Journal Articles

Article Open Access

RB1‑promoter methylation in glioblastoma: A rare event in glioblastoma

Steffi Urbschat, Gerrit Breitfelder, Mohamed Henia, Walter Schulz‑Schaeffer, Christoph Sippl, Joachim Oertel, Ralf Ketter

Article Number: 143 Published online on: 02 June 2023
Article Open Access

Lentinan induces apoptosis of mouse hepatocellular carcinoma cells through the EGR1/PTEN/AKT signaling axis

Jingping You, Qici Wu, Yunbing Li, Xiumin Li, Zhichao Lin, Jiafu Huang, Yu Xue, Alitongbieke Gulimiran, Yutian Pan

Article Number: 142 Published online on: 01 June 2023
Article Open Access

Adipocytes promote pancreatic cancer migration and invasion through fatty acid metabolic reprogramming

Zhiwei Cai, Yang Li, Mingjian Ma, Longxiang Wang, Hongwei Wang, Meng Liu, Chongyi Jiang

Article Number: 141 Published online on: 01 June 2023
Article Open Access

STAT4, a potential predictor of prognosis, promotes CD8 T‑cell infiltration in ovarian serous carcinoma by inducing CCL5 secretion

Wei Wang, Si Liu, Funian Lu, Bin Yang, Xucui Zhuang, Jingjing Yin, Gang Chen, Chaoyang Sun

Article Number: 140 Published online on: 31 May 2023
Retraction Open Access

[Retracted] miR‑141‑3p suppresses proliferation and promotes apoptosis by targeting GLI2 in osteosarcoma cells

Nan Wang, Pengcheng Li, Wei Liu, Ningning Wang, Zhi Lu, Jianzhou Feng, Xiandong Zeng, Jiujie Yang, Yong Wang, Wei Zhao

Article Number: 139 Published online on: 30 May 2023
Article Open Access

GC‑MSC‑derived circ_0024107 promotes gastric cancer cell lymphatic metastasis via fatty acid oxidation metabolic reprogramming mediated by the miR‑5572/6855‑5p/CPT1A axis

Lin Wang, Chen Wu, Juan Xu, Zhen Gong, Xiaoli Cao, Jiaying Huang, Haibo Dong, Wei Zhu, Feng Huang, Chenglin Zhou, Mei Wang

Article Number: 138 Published online on: 29 May 2023
Retraction Open Access

[Retracted] PEA15 promotes liver metastasis of colorectal cancer by upregulating the ERK/MAPK signaling pathway

Bo Tang, Wenjin Liang, Yong Liao, Zeming Li, Yan Wang, Chao Yan

Article Number: 137 Published online on: 22 May 2023
Article Open Access

Saikosaponin b2 inhibits tumor angiogenesis in liver cancer via down‑regulation of VEGF/ERK/HIF‑1α signaling

Man You, Junmin Fu, Xingzhi Lv, Lan Wang, Hongwei Wang, Ruifang Li

Article Number: 136 Published online on: 19 May 2023
Article Open Access

Anti‑metastatic activity of aromatic aminomethylidenebisphosphonates in a mouse model of 4T1 cell‑derived breast cancer

Anna Nasulewicz‑Goldeman, Waldemar Goldeman, Diana Papiernik, Marcin Nowak, Ewa Mrówczyńska, Joanna Wietrzyk

Article Number: 135 Published online on: 18 May 2023
Article Open Access

FOXD1 promotes chemotherapy resistance by enhancing cell stemness in colorectal cancer through β‑catenin nuclear localization

Wen-Qing Feng, Yu-Chen Zhang, Han Gao, Wen-Chang Li, Yi-Ming Miao, Zi-Feng Xu, Zhuo-Qing Xu, Jing-Kun Zhao, Min-Hua Zheng, Ya-Ping Zong, Ai-Guo Lu

Article Number: 134 Published online on: 15 May 2023
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑212 inhibits the metastasis of nasopharyngeal carcinoma by targeting SOX4

Chengyi Jiang, Hongtao Wang, Lei Zhou, Tao Jiang, Yajia Xu, Lin Xia

Article Number: 133 Published online on: 15 May 2023
Article Open Access
Article Open Access

Aprepitant inhibits the progression of esophageal squamous cancer by blocking the truncated neurokinin‑1 receptor

Yang Zheng, Meixiang Sang, Fei Liu, Lina Gu, Juan Li, Yunyan Wu, Baoen Shan

Article Number: 131 Published online on: 09 May 2023
Journal Cover

July-2023
Volume 50 Issue 1

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image