Journal Articles

Article Open Access

PPM1A as a key target of the application of Jiawei‑Maxing‑Shigan decoction for the attenuation of radiation‑induced epithelial‑mesenchymal transition in type II alveolar epithelial cells

Jinhua Lu, Shengyou Lin, Zechen Lin, Xianlei Lin, Yuezhong Shen, Jingyang Su

Article Number: 825 Published online on: 24 September 2021
Article Open Access

Intermittent hypoxia mimicking obstructive sleep apnea aggravates early brain injury following ICH via neuroinflammation and apoptosis

Wenjing Fei, Wei Jiao, Xiaoyan Feng, Xufeng Chen, Yuhai Wang

Article Number: 824 Published online on: 24 September 2021
Article Open Access

PPARγ attenuates hepatic inflammation and oxidative stress of non‑alcoholic steatohepatitis via modulating the miR‑21‑5p/SFRP5 pathway

Xiying Zhang, Fang Deng, Yuping Zhang, Xiaohong Zhang, Jianfei Chen, Youzhao Jiang

Article Number: 823 Published online on: 24 September 2021
Article Open Access

Role of salt‑inducible kinase 2 in the malignant behavior and glycolysis of colorectal cancer cells

Xiaohong Ni, Yongjiang Feng, Xiangwei Fu

Article Number: 822 Published online on: 24 September 2021
Article Open Access

Ginsenoside Rk1 protects human melanocytes from H2O2‑induced oxidative injury via regulation of the PI3K/AKT/Nrf2/HO‑1 pathway

Jian Xiong, Jianing Yang, Kai Yan, Jing Guo

Article Number: 821 Published online on: 24 September 2021
Article Open Access

Let‑7b‑5p promotes cell apoptosis in Parkinson's disease by targeting HMGA2

Yujing Huang, Ying Liu, Jing Huang, Lu Gao, Zhenggang Wu, Lu Wang, Lin Fan

Article Number: 820 Published online on: 24 September 2021
Article Open Access

HOXD9‑induced SCNN1A upregulation promotes pancreatic cancer cell proliferation, migration and predicts prognosis by regulating epithelial‑mesenchymal transformation

Jinhai Chang, Xuguang Hu, Jinniang Nan, Xianghua Zhang, Xintian Jin

Article Number: 819 Published online on: 22 September 2021
Article Open Access

Knockdown of miR‑205‑5p alleviates the inflammatory response in allergic rhinitis by targeting B‑cell lymphoma 6

Shuang Zhang, Sihan Lin, Qiaofei Tang, Zhiyong Yan

Article Number: 818 Published online on: 22 September 2021
Article Open Access

NUAK2 silencing inhibits the proliferation, migration and epithelial‑to‑mesenchymal transition of cervical cancer cells via upregulating CYFIP2

Yuxia Li, Xiaohui Song, Liping Liu, Lei Yue

Article Number: 817 Published online on: 22 September 2021
Retraction Open Access

[Retracted] Downregulation of caspase‑3 alleviates Mycoplasma pneumoniae‑induced apoptosis in alveolar epithelial cells

Shan Shi, Xiaolei Liu, Haibo Li

Article Number: 816 Published online on: 22 September 2021
Article Open Access

Exosomes in serum‑free cultures of THP‑1 macrophages infected with Mycobacterium tuberculosis

Fantahun Biadglegne, Phil Rademacher, Yarúa Gabriela Jaimes De Sulbaran, Brigitte König, Arne C. Rodloff, Ulrike Zedler, Anca Dorhoi, Ulrich Sack

Article Number: 815 Published online on: 22 September 2021
Article Open Access

NF‑κB/IκBα signaling pathways are essential for resistance to heat stress‑induced ROS production in pulmonary microvascular endothelial cells

Weidang Xie, Wei Huang, Shumin Cai, Hui Chen, Weijun Fu, Zhongqing Chen, Yanan Liu

Article Number: 814 Published online on: 22 September 2021
Article Open Access

Interleukin‑Iβ promotes cartilage degeneration by regulating forkhead box protein O4 and type Ⅱ collagen

Jianxiong Wu, Hongjun Zhang, Rulin Deng, Lifeng Xing, Mingwu Hu, Xiaoling Fu

Article Number: 813 Published online on: 20 September 2021
Article Open Access

miR‑125a‑5p reverses epithelial‑mesenchymal transition and restores drug sensitivity by negatively regulating TAFAZZIN signaling in breast cancer

Dongmei Li, Limei Chen, Xiaofang Zhang, Yanhua Wang, Chuansheng Huang, Jianglong Li, Feilong He, Wenxing He

Article Number: 812 Published online on: 20 September 2021
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑338‑3p suppresses tumor growth of esophageal squamous cell carcinoma in vitro and in vivo

Xinyu Li, Zhihong Li, Guiyun Yang, Zhenxiang Pan

Article Number: 810 Published online on: 20 September 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] Effect of Yi Guan Jian decoction on differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into hepatocyte‑like cells in dimethylnitrosamine‑induced liver cirrhosis in mice

Yan Xiang, Bing-Yao Pang, Yuan Zhang, Qiao-Ling Xie, Ying Zhu, Ai-Jing Leng, Long-Qing Lu, Hai-Long Chen

Article Number: 808 Published online on: 17 September 2021
Article

JMJD3 deficiency alleviates lipopolysaccharide‑induced acute lung injury by inhibiting alveolar epithelial ferroptosis in a Nrf2‑dependent manner

Junwei Peng, Bin Fan, Chuanming Bao, Chen Jing

Article Number: 807 Published online on: 17 September 2021
Article Open Access

Upregulation of miR‑335 exerts protective effects against sepsis‑induced myocardial injury

Xian Long, Yongpan Huang, Jianbin He, Xiang Zhang, Yan Zhou, Yingmin Wei, Ying Tang, Lijing Liu

Article Number: 806 Published online on: 17 September 2021
Article Open Access

Cycloastragenol alleviates airway inflammation in asthmatic mice by inhibiting autophagy

Xueyi Zhu, Yuxue Cao, Mingyue Su, Mengmeng Chen, Congcong Li, La Yi, Jingjing Qin, Wuniqiemu Tulake, Fangzhou Teng, Yuanyuan Zhong, Weifeng Tang, Shiyuan Wang, Jingcheng Dong

Article Number: 805 Published online on: 17 September 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] Murine and Chinese cobra venom‑derived nerve growth factor stimulate chondrogenic differentiation of BMSCs in vitro: A comparative study

Zhikang Miao, Zhenhui Lu, Shixing Luo, Danqing Lei, Yi He, Huayu Wu, Jinmin Zhao, Li Zheng

Article Number: 804 Published online on: 16 September 2021
Article

Novel compound heterozygous mutations in CYP1B1 identified in a Chinese family with developmental glaucoma

Suping Cai, Daren Zhang, Xiaodong Jiao, Tingting Wang, Mengjie Fan, Yun Wang, James Fielding Hejtmancik, Xuyang Liu

Article Number: 803 Published online on: 15 September 2021
Article Open Access

Triamcinolone acetonide modulates TGF‑β2‑induced angiogenic and tissue‑remodeling effects in cultured human retinal pigment epithelial cells

Chih-Cheng Hsiao, Yo-Chen Chang, Yu-Ting Hsiao, Po-Han Chen, Ming-Chu Hsieh, Wen-Chuan Wu, Ying-Hsien Kao

Article Number: 802 Published online on: 14 September 2021
Article Open Access

Ginsenoside Rg1 ameliorates aging‑induced liver fibrosis by inhibiting the NOX4/NLRP3 inflammasome in SAMP8 mice

Yan Li, Duoduo Zhang, Lan Li, Yuli Han, Xianan Dong, Liu Yang, Xuewang Li, Weizu Li, Weiping Li

Article Number: 801 Published online on: 14 September 2021
Article Open Access

PLAC1 is an independent predictor of poor survival, and promotes cell proliferation and invasion in cervical cancer

Rujun Chen, Chan Sheng, Ruyue Ma, Liwen Zhang, Lina Yang, Yaping Chen

Article Number: 800 Published online on: 14 September 2021
Article Open Access
Article Open Access

Transcription factor HOXC10 activates the expression of MTFR2 to regulate the proliferation, invasion and migration of colorectal cancer cells

Ying Xie, Ran Chen, Liujia Yan, Zhangjun Jia, Guangshu Liang, Qin Wang

Article Number: 797 Published online on: 14 September 2021
Article Open Access

Exosomal‑miR‑1184 derived from mesenchymal stem cells alleviates cisplatin‑associated acute kidney injury

Jinshi Zhang, Wenfang He, Danna Zheng, Qiang He, Mingming Tan, Juan Jin

Article Number: 795 Published online on: 13 September 2021
Article

Knockdown of lncRNA PVT1 inhibits the proliferation and accelerates the apoptosis of colorectal cancer cells via the miR‑761/MAPK1 axis

Yujing Liu, Yongyou Wu, Zhu Zhu, Jiangbo Gong, Wenhuan Dou

Article Number: 794 Published online on: 13 September 2021
Article

Rab6c is a new target of miR‑218 that can promote the progression of bladder cancer

Long He, Xiang Pan, Xialu Wang, Yuhua Cao, Peng Chen, Cheng Du, Daifa Huang

Article Number: 792 Published online on: 10 September 2021
Article Open Access

Buyang Huanwu Decoction promotes neurogenesis via sirtuin 1/autophagy pathway in a cerebral ischemia model

Han Li, Dong Peng, Shi-Jie Zhang, Yang Zhang, Qi Wang, Li Guan

Article Number: 791 Published online on: 10 September 2021
Article Open Access

Amelioration of alcohol‑induced gastric mucosa damage by oral administration of food‑polydeoxyribonucleotides

Jonghwan Kim, Soyoung Chun, Seul-Ong Ohk, Sanghoon Kim, Juwan Kim, Sungoh Lee, Hangyu Kim, Sujong Kim

Article Number: 790 Published online on: 09 September 2021
Article Open Access

Inhibin βA is an independent prognostic factor that promotes invasion via Hippo signaling in non‑small cell lung cancer

Yijun Zhang, Shumei Yan, Yan Li, Jiangbo Zhang, Yuan Luo, Pengcheng Li, Yuanzhong Yang, Yong Li, Yuhua Huang, Enhua Wang

Article Number: 789 Published online on: 09 September 2021
Review Open Access

Effects of miRNAs, lncRNAs and circRNAs on osteoporosis as regulatory factors of bone homeostasis (Review)

Zhichao Li, Haipeng Xue, Guoqing Tan, Zhanwang Xu

Article Number: 788 Published online on: 09 September 2021
Article Open Access

Schizandrin A induces the apoptosis and suppresses the proliferation, invasion and migration of gastric cancer cells by activating endoplasmic reticulum stress

Huachao Pu, Qian Qian, Fuli Wang, Minjie Gong, Xinguo Ge

Article Number: 787 Published online on: 09 September 2021
Article Open Access

circFLNA promotes glioblastoma proliferation and invasion by negatively regulating miR‑199‑3p expression

Yu Sun, Guangtao Ma, Hongtao Xiang, Xiaomin Wang, Hanmei Wang, Yan Zhang, Fuzhong Qie, Chenlong Li

Article Number: 786 Published online on: 08 September 2021
Article Open Access

Emodin inhibits the progression of acute pancreatitis via regulation of lncRNA TUG1 and exosomal lncRNA TUG1

Xiumei Wen, Beihui He, Xing Tang, Bin Wang, Zhiyun Chen

Article Number: 785 Published online on: 08 September 2021
Article

Long non‑coding RNA FGD5‑AS1/microRNA‑133a‑3p upregulates aquaporin 1 to decrease the inflammatory response in LPS‑induced sepsis

Yuru Chu, Xu Wang, Naihao Yu, Yali Li, Jianying Kan

Article Number: 784 Published online on: 07 September 2021
Article Open Access

Upregulation of RIP3 promotes necroptosis via a ROS‑dependent NF‑κB pathway to induce chronic inflammation in HK‑2 cells

Junjun Wei, Liangliang Chen, Duidui Wang, Li Tang, Zhenhua Xie, Weifeng Chen, Shuwei Zhang, Guobin Weng

Article Number: 783 Published online on: 07 September 2021
Article Open Access

lncRNA TPT1‑AS1 knockdown inhibits liver cancer cell proliferation, migration and invasion

Hao Li, Jing Jin, Jianchun Xian, Wei Wang

Article Number: 782 Published online on: 07 September 2021
Article Open Access

LncRNA LINC00963 promotes colorectal cancer cell proliferation and metastasis by regulating miR‑1281 and TRIM65

Haidong Lv, Dixia Zhou, Guoqing Liu

Article Number: 781 Published online on: 07 September 2021
Article Open Access

Long non‑coding RNA ZSCAN16‑AS1 promotes the malignant properties of hepatocellular carcinoma by decoying microRNA‑451a and consequently increasing ATF2 expression

Chaohua Lv, Qingsong Wan, Chengxiang Shen, Hongsheng Wu, Bin Zhou, Weiwei Wang

Article Number: 780 Published online on: 07 September 2021
Article Open Access

Paeonol alleviates lipopolysaccharide‑induced hepatocytes injury through alteration of mitochondrial function and NF‑κB translocation

Shouzhu Xu, Jie Xu, Ting Hao, Yu Yan, Shihao Zhang, Aihong Li, Chuandao Shi, Qiling Liu, Jing Zhao

Article Number: 779 Published online on: 07 September 2021
Article Open Access

Lycium barbarum polysaccharide protects rats and cardiomyocytes against ischemia/reperfusion injury via Nrf2 activation through autophagy inhibition

Hao Pan, Lin Niu, Yihao Wu, Liuying Chen, Xiaowei Zhou, Yan Zhao

Article Number: 778 Published online on: 07 September 2021
Article Open Access

miR221 regulates TGF-β1-induced HSC activation through inhibiting autophagy by directly targeting LAMP2

Ran Cheng, Hao Xu, Yang Hong

Article Number: 777 Published online on: 07 September 2021
Article Open Access

Protective effect of parecoxib sodium against ischemia reperfusion‑induced intestinal injury

Mei Li, Zhi Zheng

Article Number: 776 Published online on: 07 September 2021
Article Open Access

ADAM10 attenuates the development of abdominal aortic aneurysms in a mouse model

Renfeng Qiu, Shuxiao Chen, Peixian Gao, Kun Luo, Xuedong Feng, Hai Yuan, Xuejun Wu, Gang Li

Article Number: 774 Published online on: 06 September 2021
Article Open Access

Remote ischemic post‑conditioning alleviates ischemia/reperfusion‑induced intestinal injury via the ERK signaling pathway‑mediated RAGE/HMGB axis

Lei Mi, Nan Zhang, Jiyun Wan, Ming Cheng, Jianping Liao, Xiao Zheng

Article Number: 773 Published online on: 06 September 2021
Article Open Access

Naringin induces apoptosis of gastric carcinoma cells via blocking the PI3K/AKT pathway and activating pro‑death autophagy

Cuixiang Xu, Xiaoyan Huang, Yubin Huang, Xiao Liu, Min Wu, Jianhua Wang, Xianglong Duan

Article Number: 772 Published online on: 06 September 2021
Article Open Access

miR‑486‑5p suppresses gastric cancer cell growth and migration through downregulation of fibroblast growth factor 9

Weiwei Wei, Chunyu Liu, Rongrong Yao, Qingyun Tan, Qingdong Wang, Hao Tian

Article Number: 771 Published online on: 03 September 2021
Article Open Access

Expression of atrial‑fetal light chains in cultured human cardiomyocytes after chemical ischemia‑reperfusion injury

Marta Banaszkiewicz, Agnieszka Olejnik, Anna Krzywonos‑Zawadzka, Kornela Hałucha, Iwona Bil‑Lula

Article Number: 770 Published online on: 03 September 2021
Article Open Access

Lycium barbarum polysaccharide protects ARPE‑19 cells against H2O2‑induced oxidative stress via the Nrf2/HO‑1 pathway

Ran Liang, Qi Zhao, Qing Zhu, Xin He, Mingjun Gao, Yiru Wang

Article Number: 769 Published online on: 03 September 2021
Review Open Access

Overview of the molecular mechanisms contributing to the formation of cancer‑associated adipocytes (Review)

Yunpeng Tang, Wenkai Zhang, Tianqiang Sheng, Xi He, Xiangyang Xiong

Article Number: 768 Published online on: 03 September 2021
Article Open Access

Parallel evaluation of cell‑based phage display panning strategies: Optimized selection and depletion steps result in AML blast‑binding consensus antibodies

Theresa Weber, Sibylle Pscherer, Ulrike Gamerdinger, Andrea Teigler‑Schlegel, Natalja Rutz, Wolfgang Blau, Mathias Rummel, Stefan Gattenlöhner, Mehmet Kemal Tur

Article Number: 767 Published online on: 03 September 2021
Article Open Access

Regulation of the PTEN/PI3K/AKT pathway in RCC using the active compounds of natural products in vitro

Xue Wang, Zhenhua Xie, Zhongguan Lou, Yulu Chen, Shuaishuai Huang, Yu Ren, Guobin Weng, Shuwei Zhang

Article Number: 766 Published online on: 03 September 2021
Article Open Access

Silencing of PFKFB3 protects podocytes against high glucose‑induced injury by inducing autophagy

Zhengming Zhu, Qingsheng Liu, Jianshi Sun, Ziyang Bao, Weiwei Wang

Article Number: 765 Published online on: 03 September 2021
Article Open Access

High glucose‑induced upregulation of CD36 promotes inflammation stress via NF‑κB in H9c2 cells

Baosheng Han, Jianzhong Wang, Jiawei Wu, Fang Yan, Yaru Wang, Jun Li

Article Number: 764 Published online on: 03 September 2021
Article Open Access

Salvianolic acid B improves autophagic dysfunction and decreases the apoptosis of cholesterol crystal‑induced macrophages via inhibiting the Akt/mTOR signaling pathway

Mengqi Sun, Yun Ye, Yilan Huang, Wenxian Yin, Zhaolan Yu, Shurong Wang

Article Number: 763 Published online on: 03 September 2021
Article Open Access

Long non‑coding RNA HAND2‑AS1/miR‑106a/PTEN axis re‑sensitizes cisplatin‑resistant ovarian cells to cisplatin treatment

Lijun Li, Li Li, Lian Hu, Ting Li, Dan Xie, Xiaoliu Liu

Article Number: 762 Published online on: 02 September 2021
Article Open Access

Ribosomal RNA‑depleted RNA sequencing reveals the pathogenesis of refractory Mycoplasma pneumoniae pneumonia in children

Feng Huang, Huifeng Fan, Diyuan Yang, Junsong Zhang, Tingting Shi, Dongwei Zhang, Gen Lu

Article Number: 761 Published online on: 02 September 2021
Article Open Access

Effect of N‑terminal region of human parvovirus B19‑VP1 unique region on cardiac injury in naïve mice

Kuo-Chuan Hung, Zi-Yun Huang, Jia Le Yow, Tsai-Ching Hsu, Bor-Show Tzang

Article Number: 759 Published online on: 02 September 2021
Article Open Access

Exosomes from miR-29a-modified adipose-derived mesenchymal stem cells reduce excessive scar formation by inhibiting TGF-β2/Smad3 signaling

Ruihong Yuan, Xiaoming Dai, Yisong Li, Chunshan Li, Liu Liu

Article Number: 758 Published online on: 02 September 2021
Article Open Access

LINC00238 inhibits hepatic carcinoma progression by activating TMEM106C‑mediated apoptosis pathway

Caihua Jiang, Feng Li, Meng Yang, Jianping Duan, Jianming Lai, Shulun Sun, Shaohua Fan

Article Number: 757 Published online on: 02 September 2021
Article Open Access

Overexpression of EphB4 promotes neurogenesis, but inhibits neuroinflammation in mice with acute ischemic stroke

Jin Wang, Zun Zhang, Shaojing Fu, Xiaojie Li, Xinhui Li, Shaobin Wang, Lihe Yuan

Article Number: 756 Published online on: 02 September 2021
Article Open Access

Gycyrrhizic acid alleviates atherosclerotic lesions in rats with diabetes mellitus

Yaodong Zhao, Wei Li, Daimin Zhang

Article Number: 755 Published online on: 02 September 2021
Article Open Access

Atrial natriuretic peptide protects vertebral endplate chondrocytes against H2O2‑induced apoptosis and oxidative stress through activation of the Nrf2/HO‑1 signaling pathway

Feiping He, Jingying Gai, Jun Wang, Lei Tang, Yifeng Liu, Qingchun Feng

Article Number: 754 Published online on: 01 September 2021
Article Open Access

MicroRNA‑502‑3p promotes Mycobacterium tuberculosis survival in macrophages by modulating the inflammatory response by targeting ROCK1

Fang Liu, Zhen Dong, Yuefu Lin, Haibo Yang, Pingping Wang, Yongxia Zhang

Article Number: 753 Published online on: 01 September 2021
Article Open Access

miR‑32‑5p suppresses the proliferation and migration of pancreatic adenocarcinoma cells by targeting TLDC1

Peng Yuan, Chaofeng Tang, Bendong Chen, Peng Lei, Jianjun Song, Guojun Xin, Zuozheng Wang, Yongfeng Hui, Weijie Yao, Genwang Wang, Guozhong Zhao

Article Number: 752 Published online on: 31 August 2021
Retraction Open Access

[Retracted] Downregulation of matrix metalloproteinase 9 by small interfering RNA inhibits the tumor growth of ovarian epithelial carcinoma in vitro and in vivo

Fengjun Guo, Jingyan Tian, Manhua Cui, Meiru Fang, Lin Yang

Article Number: 751 Published online on: 31 August 2021
Article

Tumor necrosis factor α‑induced protein 8‑like 2 contributes to penehyclidine hydrochloride pretreatment against lipopolysaccharide‑induced acute lung injury in a mouse model

Min Yuan, Guoqing Jing, Qian Kong, Tingqian Ming, Xuemin Song, Xiaojing Wu

Article Number: 750 Published online on: 31 August 2021
Article

NEAT1 silencing alleviates pulmonary arterial smooth muscle cell migration and proliferation under hypoxia through regulation of miR‑34a‑5p/KLF4 in vitro

Xiuli Dou, Yuxiao Ma, Yijie Qin, Qinglin Dong, Shouwei Zhang, Rui Tian, Mingyu Pan

Article Number: 749 Published online on: 31 August 2021
Article Open Access

Knockdown of MIR9‑3HG inhibits proliferation and promotes apoptosis of cervical cancer cells by miR‑498 via EP300

Fang Li, Ying Liang, Pian Ying

Article Number: 748 Published online on: 31 August 2021
Article Open Access

Serum‑derived exosomes from house dust mite‑sensitized guinea pigs contribute to inflammation in BEAS‑2B cells via the TLR4‑NF‑κB pathway

Chao Liu, Xiao-Lin Huang, Jian-Ping Liang, Xu Zhong, Zi-Feng Wei, Li-Xue Dai, Jun Wang

Article Number: 747 Published online on: 27 August 2021
Article Open Access

Involvement of autophagy in diosgenin‑induced megakaryocyte differentiation in human erythroleukemia cells

Dima Diab, Aline Pinon, Catherine Ouk, Rouba Hage‑Sleiman, Mona Diab‑Assaf, Bertrand Liagre, David Yannick Leger

Article Number: 746 Published online on: 27 August 2021
Review

SLC26A6 and NADC‑1: Future direction of nephrolithiasis and calculus‑related hypertension research (Review)

Xingyue Yang, Shun Yao, Jiaxing An, Hai Jin, Hui Wang, Biguang Tuo

Article Number: 745 Published online on: 26 August 2021
Article Open Access

O‑GlcNAcylation contributes to intermittent hypoxia‑associated vascular dysfunction via modulation of MAPKs but not CaMKII pathways

Xueling Guo, Yan Deng, Linghui Zhan, Jin Shang, Huiguo Liu

Article Number: 744 Published online on: 25 August 2021
Article Open Access

Silencing the lncRNA NORAD inhibits EMT of head and neck squamous cell carcinoma stem cells via miR‑26a‑5p

Weiming Hu, Yong Zhao, Lizhong Su, Zuliang Wu, Wenjing Jiang, Xiaoze Jiang, Ming Liu

Article Number: 743 Published online on: 25 August 2021
Article Open Access

Alteration of immune profiles is associated with pulmonary function and symptoms in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Sixiang Li, Shuang Zhao, Zhenru Wu, Fangfang Wang, Weimin Li

Article Number: 742 Published online on: 24 August 2021
Article Open Access

Protective effect of carvacrol on liver injury in type 2 diabetic db/db mice

Wei Zhao, Li Chen, Heng Zhou, Chunyan Deng, Qizhen Han, Yonghua Chen, Qing Wu, Shanshan Li

Article Number: 741 Published online on: 24 August 2021
Journal Cover

November-2021
Volume 24 Issue 5

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image

The Cancer Story