Journal Articles

Article Open Access

Assessing the protective effects of cryptotanshinone on CoCl2‑induced hypoxia in RPE cells

Yu Gu, Weiming Liu, Gaoqin Liu, Xin Li, Peirong Lu

Article Number: 739 Published online on: 20 August 2021
Article Open Access

Role of the CXCR3‑mediated TLRs/MyD88 signaling pathway in promoting the development of hepatitis B into cirrhosis and liver cancer

Gang Yuan, Bin Chen, Yina Meng, Jialin Lu, Xiaojun Shi, Airong Hu, Yaoren Hu, Donghui Wang

Article Number: 738 Published online on: 20 August 2021
Article Open Access

Porcine pancreas mesenchymal cell characterization and functional differentiation into insulin‑producing cells in vitro

Shang Zhang, Qi Wang, Hongbing Ji, Huidi Lu, Qin Yang, Jiahui Yin, Weijun Guan

Article Number: 737 Published online on: 17 August 2021
Article Open Access

Polyherbal formulation Anoac‑H suppresses the expression of RANTES and VEGF for the management of bleeding hemorrhoids and fistula

Ashwin Porwal, Gopal C. Kundu, Gajanan Bhagwat, Ramesh Butti

Article Number: 736 Published online on: 16 August 2021
Article Open Access

hsa‑miR‑15a‑5p inhibits colon cell carcinoma via targeting CCND1

Zhipeng Li, Zeyu Zhu, Yanjun Wang, Ying Wang, Weibing Li, Zhigang Wang, Xinyuan Zhou, Yuhua Bao

Article Number: 735 Published online on: 16 August 2021
Review Open Access

Roles of α‑synuclein in gastrointestinal microbiome dysbiosis‑related Parkinson's disease progression (Review)

Qingchun Lei, Tingting Wu, Jin Wu, Xiaogang Hu, Yingxia Guan, Ying Wang, Jinyuan Yan, Guolin Shi

Article Number: 734 Published online on: 16 August 2021
Article

Intermedin1‑47 inhibits high phosphate‑induced vascular smooth muscle cell calcification by regulating Wnt/β‑catenin signaling

Yin Zhang, Naiwang Tang, Jinjie Zhou

Article Number: 733 Published online on: 16 August 2021
Article Open Access

A microRNA‑17‑5p/homeobox B13 axis participates in the phenotypic modulation of vascular smooth muscle cells

Tianchi Yu, Tao Wang, Shifang Kuang, Guoping Zhao, Kun Zhou, Hui Zhang

Article Number: 731 Published online on: 16 August 2021
Article Open Access

Ulinastatin protects against sepsis‑induced myocardial injury by inhibiting NLRP3 inflammasome activation

Juanjuan Qiu, Xiaoguang Xiao, Xue Gao, Yongli Zhang

Article Number: 730 Published online on: 16 August 2021
Article Open Access

Reactive oxygen species induced by uric acid promote NRK‑52E cell apoptosis through the NEK7‑NLRP3 signaling pathway

Dongdong Li, Luobing Wang, Jiaoying Ou, Chuanxu Wang, Jiabao Zhou, Lili Lu, Yanshneg Wu, Jiandong Gao

Article Number: 729 Published online on: 13 August 2021
Article Open Access

Circular RNA OMA1 regulates the progression of breast cancer via modulation of the miR‑1276/SIRT4 axis

Lingli Xu, Ke Xu, Lijun Xiang, Jiamei Yan

Article Number: 728 Published online on: 13 August 2021
Retraction Open Access

[Retracted] Upregulation of microRNA‑27b contributes to the migration and invasion of gastric cancer cells via the inhibition of sprouty2‑mediated ERK signaling

Juan Jiang, Bo Yi, Chunxiang Qin, Siqing Ding, Wei Cao

Article Number: 727 Published online on: 13 August 2021
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑145 inhibits migration and invasion via inhibition of fascin 1 protein expression in non‑small‑cell lung cancer cells

Yingying Zhang, Xucheng Yang, Haijun Wu, Weibin Zhou, Zhenzhen Liu

Article Number: 726 Published online on: 12 August 2021
Article Open Access

Alcohol inhibits alveolar fluid clearance through the epithelial sodium channel via the A2 adenosine receptor in acute lung injury

Wang Deng, Jing He, Xu-Mao Tang, Chang-Yi Li, Jin Tong, Di Qi, Dao-Xin Wang

Article Number: 725 Published online on: 11 August 2021
Article

MicroRNA‑25 protects nucleus pulposus cells against apoptosis via targeting SUMO2 in intervertebral disc degeneration

Changbin Lei, Jian Li, Guang Tang, Jiong Wang

Article Number: 724 Published online on: 11 August 2021
Article Open Access

miR‑4306 inhibits the malignant behaviors of colorectal cancer by regulating lncRNA FoxD2‑AS1

Jinjun Ye, Jidong Liu, Tao Tang, Le Xin, Xing Bao, Yukuang Yan

Article Number: 723 Published online on: 11 August 2021
Article Open Access
Article Open Access

Chemosensitivity analysis and study of gene resistance on tumors and cancer stem cell isolates from patients with colorectal cancer

Elsa N. Garza‑Treviño, Herminia G. Martínez‑Rodríguez, Paulina Delgado‑González, Orlando Solís‑Coronado, Rocio Ortíz‑Lopez, Adolfo Soto‑Domínguez, Víctor M. Treviño, Gerardo R. Padilla‑Rivas, Jose F. Islas‑Cisneros, Adriana G. Quiroz‑Reyes, Salvador L. Said‑Fernández

Article Number: 721 Published online on: 11 August 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] Hsa‑circRNA‑G004213 promotes cisplatin sensitivity by regulating miR‑513b‑5p/PRPF39 in liver cancer

Ling Qin, Zibo Zan, Chunxue Wei, Xuemei Li, Tongqin Zhang, Jun Li

Article Number: 720 Published online on: 11 August 2021
Article Open Access

Adiponectin inhibits D‑gal‑induced cardiomyocyte senescence via AdipoR1/APPL1

Ruiying Liu, Jing Meng, Danfei Lou

Article Number: 719 Published online on: 10 August 2021
Article Open Access

Phylogenetic analysis of combined lobular and ductal carcinoma of the breast

Hiroko Kobayashi, Tokiko Nakai, Yoko Nakanishi, Mariko Esumi, Shinobu Masuda

Article Number: 718 Published online on: 10 August 2021
Article

Inhibition of the p‑SPAK/p‑NKCC1 signaling pathway protects the blood‑brain barrier and reduces neuronal apoptosis in a rat model of surgical brain injury

Yating Gong, Muyao Wu, Fan Gao, Mengying Shi, Haiping Gu, Rong Gao, Bao-Qi Dang, Gang Chen

Article Number: 717 Published online on: 10 August 2021
Article

CXCL16 may be a predisposing factor to atherosclerosis: An animal study

Junbi Zhao, Menglin Yang, Jie Wu

Article Number: 716 Published online on: 10 August 2021
Article Open Access

Methylation profile of hepatitis B virus is not influenced by interferon α in human liver cancer cells

In Young Moon, Jin-Wook Kim

Article Number: 715 Published online on: 10 August 2021
Review

Functional role of miR‑155 in physiological and pathological processes of liver injury (Review)

Xiao Feng, Jiaying Bao, Chunxia Song, Ling Xie, Xu Tan, Jiaqi Li, Huimin Jia, Miaomiao Tian, Jianni Qi, Chengyong Qin, Hongjun Bian

Article Number: 714 Published online on: 10 August 2021
Article Open Access

Erastin‑induced ferroptosis causes physiological and pathological changes in healthy tissues of mice

Jing Zhao, Ben Xu, Qingqing Xiong, Yunfei Feng, Huahua Du

Article Number: 713 Published online on: 10 August 2021
Article Open Access
Article

lncRNA GAS5 regulates angiogenesis by targeting miR‑10a‑3p/VEGFA in osteoporosis

Wen Wu, Qiang Li, Yi-Feng Liu, Yong Li

Article Number: 711 Published online on: 09 August 2021
Article Open Access

Cucurbitacin B enhances apoptosis in gefitinib resistant non‑small cell lung cancer by modulating the miR‑17‑5p/STAT3 axis

Baodan Yu, Lixia Zheng, Huiqin Tang, Weixin Wang, Yongping Lin

Article Number: 710 Published online on: 09 August 2021
Article Open Access

Metformin inhibits cholesterol‑induced adhesion molecule expression via activating the AMPK signaling pathway in vascular smooth muscle cells

Qi Liu, Mengyue Yang, Lu Zhang, Ruoxi Zhang, Xingtao Huang, Xuedong Wang, Wenjuan Du, Jingbo Hou

Article Number: 709 Published online on: 09 August 2021
Article Open Access

miR‑125a‑5p and miR‑7 inhibits the proliferation, migration and invasion of vascular smooth muscle cell by targeting EGFR

Hualan Zhou, Sen Lin, Youdong Hu, Dianxuan Guo, Yun Wang, Xia Li

Article Number: 708 Published online on: 09 August 2021
Retraction Open Access

[Retracted] Effects of cyclooxygenase‑2 gene silencing on the biological behavior of SKOV3 ovarian cancer cells

Feng-Jun Guo, Jing-Yan Tian, Yue-Mei Jin, Ling Wang, Rui-Qi Yang, Man-Hua Cui

Article Number: 707 Published online on: 08 August 2021
Review Open Access

Functional study of SCCD pathogenic gene UBIAD1 (Review)

Jumin Xie, Lingxing Li

Article Number: 706 Published online on: 06 August 2021
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑144 acts as a tumor suppressor by targeting Rho‑associated coiled‑coil containing protein kinase 1 in osteosarcoma cells

Jianjun Huang, Ying Shi, Hui Li, Meisongzhu Yang, Guohong Liu

Article Number: 705 Published online on: 05 August 2021
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑7 inhibits the malignant phenotypes of non‑small cell lung cancer in vitro by targeting Pax6

Jiashun Luo, Hui Li, Chunfang Zhang

Article Number: 704 Published online on: 05 August 2021
Article

Canagliflozin is a potential cardioprotective drug but exerts no significant effects on pirarubicin‑induced cardiotoxicity in rats

Hongwei Shi, Qingfu Zeng, Yunjie Wei, Hong Yang, Heng Tang, Dan Wang, Peng Pu, Rui Feng

Article Number: 703 Published online on: 05 August 2021
Article Open Access

Study of the pathology and the underlying molecular mechanism of tissue injury around hematoma following intracerebral hemorrhage

Jinglei Wang, Ying Chen, Jingjing Liang, Maosheng Cao, Jiabing Shen, Kaifu Ke

Article Number: 702 Published online on: 05 August 2021
Article

Isoalantolactone alleviates ovalbumin‑induced asthmatic inflammation by reducing alternatively activated macrophage and STAT6/PPAR‑γ/KLF4 signals

Yunduan Song, Xiaozong Li, Fangfang Liu, Hongbo Zhu, Yao Shen

Article Number: 701 Published online on: 05 August 2021
Article Open Access

Glutamate receptor, ionotropic, N‑methyl D‑aspartate‑associated protein 1 promotes colorectal cancer cell proliferation and metastasis, and is negatively regulated by miR‑296‑3p

Zaihua Yan, Peidong Li, Yuan Xue, Hongpeng Tian, Tong Zhou, Guangjun Zhang

Article Number: 700 Published online on: 04 August 2021
Article Open Access

circCD151 promotes GLI2 expression by regulating miR‑30d‑5p and enhancing proliferation, invasion and stemness of lung cancer

Lihong Zhao, Hong Zheng, Ping Jiang

Article Number: 699 Published online on: 04 August 2021
Article Open Access

Ginsenoside Re exhibits neuroprotective effects by inhibiting neuroinflammation via CAMK/MAPK/NF‑κB signaling in microglia

Iskander Madhi, Ji-Hee Kim, Ji Eun Shin, Younghee Kim

Article Number: 698 Published online on: 03 August 2021
Article Open Access

Comparative analysis of the autism‑related variants between different autistic children in a family pedigree

Luxi Shen, Panyuan Li, Tianjin Zheng, Meichen Luo, Shao Zhang, Yuting Huang, Yongwu Hu, Hongzhi Li

Article Number: 697 Published online on: 03 August 2021
Review Open Access

Protective effect of hydrogen sulfide on the kidney (Review)

Hu Zhang, Haitian Zhao, Nannan Guo

Article Number: 696 Published online on: 03 August 2021
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑214 promotes proliferation and inhibits apoptosis via targeting Bax in nasopharyngeal carcinoma cells

Jian He, Yaoyun Tang, Yongquan Tian

Article Number: 695 Published online on: 02 August 2021
Retraction Open Access

[Retracted] MicroRNA‑101 induces apoptosis in cisplatin‑resistant gastric cancer cells by targeting VEGF‑C

Guangyan Li, Fang Yang, Shiyu Gu, Zhenjuan Li, Minghui Xue

Article Number: 694 Published online on: 02 August 2021
Correction Open Access

[Corrigendum] Synergic effect between 5‑fluorouracil and celecoxib on hypoxic gastric cancer cells

Xiao-Qian Zhang, Xiu-E Sun, Wen-Dong Liu, Yu-Guang Feng, Hong-Mei Zhang, Li-Hong Shi, Xiu-Ning Sun, Yan-Qing Li, Zhi-Xing Gao

Article Number: 693 Published online on: 02 August 2021
Article Open Access

Salidroside inhibits endothelial‑mesenchymal transition via the KLF4/eNOS signaling pathway

Yongpan Huang, Xiaodong Han, Jiayu Tang, Xian Long, Xiaoye Wang

Article Number: 692 Published online on: 01 August 2021
Article Open Access

Atractylenolide‑1 alleviates gastroparesis in diabetic rats by activating the stem cell factor/c‑kit signaling pathway

Hui Li, Wen Cao, Xun-Bin Zhang, Xi-Xia Zhang, Chao Gu, Li-Mei Gu, Cheng-Yu Pan, Yao-Zhou Tian, Min Lu

Article Number: 691 Published online on: 01 August 2021
Article Open Access

Heat shock protein 70 attenuates hypoxia‑induced apoptosis of pulmonary microvascular endothelial cells isolated from neonatal rats

Jing Cao, Lingjie Yang, Le Wang, Qian Zhao, Dian Wu, Mingxia Li, Yuming Mu

Article Number: 690 Published online on: 30 July 2021
Article Open Access

miR‑351‑5p aggravates lipopolysaccharide‑induced acute lung injury via inhibiting AMPK

Fen Hu, Xianfeng Dong, Weixin Li, Jianfa Lv, Feng Lin, Gan Song, Guoqiang Hou, Ruiyun Li

Article Number: 689 Published online on: 30 July 2021
Article Open Access

Urantide prevents CCl4‑induced acute liver injury in rats by regulating the MAPK signalling pathway

Ying Li, Zheming Guo, Haipeng Cui, Tu Wang, Yuhang Xu, Juan Zhao

Article Number: 688 Published online on: 30 July 2021
Article

Prevention of streptozotocin‑induced Neuro‑2a cell death by C8‑B4 microglia transformed with repetitive low‑dose lipopolysaccharide

Haruka Mizobuchi, Kazushi Yamamoto, Masashi Yamashita, Hiroyuki Inagawa, Chie Kohchi, Gen-Ichiro Soma

Article Number: 687 Published online on: 30 July 2021
Article Open Access

Liquiritigenin attenuates isoprenaline‑induced myocardial fibrosis in mice through the TGF‑β1/Smad2 and AKT/ERK signaling pathways

Li Li, Hui Fang, Yong-Hong Yu, Shan-Xin Liu, Zhi-Qiang Yang

Article Number: 686 Published online on: 30 July 2021
Article Open Access

Galectin‑3 blockade suppresses the growth of cetuximab‑resistant human oral squamous cell carcinoma

Peng Yin, Shuanlong Cui, Xiangling Liao, Xiaoguang Yao

Article Number: 685 Published online on: 29 July 2021
Article Open Access

Knockdown of circ‑PVT1 inhibits the progression of lung adenocarcinoma and enhances the sensitivity to cisplatin via the miR‑429/FOXK1 signaling axis

Limin Cao, Xuefeng Zhou, Xi Ding, Dongyun Gao

Article Number: 684 Published online on: 29 July 2021
Article Open Access

miR‑214 ameliorates sepsis‑induced acute kidney injury via PTEN/AKT/mTOR‑regulated autophagy

Zhenzhen Sang, Shimin Dong, Pu Zhang, Yunxia Wei

Article Number: 683 Published online on: 29 July 2021
Journal Cover

October-2021
Volume 24 Issue 4

Print ISSN: 1791-2997
Online ISSN: 1791-3004

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image