guo, Long Liu, Li‑Rong Guo, Yue Wang, Yang Li

Pages: 4578-4583 Published online on: 23 June 2015

Characteristics of regulatory B10 cells in patients with rheumatoid arthritis with different disease status

Zhaohui Zheng, Xueyi Li, Xiaoyan Li, Jin Ding, Yuan Feng, Jinlin Miao, Xing Luo, Zhenbiao Wu, Ping Zhu

Pages: 4584-4591 Published online on: 12 June 2015

Osthole suppresses the proliferation and accelerates the apoptosis of human glioma cells via the upregulation of microRNA-16 and downregulation of MMP-9

Kai Lin, Zhiyu Gao, Bin Shang, Shaohua Sui, Qiang Fu

Pages: 4592-4597 Published online on: 15 June 2015

Chitosan prevents adhesion during rabbit flexor tendon repair via the sirtuin 1 signaling pathway

Qiang Chen, Hui Lu, Hu Yang

Pages: 4598-4603 Published online on: 30 June 2015

Tanshinone IIA exerts antitumor activity against vestibular schwannoma cells by inhibiting the expression of hypoxia-inducible factor-1α

Ju Yeon Kim, Jae‑Jun Song, Byoung‑Mog Kwon, Jong Dae Lee

Pages: 4604-4609 Published online on: 15 June 2015

Novel real‑time cell analysis platform for the dynamic monitoring of ionizing radiation effects on human tumor cell lines and primary fibroblasts

Imola Mán, Gábor J. Szebeni, Imola Plangár, Emilia R. Szabó, Tünde Tőkés, Zoltán Szabó, Zoltán Nagy, Gábor Fekete, Roberta Fajka‑Boja, László G. Puskás, Katalin Hideghéty, László Hackler Jr.

Pages: 4610-1619 Published online on: 26 June 2015

Zoledronic acid inhibits the pentose phosphate pathway through attenuating the Ras‑TAp73‑G6PD axis in bladder cancer cells

Xiaolin Wang, Guang Wu, Guangxin Cao, Lei Yang, Haifei Xu, Jian Huang, Jianquan Hou

Pages: 4620-4625 Published online on: 24 June 2015

Association study of C936T polymorphism of the VEGF gene and the C242T polymorphism of the p22phox gene with diabetes mellitus type 2 and distal diabetic polyneuropathy

Melissa Mottin Ghisleni, Vanderlei Biolchi, Bruna Cristina Jordon, Claudete Rempel, Júlia Pasqualini Genro, Adriane Pozzobon

Pages: 4626-1633 Published online on: 23 June 2015

Thuja orientalis reduces airway inflammation in ovalbumin-induced allergic asthma

In‑Sik Shin, Na‑Rae Shin, Chan‑Mi Jeon, Ok‑Kyoung Kwon, Ju‑Mi Hong, Hui‑Seong Kim, Sei‑Ryang Oh, Kyung‑Seop Ahn

Pages: 4640-4646 Published online on: 11 June 2015

MicroRNA-802 suppresses breast cancer proliferation through downregulation of FoxM1

Feng Yuan, Wei Wang

Pages: 4647-4651 Published online on: 12 June 2015

MicroRNA-205 regulates ubiquitin specific peptidase 7 protein expression in hepatocellular carcinoma cells

Liang Zhu, Rong Liu, Wei Zhang, Sheng Qian, Jian‑Hua Wang

Pages: 4652-4656 Published online on: 25 June 2015

Nanoparticle-mediated RNA interference of angiotensinogen decreases blood pressure and improves myocardial remodeling in spontaneously hypertensive rats

Li‑Fen Yuan, Jing Sheng, Ping Lu, Yu‑Qiang Wang, Tuo Jin, Qin Du

Pages: 4657-4663 Published online on: 11 June 2015

Adipose-derived stem cells improve the viability of nucleus pulposus cells in degenerated intervertebral discs

Keran Song, Tao Gu, Feng Shuang, Jiaguang Tang, Dongfeng Ren, Jiang Qin, Shuxun Hou

Pages: 4664-4668 Published online on: 08 June 2015

Targeted sequencing of cancer-associated genes in hepatocellular carcinoma using next generation sequencing

Jianguo Lu, Jikai Yin, Rui Dong, Tao Yang, Lijuan Yuan, Li Zang, Cheng Xu, Bo Peng, Jiangman Zhao, Xilin Du

Pages: 4678-4682 Published online on: 17 June 2015

Assessment of endogenous reference gene suitability for serum exosomal microRNA expression analysis in liver carcinoma resection studies

Yi Li, Gui‑Ming Xiang, Lin‑Lin Liu, Chang Liu, Fei Liu, Dong‑Neng Jiang, Xiao‑Yun Pu

Pages: 4683-4691 Published online on: 11 June 2015

Relative levels of let‑7a, miR‑17, miR‑27b, miR‑125a, miR‑125b and miR‑206 as potential molecular markers to evaluate grade, receptor status and molecular type in breast cancer

Tomasz P. Lehmann, Konstanty Korski, Robert Gryczka, Mathew Ibbs, Anna Thieleman, Sylwia Grodecka‑Gazdecka, Paweł P. Jagodziński

Pages: 4692-4702 Published online on: 26 June 2015

Adiponectin affects vascular smooth muscle cell proliferation and apoptosis through modulation of the mitofusin-2-mediated Ras-Raf-Erk1/2 signaling pathway

Wenbo Zhang, Chang Shu, Quanming Li, Ming Li, Xin Li

Pages: 4703-4707 Published online on: 08 June 2015

Osteopontin induces vascular endothelial growth factor expression in articular cartilage through PI3K/AKT and ERK1/2 signaling

Jun Xu, Yu Yi, Lin Li, Weiguo Zhang, Jianhua Wang

Pages: 4708-4712 Published online on: 22 June 2015

Downregulation of the expression of HDGF attenuates malignant biological behaviors of hilar cholangiocarcinoma cells

Yanfeng Liu, Jingxian Sun, Guangyun Yang, Zhaojian Liu, Sen Guo, Rui Zhao, Kesen Xu, Xiaopeng Wu, Zhaoyang Zhang

Pages: 4713-4719 Published online on: 12 June 2015

Lipoteichoic acid upregulates NF-κB and proinflammatory cytokines by modulating β-catenin in bronchial epithelial cells

Jaewoong Jang, Wonyong Kim, Kijeong Kim, Sang-In Chung, Yae Jie Shim, Seok-Min Kim, Yoosik Yoon

Pages: 4720-4726 Published online on: 19 June 2015

Epigenetic modulation of Wnt signaling contributes to neuropathic pain in rats

Wei Feng, Ruynag Teng, Yang Zhao, Jie Gao, Haichen Chu

Pages: 4727-4733 Published online on: 22 June 2015

DJ-1 upregulates anti-oxidant enzymes and attenuates hypoxia/re-oxygenation-induced oxidative stress by activation of the nuclear factor erythroid 2-like 2 signaling pathway

Yu-Feng Yan, Wen-Jie Yang, Qiang Xu, He-Ping Chen, Xiao-Shan Huang, Ling-Yu Qiu, Zhang-Ping Liao, Qi-Ren Huang

Pages: 4734-4742 Published online on: 17 June 2015

Arginase inhibition protects against hypoxia‑induced pulmonary arterial hypertension

Wenjin Jiang, Bolin Sun, Xuepeng Song, Yanbo Zheng, Ligang Wang, Tao Wang, Sheng Liu

Pages: 4743-4749 Published online on: 24 June 2015

Synergistic apoptosis-inducing effect of aspirin and isosorbide mononitrate on human colon cancer cells

Xiaodong Wang, Yuwen Diao, Yu Liu, Ningning Gao, Dong Gao, Yanyan Wan, Jingjing Zhong, Guangyi Jin

Pages: 4750-4758 Published online on: 18 June 2015

Quantitative analysis and anti-inflammatory effects of Gleditsia sinensis thorns in RAW 264.7 macrophages and HaCaT keratinocytes

Chang‑Seob Seo, Hye‑Sun Lim, Hyekyung Ha, Seong Eun Jin, Hyeun‑Kyoo Shin

Pages: 4773-4781 Published online on: 16 June 2015

Corosolic acid enhances 5‑fluorouracil‑induced apoptosis against SNU‑620 human gastric carcinoma cells by inhibition of mammalian target of rapamycin

Hyun Su Lee, Jun Beom Park, Myung Sun Lee, Eun Young Cha, Ji Yeon Kim, Ji Young Sul

Pages: 4782-4788 Published online on: 22 June 2015

Curcumin inhibits human cytomegalovirus by downregulating heat shock protein 90

Yali Lv, Lili Gong, Zihui Wang, Feifei Han, He Liu, Xuechun Lu, Lihong Liu

Pages: 4789-4793 Published online on: 22 June 2015

[Erratum] HER 2/neu protein expression in gastric cancer is associated with poor survival

S. D. Xie, C. Y. Xu, J. G. Shen, Z. N. Jiang, J. Y. Shen, L. B. Wang

Pages: 4794-4794 Published online on: 18 June 2015
Journal Cover

September 2015
Volume 12 Issue 3

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

2014 Impact Factor: 1.554
Ranked #48/123 Medicine Research and Experimental
(total number of cites)

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image