Journal Articles

Mucinous cystadenocarcinoma of the appendix in which contrast‑enhanced ultrasonography was useful for assessing blood flow in a focal nodular lesion in the tumor cavity: A case report

Noritaka Wakui, Mitsuru Fujita, Yoshiya Yamauchi, Yuki Takeda, Nobuo Ueki, Takafumi Otsuka, Nobuyuki Oba, Shuta Nishinakagawa, Toshiko Takezoe, Junko Hiroyoshi, Yoshiharu Kono, Seiichiro Katahira, Masami Minagawa, Yasushi Takeda, Saori Shiono, Tatsuya Kojima

Pages: 3-8 Published online on: 30 April 2013

Non-invasive monitoring of blood pressure using the Philips Intellivue MP50 monitor cannot replace invasive blood pressure techniques in surgery patients under general anesthesia

Xianghu Meng, Guanghui Zang, Longchang Fan, Lei Zheng, Jinzhen Dai, Xueren Wang, Wei Xia, Jihong Liu, Chuanhan Zhang

Pages: 9-14 Published online on: 17 May 2013

Arrival time parametric imaging of the hemodynamic balance changes between the hepatic artery and the portal vein during deep inspiration, using Sonazoid-enhanced ultrasonography: A case of Budd‑Chiari syndrome

Noritaka Wakui, Ryuji Takayama, Yasushi Matsukiyo, Naohisa Kamiyama, Kojiro Kobayashi, Takanori Mukozu, Shigeru Nakano, Takashi Ikehara, Hidenari Nagai, Yoshinori Igarashi, Yasukiyo Sumino

Pages: 15-21 Published online on: 09 May 2013

An implantable electrical stimulator used for peripheral nerve rehabilitation in rats

Biyu Rui, Shangchun Guo, Bingfang Zeng, Jingwu Wang, Xin Chen

Pages: 22-28 Published online on: 13 May 2013

Renoprotective activity of sivelestat in severe acute pancreatitis in rats

Houhong Wang, A-Mao Tang, Daren Liu, Guogang Li, Longyun Ye, Xiaowen Li, Chao Li, Li Chen

Pages: 29-32 Published online on: 24 April 2013

Evaluation of Helicobacter pylori eradication and drug therapy in patients with functional dyspepsia

Weidong Zhao, Xiaoqin Zhong, Xinying Zhuang, Hongmei Ji, Xinxin Li, Anqing Li, Ruicai Wang, Jianyou Zhu, Yanqing Li

Pages: 37-44 Published online on: 13 May 2013

Comparison of fixed- and mobile-bearing total knee arthroplasty with a mean five-year follow-up: A meta-analysis

Mengqi Cheng, Desheng Chen, Yongyuan Guo, Chen Zhu, Xianlong Zhang

Pages: 45-51 Published online on: 17 May 2013

Effect of Lycopersicon esculentum extract on apoptosis in the rat cerebellum, following prenatal and postnatal exposure to an electromagnetic field

Sibel Köktürk, Melda Yardimoglu, Saadet D. Celikozlu, Elif Gelenli Dolanbay, Ali Cimbiz

Pages: 52-56 Published online on: 17 May 2013

Prognostic factors for survival of patients with nasopharyngeal carcinoma following conventional fractionation radiotherapy

Fei Kong, Bai-Zhen Cai, Xian-Zhao Chen, Jian Zhang, Yi-Ming Wang

Pages: 57-60 Published online on: 08 May 2013

Case report of emergency repair of injury to the great vessels of the clavicular region by coated endovascular stent implantation

Jian Wang, Jie Lao, Yangbo Liu, Gaobao Zhuo, Huaibao Zhang, Lei Chen

Pages: 61-64 Published online on: 02 May 2013

Effect of ouabain on myocardial remodeling in rats

Yanping Ren, Mingjuan Zhang, Ting Zhang, Ruowen Huang

Pages: 65-70 Published online on: 02 May 2013

Clinical features and magnetic resonance image analysis of 15 cases of demyelinating leukoencephalopathy induced by levamisole

Ruifang Yan, Qingwu Wu, Jipeng Ren, Hongkai Cui, Kaihua Zhai, Zhansheng Zhai, Qinghong Duan

Pages: 71-74 Published online on: 24 April 2013

An unusual dermoid cyst in subcutaneous tissue of the mastoid region: A case report

Daqing Zhao, Yu Han, Yang Chen, Jianhua Qiu

Pages: 75-76 Published online on: 26 April 2013

Association between metabolic syndrome and the development of non-alcoholic fatty liver disease

Yi Wang, Yu Yuan Li, Yu Qiang Nie, Yong Jian Zhou, Chuang Yu Cao, Lin Xu

Pages: 77-84 Published online on: 29 April 2013

Genotype distribution and the relative risk factors for human papillomavirus in Urumqi, China

Zhifang Chen, Wei Meng, Rong Du, Yuejie Zhu, Yi Zhang, Yan Ding

Pages: 85-90 Published online on: 23 April 2013

Cavernous hemangioma of the testis mimicking a testicular teratoma

Ben Liu, Jun Chen, Jindan Luo, Feng Zhou, Chaojun Wang, Liping Xie

Pages: 91-92 Published online on: 29 April 2013

Expression and correlation of Twist and gelatinases in breast cancer

Min Zhao, Hong-Guang Hu, Jin Huang, Qiang Zou, Jin Wang, Ming-Qiang Liu, Yang Zhao, Gui-Zhu Li, Song Xue, Zheng-Sheng Wu

Pages: 97-100 Published online on: 02 May 2013

Correlation between inflammatory factors and post-stroke pneumonia in diabetic patients

Hongming Zhang, Xiaoyan Li

Pages: 105-108 Published online on: 08 May 2013

Clinical analysis and prognostic significance of hepatitis B virus infections for diffuse large B-cell lymphoma with or without rituximab therapy

Wanzhuo Xie, De Zhou, Keyue Hu, Xibin Xiao, Weijia Huang, Jinsong He, Jimin Shi, Yi Luo, Jie Zhang, Maofang Lin, Zhen Cai, He Huang, Xiujin Ye

Pages: 109-114 Published online on: 25 April 2013

Comparison of magnetic resonance enterography, capsule endoscopy and gastrointestinal radiography of children with small bowel Crohn's disease

Can Lai, Hai-Chun Zhou, Ming Ma, Hong-Xi Zhang, Xuan Jia

Pages: 115-120 Published online on: 14 May 2013

Correlation between serum high-mobility group box‑1 levels and high-sensitivity C-reactive protein and troponin I in patients with coronary artery disease

Heng-Chen Yao, Ai-Ping Zhao, Qian-Feng Han, Lei Wu, Dao-Kuo Yao, Le-Xin Wang

Pages: 121-124 Published online on: 30 April 2013

Network pharmacology‑based prediction of the multi‑target capabilities of the compounds in Taohong Siwu decoction, and their application in osteoarthritis

Chun‑Song Zheng, Xiao‑Jie Xu, Hong‑Zhi Ye, Guang‑Wen  Wu, Xi‑Hai Li, Hui‑Feng Xu, Xian‑Xiang Liu

Pages: 125-132 Published online on: 09 May 2013

64-Slice spiral CT perfusion combined with vascular imaging of acute ischemic stroke for assessment of infarct core and penumbra

Dang-Zhen Bao, Huan-Ying Bao, Li-Zhai Yao, Yun-Gao Pan, Xin‑Rui Zhu, Xiao-Song Yang, He Wang, Yi-Ning Huang

Pages: 133-139 Published online on: 09 May 2013

A clinical trial report of autologous bone marrow‑derived mesenchymal stem cell transplantation in patients with spinal cord injury

Pu-Cha Jiang, Wen-Ping Xiong, Ge Wang, Chao Ma, Wei-Qi Yao, Steven F. Kendell, Brian M. Mehling, Xian-Hou Yuan, Dong-Cheng Wu

Pages: 140-146 Published online on: 29 April 2013

Posterior internal fixation plus vertebral bone implantation under navigational aid for thoracolumbar fracture treatment

Wei Zhou, Weiqing Kong, Bizhen Zhao, Yishan Fu, Tao Zhang, Jianguang Xu

Pages: 152-158 Published online on: 29 April 2013

Efficacy and safety of percutaneous microwave coagulation therapy followed by 125I seed brachytherapy for VX2 hepatic tumors in a rabbit model

Dong-Sheng Yu, Hong Chang, Christof-Matthias Sommer, Wei-Li Qu, Wen-Jian Xu, Ren-Jie Yang, Peng Zhao

Pages: 159-163 Published online on: 29 April 2013

Intramuscular schwannoma of the musculocutaneous nerve: An uncommon clinical presentation

Jun Nishio, Takayuki Ueki, Masatoshi Naito

Pages: 164-166 Published online on: 29 April 2013

Correlation analysis of prognostic and pathological features of patients with chronic sinusitis and nasal polyps following endoscopic surgery

Jun Tang, Sufu Liu, Liangyun Zhang, Weixiong Chen, Sisi Shi, Qingqing Yu, Chao Tang, Yuejian Wang

Pages: 167-171 Published online on: 23 April 2013

Regulation of synoviocyte activity by resveratrol in rats with adjuvant arthritis

Xiao-Yu Chen, Zhi-Cheng Wang, Jun Li, Xiao-Li Liu, Yu-Hua Sun

Pages: 172-176 Published online on: 25 April 2013

Changes in ADF/destrin expression in the development of hair cells following Atoh1-induced ectopic regeneration

Kai Jin, Dong-Dong Ren, Fang-Lu Chi, Juan-Mei Yang, Yi-Bo Huang, Wen Li

Pages: 177-183 Published online on: 29 April 2013

Effect of folic acid and vitamin B12 on the expression of PPARγ, caspase‑3 and caspase‑8 mRNA in the abdominal aortas of rats with hyperlipidemia

Feng‑Hua Lv, Jian‑Zhi Gao, Qing‑Lei Teng, Jin‑Ying Zhang

Pages: 184-188 Published online on: 24 April 2013

Qing Hua Chang Yin attenuates lipopolysaccharide-induced inflammatory response in human intestinal cells by inhibiting NF-κB activation

Xiao Ke, Jingtuan Chen, Xin Zhang, Wenyi Fang, Chunbo Yang, Jun Peng, Youqin Chen, Thomas J. Sferra

Pages: 189-193 Published online on: 22 April 2013

Application of acellular dermal xenografts in full-thickness skin burns

Xiaodong Chen, Xiangsheng Feng, Julin Xie, Shubin Ruan, Yan Lin, Zepeng Lin, Rui Shen, Fenggang Zhang

Pages: 194-198 Published online on: 15 May 2013

Antioxidant and anti-inflammatory effects of Astragalus polysaccharide on EA.hy926 cells

Wei Min Huang, Yong Qi Liang, Li Jun Tang, Yue Ding, Xiao Hong Wang

Pages: 199-203 Published online on: 23 April 2013

Aspirin inhibits human telomerase activation in unstable carotid plaques

Fangming Li, Yi Guo, Xin Jiang, Jianxin Zhong, Guandong Li, Shenggang Sun

Pages: 204-208 Published online on: 29 April 2013

Construction of HCC-targeting artificial miRNAs using natural miRNA precursors

Xiaoming Huang, Zhenyu Jia

Pages: 209-215 Published online on: 14 May 2013

A novel classification to guide total hip arthroplasty for adult acetabular dysplasia

Chen Zhu, Meng‑Qi Cheng, Tao Cheng, Rui‑Xiang Ma, Rong Kong, Yong‑Yuan Guo, Hui Qin, Si Feng Shi, Xian‑Long Zhang

Pages: 216-222 Published online on: 30 April 2013

Thrombocytopenia induces multiple intracranial hemorrhages in patients with severe burns: A review of 16 cases

Jianda Zhou, Jinyan Liu, Chengqun Luo, Feng Hu, Rui Liu, Zizi Chen, Yao Chen, Wu Xiong, Jianfei Xie, Quanyong He, Chaoqi Yin, Shaohua Wang, Yanwen Zhang, Sainan Zeng

Pages: 223-227 Published online on: 29 April 2013

Preventive effect of resistant starch on activated carbon-induced constipation in mice

Yu Qian, Xin Zhao, Jianquan Kan

Pages: 228-232 Published online on: 01 May 2013

Removal of impacted esophageal foreign bodies with a dual-channel endoscope: 19 cases

Changxiong Wang, Ping Chen

Pages: 233-235 Published online on: 29 April 2013

Needle-free injection of 5-aminolevulinic acid in photodynamic therapy for the treatment of condylomata acuminata

Xiuli Li, Xiuxiu Wang, Junying Gu, Yue'e Ma, Zhiyu Liu, Yuling Shi

Pages: 236-240 Published online on: 29 April 2013

Effects of the surface characteristics of nanoporous titanium oxide films on Ti-24Nb-4Zr-8Sn alloy on the initial adhesion of osteoblast-like MG-63 cells

Yuquan Hao, Shujun Li, Xuesong Han, Yulin Hao, Hongjun Ai

Pages: 241-247 Published online on: 08 May 2013

Stimulation of insulin secretion by large-dose oral arginine administration in healthy adults

Zhu-Qi Tang, Tao Wu, Shi-Wei Cui, Xiao-Hui Zhu, Tong  Yin, Cui-Fang Wang, Jing-Yi Zhu, Ai-Juan Wu

Pages: 248-252 Published online on: 16 May 2013

Evaluation of remifentanil anesthesia for off-pump coronary artery bypass grafting surgery using heart rate variability

Aihua Shu, Leyun Zhan, Haibin Fang, En Lv, Xiaobo Chen, Mingyu Zhang, Qiang Wang

Pages: 253-259 Published online on: 10 May 2013

Takotsubo cardiomyopathy recurrence with left ventricular apical ballooning following isolated right ventricular involvement: A case report

Byung-Hyun Joe, Hui-Jeong Hwang, Chang-Bum Park, Eun‑Sun Jin, Il-Suk Sohn, Jin-Man Cho, Chong-Jin Kim

Pages: 260-262 Published online on: 14 May 2013

Progesterone attenuates cerebral edema in neonatal rats with hypoxic-ischemic brain damage by inhibiting the expression of matrix metalloproteinase-9 and aquaporin-4

Xiaoyin Wang, Junhe Zhang, Yuxin Yang, Weihua Dong, Fang Wang, Li Wang, Xiaojuan Li

Pages: 263-267 Published online on: 15 May 2013

Analgesic effects of the COX-2 inhibitor parecoxib on surgical pain through suppression of spinal ERK signaling

Ya-Jing Guo, Xu-Dan Shi, Di Fu, Yong Yang, Ya-Ping Wang, Ru-Ping Dai

Pages: 275-279 Published online on: 15 May 2013
Journal Cover

July 2013
Volume 6 Issue 1

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image