Journal Articles

Open Access

Functions of EpCAM in physiological processes and diseases (Review)

Li Huang, Yanhong Yang, Fei Yang, Shaomin Liu, Ziqin Zhu, Zili Lei, Jiao Guo

Pages: 1771-1785 Published online on: 11 July 2018

Circular RNA, a novel marker for cancer determination (Review)

Yinjie Su, Guangzheng Zhong, Ning Jiang, Ming Huang, Tianxin Lin

Pages: 1786-1798 Published online on: 30 July 2018
Open Access

TGM2 knockdown reverses cisplatin chemoresistance in osteosarcoma

Cuiyun Li, Jing Cai, Fugui Ge, Guilong Wang

Pages: 1799-1808 Published online on: 04 July 2018
Open Access

Effects of FSS on the expression and localization of the core proteins in two Wnt signaling pathways, and their association with ciliogenesis

Xin Sheng, Yan Sheng, Yuehua Liu, Xiaoqiong Li, Bo Shu, Dayu Li

Pages: 1809-1818 Published online on: 05 July 2018
Open Access

Targeted next‑generation sequencing identifies two novel COL2A1 gene mutations in Stickler syndrome with bilateral retinal detachment

Xinhua Huang, Ying Lin, Chuan Chen, Yi Zhu, Hongbin Gao, Tao Li, Bingqian Liu, Cancan Lyu, Ying Huang, Qingxiu Wu, Haichun Li, Chenjin Jin, Xiaoling Liang, Lin Lu

Pages: 1819-1826 Published online on: 04 July 2018
Open Access

Shear stress promotes differentiation of stem cells from human exfoliated deciduous teeth into endothelial cells via the downstream pathway of VEGF-Notch signaling

Penglai Wang, Shaoyue Zhu, Changyong Yuan, Lei Wang, Jianguang Xu, Zongxiang Liu

Pages: 1827-1836 Published online on: 06 July 2018
Open Access

A comprehensive analysis of prognosis prediction models based on pathway‑level, gene‑level and clinical information for glioblastoma

Ruqing Liang, Meng Wang, Guizhi Zheng, Hua Zhu, Yaqin Zhi, Zongwen Sun

Pages: 1837-1846 Published online on: 11 July 2018
Open Access

Alantolactone induces apoptosis and suppresses migration in MCF‑7 human breast cancer cells via the p38 MAPK, NF‑κB and Nrf2 signaling pathways

Jianli Liu, Meijia Liu, Shuai Wang, Yin He, Yapeng Huo, Zhijun Yang, Xiangyu Cao

Pages: 1847-1856 Published online on: 04 July 2018
Open Access

Ulipristal acetate induces cell cycle delay and remodeling of extracellular matrix

So‑Jin Shin, Jinyoung Kim, Seungmee Lee, Jongwoo Baek, Jin Eui Lee, Chiheum Cho, Eunyoung Ha

Pages: 1857-1864 Published online on: 17 July 2018
Open Access

Screening of circular RNAs and validation of circANKRD36 associated with inflammation in patients with type 2 diabetes mellitus

Yuan Fang, Xiaoxia Wang, Wenqing Li, Jingli Han, Junhua Jin, Fei Su, Junhua Zhang, Wei Huang, Fei Xiao, Qi Pan, Lihui Zou

Pages: 1865-1874 Published online on: 18 July 2018
Open Access

Piperlongumine decreases cognitive impairment and improves hippocampal function in aged mice

Jun Go, Tae‑Shin Park, Geun‑Hee Han, Hye‑Yeon Park, Young‑Kyoung Ryu, Yong‑Hoon Kim, Jung Hwan Hwang, Dong‑Hee Choi, Jung‑Ran Noh, Dae Youn Hwang, Sanghee Kim, Won Keun Oh, Chul‑Ho Lee, Kyoung‑Shim Kim

Pages: 1875-1884 Published online on: 18 July 2018
Open Access

Oxidative stress in electrohypersensitivity self‑reporting patients: Results of a prospective in vivo investigation with comprehensive molecular analysis

Philippe Irigaray, Daniela Caccamo, Dominique Belpomme

Pages: 1885-1898 Published online on: 12 July 2018
Open Access

Wogonin suppresses the LPS‑enhanced invasiveness of MDA‑MB‑231 breast cancer cells by inhibiting the 5‑LO/BLT2 cascade

Ji‑Hyun Go, Jun‑Dong Wei, Jae‑In Park, Kyung‑Seop Ahn, Jae‑Hong Kim

Pages: 1899-1908 Published online on: 12 July 2018
Open Access

Ultrashortwave radiation promotes the recovery of spinal cord injury by inhibiting inflammation via suppression of the MK2/TNF‑α pathway

Nan Wang, Zhiping Feng, Wei Zhao, Zhiqiang Zhang, Lixin Zhang

Pages: 1909-1916 Published online on: 19 July 2018
Open Access

Inhibition of autophagy via activation of PI3K/Akt/mTOR pathway contributes to the protection of hesperidin against myocardial ischemia/reperfusion injury

Xuefei Li, Xiaorong Hu, Jichun Wang, Weipan Xu, Chunfeng Yi, Ruisong Ma, Hong Jiang

Pages: 1917-1924 Published online on: 30 July 2018
Open Access

Aloin suppresses lipopolysaccharide‑induced inflammation by inhibiting JAK1‑STAT1/3 activation and ROS production in RAW264.7 cells

Yunfei Ma, Tuo Tang, Lili Sheng, Ziqian Wang, Hong Tao, Qing Zhang, Yao Zhang, Zhilin Qi

Pages: 1925-1934 Published online on: 31 July 2018
Open Access

Overexpression of Slit2 improves function of the paravascular pathway in the aging mouse brain

Ge Li, Xiaofei He, Hang Li, Yu'e Wu, Yalun Guan, Shuhua Liu, Huanhuan Jia, Yunfeng Li, Lijing Wang, Ren Huang, Zhong Pei, Yue Lan, Yu Zhang

Pages: 1935-1944 Published online on: 02 August 2018
Open Access

Cyclooxygenase‑2‑mediated upregulation of heme oxygenase 1 mitigates the toxicity of deuterium‑tritium fusion radiation

Xiaoyao Yang, Hui Liu, Xu Jiang, Chufeng Jin, Zhao Xu, Taosheng Li, Zhigang Wang, Jun Wang

Pages: 1945-1954 Published online on: 01 August 2018
Open Access

Pro‑atherogenic activation of A7r5 cells induced by the oxLDL/β2GPI/anti‑β2GPI complex

Ting Wang, Hang Ouyang, Hong Zhou, Longfei Xia, Xiaoyan Wang

Pages: 1955-1966 Published online on: 02 August 2018
Open Access

Aspirin promotes osteogenic differentiation of human dental pulp stem cells

Mengtong Yuan, Yuanbo Zhan, Weiping Hu, Ying Li, Xiaohua Xie, Nan Miao, Han Jin, Bin Zhang

Pages: 1967-1976 Published online on: 02 August 2018
Open Access

Reversibly immortalized hepatic progenitor cell line containing double suicide genes

Shu‑Yu Fang, Chao‑Qun Hu, Meng‑Nan Liu, Li Tao, Yi Wang, Meng‑Jia Gong, Yun He, Tong‑Chuan He, Yang Bi

Pages: 1977-1986 Published online on: 02 August 2018
Open Access

A proteomic analysis of chemoresistance development via sequential treatment with doxorubicin reveals novel players in MCF‑7 breast cancer cells

Ann‑Katrin Sommer, Adam Hermawan, Bojan Ljepoja, Thomas Fröhlich, Georg J. Arnold, Ernst Wagner, Andreas Roidl

Pages: 1987-1997 Published online on: 18 July 2018
Open Access

BMS‑345541 inhibits airway inflammation and epithelial‑mesenchymal transition in airway remodeling of asthmatic mice

Xiaohua Zhu, Qiugen Li, Guozhu Hu, Jun Wang, Qinghua Hu, Zhiqiang Liu, Gang Wu, Ying Zhong

Pages: 1998-2008 Published online on: 06 July 2018
Open Access

Effect of autophagy on allodynia, hyperalgesia and astrocyte activation in a rat model of neuropathic pain

Hongguang Chen, Yajiao Hu, Keliang Xie, Yajun Chen, Huixing Wang, Yingxue Bian, Yanyan Wang, Aili Dong, Yonghao Yu

Pages: 2009-2019 Published online on: 06 July 2018
Open Access

Magnesium isoglycyrrhizinate has hepatoprotective effects in an oxaliplatin‑induced model of liver injury

Xueqing Zou, Yongmei Wang, Cheng Peng, Ben Wang, Zhengchuan Niu, Zequn Li, Jun Niu

Pages: 2020-2030 Published online on: 19 July 2018
Open Access

Titanium particle‑mediated osteoclastogenesis may be attenuated via bidirectional ephrin‑B2/eph‑B4 signaling in vitro

Yu‑Wei Ge, Zhi‑Qing Liu, Zhen‑Yu Sun, De‑Gang Yu, Kai Feng, Zhen‑An Zhu, Yuan‑Qing Mao

Pages: 2031-2041 Published online on: 17 July 2018
Open Access

miR‑330‑5p inhibits H2O2‑induced adipogenic differentiation of MSCs by regulating RXRγ

Weiping Huang, Ke Li, Aijun Liu, Zeyu Yang, Chenxia Hu, Dongfeng Chen, Hongqi Wang

Pages: 2042-2052 Published online on: 12 July 2018
Open Access

Effect of celastrol on toll‑like receptor 4‑mediated inflammatory response in free fatty acid‑induced HepG2 cells

Li‑Ping Han, Bei Sun, Chun‑Jun Li, Yun Xie, Li‑Ming Chen

Pages: 2053-2061 Published online on: 12 July 2018
Open Access

Construction of a microRNA‑associated feed‑forward loop network that identifies regulators of cardiac hypertrophy and acute myocardial infarction

Wenbo Qu, Shuai Shi, Lixiu Sun, Fan Zhang, Shengming Zhang, Shuainan Mu, Yanru Zhao, Bingchen Liu, Xue Cao

Pages: 2062-2070 Published online on: 20 July 2018
Open Access

Vγ9Vδ2 T cells inhibit immature dendritic cell transdifferentiation into osteoclasts through downregulation of RANK, c‑Fos and ATP6V0D2

Xiaolin Zhu, Zhiyong Zeng, Dongbiao Qiu, Junmin Chen

Pages: 2071-2079 Published online on: 23 July 2018
Open Access

MicroRNAs as biomarkers for the progression and prognosis of colon carcinoma

Hui Zhang, Zhuo Wang, Rong Ma, Jianzhong Wu, Jifeng Feng

Pages: 2080-2088 Published online on: 25 July 2018
Open Access

Inducible HSP70 antagonizes cisplatin‑induced cell apoptosis through inhibition of the MAPK signaling pathway in HGC‑27 cells

Lili Sheng, Tuo Tang, Yinhua Liu, Yunfei Ma, Ziqian Wang, Hong Tao, Yao Zhang, Zhilin Qi

Pages: 2089-2097 Published online on: 19 July 2018

Evaluation of intestinal injury, inflammatory response and oxidative stress following intracerebral hemorrhage in mice

Yijun Cheng, Jieyu Zan, Yaying Song, Guoyuan Yang, Hanbing Shang, Weiguo Zhao

Pages: 2120-2128 Published online on: 04 July 2018

Effects of a small, volatile bacterial molecule on Pseudomonas aeruginosa bacteria using whole cell high-resolution magic angle spinning nuclear magnetic resonance spectroscopy and genomics

Valeria Righi, Caterina Constantinou, Meenu Kesarwani, Laurence G. Rahme, A. Aria Tzika

Pages: 2129-2136 Published online on: 06 July 2018

Downregulation of hepatic lipase is associated with decreased CD133 expression and clone formation in HepG2 cells

Xuehua Liu, Junhua Zuo, Yuan Fang, Jing Wen, Feihong Deng, Hui Zhong, Bo Jiang, Jide Wang, Biao Nie

Pages: 2137-2144 Published online on: 04 July 2018

MicroRNA‑634 alters nerve apoptosis via the PI3K/Akt pathway in cerebral infarction

Yajun Chang, Wei Huang, Qian Sun, Suli Li, Zhongkai Yan, Qiumin Wang, Xiumin Liu

Pages: 2145-2154 Published online on: 13 July 2018

miR‑199a‑3p/Sp1/LDHA axis controls aerobic glycolysis in testicular tumor cells

Shihua Zhou, Ziqian Min, Kang Sun, Sijie Qu, Jinrun Zhou, Hongyan Duan, Huawei Liu, Xiaowen Liu, Zhijun Gong, Dan Li

Pages: 2163-2174 Published online on: 12 July 2018

HSP90 limits thrombin‑stimulated IL‑6 synthesis in osteoblast‑like MC3T3‑E1 cells: Regulation of p38 MAPK

Kazuhiko Fujita, Takanobu Otsuka, Tetsu Kawabata, Shingo Kainuma, Go Sakai, Rie Matsushima‑Nishiwaki, Osamu Kozawa, Haruhiko Tokuda

Pages: 2185-2192 Published online on: 18 July 2018

Regenerative potential of human nucleus pulposus resident stem/progenitor cells declines with ageing and intervertebral disc degeneration

Hao Wu, Yupan Shang, Jiayue Yu, Xiaoli Zeng, Jinhua Lin, Mei Tu, Lek Hang Cheang, Jiaqing Zhang

Pages: 2193-2202 Published online on: 12 July 2018

Loss of conserved ubiquitylation sites in conserved proteins during human evolution

Dongbin Park, Chul Jun Goh, Hyein Kim, Ji Seok Lee, Yoonsoo Hahn

Pages: 2203-2212 Published online on: 12 July 2018

Effect of phlorotannins on myofibroblast differentiation and ECM protein expression in transforming growth factor β1‑induced nasal polyp‑derived fibroblasts

Jungik Park, Grace Choi, Mi‑Jin Yim, Jeong Min Lee, Jong Su Yoo, Won Sun Park, Seong Kook Park, Saegwang Park, Su‑Kil Seo, Tae‑Geum Kim, Dae‑Sung Lee, Il‑Whan Choi

Pages: 2213-2220 Published online on: 12 July 2018

Melatonin inhibits epithelial‑to‑mesenchymal transition in gastric cancer cells via attenuation of IL‑1β/NF‑κB/MMP2/MMP9 signaling

Xiaoting Wang, Bin Wang, Jieqiong Xie, Diyu Hou, Hui Zhang, Huifang Huang

Pages: 2221-2228 Published online on: 19 July 2018

Markers of activated inflammatory cells are associated with disease severity and intestinal microbiota in adults with non‑alcoholic fatty liver disease

Katherine J.P. Schwenger, Lina Chen, Adeline Chelliah, Hannah E. Da Silva, Anastasia Teterina, Elena M. Comelli, Amel Taibi, Bianca M. Arendt, Sandra Fischer, Johane P. Allard

Pages: 2229-2237 Published online on: 02 August 2018

Identification of genes and signaling pathways associated with arthrogryposis‑renal dysfunction‑cholestasis syndrome using weighted correlation network analysis

Miao Chai, Liju Su, Xiaolei Hao, Meng Zhang, Lihui Zheng, Jiabing Bi, Xiao Han, Bohai Yu

Pages: 2238-2246 Published online on: 12 July 2018

Long non‑coding RNA urothelial cancer associated 1 regulates radioresistance via the hexokinase 2/glycolytic pathway in cervical cancer

Li Fan, Chunxian Huang, Jing Li, Tian Gao, Zhongqiu Lin, Tingting Yao

Pages: 2247-2259 Published online on: 13 July 2018

Potential repositioning of GV1001 as a therapeutic agent for testosterone‑induced benign prostatic hyperplasia

Kyeong Seok Kim, Hun Yong Yang, Seung‑Cheol Chang, Young‑Mi Kim, Kwang Youl Lee, Byung Mu Lee, Hyung Sik Kim

Pages: 2260-2268 Published online on: 05 July 2018

Efficient increase of the novel recombinant human plasminogen activator expression level and stability through the use of homozygote transgenic rabbits

Zhengyi He, Lei Jiang, Ting Zhang, Minya Zhou, Daijin Wu, Tingting Yuan, Yuguo Yuan, Yong Cheng

Pages: 2269-2275 Published online on: 04 July 2018

Notch signalling induces epithelial‑mesenchymal transition to promote metastasis in oral squamous cell carcinoma

Jianping Zhang, Genjian Zheng, Lan Zhou, Pengcheng Li, Man Yun, Qi Shi, Tingli Wang, Xiaotong Wu

Pages: 2276-2284 Published online on: 12 July 2018

Scopoletin downregulates MMP‑1 expression in human fibroblasts via inhibition of p38 phosphorylation

Hae‑Lim Kim, Sung Min Woo, Woo Rin Choi, Hong‑Suk Kim, Chunsik Yi, Kyung‑Hyeon Kim, Jinhua Cheng, Seung Hwan Yang, Joo‑Won Suh

Pages: 2285-2293 Published online on: 04 July 2018

Effects of Ca2+/calmodulin‑dependent protein kinase pathway inhibitor KN93 on osteoclastogenesis

Yingxiao Fu, Dequn Niu, Wenfang Su, Qingling Yang, Wenrui Wang, Baoding Tang, Zhongwen Li, Ding Zhang, Yingji Mao, Chuang Li, Xue Li, Shihao Ye, Xu Su, Fanyuan Xu, Xuemin Sun, Changjie Chen

Pages: 2294-2302 Published online on: 25 July 2018

Gene expression profiles for predicting antibody‑mediated kidney allograft rejection: Analysis of GEO datasets

In‑Wha Kim, Jae Hyun Kim, Nayoung Han, Sangsoo Kim, Yon Su Kim, Jung Mi Oh

Pages: 2303-2311 Published online on: 31 July 2018
Journal Cover

October 2018
Volume 42 Issue 4

Print ISSN: 1107-3756
Online ISSN: 1791-244X

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image