Journal Articles

Cardiac stem cells in patients with heart disease (Review)

Xiaohui Zhao, Lan Huang

Pages: 1273-1276 Published online on: 28 February 2013

Magnetic resonance imaging and thallium-201 scintigraphy for the diagnosis of localized pigmented villonodular synovitis arising from the elbow: A case report and review of the literature

Kazutaka Koto, Hiroaki Murata, Tomoya Sakabe, Takaaki Matsui, Naoyuki Horie, Yasushi Sawai, Yoshiro Tsuji, Toshikazu Kubo

Pages: 1277-1280 Published online on: 21 March 2013

Effects of chemical combinations on the parthenogenetic activation of mouse oocytes

Bao‑Sheng Han, Jun‑Ling Gao

Pages: 1281-1288 Published online on: 19 March 2013

Hyperglycemia induces endoplasmic reticulum stress‑dependent CHOP expression in osteoblasts

Wei Liu, Xiaoqing Zhu, Qian Wang, Linlin Wang

Pages: 1289-1292 Published online on: 27 February 2013

Qianliening capsule treats benign prostatic hyperplasia via suppression of the EGF/STAT3 signaling pathway

Jiumao Lin, Jianheng Zhou, Wei Xu, Xiaoyong Zhong, Zhenfeng Hong, Jun Peng

Pages: 1293-1300 Published online on: 15 March 2013

Diagnosis and therapy of acute urolithiasis caused by melamine contamination in infant formula milk

Jun He, Wei Zheng, Yaowang Zhao, Li Liu, Jiang Yong

Pages: 1301-1304 Published online on: 15 March 2013

Effect of limb ischemic preconditioning on myocardial apoptosis-related proteins in ischemia-reperfusion injury

Jianzhi Gao, Linjing Zhao, Yongling Wang, Qinglei Teng, Lidong Liang, Jinying Zhang

Pages: 1305-1309 Published online on: 26 February 2013

Analysis and curative effect of ocular ischemic diseases caused by carotid artery stenosis

Yitao Yan, Xinli Zhang, Yuxin Yang, Liying Han, Huimin Wang, Junxi Hu

Pages: 1310-1314 Published online on: 27 February 2013

hsa-miR-203 enhances the sensitivity of leukemia cells to arsenic trioxide

Jin-Hua He, Yu-Min Li, Yu-Guang Li, Xing-Yi Xie, Li Wang, Shun-Yi Chun, Wu-Jia Cheng

Pages: 1315-1321 Published online on: 27 February 2013

Isolating glomeruli from mice: A practical approach for beginners

Xiaodan Liu, Qiuling Fan, Gang Yang, Nan Liu, Dong Chen, Yi Jiang, Lining Wang

Pages: 1322-1326 Published online on: 12 March 2013

Effects of imidapril treatment on aquaporin-2 expression in the kidneys and excretion in the urine of hypertensive rats

Wei Zhao, Ai-Guo Xu, Jing Wu, Jing Guo, Qin-Fu Xu, Dan-Dan Li, Yu-Miao Zhao

Pages: 1327-1331 Published online on: 15 March 2013

Characteristics of the four subtypes of myelodysplastic/myeloproliferative neoplasms

Huanling Wu, Shuquan Bian, Jingxue Chu, Xiaoyan Zhong, Hui Sun, Bingchang Zhang, Zhiming Lu

Pages: 1332-1338 Published online on: 26 February 2013

Eliminating sedimentation for the treatment of chronic pelvic pain syndrome

Zhongming Sun, Yanzhong Bao

Pages: 1339-1344 Published online on: 27 February 2013

Saikosaponin A mediates the inflammatory response by inhibiting the MAPK and NF-κB pathways in LPS-stimulated RAW 264.7 cells

Jie Zhu, Chengqun Luo, Ping Wang, Quanyong He, Jianda Zhou, Hao Peng

Pages: 1345-1350 Published online on: 04 March 2013

Platelet count predicts prognosis in operable non‑small cell lung cancer

Yu Dangfan, Liu Bingjiang, Zhang Lizhen, Du Kaiqi

Pages: 1351-1354 Published online on: 12 March 2013

Surgical treatment of fibrous dysplasia in the proximal femur

Zhichao Tong, Wentao Zhang, Ning Jiao, Kunzheng Wang, Bo Chen, Tuanmin Yang

Pages: 1355-1358 Published online on: 04 March 2013

A case of ossifying fibroma of the frontal sinus

Na Sun, Wei-Hua Xu, Lu-Hong Cao, Xiao-Yan Zhao, Jing-Fei Zhang, Jia Li, Wen-Ping Li, Guang-Bin Sun

Pages: 1359-1362 Published online on: 12 March 2013

The chronergy of recombinant streptokinase thrombolysis in acute myocardial infarction

Zhong-Ming Wang, Ya-Bing Liu, Qi-Chen Jin, Xue-Qi Wang, Meng Dai, Hui Shao, Wen-Ping Zhao, Qiu-Li Dong, Shu-Ping Wang, Hai-Tao Zhang, Li-Cha Kong, Shao-Yun Liu, Dong-Ying Wang

Pages: 1363-1366 Published online on: 27 February 2013

Anticoagulation therapy in patients with chronic obstructive pulmonary disease in the acute exacerbation stage

Xiaoshan Shi, Hongyun Li

Pages: 1367-1370 Published online on: 12 March 2013

An Egr-1-specific DNAzyme regulates Egr-1 and proliferating cell nuclear antigen expression in rat vascular smooth muscle cells

Junbiao Zhang, Changlei Guo, Ran Wang, Luli Huang, Wanqian Liang, Runnan Liu, Bing Sun

Pages: 1371-1374 Published online on: 15 March 2013

Free dermatoplasty combined with vacuum sealing drainage for the treatment of large-area soft tissue defects accompanied by bone exposure in the lower leg

Jiafu Qu, Rongliang Yan, Liang Wang, Jun Wu, Lihai Cao, Guozhi Zhao, Kaiyan Sun, Ling Zhang, Xiaojian Du, Yi Peng, Shaoguang Li, Haidong Ma, Jianhua Gao, Hongda Liu

Pages: 1375-1380 Published online on: 12 March 2013

A case of anaphylactoid purpura nephritis accompanied by pulmonary hemorrhage and review of the literature

Xianqing Ren, Wenjuan Zhang, Weili Dang, Wensheng Zhai, Qingyin Guo, Yin Ding, Xiaoqing Yang

Pages: 1385-1388 Published online on: 20 March 2013

Effects of renal pelvic high-pressure perfusion on nephrons in a porcine pyonephrosis model

Jian Wang, Da-Qing Zhou, Meng He, Wen-Gang Li, Xiang Pang, Xiao-Xiang Yu, Bo Jiang

Pages: 1389-1392 Published online on: 21 March 2013

p53 codon 72 polymorphism and breast cancer risk: A meta-analysis

Jing Hou, Yuan Jiang, Wenru Tang, Shuting Jia

Pages: 1397-1402 Published online on: 20 March 2013

Effect of thalidomide on the proliferation of hepatoma cells assessed by osteopontin levels in nude mice

Fan Lin, Jie Cao, Zhiming Huang, Zhenghao Pei, Weili  Gu, Shaofeng Fan, Kunping Li, Jiefeng Weng

Pages: 1403-1407 Published online on: 15 March 2013

Study on potential role of apolipoprotein E in recurrent pregnancy loss

Engin Korkmazer, Emın Ustunyurt, Başar Tekin, Oguz Cilingir

Pages: 1408-1410 Published online on: 11 March 2013

Liquid nitrogen-cryopreserved tarsal plate and palpebral conjunctival transplantation for the repair of tarsal defects

Yang Liu, Lin-Nong Wang, Li-Xun Chen

Pages: 1411-1417 Published online on: 12 March 2013

The effect of palonosetron hydrochloride in the prevention of chemotherapy-induced moderate and severe nausea and vomiting

Jian Huang, Xiao-Jia Wang, Ding Yu, Ye-Ning Jin, Lei-Zhen Zhen, Nong Xu, Wei Liu, Yong-Chuan Deng, Shi-Xiu Wu, Jia He

Pages: 1418-1426 Published online on: 08 March 2013

Association between plasma soluble P-selectin elements and progressive ischemic stroke

Qian Wang, Weili Zhao, Shufeng Bai

Pages: 1427-1433 Published online on: 28 February 2013

NT‑ProBNP levels are moderately increased in acute high‑altitude pulmonary edema

Mingdong Gao, Ruimin Wang, Zepei Jiayong, Yin Liu, Genyi Sun

Pages: 1434-1438 Published online on: 26 February 2013

Associations of plasma atrial natriuretic peptide and electrolyte levels with essential hypertension

Guangmei Hu, Xinjuan Xu, Xiaohui Liang, Xiaoping Yang, Junshi Zhang, Zhulepiya Simayi, Yulan Chen

Pages: 1439-1443 Published online on: 06 March 2013

Mechanically assisted intra-arterial thrombolysis in acute cerebral infarction

Hui-Xiao Wang, Yi-Jin Shen, Shu-Jun Ye, Yong-Kang Xu, Jian-Pin Zhang, Zhou Lu

Pages: 1444-1450 Published online on: 06 March 2013

Correlation between plasma lipoprotein-associated phospholipase A2 and peripheral arterial disease

Shuai-Bing Li, Fan Yang, Li Jing, Juan Ma, Ya-Dan Jia, Shao‑Ying Dong, Wei-Feng Zheng, Luo-Sha Zhao

Pages: 1451-1455 Published online on: 13 March 2013

Evaluation of blunt pancreatic injury with contrast‑enhanced ultrasonography in comparison with contrast‑enhanced computed tomography

Qing Song, Jie Tang, Fa‑Qin Lv, Yan Zhang, Zi‑Yu Jiao, Qiang Liu, Yu‑Kun Luo

Pages: 1461-1465 Published online on: 15 March 2013

Establishment and performance assessment of preparation technology of internal quality control products for blood transfusion compatibility testing

Yang Yu, Chunya Ma, Qian Feng, Xin Chen, Xiaozhen Guan, Xiaojuan Zhang, Linfeng Chen, Zilin Lin, Jichun Pan, Ting Zhang, Qun Luo, Deqing Wang

Pages: 1466-1470 Published online on: 07 March 2013

Preliminary use of a double‑echo pulse sequence with 3D ultrashort echo time in the MRI of bones and joints

Liheng Ma, Quanfei Meng, Yingming Chen, Zhaohui Zhang, Haixing Sun, Demao Deng

Pages: 1471-1475 Published online on: 07 March 2013

Expression and distribution of dendritic cells in nasal polyps

Xin‑Sheng Lin, Xian-Yang Luo, Hui‑Ge Wang, Chuang‑Wei Li, Xin Lin, Chu Yan

Pages: 1476-1480 Published online on: 01 March 2013

Comparison of treatments for bullous keratopathy in rabbits

Haixia Zhao, Yunna Luo, Chunmei Niu, Wenying Guan

Pages: 1481-1485 Published online on: 21 March 2013

Predictors of diffuse-type in-stent restenosis following drug-eluting stent implantation

Chang-Bum Park, Hoon-Ki Park

Pages: 1486-1490 Published online on: 21 March 2013

Upregulation of heme oxygenase-1 expression may facilitate memory and learning in mice

Yu Chen, Fang Huang, Dayong Wang, Zheng Weng, Zhongliang Deng

Pages: 1491-1495 Published online on: 08 March 2013

Protective effect of melatonin against Adriamycin‑induced cardiotoxicity

Yan Zhang, Lixin Li, Cheng Xiang, Zhiqian Ma, Tian Ma, Shuchai Zhu

Pages: 1496-1500 Published online on: 06 March 2013

Diagnostic value of an ROC curve of the size of the antepartum foramen ovale in the prediction of puerperal atrial septal defect

Lin Liu, Yi-Hua He, Zhi-An Li, Ye Zhang, Xiao-Yan Gu, Jian-Cheng Han, Jiao-Yang Chen

Pages: 1501-1505 Published online on: 15 March 2013

Correlation between microtubule-associated gene expression and chemosensitivity of patients with stage II non-small cell lung cancer

Hong Jiang, Xin-Ming Yu, Xing-Ming Zhou, Xiao-Hong Wang, Dan Su

Pages: 1506-1510 Published online on: 14 March 2013

Ileal interposition surgery-induced improvement of hyperglycemia and insulin resistance in Goto-Kakizaki rats by upregulation of TCF7L2 expression

Xu Sun, Maomin Song, Rixing Bai, Shi Cheng, Ying Xing, Huisheng Yuan, Pilin Wang, Lisa Zhou

Pages: 1511-1515 Published online on: 12 March 2013

Agnogenic massive pulmonary embolism with syncope as initial symptom: A case report and review of the literature

Ai-Gui Jiang, Hui-Yu Lu

Pages: 1516-1518 Published online on: 07 March 2013

Effect of advanced glycation end products on the expression of hypoxia-inducible factor-1α and vascular endothelial growth factor proteins in RF/6A cells

Huiming Zhang, Luosheng Tang, Siying Chen, Yezhen Yang, Mingjiazi Chen, Jing Luo

Pages: 1519-1522 Published online on: 15 March 2013

Dynamic changes in HMGB1 levels correlate with inflammatory responses during cardiopulmonary bypass

Zhiwei Zhang, Yuan Wu, Yuan Zhao, Xianzhong Xiao, Junwen Liu, Xinmin Zhou

Pages: 1523-1527 Published online on: 22 March 2013

The effects of Gouqi extracts on Morris maze learning in the APP/PS1 double transgenic mouse model of Alzheimer's disease

Qianlin Zhang, Xiaoping Du, Yuping Xu, Lei Dang, Li Xiang, Jiewen Zhang

Pages: 1528-1530 Published online on: 14 March 2013

Absorbable implants versus metal implants for the treatment of ankle fractures: A meta-analysis

Zong-Huan Li, Ai-Xi Yu, Xiao-Peng Guo, Bai-Wen Qi, Min Zhou, Wei-Yang Wang

Pages: 1531-1537 Published online on: 19 March 2013
Journal Cover

May 2013
Volume 5 Issue 5

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image