Journal Articles

Article Open Access

Calcium chelator BAPTA‑AM protects against iron overload‑induced chondrocyte mitochondrial dysfunction and cartilage degeneration

Xingzhi Jing, Qiang Wang, Ting Du, Weimin Zhang, Xiaoyang Liu, Qiang Liu, Tao Li, Guodong Wang, Feifei Chen, Xingang Cui

Article Number: 196 Published online on: 31 August 2021
Article Open Access

Targeted disruption of GAK stagnates autophagic flux by disturbing lysosomal dynamics

Masaya Miyazaki, Masaki Hiramoto, Naoharu Takano, Hiroko Kokuba, Jun Takemura, Mayumi Tokuhisa, Hirotsugu Hino, Hiromi Kazama, Keisuke Miyazawa

Article Number: 195 Published online on: 30 August 2021
Article Open Access

Calpain 6 inhibits autophagy in inflammatory environments: A preliminary study on myoblasts and a chronic kidney disease rat model

Yue Yue Zhang, Li Jie Gu, Nan Zhu, Ling Wang, Min Chao Cai, Jie Shuang Jia, Shu Rong, Wei Jie Yuan

Article Number: 194 Published online on: 24 August 2021
Article Open Access

Proteasome inhibitors decrease paclitaxel‑induced cell death in nasopharyngeal carcinoma with the accumulation of CDK1/cyclin B1

Ling Hu, Xi Pan, Jinyue Hu, Hong Zeng, Xueting Liu, Manli Jiang, Binyuan Jiang

Article Number: 193 Published online on: 20 August 2021
Article Open Access

Curcumenol mitigates chondrocyte inflammation by inhibiting the NF‑κB and MAPK pathways, and ameliorates DMM‑induced OA in mice

Xiao Yang, Yifan Zhou, Zhiqian Chen, Chen Chen, Chen Han, Xunlin Li, Haijun Tian, Xiaofei Cheng, Kai Zhang, Tangjun Zhou, Jie Zhao

Article Number: 192 Published online on: 20 August 2021
Article Open Access

Effect and mechanism of propranolol on promoting osteogenic differentiation and early implant osseointegration

Yupeng Wu, Qi Zhang, Baodong Zhao, Xiaojing Wang

Article Number: 191 Published online on: 19 August 2021
Article Open Access

Omega‑3 polyunsaturated fatty acids inhibit IL‑11/STAT3 signaling in hepatocytes during acetaminophen hepatotoxicity

Yunzhi Liu, Jingmin Lin, Yu Chen, Zhuonan Li, Jia Zhou, Xiao Lu, Zhengliang Chen, Daming Zuo

Article Number: 190 Published online on: 17 August 2021
Retraction Open Access

[Retracted] Suppression of endoplasmic reticulum stress‑induced invasion and migration of breast cancer cells through the downregulation of heparanase

Yang Li, Hao Liu, Ying Ying Huang, Long Jian Pu, Xu Dong Zhang, Chen Chen Jiang, Zhi Wen Jiang

Article Number: 188 Published online on: 05 August 2021
Article Open Access
Article Open Access

Protective effects of andrographolide against cerebral ischemia‑reperfusion injury in mice

Yan Li, Li-Ling Xiang, Jin-Xin Miao, Ming-San Miao, Can Wang

Article Number: 186 Published online on: 03 August 2021
Article Open Access

HO‑1 knockdown upregulates the expression of VCAM‑1 to induce neutrophil recruitment during renal ischemia‑reperfusion injury

Yecheng He, Huadong Li, Juan Yao, Hua Zhong, Yanbin Kuang, Xin Li, Weihua Bian

Article Number: 185 Published online on: 03 August 2021
Article Open Access

GFI1 promotes the proliferation and migration of esophageal squamous cell carcinoma cells through the inhibition of SOCS1 expression

Yunlong Huang, Ran Ruan, Yanxin Fang, Kaiming Wu, Long Yao, Renquan Zhang, Wei He

Article Number: 184 Published online on: 03 August 2021
Journal Cover

October-2021
Volume 48 Issue 4

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image