Journal Articles

Review Open Access

The roles of FLOT1 in human diseases (Review)

Ziqing Zhan, Meng Ye, Xiaofeng Jin

Article Number: 212 Published online on: 22 September 2023
Article Open Access

Kynurenic acid inhibits macrophage pyroptosis by suppressing ROS production via activation of the NRF2 pathway

Yuwei Gao, Xiaohui Guo, Yunpeng Zhou, Jie Du, Chengbo Lu, Lei Zhang, Siyuan Sun, Shengfang Wang, Yang Li

Article Number: 211 Published online on: 22 September 2023
Article Open Access

Agarwood extract mitigates alcoholic fatty liver in C57 mice via anti‑oxidation and anti‑inflammation

Canhong Wang, Bao Gong, Deqian Peng, Yangyang Liu, Yulan Wu, Jianhe Wei

Article Number: 210 Published online on: 21 September 2023
Article Open Access

Oxalate‑induced renal pyroptotic injury and crystal formation mediated by NLRP3‑GSDMD signaling in vitro and in vivo

Yue Chen, Shushuai Yang, Hailong Kong, Qi Wang, Shiqun Chen, Xingyu Wang, Liqun Chen, Shiyong Qi

Article Number: 209 Published online on: 20 September 2023
Article Open Access

Catechin hydrate ameliorates cerulein‑induced chronic pancreatitis via the inactivation of TGF‑β/Smad2 signaling

Bitna Kweon, Dong-Uk Kim, Jin-Young Oh, Sung-Joo Park, Gi-Sang Bae

Article Number: 208 Published online on: 19 September 2023
Retraction Open Access

[Retracted] IQGAP1‑siRNA inhibits proliferation and metastasis of U251 and U373 glioma cell lines

Bo Diao, Ying Liu, Yi Zhang, Jing Yu, Jun Xie, Guo-Zheng Xu

Article Number: 207 Published online on: 18 September 2023
Article Open Access

Alteration of relative telomere length and telomerase reverse transcriptase expression in the granulosa cells of women during aging and assessment of in vitro fertilization outcomes

Yan Hao, Mingrong Lv, Jing Peng, Dan Kuang, Zhihua Zhang, Zhou Zhang, Tingting Wang, Bo Yang, Zhaolian Wei, Ping Zhou, Zhiguo Zhang, Yunxia Cao

Article Number: 206 Published online on: 18 September 2023
Article Open Access

Britanin inhibits titanium wear particle‑induced osteolysis and osteoclastogenesis

Ju Ang Kim, Soomin Lim, Hye Jung Ihn, Jung-Eun Kim, Kyungmoo Yea, Jimin Moon, Hyukjae Choi, Eui Kyun Park

Article Number: 205 Published online on: 18 September 2023
Review Open Access

Immune podocytes in the immune microenvironment of lupus nephritis (Review)

Ruiling Liu, Xiaoting Wen, Xinyue Peng, Miaomiao Zhao, Liangyu Mi, Jiamin Lei, Ke Xu

Article Number: 204 Published online on: 14 September 2023
Article Open Access

Serum‑derived exosomal hsa‑let‑7b‑5p as a biomarker for predicting the severity of coronary stenosis in patients with coronary heart disease and hyperglycemia

Shufang Han, Jie Fang, Lili Yu, Bin Li, Yuhong Hu, Ruimin Chen, Changyong Li, Chuanxu Zhao, Jiaying Li, Yinan Wang, Yuqi Gao, Hong Tan, Qun Jin

Article Number: 203 Published online on: 12 September 2023
Article Open Access

Acetyl zingerone ameliorates osteoarthritis by inhibiting chondrocyte programmed cell death

Xu Chen, Jie Chen, Chunbao Miao, Guangrong Yin, Zhuangzhuang Zhang, Rongbin Sun, Su Ni

Article Number: 202 Published online on: 11 September 2023
Retraction Open Access

[Retracted] Functional characterization of the nitrogen permease regulator‑like‑2 candidate tumor suppressor gene in colorectal cancer cell lines

Ai-Yun Liu, Ming-Na Liu, Feng-Hua Pei, Jing Chen, Xin-Hong Wang, Dan Liu, Ya-Ju Du, Bing-Rong Liu

Article Number: 201 Published online on: 11 September 2023
Article Open Access

Dapagliflozin alleviates renal podocyte pyroptosis via regulation of the HO‑1/NLRP3 axis

Zhenwang Zhang, Ping Ni, Mingqiu Tang, Yi Song, Chao Liu, Baoqing Zhao

Article Number: 200 Published online on: 08 September 2023
Article Open Access

Fibroblast growth factor 23 regulates hypoxia‑induced osteoblast apoptosis through the autophagy‑signaling pathway

Qipu Yin, Hongxia Yang, Lun Fang, Qi Wu, Shan Gao, Yadi Wu, Lu Zhou

Article Number: 199 Published online on: 08 September 2023
Journal Cover

November-2023
Volume 28 Issue 5

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image