Journal Articles

Clinical significance of the molecular heterogeneity of gastrointestinal stromal tumors and related research: A systematic review

Haixiang Ding, Xiuchong Yu, Yu Yu, Xifeng Lao, Chen Hang, Kaijun Gao, Yangtao Jia, Zhilong Yan

Pages: 751-764 Published online on: 17 January 2020
Open Access

Cyclin F is involved in response to cisplatin treatment in melanoma cell lines

Adrian Krajewski, Maciej Gagat, Agnieszka Żuryń, Marta Hałas‑Wiśniewska, Dariusz Grzanka, Alina Grzanka

Pages: 765-772 Published online on: 14 January 2020
Open Access

PI3K/mTORC1/2 inhibitor PQR309 inhibits proliferation and induces apoptosis in human glioblastoma cells

Kun Yang, Xiang‑Jun Tang, Feng‑Fei Xu, Jun‑Hui Liu, Yin‑Qiu Tan, Lun Gao, Qian Sun, Xiang Ding, Bao‑Hui Liu, Qian‑Xue Chen

Pages: 773-782 Published online on: 20 January 2020
Open Access

Silencing of PPM1D inhibits cell proliferation and invasion through the p38 MAPK and p53 signaling pathway in papillary thyroid carcinoma

Zhong‑Wu Lu, Duo Wen, Wen‑Jun Wei, Li‑Tao Han, Jun Xiang, Yu‑Long Wang, Yu Wang, Tian Liao, Qing‑Hai Ji

Pages: 783-794 Published online on: 09 January 2020
Open Access

A signature of tumor immune microenvironment genes associated with the prognosis of non‑small cell lung cancer

Jia Li, Xin Li, Chenyue Zhang, Chenxing Zhang, Haiyong Wang

Pages: 795-806 Published online on: 14 January 2020
Open Access

Cyclovirobuxine D inhibits cell proliferation and migration and induces apoptosis in human glioblastoma multiforme and low‑grade glioma

Lingqi Zhou, Hai Tang, Fang Wang, Shanshan Ou, Tong Wu, Yinchao Fang, Jie Xu, Kaihua Guo

Pages: 807-816 Published online on: 13 January 2020
Open Access

Identification of anaplastic lymphoma kinase fusions in clear cell renal cell carcinoma

Wei Chen, Wei Li, Bing Bai, Huafeng Wei

Pages: 817-826 Published online on: 14 January 2020
Open Access

Curcumin induces re‑expression of BRCA1 and suppression of γ synuclein by modulating DNA promoter methylation in breast cancer cell lines

Nujoud Al‑Yousef, Zakia Shinwari, Bushra Al‑Shahrani, Maram Al‑Showimi, Nisreen Al‑Moghrabi

Pages: 827-838 Published online on: 20 January 2020
Open Access

Inhibitory mechanism of muscone in liver cancer involves the induction of apoptosis and autophagy

Wenchuan Qi, Zhenhua Li, Chunlan Yang, Jiangshan Jiangshan Dai, Qiao Zhang, Di Wang, Chuanfang Wu, Longjiang Xia, Si Xu

Pages: 839-850 Published online on: 29 January 2020
Open Access

TGM3 functions as a tumor suppressor by repressing epithelial‑to‑mesenchymal transition and the PI3K/AKT signaling pathway in colorectal cancer

Yifei Feng, Dongjian Ji, Yuanjian Huang, Bing Ji, Yue Zhang, Jie Li, Wen Peng, Chuan Zhang, Dongsheng Zhang, Yueming Sun, Ziwei Xu

Pages: 864-876 Published online on: 21 January 2020
Open Access

DNA aneuploidy and tissue architecture in oral potentially malignant disorders with epithelial dysplasia assessed by a 10 locus FISH panel

Zuraiza Mohamad Zaini, Michael Neat, Angela Stokes, Mahvash Tavassoli, Edward W. Odell

Pages: 877-885 Published online on: 13 January 2020
Open Access

Ginsenoside CK induces apoptosis and suppresses proliferation and invasion of human osteosarcoma cells through the PI3K/mTOR/p70S6K1 pathway

Kang Chen, Jianbao Jiao, Jinwei Xue, Taoping Chen, Yu Hou, Yuantao Jiang, Ligang Qian, Yunfei Wang, Zheng Ma, Zhixing Liang, Bo Sun, Qiao Ren

Pages: 886-896 Published online on: 13 January 2020
Open Access

Long non‑coding RNA GAS5 increases the radiosensitivity of A549 cells through interaction with the miR‑21/PTEN/Akt axis

Li Chen, Ping Ren, Yandong Zhang, Baijuan Gong, Dehai Yu, Xiguang Sun

Pages: 897-907 Published online on: 15 January 2020
Open Access

Interleukin 1β/1RA axis in colorectal cancer regulates tumor invasion, proliferation and apoptosis via autophagy

Yusheng Chen, Zhou Yang, Bo Deng, Dejun Wu, Yingjun Quan, Zhijun Min

Pages: 908-918 Published online on: 22 January 2020
Open Access

Knockdown of SLCO4C1 inhibits cell proliferation and metastasis in endometrial cancer through inactivating the PI3K/Akt signaling pathway

Xiang Hu, Tong Han, Yiding Bian, Huan Tong, Xiaoli Wen, Yiran Li, Xiaoping Wan

Pages: 919-929 Published online on: 23 January 2020
Open Access

Linc00261 inhibits metastasis and the WNT signaling pathway of pancreatic cancer by regulating a miR‑552‑5p/FOXO3 axis

Tengxiang Chen, Shan Lei, Zhirui Zeng, Jinjuan Zhang, Yan Xue, Yuanmei Sun, Jinzhi Lan, Su Xu, Dahua Mao, Bing Guo

Pages: 930-942 Published online on: 27 January 2020

Variant analysis of prostate cancer in Japanese patients and a new attempt to predict related biological pathways

Rika Kasajima, Rui Yamaguchi, Eigo Shimizu, Yoshinori Tamada, Atsushi Niida, George Tremmel, Takeshi Kishida, Ichiro Aoki, Seiya Imoto, Satoru Miyano, Hiroji Uemura, Yohei Miyagi

Pages: 943-952 Published online on: 27 January 2020
Open Access

MicroRNA‑29c‑3p acts as a tumor suppressor gene and inhibits tumor progression in hepatocellular carcinoma by targeting TRIM31

Tao  Lv, Li Jiang, Lingxiang Kong, Jiayin Yang

Pages: 953-964 Published online on: 17 January 2020
Open Access

Downregulation of GPSM2 is associated with primary resistance to paclitaxel in breast cancer

Zhe Zhang, Zhi Li, Mingming Deng, Bofang Liu, Xing Xin, Zhenkun Zhao, Ye Zhang, Qingjie Lv

Pages: 965-974 Published online on: 17 January 2020

Myoglobin variants are expressed in human glioblastoma cells‑hypoxia effect?

Rana El‑Tohamy, Islam Elkholi, Marwa E. Elsherbiny, Mona Magdy, Olfat Hammam, Joan Allalunis‑Turner, Marwan Emara

Pages: 975-985 Published online on: 23 January 2020

Treatment with a probiotic combination reduces abdominal adhesion in rats by decreasing intestinal inflammation and restoring microbial composition

Xiaorong Deng, Cihua Zheng, Shuai Wang, Rong Yang, Zhaoxia Liu, Tingtao Chen

Pages: 986-998 Published online on: 14 January 2020

High PD‑L1 expression drives glycolysis via an Akt/mTOR/HIF‑1α axis in acute myeloid leukemia

Ping Ma, Mengtao Xing, Lijie Han, Silin Gan, Jie Ma, Feifei Wu, Yumin Huang, Yanli Chen, Wenliang Tian, Chao An, Hui Sun, Ling Sun

Pages: 999-1009 Published online on: 23 January 2020

Suppression of DRP1‑mediated mitophagy increases the apoptosis of hepatocellular carcinoma cells in the setting of chemotherapy

Min Ma, Xia‑Hui Lin, Hua‑Hua Liu, Rui Zhang, Rong‑Xin Chen

Pages: 1010-1018 Published online on: 22 January 2020

Pioglitazone as a modulator of the chemoresistance of renal cell adenocarcinoma to methotrexate

Iwona Piątkowska‑Chmiel, Monika Gawrońska‑Grzywacz, Dorota Natorska‑Chomicka, Mariola Herbet, Marcin Sysa, Magdalena Iwan, Agnieszka Korga, Jarosław Dudka

Pages: 1019-1030 Published online on: 29 January 2020
Open Access

[Retracted] Downregulation of NOB1 suppresses the proliferation and tumor growth of non‑small cell lung cancer in vitro and in vivo

Yang Li, Chengyuan Ma, Ming Qian, Zhongmei Wen, Hongyu Jing, Donghua Qian

Pages: 1031-1031 Published online on: 29 January 2020
Open Access

[Corrigendum] MicroRNA‑497 inhibits the proliferation, migration and invasion of human bladder transitional cell carcinoma cells by targeting E2F3

Yixiao Zhang, Zhe Zhang, Zhenhua Li, Daxin Gong, Bo Zhan, Xiaojun Man, Chuize Kong

Pages: 1032-1032 Published online on: 14 January 2020
Journal Cover

March-2020
Volume 43 Issue 3

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image