Journal Articles

Open Access

[Retracted] MicroRNA‑21 increases cell viability and suppresses cellular apoptosis in non‑small cell lung cancer by regulating the PI3K/Akt signaling pathway

Tao Wang, Zhenyu Cai, Guolin Hong, Gangsen Zheng, Yu Huang, Shun Zhang, Jinhua Dai

Article Number: 119 Published online on: 04 December 2020
Open Access

Effects of inhibiting PDK‑1 expression in bone marrow mesenchymal stem cells on osteoblast differentiation in vitro

Yiguang Bai, Qiong Zhang, Quan Zhou, Yanan Zhang, Haibin Nong, Mingfu Liu, Zhuohua Shi, Gaofeng Zeng, Shaohui Zong

Article Number: 118 Published online on: 04 December 2020
Open Access

lncRNA SNHG16 promotes the occurrence of osteoarthritis by sponging miR‑373‑3p

Haiyan Fan, Liangjia Ding, Yun Yang

Article Number: 117 Published online on: 04 December 2020
Open Access

Overexpression of lncRNA Dancr inhibits apoptosis and enhances autophagy to protect cardiomyocytes from endoplasmic reticulum stress injury via sponging microRNA-6324

Jiong Li, Jing Xie, Yan-Zhen Wang, Yi-Rong Gan, Ling Wei, Guan-Waner Ding, Yan-Hong Ding, Ding-Xiong Xie

Article Number: 116 Published online on: 03 December 2020

WWOX promotes apoptosis and inhibits autophagy in paclitaxel‑treated ovarian carcinoma cells

Yan Zhao, Wen Wang, Wenying Pan, Yunhai Yu, Wenqian Huang, Jiangang Gao, Ying Zhang, Shiqian Zhang

Article Number: 115 Published online on: 03 December 2020
Open Access

[Erratum] Oxidative stress, autophagy and pyroptosis in the neovascularization of oxygen‑induced retinopathy in mice

Shuai Wang, Li-Yang Ji, Li Li, Jing-Min Li

Article Number: 114 Published online on: 03 December 2020
Open Access

The mRNA expression of Il6 and Pdcd1 are predictive and protective factors for doxorubicin‑induced cardiotoxicity

Syu-Ichi Kanno, Akiyoshi Hara

Article Number: 113 Published online on: 03 December 2020
Open Access

Long non‑coding RNA ANRIL is a potential indicator of disease progression and poor prognosis in acute myeloid leukemia

Zhenqing Tan, Kaibo Zhu, Yafei Yin, Zimian Luo

Article Number: 112 Published online on: 03 December 2020
Open Access

NORAD regulates epithelial‑mesenchymal transition of non‑small cell lung cancer cells via miR‑422a

Zhikun Chen, Qin Che, Chunxue Xie

Article Number: 111 Published online on: 03 December 2020
Open Access

Prostaglandin E1 attenuates post‑cardiac arrest myocardial dysfunction through inhibition of mitochondria‑mediated cardiomyocyte apoptosis

Chenglei Su, Xinhui Fan, Feng Xu, Jiali Wang, Yuguo Chen

Article Number: 110 Published online on: 02 December 2020
Open Access

Neuroprotective effect of emodin against Alzheimer's disease via Nrf2 signaling in U251 cells and APP/PS1 mice

Zhiping Li, Hui Bi, Hongbo Jiang, Jingjing Song, Qingfan Meng, Yizhi Zhang, Xiaofang Fei

Article Number: 108 Published online on: 02 December 2020
Open Access

Molecular mechanism underlying miR‑130b‑Sp1 transcriptional regulation in LPS‑induced upregulation of MUC5AC in the bile duct epithelium

Xiaodong Wu, Chenhui Yao, Jing Kong, Yu Tian, Ying  Fan, Zhen Zhang, Jinyan Han, Shuodong Wu

Article Number: 106 Published online on: 01 December 2020
Open Access

Wnt/β‑catenin signaling: Causes and treatment targets of drug resistance in colorectal cancer (Review)

Gui-Xian Zhu, Dian Gao, Zhao-Zhao Shao, Li Chen, Wen-Jie Ding, Qiong-Fang Yu

Article Number: 105 Published online on: 01 December 2020
Open Access

miR‑139‑5p enhances cisplatin sensitivity in non‑small cell lung cancer cells by inhibiting cell proliferation and promoting apoptosis via the targeting of Homeobox protein Hox‑B2

Hailian Du, Ya'nan Bao, Chunying Liu, Anqiao Zhong, Yikai Niu, Xingping Tang

Article Number: 104 Published online on: 01 December 2020

YY1 promotes SOCS3 expression to inhibit STAT3‑mediated neuroinflammation and neuropathic pain

Manyi Sun, Yue Sun, Jinfeng Ma, Kezhong Li

Article Number: 103 Published online on: 01 December 2020
Open Access

miR‑125/CDK2 axis in cochlear progenitor cell proliferation

Tao Peng, Jing-Jing Peng, Gang-Yong Miao, Zhi-Qiang Tan, Bin Liu, En Zhou

Article Number: 102 Published online on: 01 December 2020

Inflammasome components and ADAMTS4 in premature rupture of membranes

Jinming Zhu, Chunling Ma, Xiaomei Luan, Juan Li, Fengyun Peng, Lei Huang

Article Number: 101 Published online on: 01 December 2020
Open Access

Human galectin‑3: Molecular switch of gene expression in dermal fibroblasts in vitro and of skin collagen organization in open wounds and tensile strength in incisions in vivo

Peter Gál, Tomáš Vasilenko, Ivan Kováč, Matúš Čoma, Ján Jakubčo, Martina Jakubčová, Vlasta Peržeľová, Lukáš Urban, Michal Kolář, František Sabol, Ján Luczy, Martin Novotný, Jaroslav Majerník, Hans-Joachim Gabius, Karel Smetana Jr.

Article Number: 99 Published online on: 27 November 2020
Open Access

Long non‑coding RNA ZFPM2‑AS1 promotes colorectal cancer progression by sponging miR‑137 to regulate TRIM24

Meihua Xiao, Zhi Liang, Zhihui Yin

Article Number: 98 Published online on: 27 November 2020
Open Access

Relationship between the pyroptosis of fibroblast‑like synoviocytes and HMGB1 secretion in knee osteoarthritis

Yancheng Xiao, Liang Ding, Songjiang Yin, Zhengquan Huang, Li  Zhang, Wei Mei, Peng Wu, Peimin Wang, Ke Pan

Article Number: 97 Published online on: 27 November 2020
Open Access

Roles of telomeres and telomerase in age‑related renal diseases (Review)

Haili Li, Boyuan Wang, Daoqun Li, Jinyuan Li, Ying Luo, Juhua Dan

Article Number: 96 Published online on: 27 November 2020
Open Access

let7f‑5p attenuates inflammatory injury in in vitro pneumonia models by targeting MAPK6

Lin Xu, Qingying Song, Zhanghong Ouyang, Xiangyan Zhang, Cheng Zhang

Article Number: 95 Published online on: 25 November 2020
Open Access

miR‑576‑5p promotes epithelial‑to‑mesenchymal transition in colorectal cancer by targeting the Wnt5a‑mediated Wnt/β‑catenin signaling pathway

Jialin Luo, Luying Liu, Jinwen Shen, Ning Zhou, Yanru Feng, Na Zhang, Quanquan Sun, Yuan Zhu

Article Number: 94 Published online on: 25 November 2020
Open Access

Development and characterization of TrMab‑6, a novel anti‑TROP2 monoclonal antibody for antigen detection in breast cancer

Yusuke Sayama, Mika K. Kaneko, Yukinari Kato

Article Number: 92 Published online on: 25 November 2020
Open Access

FOXK1 plays an oncogenic role in the progression of hilar cholangiocarcinoma

Yujie Feng, Zhigang Bai, Jianning Song, Zhongtao Zhang

Article Number: 91 Published online on: 25 November 2020

Long non‑coding RNA SNHG14 affects the proliferation and apoptosis of childhood acute myeloid leukaemia cells by modulating the miR‑193b‑3p/MCL1 axis

Xiaoliang Wang, Wenrong Li, Yanhong Chen, Lijuan Zhou

Article Number: 90 Published online on: 25 November 2020
Journal Cover

February-2021
Volume 23 Issue 2

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image