Journal Articles

Article

IL13Rα2‑ and EGFR‑targeted pseudomonas exotoxin potentiates the TRAIL‑mediated death of GBM cells

Nihal Karakaş, Daniel Stuckey, Esther Revai‑Lechtich, Khalid Shah

Article Number: 145 Published online on: 03 June 2021
Article Open Access

miR‑30a‑5p mitigates autophagy by regulating the Beclin‑1/ATG16 pathway in renal ischemia/reperfusion injury

Ye Fang, Lin Zou, Wei He

Article Number: 144 Published online on: 02 June 2021
Article

Role and mechanism underlying FoxO6 in skeletal muscle in vitro and in vivo

Lei Zhang, Yiyi Zhang, Min Zhou, Shuang Wang, Tiane Li, Zhangyong Hu, Chengwu Jin

Article Number: 143 Published online on: 01 June 2021
Article Open Access

Damage to the blood‑brain barrier and activation of neuroinflammation by focal cerebral ischemia under hyperglycemic condition

Yongzhen Guo, Lingdi Dong, Ao Gong, Jingwen Zhang, Li Jing, Tomas Ding, Ping-An Andy Li, Jian-Zhong Zhang

Article Number: 142 Published online on: 01 June 2021
Article Open Access

miR‑130b regulates PTEN to activate the PI3K/Akt signaling pathway and attenuate oxidative stress‑induced injury in diabetic encephalopathy

Yonghua Lei, Ming Yang, Hong Li, Rongjuan Xu, Junbao Liu

Article Number: 141 Published online on: 31 May 2021
Retraction Open Access
Article Open Access

ELK1‑mediated upregulation of lncRNA LBX2‑AS1 facilitates cell proliferation and invasion via regulating miR‑491‑5p/S100A11 axis in colorectal cancer

Gang Ma, Weijie Dai, Juan Zhang, Qianjun Li, Biao Gu, Yaqi Song, Xiaozhong Yang

Article Number: 138 Published online on: 26 May 2021
Article Open Access

Long non‑coding RNA XIST inhibits osteoblast differentiation and promotes osteoporosis via Nrf2 hyperactivation by targeting CUL3

Xiao Chen, Fengyu Ma, Ning Zhai, Feng Gao, Guijun Cao

Article Number: 137 Published online on: 24 May 2021
Article Open Access

Role of microRNA‑375‑3p‑mediated regulation in tinnitus development

Kyu-Hee Han, Hyeeun Cho, Kyeo-Rye Han, Seog-Kyun Mun, Young-Kook Kim, Ilyong Park, Munyoung Chang

Article Number: 136 Published online on: 21 May 2021
Article Open Access

Propofol maintains Th17/Treg cell balance and reduces inflammation in rats with traumatic brain injury via the miR‑145‑3p/NFATc2/NF‑κB axis

Can Cui, Dengwen Zhang, Ke Sun, Haifeng Li, Liqian Xu, Gen Lin, Yuanbo Guo, Jiaqi Hu, Jieyuan Chen, Lidan Nong, Yujin Cai, Dongnan Yu, Wei Yang, Peng Wang, Yi Sun

Article Number: 135 Published online on: 21 May 2021
Review Open Access

Long noncoding RNA network: Novel insight into hepatocellular carcinoma metastasis (Review)

Xiuming Zhu, Hongming Pan, Lili Liu

Article Number: 134 Published online on: 19 May 2021
Review Open Access

Roles of long non‑coding RNA in osteoarthritis (Review)

Jicheng Wang, Yanshan Sun, Jianyong Liu, Bo Yang, Tengyun Wang, Zhen Zhang, Xin Jiang, Yongzhi Guo, Yangyang Zhang

Article Number: 133 Published online on: 19 May 2021
Review Open Access

TGF‑β1: Gentlemanly orchestrator in idiopathic pulmonary fibrosis (Review)

Zhimin Ye, Yongbin Hu

Article Number: 132 Published online on: 18 May 2021
Review Open Access

Histone deacetylase‑2: A potential regulator and therapeutic target in liver disease (Review)

Ya-Ru Liu, Jie-Quan Wang, Zhao-Gang Huang, Ruo-Nan Chen, Xi Cao, Dong-Chun Zhu, Hai-Xia Yu, Xiu-Rong Wang, Hai-Yun Zhou, Quan Xia, Jun Li

Article Number: 131 Published online on: 18 May 2021
Retraction Open Access

[Retracted] Methylation‑induced downregulation and tumor-suppressive role of microRNA‑98 in glioma through targeting Sal‑like protein 4

Zhiwei Xia, Dongxu Qiu, Jun Deng, Xiao Jiao, Ronghe Yang, Zhongyi Sun, Xin Wan, Jing Li

Article Number: 129 Published online on: 17 May 2021
Review Open Access

In vitro biocompatibility and bioactivity of calcium silicate‑based bioceramics in endodontics (Review)

Wencheng Song, Shue Li, Qingming Tang, Lili Chen, Zhenglin Yuan

Article Number: 128 Published online on: 14 May 2021
Article Open Access

Neutrophil extracellular traps promote gastric cancer metastasis by inducing epithelial‑mesenchymal transition

Tong Zhu, Xiaoming Zou, Chunfa Yang, Liangliang Li, Bing Wang, Rong Li, Hongxuan Li, Zhangxuan Xu, Di Huang, Qingyun Wu

Article Number: 127 Published online on: 13 May 2021
Article Open Access

Downregulation of miR‑29b‑3p promotes α‑tubulin deacetylation by targeting the interaction of matrix metalloproteinase‑9 with integrin β1 in nasal polyps

Zhuohui Liu, Haoyu Liu, Deshun Yu, Jingyu Gao, Biao Ruan, Ruiqing Long

Article Number: 126 Published online on: 12 May 2021
Article Open Access

MicroRNA‑133b alleviates doxorubicin‑induced cardiomyocyte apoptosis and cardiac fibrosis by targeting PTBP1 and TAGLN2

Zhen Li, Zekang Ye, Jiazheng Ma, Qian Gu, Jianzhen Teng, Xiaoxuan Gong

Article Number: 125 Published online on: 11 May 2021
Article Open Access

Neferine promotes the apoptosis of HNSCC through the accumulation of p62/SQSTM1 caused by autophagic flux inhibition

Fengshuo Zhu, Xiaoguang Li, Xiao Tang, Junjian Jiang, Yu Han, Yinuo Li, Chunyue Ma, Zhonglong Liu, Yue He

Article Number: 124 Published online on: 10 May 2021
Article Open Access

Myocardin‑related transcription factor A nuclear translocation contributes to mechanical overload‑induced nucleus pulposus fibrosis in rats with intervertebral disc degeneration

Meng Kong, Yiran Zhang, Mengxiong Song, Wenbin Cong, Changtong Gao, Jiajun Zhang, Shuo Han, Qihao Tu, Xuexiao Ma

Article Number: 123 Published online on: 10 May 2021
Article Open Access

Isoquercitrin protects HUVECs against high glucose‑induced apoptosis through regulating p53 proteasomal degradation

Libo Liu, Sihui Huang, Man Xu, Yan Gong, Dan Li, Chunxia Wan, Haiming Wu, Qizhu Tang

Article Number: 122 Published online on: 07 May 2021
Article Open Access

Protective effects of Lycium barbarum polysaccharide on ovariectomy‑induced cognition reduction in aging mice

Xiaomin Zheng, Junyan Wang, Fengchen Bi, Yilu Li, Jingjing Xiao, Zhi Chai, Yunhong Li, Zhenhua Miao, Yin Wang

Article Number: 121 Published online on: 06 May 2021
Journal Cover

July-2021
Volume 48 Issue 1

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image