Journal Articles

Article Open Access

Significance of signal recognition particle 9 nuclear translocation: Implications for pancreatic cancer prognosis and functionality

Hiromichi Sato, Sikun Meng, Kazuki Sasaki, Shogo Kobayashi, Kansuke Kido, Yoshiko Tsuji, Yasuko Arao, Yoshiko Saito, Yoshifumi Iwagami, Daisaku Yamada, Yoshito Tomimaru, Takehiro Noda, Hidenori Takahashi, Daisuke Motooka, Shizuka Uchida, Ken Ofusa, Taroh Satoh, Yuichiro Doki, Hidetoshi Eguchi, Tomoaki Hara, Hideshi Ishii

Article Number: 74 Published online on: 06 June 2024
Review Open Access

Microbial metabolites affect tumor progression, immunity and therapy prediction by reshaping the tumor microenvironment (Review)

Yuhang Zhou, Wenjie Han, Yun Feng, Yue Wang, Tao Sun, Junnan Xu

Article Number: 73 Published online on: 06 June 2024
Review Special Issue Open Access

Glutathione‑degrading enzymes in the complex landscape of tumors (Review)

Tianyi Zhang, Chongjie Yao, Xu Zhou, Shimin Liu, Li Qi, Shiguo Zhu, Chen Zhao, Dan Hu, Weidong Shen

Article Number: 72 Published online on: 03 June 2024
This article is part of the special Issue: Going to the discovery of new biomarkers in cancer
Article Open Access

Complement regulatory protein CD46 promotes bladder cancer metastasis through activation of MMP9

Thuy Nguyen Thi, Hien Duong Thanh, Van-Tan Nguyen, Se-Young Kwon, Changjong Moon, Eu Chang Hwang, Chaeyong Jung

Article Number: 71 Published online on: 31 May 2024
Article Open Access

Gallic acid suppresses the progression of clear cell renal cell carcinoma through inducing autophagy via the PI3K/Akt/Atg16L1 signaling pathway

Tianxiang Zhang, Xi Zhang, Yang Fei, Jinsen Lu, Dairan Zhou, Li Zhang, Song Fan, Jun Zhou, Chaozhao Liang, Yang Su

Article Number: 70 Published online on: 29 May 2024
Retraction Open Access

[Retracted] Fe3O4‑solamargine induces apoptosis and inhibits metastasis of pancreatic cancer cells

Xiaodong Xie, Xiuming Zhang, Jun Chen, Xun Tang, Meiqin Wang, Lei Zhang, Zhen Guo, Wenrong Shen

Article Number: 69 Published online on: 20 May 2024
Review Open Access

Targeting the Hippo pathway to prevent radioresistance brain metastases from the lung (Review)

Jasmine Taylor, Fatéméh Dubois, Emmanuel Bergot, Guénaëlle Levallet

Article Number: 68 Published online on: 17 May 2024
Review Open Access

Investigating the molecular mechanisms of microRNA‑409‑3p in tumor progression: Towards targeted therapeutics (Review)

Wenjie Xie, Zhichao Wang, Junke Wang, Xiu Wang, Hongzai Guan

Article Number: 67 Published online on: 16 May 2024
Journal Cover

Cover Legend PDF

July-2024
Volume 65 Issue 1

Print ISSN: 1019-6439
Online ISSN: 1791-2423

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image