Journal Articles

Article Open Access

Iron oxide nanoparticles induce ferroptosis via the autophagic pathway by synergistic bundling with paclitaxel

Qi Nie, Wenqing Chen, Tianmei Zhang, Shangrong Ye, Zhongyu Ren, Peng Zhang, Jian Wen

Article Number: 198 Published online on: 06 September 2023
Article Open Access

Vascular endothelial growth factor B regulates insulin secretion in β cells of type 2 diabetes mellitus mice via PLCγ and the IP3R‑evoked Ca2+/CaMK2 signaling pathway

Yuqi Li, Rongrong Li, Xu Luo, Fang Xu, Meizi Yang, Lanhui Zheng, Qihao Wu, Wenguo Jiang, Yana Li

Article Number: 197 Published online on: 05 September 2023
Correction Open Access

[Corrigendum] Downregulation of miR‑637 promotes proliferation and metastasis by targeting Smad3 in keloids

Ye Zhang, Bingyu Guo, Qiang Hui, Wei Li, Peng Chang, Kai Tao

Article Number: 196 Published online on: 05 September 2023
Article Open Access

Lipopolysaccharide (LPS) extracted from Bacteroides vulgatus effectively prevents LPS extracted from Escherichia coli from inducing epithelial‑mesenchymal transition

Yuping Li, Mengdan Xu, Haiying Zhai, Changfu Yang, Jiaotong Yang, Zunli Ke, Wanhao Chen, Jiangqin Ou, Zongge Sha, Qiaoqiao Xiao

Article Number: 195 Published online on: 04 September 2023
Review Open Access

Perspectives of circular RNAs in diabetic complications from biological markers to potential therapeutic targets (Review)

Lingling Yuan, Jinsheng Duan, Hong Zhou

Article Number: 194 Published online on: 01 September 2023
Article Open Access

Celastrol attenuates human parvovirus B19 NS1‑induced NLRP3 inflammasome activation in macrophages

Chang-Lun Huang, Der-Yuan Chen, Chih-Chen Tzang, Jhen-Wei Lin, Bor-Show Tzang, Tsai-Ching Hsu

Article Number: 193 Published online on: 31 August 2023
Article Open Access

Inhibition of TP signaling promotes endometriosis growth and neovascularization

Akiko Furue, Kyoko Hattori, Kanako Hosono, Mina Tanabe, Erina Sato, Masako Honda, Kazuki Sekiguchi, Yoshiya Ito, Masataka Majima, Shuh Narumiya, Kazuyoshi Kato, Hideki Amano

Article Number: 192 Published online on: 30 August 2023
Retraction Open Access

[Retracted] NCTD elicits proapoptotic and antiglycolytic effects on colorectal cancer cells via modulation of Fam46c expression and inhibition of ERK1/2 signaling

Shiqiang Zhang, Yun Yang, Yunwei Hua, Chen Hu, Yi Zhong

Article Number: 191 Published online on: 29 August 2023
Article

Serum levels of vault RNA significantly varied in patients with haematological malignancies

Haruka Kato, Yuki Hashimoto, Yuki Hatayama, Hisashi Shimohiro, Toru Motokura

Article Number: 190 Published online on: 28 August 2023
Review Open Access

Adipose tissue‑derived extracellular vesicles:
Systemic messengers in health and disease (Review)

Xiaobo Yang, Jiayue Hao, Jie Luo, Xinliang Lu, Xianghui Kong

Article Number: 189 Published online on: 23 August 2023
Retraction Open Access

[Retracted] Silencing cyclin‑dependent kinase inhibitor 3 inhibits the migration of breast cancer cell lines

Miao Deng, Jianguang Wang, Yanbin Chen, Like Zhang, Gangqiang Xie, Qipeng Liu, Ting Zhang, Pengfei Yuan, Dechun Liu

Article Number: 188 Published online on: 22 August 2023
Article Open Access

Gleditsiae fructus regulates osteoclastogenesis by inhibiting the c‑Fos/NFATc1 pathway and alleviating bone loss in an ovariectomy model

Chang-Young Cho, Se Hwang Kang, Byung-Chan Kim, Tae-Kyu Kim, Jae-Hyun Kim, Minsun Kim, Youngjoo Sohn, Hyuk-Sang Jung

Article Number: 187 Published online on: 17 August 2023
Article Open Access

ORMDL3‑mediated bronchial epithelial pyroptosis leads to lung inflammation in obese mice with asthma

Fan Liu, Yan Sun, Yun Zhou, Yuye Gao, Qijun Song, Jianmei Yang, Chao Xu, Guimei Li

Article Number: 186 Published online on: 17 August 2023
Review

Updates on RPE cell damage in diabetic retinopathy (Review)

Min Li, Meimei Tian, Yuling Wang, Huijie Ma, Yaru Zhou, Xinli Jiang, Yan Liu

Article Number: 185 Published online on: 17 August 2023
Retraction Open Access

[Retracted] miR‑30a‑5p inhibits the proliferation, migration and invasion of melanoma cells by targeting SOX4

Erbiao Liu, Xiyan Sun, Jinping Li, Chao Zhang

Article Number: 184 Published online on: 14 August 2023
Article Open Access

Lithium prevents glucocorticoid‑induced chondrocyte autophagy: An in vitro study

Qiuru Wang, Wanli Zhang, Jian Hu, Chengcheng Zhao, Lijun Cai, Pengde Kang

Article Number: 183 Published online on: 10 August 2023
Article Open Access

[Corrigendum] The tetraspanin CD151‑ARSA mutant inhibits angiogenesis via the YRSL sequence

Dan Peng, Houjuan Zuo, Zhengxiang Liu, Jin Qin, Yuanlin Zhou, Pengcheng Li, Daowen Wang, Hesong Zeng, Xin A. Zhang

Article Number: 182 Published online on: 10 August 2023
Article Open Access

Resveratrol improves palmitic acid‑induced insulin resistance via the DDIT4/mTOR pathway in C2C12 cells

Xinyan Pan, Chunqiao Liu, Xing Wang, Ming Zhao, Zhimei Zhang, Xuemei Zhang, Chao Wang, Guangyao Song

Article Number: 181 Published online on: 09 August 2023
Article Open Access

Effect of the combination of cationic lipid and phospholipid on gene-knockdown using siRNA lipoplexes in breast tumor cells and mouse lungs

Yoshiyuki Hattori, Min Tang, Aya Aoki, Momoka Ezaki, Hana Sakai, Kei-Ichi Ozaki

Article Number: 180 Published online on: 08 August 2023
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑744 suppresses cell proliferation and invasion of papillary thyroid cancer by directly targeting NOB1

Haixia Liu, Jing Guo, Hongyan Chai, Xiangfeng Meng

Article Number: 179 Published online on: 07 August 2023
Journal Cover

October-2023
Volume 28 Issue 4

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image