Journal Articles

Article Open Access

Antitumor activities of a defucosylated anti‑EpCAM monoclonal antibody in colorectal carcinoma xenograft models

Guanjie Li, Hiroyuki Suzuki, Tomokazu Ohishi, Teizo Asano, Tomohiro Tanaka, Miyuki Yanaka, Takuro Nakamura, Takeo Yoshikawa, Manabu Kawada, Mika K. Kaneko, Yukinari Kato

Article Number: 18 Published online on: 18 January 2023
Retraction Open Access

[Retracted] Astragaloside IV inhibits oxidized low‑density lipoprotein‑induced endothelial damage via upregulation of miR‑140‑3p

Weibin Qian, Qiuhai Qian, Xinrui Cai, Ru Han, Wenjun Yang, Xinyue Zhang, Hongmin Zhao, Ranran Zhu

Article Number: 17 Published online on: 16 January 2023
Article Open Access

Gene therapy targeting miR‑212‑3p exerts therapeutic effects on MAFLD similar to those of exercise

Bo Sun, Yu Zhang, Minbo Zhang, Ruilin Liu, Wenzhuo Yang

Article Number: 16 Published online on: 11 January 2023
Retraction Open Access

[Retracted] MTSS1 inhibits colorectal cancer metastasis by regulating the CXCR4/CXCL12 signaling axis

Lei Chen, Qiang Chen, Yongyou Wu, Minggao Zhu, Jia Hu, Zhixiang Zhuang

Article Number: 15 Published online on: 02 January 2023
Article Open Access

Upregulation of MTHFD2 is associated with PD‑L1 activation in bladder cancer via the PI3K/AKT pathway

Xinxi Deng, Xiaoqiang Liu, Bing Hu, Jianyun Liu, Bin Fu, Wensheng Zhang

Article Number: 14 Published online on: 30 December 2022
Article Open Access

Ablation of CXCR4 expression in cardiomyocytes exacerbates isoproterenol‑induced cell death and heart failure

Min Cheng, Can Chen, Kunwu Yu, Xiao Lv, Qiutang Zeng, Nianguo Dong, Feng Zhu

Article Number: 13 Published online on: 29 December 2022
Article Open Access

Activin A rescues preterm brain injury through a novel Noggin/BMP4/Id2 signaling pathway

Xiaojuan Su, Junjie Ying, Dongqiong Xiao, Xia Qiu, Shiping Li, Fengyan Zhao, Jun Tang

Article Number: 12 Published online on: 14 December 2022
Article Open Access

Exosome‑encapsulated miR‑26a attenuates aldosterone‑induced tubulointerstitial fibrosis by inhibiting the CTGF/SMAD3 signaling pathway

Hui Zheng, Jialing Ji, Tangming Zhao, E Wang, Aiqing Zhang

Article Number: 11 Published online on: 12 December 2022
Review Open Access

Function and characteristics of TIM‑4 in immune regulation and disease (Review)

Ziyao Wang, Chen Chen, Yingzhen Su, Nengwen Ke

Article Number: 10 Published online on: 12 December 2022
Journal Cover

February-2023
Volume 51 Issue 2

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image