Journal Articles

Open Access

Molecular mechanisms of cell death in intervertebral disc degeneration (Review)

Fan Zhang, Xueling Zhao, Hongxing Shen, Caiguo Zhang

Pages: 1439-1448 Published online on: 21 April 2016
Open Access

An examination of the regulatory mechanism of Pxdn mutation-induced eye disorders using microarray analysis

Yang Yang, Yiqiao Xing, Chaoqun Liang, Liya Hu, Fei Xu, Qi Mei

Pages: 1449-1456 Published online on: 20 April 2016
Open Access

Anti-inflammatory effects of novel AP-1 and NF-κB inhibitors in dextran-sulfate-sodium-induced colitis in rats

Magdy El-Salhy, Kazuo Umezawa

Pages: 1457-1464 Published online on: 12 April 2016
Open Access

Effect of CD16a, the surface receptor of Kupffer cells, on the growth of hepatocellular carcinoma cells

Xiu-Yun Li, Lun Wu, Sheng-Wei Li, Wen-Bo Zhou, Meng-Yuan Wang, Guo-Qing Zuo, Chang-An Liu, Xiong Ding

Pages: 1465-1474 Published online on: 12 April 2016
Open Access

Estrogen enhances the bone regeneration potential of periodontal ligament stem cells derived from osteoporotic rats and seeded on nano-hydroxyapatite/collagen/poly(L-lactide)

Ling-Ling E, Wen-Huan Xu, Lin Feng, Yi Liu, Dong-Qing Cai, Ning Wen, Wen-Jie Zheng

Pages: 1475-1486 Published online on: 12 April 2016
Open Access

Analysis of SLC4A11, ZEB1, LOXHD1, COL8A2 and TCF4 gene sequences in a multi-generational family with late-onset Fuchs corneal dystrophy

Hui Tang, Wen Zhang, Xin-Min Yan, Lin-Ping Wang, Hong Dong, Tao Shou, Huo Lei, Qiang Guo

Pages: 1487-1500 Published online on: 20 April 2016
Open Access

Antioxidant effects of hydroxysafflor yellow A and acetyl-11-keto-β-boswellic acid in combination on isoproterenol-induced myocardial injury in rats

Minchun Chen, Mingming Wang, Qiong Yang, Min Wang, Zhipeng Wang, Yanrong Zhu, Yikai Zhang, Chao Wang, Yanyan Jia, Yuwen Li, Aidong Wen

Pages: 1501-1510 Published online on: 20 April 2016
Open Access

Identification of novel mutations including a double mutation in patients with inherited cardiomyopathy by a targeted sequencing approach using the Ion Torrent PGM system

Yue Zhao, Hong Cao, Yindi Song, Yue Feng, Xiaoxue Ding, Mingjie Pang, Yunmei Zhang, Hong Zhang, Jiahuan Ding, Xueshan Xia

Pages: 1511-1520 Published online on: 14 April 2016
Open Access

293 cells express both epithelial as well as mesenchymal cell adhesion molecules

Masakazu Inada, Genya Izawa, Wakako Kobayashi, Masayuki Ozawa

Pages: 1521-1527 Published online on: 18 April 2016
Open Access

Whole-exome sequencing identifies a novel homozygous frameshift mutation in the PROM1 gene as a causative mutation in two patients with sporadic retinitis pigmentosa

Sanmei Liu, Lan Xie, Jun Yue, Tao Ma, Chunyan Peng, Biyuan Qiu, Zhenglin Yang, Jiyun Yang

Pages: 1528-1534 Published online on: 08 April 2016
Open Access

Tumor-associated fibroblasts promote the proliferation and decrease the doxorubicin sensitivity of liposarcoma cells

Kamran Harati, Adrien Daigeler, Tobias Hirsch, Frank Jacobsen, Björn Behr, Christoph Wallner, Marcus Lehnhardt, Mustafa Becerikli

Pages: 1535-1541 Published online on: 11 April 2016
Open Access

Docosahexenoic acid treatment ameliorates cartilage degeneration via a p38 MAPK-dependent mechanism

Zhenzhong Wang, Ai Guo, Lifeng Ma, Haomiao Yu, Liang Zhang, Hai Meng, Yinpeng Cui, Fei Yu, Bo Yang

Pages: 1542-1550 Published online on: 14 April 2016
Open Access

High expression of DDX20 enhances the proliferation and metastatic potential of prostate cancer cells through the NF-κB pathway

Weiguo Chen, Peng Zhou, Xiaowei Li

Pages: 1551-1557 Published online on: 25 April 2016
Open Access

Sitagliptin inhibits endothelin-1 expression in the aortic endothelium of rats with streptozotocin-induced diabetes by suppressing the nuclear factor-κB/IκBα system through the activation of AMP-activated protein kinase

Song-Tao Tang, Huan Su, Qiu Zhang, Hai-Qin Tang, Chang-Jiang Wang, Qing Zhou, Wei Wei, Hua-Qing Zhu, Yuan Wang

Pages: 1558-1566 Published online on: 26 April 2016
Open Access

Artemisinin inhibits monocyte adhesion to HUVECs through the NF-κB and MAPK pathways in vitro

Yue Wang, Jiatian Cao, Yuqi Fan, Yushui Xie, Zuojun Xu, Zhaofang Yin, Lin Gao, Changqian Wang

Pages: 1567-1575 Published online on: 26 April 2016
Open Access

Construction and analysis of protein-protein interaction networks based on proteomics data of prostate cancer

Chen Chen, Hong Shen, Li-Guo Zhang, Jian Liu, Xiao-Ge Cao, An-Liang Yao, Shao-San Kang, Wei-Xing Gao, Hui Han, Feng-Hong Cao, Zhi-Guo Li

Pages: 1576-1586 Published online on: 26 April 2016
Open Access

MicroRNA-130b promotes cell proliferation and invasion by inhibiting peroxisome proliferator-activated receptor-γ in human glioma cells

Jian-Jun Gu, Jian-He Zhang, Hong-Jie Chen, Shou-Sen Wang

Pages: 1587-1593 Published online on: 27 April 2016

Clinical implications of the growth-suppressive effects of chlorhexidine at low and high concentrations on human gingival fibroblasts and changes in morphology

Marzena Wyganowska-Swiatkowska, Malgorzata Kotwicka, Paulina Urbaniak, Agnieszka Nowak, Ewa Skrzypczak-Jankun, Jerzy Jankun

Pages: 1594-1600 Published online on: 07 April 2016

Suppression of SIK1 by miR-141 in human ovarian cancer cell lines and tissues

Jin-Long Chen, Fang Chen, Ting-Ting Zhang, Nai-Fu Liu

Pages: 1601-1610 Published online on: 11 April 2016

Mitochondrial ubiquitin ligase activator of NF-κB regulates NF-κB signaling in cells subjected to ER stress

Hidetoshi Fujita, Satoko Aratani, Ryouji Fujii, Yoshihisa Yamano, Naoko Yagishita, Natsumi Araya, Toshihiko Izumi, Kazuko Azakami, Daisuke Hasegawa, Kusuki Nishioka, Toshihiro Nakajima

Pages: 1611-1618 Published online on: 14 April 2016

A potential role for zinc transporter 7 in testosterone synthesis in mouse Leydig tumor cells

Qingqing Chu, Zhi-Hong Chi, Xiuli Zhang, Dan Liang, Xuemei Wang, Yue Zhao, Li Zhang, Ping Zhang

Pages: 1619-1626 Published online on: 25 April 2016

miR-143 inhibits oncogenic traits by degrading NUAK2 in glioblastoma

Ting-Gang Fu, Ling Wang, Wei Li, Jian-Zhong Li, Jian Li

Pages: 1627-1635 Published online on: 13 April 2016

miR-133a enhances the sensitivity of Hep-2 cells and vincristine-resistant Hep-2v cells to cisplatin by downregulating ATP7B expression

Xurui Wang, Wei Zhu, Xiaodong Zhao, Ping Wang

Pages: 1636-1642 Published online on: 20 April 2016

MicroRNA-101 inhibits cell proliferation and induces apoptosis by targeting EYA1 in breast cancer

Haitao Guan, Zhijun Dai, Yuguang Ma, Zhongwei Wang, Xiaoxu Liu, Xijing Wang

Pages: 1643-1651 Published online on: 11 April 2016

Polydatin inhibits the oxidative stress-induced proliferation of vascular smooth muscle cells by activating the eNOS/SIRT1 pathway

Yi Ma, Xun Gong, Yingli Mo, Saizhu Wu

Pages: 1652-1660 Published online on: 11 April 2016

Hydrogen sulfide protects H9c2 cardiac cells against doxorubicin-induced cytotoxicity through the PI3K/Akt/FoxO3a pathway

Mi-Hua Liu, Yuan Zhang, Jun He, Tian-Ping Tan, Shao-Jian Wu, Dong-Ming Guo, Hui He, Juan Peng, Zhi-Han Tang, Zhi-Sheng Jiang

Pages: 1661-1668 Published online on: 14 April 2016

Downregulation of microRNA-429 protects cardiomyocytes against hypoxia-induced apoptosis by increasing Notch1 expression

Han Xu, Long Jin, Yan Chen, Junzhi Li

Pages: 1677-1685 Published online on: 12 April 2016

Valproic acid enhances the antileukemic effect of cytarabine by triggering cell apoptosis

Nan Liu, Chen Wang, Libing Wang, Lei Gao, Hui Cheng, Gusheng Tang, Xiaoxia Hu, Jianmin Wang

Pages: 1686-1696 Published online on: 08 April 2016

Astragaloside IV facilitates glucose transport in C2C12 myotubes through the IRS1/AKT pathway and suppresses the palmitate-induced activation of the IKK/IκBα pathway

Rongfeng Zhu, Jianjun Zheng, Lizhen Chen, Bin Gu, Shengli Huang

Pages: 1697-1705 Published online on: 11 April 2016

Effects of nitrogen on the apoptosis of and changes in gene expression in human lymphoma U937 cells exposed to argon-based cold atmospheric pressure plasma

Yoshiaki Tabuchi, Hidefumi Uchiyama, Qing-Li Zhao, Tatsuya Yunoki, Gabor Andocs, Nobuyuki Nojima, Keigo Takeda, Kenji Ishikawa, Masaru Hori, Takashi Kondo

Pages: 1706-1714 Published online on: 25 April 2016
Journal Cover

June 2016
Volume 37 Issue 6

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image