Journal Articles

Article Open Access

Cytoplasmic localization of SETDB1‑induced Warburg effect via c‑MYC‑LDHA axis enhances migration and invasion in breast carcinoma

Wenlin Yang, Yingze Wei, Ting Wang, Ying Xu, Xiaoxia Jin, Hongyan Qian, Shuyun Yang, Song He

Article Number: 40 Published online on: 28 February 2024
Article Open Access

Identification of novel molecules and pathways associated with fascin actin‑bundling protein 1 in laryngeal squamous cell carcinoma through comprehensive transcriptome analysis

Hongliang Liu, Wenjing Hao, Xinfang Wang, Yuliang Zhang, Long He, Xuting Xue, Jiao Yang, Chunming Zhang

Article Number: 39 Published online on: 28 February 2024
Correction Open Access

[Corrigendum] Bax inhibitor‑1 suppresses early brain injury following experimental subarachnoid hemorrhage in rats

Jiaxin Liu, Shuai Zhou, Yueting Zhang, Xiuying Li, Xiying Qian, Weihua Tao, Lide Jin, Jianhua Zhao

Article Number: 38 Published online on: 28 February 2024
Article Open Access

Adipocyte‑rich microenvironment promotes chemoresistance via upregulation of peroxisome proliferator‑activated receptor gamma/ABCG2 in epithelial ovarian cancer

Siqi Chen, Zixuan Liu, Haixia Wu, Bo Wang, Yuqing Ouyang, Junru Liu, Xiaoyan Zheng, Haoke Zhang, Xueying Li, Xiaofan Feng, Yan Li, Yangyang Shen, Hong Zhang, Bo Xiao, Chunyan Yu, Weimin Deng

Article Number: 37 Published online on: 27 February 2024
Review Open Access

Vestibular dysfunction leads to cognitive impairments: State of knowledge in the field and clinical perspectives (Review)

Jiaqi Guo, Jun Wang, Pei Liang, E Tian, Dan Liu, Zhaoqi Guo, Jingyu Chen, Yuejin Zhang, Zhanghong Zhou, Weijia Kong, Debbie C. Crans, Yisheng Lu, Sulin Zhang

Article Number: 36 Published online on: 23 February 2024
Review Open Access

Lymphangiogenesis: A new strategy for heart disease treatment (Review)

Liding Bai, Yanyan Wang, Siqi Du, Yumeng Si, Lu Chen, Lin Li, Yuhong Li

Article Number: 35 Published online on: 22 February 2024
Article Open Access

Elimination of intracellular Ca2+ overload by BAPTA‑AM liposome nanoparticles: A promising treatment for acute pancreatitis

Zailin Fu, Dingsheng Wang, Caiyun Zheng, Minghua Xie, Yifang Chen, Yi Zhou, Yan Huang, Ying Song, Weiyong Hong

Article Number: 34 Published online on: 16 February 2024
Review Open Access

Protein aggregation and biomolecular condensation in hypoxic environments (Review)

Chaoqun Li, Bingjie Hao, Haiguang Yang, Kai Wang, Lihong Fan, Weihua Xiao

Article Number: 33 Published online on: 12 February 2024
Review Open Access

Research progress, challenges and perspectives of phospholipids metabolism in the LXR‑LPCAT3 signaling pathway and its relation to NAFLD (Review)

Junmin Wang, Jiacheng Li, Yugang Fu, Yingying Zhu, Liubing Lin, Yong Li

Article Number: 32 Published online on: 12 February 2024
Retraction Open Access

[Retracted] Long non‑coding RNA KCNQ1OT1 promotes nasopharyngeal carcinoma cell cisplatin resistance via the miR‑454/USP47 axis

Feng Yuan, Zhiping Lou, Zhifeng Zhou, Xiaojun Yan

Article Number: 31 Published online on: 06 February 2024
Journal Cover

April-2024
Volume 53 Issue 4

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image