Journal Articles

Correction Open Access

[Corrigendum] Low‑intensity pulsed ultrasound promotes periodontal ligament stem cell migration through TWIST1‑mediated SDF‑1 expression

Yunji Wang, Jie Li, Ye Qiu, Bo Hu, Jin Chen, Tiwei Fu, Pengfei Zhou, Jinlin Song

Article Number: 38 Published online on: 27 January 2022
Review Open Access

Current and prospective applications of exosomal microRNAs in pulmonary fibrosis (Review)

Tao Yang, Jian Wang, Jiaying Zhao, Yang Liu

Article Number: 37 Published online on: 24 January 2022
Correction Open Access

[Corrigendum] SCF increases cardiac stem cell migration through PI3K/AKT and MMP‑2/‑9 signaling

Junli Guo, Wei Jie, Zhihua Shen, Mengsen Li, Youling Lan, Yueqiong Kong, Shaoli Guo, Tianfa Li, Shaojiang Zheng

Article Number: 36 Published online on: 24 January 2022
Article Open Access

Thrombocytopenia in COVID‑19 and vaccine‑induced thrombotic thrombocytopenia

Styliani A. Geronikolou, Işil Takan, Athanasia Pavlopoulou, Marina Mantzourani, George P. Chrousos

Article Number: 35 Published online on: 21 January 2022
Article Open Access

XBP1s promotes the development of lung adenocarcinoma via the p‑JNK MAPK pathway

Hongxia Jiang, Qianqian Jiang, Yuanzhou He, Xiaochen Li, Yongjian Xu, Xiansheng Liu

Article Number: 34 Published online on: 20 January 2022
Hypothesis and Theory

Possible effects of sirolimus treatment on the long‑term efficacy of COVID‑19 vaccination in patients with β‑thalassemia: A theoretical perspective

Matteo Zurlo, Francesco Nicoli, Monica Borgatti, Alessia Finotti, Roberto Gambari

Article Number: 33 Published online on: 19 January 2022
Article Open Access

Identification of inflammatory response and alternative splicing in acute kidney injury and experimental verification of the involvement of RNA‑binding protein RBFOX1 in this disease

Fangyou Lin, Lei Xu, Run Yuan, Shangting Han, Jinna Xie, Kun Jiang, Bojun Li, Weimin Yu, Ting Rao, Xiangjun Zhou, Fan Cheng

Article Number: 32 Published online on: 19 January 2022
Article Open Access

2‑Cl‑IB‑MECA regulates the proliferative and drug resistance pathways, and facilitates chemosensitivity in pancreatic and liver cancer cell lines

Jana Kotulova, Katerina Lonova, Agata Kubickova, Jana Vrbkova, Pavla Kourilova, Marian Hajduch, Petr Dzubak

Article Number: 31 Published online on: 18 January 2022
Correction Open Access

[Corrigendum] Panax notoginseng saponins prevent senescence and inhibit apoptosis by regulating the PI3K‑AKT‑mTOR pathway in osteoarthritic chondrocytes

Yubiao Zhang, Weisong Cai, Guangtao Han, Siqi Zhou, Jianping Li, Mao Chen, Haohuan Li

Article Number: 30 Published online on: 17 January 2022
Article

Efficacy of the use of mefenamic acid combined with standard medical care vs. standard medical care alone for the treatment of COVID‑19: A randomized double‑blind placebo‑controlled trial

Jose Guzman‑Esquivel, Hector R. Galvan‑Salazar, Hannah P. Guzman‑Solorzano, Andrea C. Cuevas‑Velazquez, Jose A. Guzman‑Solorzano, Karen A. Mokay‑Ramirez, Brenda A. Paz‑Michel, Efren Murillo‑Zamora, Josuel Delgado‑Enciso, Valery Melnikov, Osiris G. Delgado‑Enciso, Iram P. Rodriguez‑Sanchez, Margarita L. Martinez‑Fierro, Fabian Rojas‑Larios, Mireya Walle‑Guillen, Citlaly B. Cardenas‑Aguilar, Oscar Beas‑Guzman, Daniel Chaviano‑Conesa, Hossana S. Garcia‑Garcia, Ivan Delgado‑Enciso

Article Number: 29 Published online on: 14 January 2022
Correction Open Access

[Corrigendum] COX‑2 regulates E‑cadherin expression through the NF‑κB/Snail signaling pathway in gastric cancer

Zhaofeng Chen, Min Liu, Xiaojun Liu, Shanshan Huang, Linlin Li, Bo Song, Hailong Li, Qian Ren, Zenan Hu, Yongning Zhou, Liang Qiao

Article Number: 28 Published online on: 11 January 2022
Correction Open Access

[Corrigendum] MicroRNA‑1929‑3p participates in murine cytomegalovirus‑induced hypertensive vascular remodeling through Ednra/NLRP3 inflammasome activation

Wei Zhou, Dongmei Xi, Yunzhong Shi, Lamei Wang, Hua Zhong, Zhen Huang, Yongmin Liu, Yan Tang, Ning Lu, Yongjia Wang, Zhengyu Zhang, Jiaxin Pei, Na Tang, Fang He

Article Number: 27 Published online on: 10 January 2022
Retraction Open Access

[Retracted] Circular RNA CSNK1G1 promotes the progression of osteoarthritis by targeting the miR‑4428/FUT2 axis

Jianwei Xiao, Rongsheng Wang, Weijian Zhou, Xu Cai, Zhizhong Ye

Article Number: 25 Published online on: 04 January 2022
Correction Open Access

[Corrigendum] MicroRNA‑24 attenuates diabetic vascular remodeling by suppressing the NLRP3/caspase‑1/IL‑1β signaling pathway

Zhixing Fan, Jian Yang, Chaojun Yang, Jing Zhang, Wanying Cai, Congxin Huang

Article Number: 24 Published online on: 03 January 2022
Journal Cover

March-2022
Volume 49 Issue 3

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image