Journal Articles

Open Access

Preclinical analysis of MTOR complex 1/2 inhibition in diffuse intrinsic pontine glioma

Patrick C. Flannery, John A. DeSisto, Vladimir Amani, Sujatha Venkataraman, Rakeb T. Lemma, Eric W. Prince, Andrew Donson, Erin E. Moroze, Lindsey Hoffman, Jean M. Mulcahy Levy, Nicholas Foreman, Rajeev Vibhakar, Adam L. Green

Pages: 455-464 Published online on: 29 November 2017
Open Access

Daam1 activates RhoA to regulate Wnt5a‑induced glioblastoma cell invasion

Guiyang Liu, Ting Yan, Xiaorong Li, Jianhui Sun, Bo Zhang, Hongjie Wang, Yichao Zhu

Pages: 465-472 Published online on: 01 December 2017
Open Access

MicroRNA-133a acts as a tumour suppressor in breast cancer through targeting LASP1

Yanmin Sui, Xiaolei Zhang, Honglan Yang, Wei Wei, Minglin Wang

Pages: 473-482 Published online on: 27 November 2017
Open Access

Hypoxia modulates the stem cell population and induces EMT in the MCF-10A breast epithelial cell line

Carl S. Daly, Arwa Flemban, Mai Shafei, Myra E. Conway, David Qualtrough, Sarah J. Dean

Pages: 483-490 Published online on: 01 December 2017
Open Access

MicroRNA-505 is downregulated in human osteosarcoma and regulates cell proliferation, migration and invasion

Yu-Jiang Liu, Wei Li, Feng Chang, Jian-Na Liu, Jun-Xin Lin, De-Xi Chen

Pages: 491-500 Published online on: 11 December 2017
Open Access

P4HB and PDIA3 are associated with tumor progression and therapeutic outcome of diffuse gliomas

Hecun Zou, Chunjie Wen, Zhigang Peng, Ying-Υing Shao, Lei Hu, Shuang Li, Cuilin Li, Hong-Hao Zhou

Pages: 501-510 Published online on: 04 December 2017
Open Access

Screening and antitumor effect of an anti‑CTLA‑4 nanobody

Ruirong Wan, Aiqun Liu, Xiaoqiong Hou, Zongqiang Lai, Jieping Li, Nuo Yang, Juntao Tan, Fengzhen Mo, Zixi Hu, Xiaomei Yang, Yongxiang Zhao, Xiaoling Lu

Pages: 511-518 Published online on: 04 December 2017
Open Access

Anticancer pyridines induce G2/M arrest and apoptosis via p53 and JNK upregulation in liver and breast cancer cells

Vasilis P. Androutsopoulos, Demetrios A. Spandidos

Pages: 519-524 Published online on: 28 November 2017
Open Access

A novel correlation between ATP5A1 gene expression and progression of human clear cell renal cell carcinoma identified by co‑expression analysis

Lushun Yuan, Liang Chen, Kaiyu Qian, Gang Wang, Mengxin Lu, Guofeng Qian, Xinyue Cao, Wei Jiang, Yu Xiao, Xinghuan Wang

Pages: 525-536 Published online on: 04 December 2017
Open Access

Efficacy of ribavirin against malignant glioma cell lines: Follow-up study

Yushi Ochiai, Emiko Sano, Yutaka Okamoto, Sodai Yoshimura, Kotaro Makita, Shun Yamamuro, Takashi Ohta, Akiyoshi Ogino, Hisashi Tadakuma, Takuya Ueda, Tomohiro Nakayama, Hiroyuki Hara, Atsuo Yoshino, Yoichi Katayama

Pages: 537-544 Published online on: 11 December 2017
Open Access

miR‑328‑3p enhances the radiosensitivity of osteosarcoma and regulates apoptosis and cell viability via H2AX

Zhen Yang, Qing-De Wa, Chao Lu, Wei Pan, Zi-Μo Lu, Jun Ao

Pages: 545-553 Published online on: 27 November 2017
Open Access

Suppression of Kpnβ1 expression inhibits human breast cancer cell proliferation by abrogating nuclear transport of Her2

Chenyi Sheng, Jian Qiu, Zhixian He, Hua Wang, Qingqing Wang, Zengya Guo, Lianxin Zhu, Qichao Ni

Pages: 554-564 Published online on: 12 December 2017

Combination treatment of FTY720 and cisplatin exhibits enhanced antitumour effects on cisplatin-resistant non-small lung cancer cells

Yang Li, Tinghua Hu, Tianjun Chen, Tian Yang, Hui Ren, Mingwei Chen

Pages: 565-572 Published online on: 24 November 2017

Investigation of the role of tumor necrosis factor-like weak inducer of apoptosis in non-small cell lung cancer

Wei‑An Chang, Meng‑Chi Yen, Jen‑Yu Hung, Chih‑Jen Yang, Shu‑Fang Jian, I‑Jeng Yeh, Kuan‑Ting Liu, Ya‑Ling Hsu, Po‑Lin Kuo

Pages: 573-581 Published online on: 11 December 2017

BET bromodomain inhibitor JQ1 modulates microRNA expression in thyroid cancer cells

Catia Mio, Ketty Conzatti, Federica Baldan, Lorenzo Allegri, Marialuisa Sponziello, Francesca Rosignolo, Diego Russo, Sebastiano Filetti, Giuseppe Damante

Pages: 582-588 Published online on: 12 December 2017

MicroRNA-381 suppresses the proliferation of osteosarcoma cells through LRH-1/Wnt/β-catenin signaling pathway

Yanbing Wang, Shicai Sun, Jianting Xu, Yang Luo, Ying Xin, Xin Zhao

Pages: 589-596 Published online on: 04 December 2017

Overexpression of miR-19a inhibits colorectal cancer angiogenesis by suppressing KRAS expression

Meiya Chen, Mengjie Lin, Xiaozhong Wang

Pages: 619-626 Published online on: 24 November 2017

FGFR inhibitor BGJ398 and HDAC inhibitor OBP-801 synergistically inhibit cell growth and induce apoptosis in bladder cancer cells

Toshiya Takamura, Mano Horinaka, Shusuke Yasuda, Seijiro Toriyama, Yuichi Aono, Yoshihiro Sowa, Tsuneharu Miki, Osamu Ukimura, Toshiyuki Sakai

Pages: 627-632 Published online on: 01 December 2017

MicroRNA-411 inhibits malignant biological behaviours of colorectal cancer cells by directly targeting PIK3R3

Jian Zhao, Jian Xu, Rui Zhang

Pages: 633-642 Published online on: 05 December 2017

CPNE1 silencing inhibits the proliferation, invasion and migration of human osteosarcoma cells

Zhenhuan Jiang, Jiannong Jiang, Bizeng Zhao, Huilin Yang, Yunliang Wang, Shang Guo, Youping Deng, Deyi Lu, Tieliang Ma, Hongwei Wang, Jinzhi Wang

Pages: 643-650 Published online on: 04 December 2017

Adipose-derived stem cell conditioned medium attenuates cisplatin-triggered apoptosis in tongue squamous cell carcinoma

Yu-Jen Chiu, Jai-Sing Yang, Han-Shui Hsu, Chi-Han Tsai, Hsu Ma

Pages: 651-658 Published online on: 01 December 2017

Hypermethylation of the SPARC promoter and its prognostic value for prostate cancer

Tieshi Liu, Xuefeng Qiu, Xiaozhi Zhao, Rong Yang, Huibo Lian, Feng Qu, Xiaogong Li, Hongqian Guo

Pages: 659-666 Published online on: 29 November 2017

BMI-1 suppression increases the radiosensitivity of oesophageal carcinoma via the PI3K/Akt signaling pathway

Xing-Xiao Yang, Ming Ma, Mei-Xiang Sang, Xue-Yuan Zhang, Zhi-Kun Liu, Heng Song, Shu-Chai Zhu

Pages: 667-678 Published online on: 05 December 2017

MIG7 is involved in vasculogenic mimicry formation rendering invasion and metastasis in hepatocellular carcinoma

Bo Qu, Guannan Sheng, Long Guo, Fei Yu, Guannan Chen, Qi Lu, Renjie Wang, Bing Han, Yi Lu

Pages: 679-686 Published online on: 07 December 2017

Isoliquiritigenin inhibits the proliferation and induces the differentiation of human glioma stem cells

Yuliang Lin, Hongjun Sun, Ying Dang, Zhiyun Li

Pages: 687-694 Published online on: 13 December 2017

Function of miR-212 as a tumor suppressor in thyroid cancer by targeting SIRT1

Dandan Li, Lin Bai, Tongtong Wang, Qian Xie, Minglong Chen, Yantao Fu, Qiang Wen

Pages: 695-702 Published online on: 28 November 2017

Glycyrrhizic acid induces human MDA-MB-231 breast cancer cell death and autophagy via the ROS-mitochondrial pathway

Shu-Chuan Lin, Pei-Yi Chu, Wan-Ting Liao, Meng-Yu Wu, Kuan-Hao Tsui, Li-Te Lin, Chih-Hao Huang, Li-Li Chen, Chia-Jung Li

Pages: 703-710 Published online on: 29 November 2017

Inhibition of autophagy enhances the targeted therapeutic effect of sorafenib in thyroid cancer

Heqing Yi, Ting Ye, Minghua Ge, Mengdi Yang, Lijun Zhang, Shui Jin, Xuemei Ye, Bin Long, Linfa Li

Pages: 711-720 Published online on: 28 November 2017

Antitumor activity of the synthetic retinoid ST1926 on primary effusion lymphoma in vitro and in vivo models

Louna Karam, Bilal Houshaymi, Rana Abdel-Samad, Mariam Jaafar, Iman Halloum, Claudio Pisano, Frank Neipel, Nadine Darwiche, Raghida Abou Merhi

Pages: 721-730 Published online on: 05 December 2017

microRNA‑196b promotes cell migration and invasion by targeting FOXP2 in hepatocellular carcinoma

Zhaoxiang Yu, Xiaobo Lin, Ming Tian, Weiping Chang

Pages: 731-738 Published online on: 04 December 2017

miR-29a inhibits human retinoblastoma progression by targeting STAT3

Shu Liu, Xiaomeng Zhang, Chunmei Hu, Yingxue Wang, Chunling Xu

Pages: 739-746 Published online on: 11 December 2017

miR-141-3p suppresses proliferation and promotes apoptosis by targeting GLI2 in osteosarcoma cells

Nan Wang, Pengcheng Li, Wei Liu, Ningning Wang, Zhi Lu, Jianzhou Feng, Xiandong Zeng, Jiujie Yang, Yong Wang, Wei Zhao

Pages: 747-754 Published online on: 12 December 2017

miRNA‑27a promotes the proliferation and inhibits apoptosis of human pancreatic cancer cells by Wnt/β-catenin pathway

Zhigang Cui, Geng Liu, Di Kong

Pages: 755-763 Published online on: 28 November 2017

Ethanol extract of Patrinia scabiosaefolia induces the death of human renal cell carcinoma 786-O cells via SIRT-1 and mTOR signaling-mediated metabolic disruptions

Zeyan Li, Yueqing Tang, Shiqin Zhu, Dawei Li, Xiao Han, Gangli Gu, Naidong Xing, Juchao Ren, Zhaoxin Guo, Wei Jiao, Lei Yan, Zhonghua Xu, Wenhua Zhang

Pages: 764-772 Published online on: 07 December 2017

Inhibition of autophagy in hepatocarcinoma cells promotes chemotherapeutic agent-induced apoptosis during nutrient deprivation

Xian-Ling Guo, Fei Hu, Hui Wang, Jue-Min Fang, Zhong-Ζheng Zhu, Li-Χin Wei, Qing Xu

Pages: 773-783 Published online on: 27 November 2017

Diallyl disulfide inhibits the metastasis of type Ⅱ esophageal‑gastric junction adenocarcinoma cells via NF-κB and PI3K/AKT signaling pathways in vitro

Xiaoran Yin, Cheng Feng, Lili Han, Yinan Ma, Yang Jiao, Jun Wang, Lijun Jia, Fuchun Jing, Xiaoyan Gao, Yinbin Zhang, Jun Zhang

Pages: 784-794 Published online on: 27 November 2017

Knockdown of Trio by CRISPR/Cas9 suppresses migration and invasion of cervical cancer cells

Congzhe Hou, Zirong Zhuang, Xinchao Deng, Yueqin Xu, Ping Zhang, Lin Zhu

Pages: 795-801 Published online on: 28 November 2017

Silencing TGIF suppresses migration, invasion and metastasis of MDA‑MB‑231 human breast cancer cells

Yadong Wang, Li Li, Haiyu Wang, Jiangmin Li, Haiyan Yang

Pages: 802-808 Published online on: 04 December 2017

δ-Catenin promotes tumorigenesis and metastasis of lung adenocarcinoma

Fei Huang, Junying Chen, Zeng Wang, Ruilong Lan, Lengxi Fu, Lurong Zhang

Pages: 809-817 Published online on: 08 December 2017

Upregulation of IGF1 by tumor-associated macrophages promotes the proliferation and migration of epithelial ovarian cancer cells

Li Liu, Xinjing Wang, Xiaoduan Li, Xiaoli Wu, Meiling Tang, Xipeng Wang

Pages: 818-826 Published online on: 11 December 2017

Niclosamide acts as a new inhibitor of vasculogenic mimicry in oral cancer through upregulation of miR-124 and downregulation of STAT3

Xiaoxu Li, Zhicheng Yang, Zewen Han, Yanhui Wen, Zeyun Ma, Yixiang Wang

Pages: 827-833 Published online on: 11 December 2017

STMN1, a prognostic predictor of esophageal squamous cell carcinoma, is a marker of the activation of the PI3K pathway

Wenpeng Jiang, Shiting Huang, Liang Song, Zhou Wang

Pages: 834-842 Published online on: 11 December 2017

Survival pathway of cholangiocarcinoma via AKT/mTOR signaling to escape RAF/MEK/ERK pathway inhibition by sorafenib

Kenta Yokoi, Akira Kobayashi, Hiroaki Motoyama, Masato Kitazawa, Akira Shimizu, Tsuyoshi Notake, Takahide Yokoyama, Tomio Matsumura, Michiko Takeoka, Shin-Ichi Miyagawa

Pages: 843-850 Published online on: 13 December 2017

Novel evidence that pituitary sex hormones regulate migration, adhesion, and proliferation of embryonic stem cells and teratocarcinoma cells

Zachariah Payne Sellers, Kamila Bujko, Gabriela Schneider, Magdalena Kucia, Mariusz Z. Ratajczak

Pages: 851-859 Published online on: 24 November 2017

Antitumor potential of a novel camptothecin derivative, ZBH-ZM-06

Di Wu, Da-Wei Zhao, Yong-Qi Li, Wei-Guo Shi, Qi-Liang Yin, Zheng-Kun Tu, Ying-Ying Yu, Bo-Hua Zhong, Hong Yu, Wan-Guo Bao

Pages: 871-879 Published online on: 11 December 2017
Journal Cover

February-2018
Volume 39 Issue 2

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image