Journal Articles

Article Open Access

Paeoniflorigenone inhibits ovarian cancer metastasis through targeting the MUC1/Wnt/β‑catenin pathway

Qingling Liu, Liqin Jiang, Yun Zhao, Fang Su, Junfeng Li, Xinxin Tian, Wenhong Liu, Xiawei Jiang, Ye Xu, Fangfang Tao

Article Number: 60 Published online on: 21 May 2024
Review Open Access

Role of lactate and lactate metabolism in liver diseases (Review)

Shun Yao, Hongyu Chai, Ting Tao, Li Zhang, Xingyue Yang, Xin Li, Zhiqiang Yi, Yongfeng Wang, Jiaxin An, Guorong Wen, Hai Jin, Biguang Tuo

Article Number: 59 Published online on: 20 May 2024
Retraction Open Access

[Retracted] Downregulation of CKS1B restrains the proliferation, migration, invasion and angiogenesis of retinoblastoma cells through the MEK/ERK signaling pathway

Zhou Zeng, Zhao-Lin Gao, Zhi-Pei Zhang, Hai-Bo Jiang, Chang-Quan Yang, Jie Yang, Xiao-Bo Xia

Article Number: 58 Published online on: 13 May 2024
Journal Cover

July-2024
Volume 54 Issue 1

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image