Journal Articles

miRNAs in breast cancer tumorigenesis (Review)

Zhong Ju Zhang, Shi Liang Ma

Pages: 903-910 Published online on: 23 December 2011
Open Access

MAGE A1-A6 RT-PCR and MAGE A3 and p16 methylation analysis in induced sputum from patients with lung cancer and non-malignant lung diseases

Kyeong-Cheol Shin, Kwan-Ho Lee, Chae-Hun Lee, Im-Hee Shin, Hun-Suk Suh, Chang-Ho Jeon

Pages: 911-916 Published online on: 29 November 2011
Open Access

Downregulation of S100A4 expression by RNA interference suppresses cell growth and invasion in human colorectal cancer cells

Liyong Huang, Ye Xu, Guoxiang Cai, Zuqing Guan, Sanjun Cai

Pages: 917-922 Published online on: 20 December 2011
Open Access

Continuous inhibition of epidermal growth factor receptor phosphorylation by erlotinib enhances antitumor activity of chemotherapy in erlotinib-resistant tumor xenografts

Toshiki Iwai, Yoichiro Moriya, Masatoshi Shirane, Kaori Fujimoto-Ouchi, Kazushige Mori

Pages: 923-928 Published online on: 30 December 2011
Open Access

microRNA-1301-mediated inhibition of tumorigenesis

Lin Fang, Ning Yang, Jie Ma, Yong Fu, Guang-Shun Yang

Pages: 929-934 Published online on: 12 December 2011
Open Access

UVC irradiation suppresses platelet-derived growth factor-BB-induced migration in human pancreatic cancer cells

Junji Kawaguchi, Seiji Adachi, Ichiro Yasuda, Takahiro Yamauchi, Takashi Yoshioka, Masahiko Itani, Osamu Kozawa, Hisataka Moriwaki

Pages: 935-939 Published online on: 23 December 2011

Assessment of stanniocalcin-1 as a prognostic marker in human esophageal squamous cell carcinoma

Mitsuhiro Shirakawa, Yoshiyuki Fujiwara, Yurika Sugita, Jeong-Ho Moon, Shuji Takiguchi, Kiyokazu Nakajima, Hiroshi Miyata, Makoto Yamasaki, Masaki Mori, Yuichiro Doki

Pages: 940-946 Published online on: 22 December 2011

Prognostic significance of CTCs and CSCs of tumor drainage vein blood in Dukes' stage B and C colorectal cancer patients

Ryu Shimada, Hisae Iinuma, Takuya Akahane, Atsushi Horiuchi, Toshiaki Watanabe

Pages: 947-953 Published online on: 19 January 2012

Heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor is a potent regulator of invasion activity in oral squamous cell carcinoma

Yuichi Ohnishi, Hiroshi Inoue, Masayuki Furukawa, Kenji Kakudo, Masami Nozaki

Pages: 954-958 Published online on: 30 December 2011

Induction of DNA damage by deguelin is mediated through reducing DNA repair genes in human non-small cell lung cancer NCI-H460 cells

Bin-Chuan Ji, Chien-Chih Yu, Su-Tso Yang, Te-Chun Hsia, Jai-Sing Yang, Kuang-Chi Lai, Yang-Ching Ko, Jen-Jyh Lin, Tung-Yuan Lai, Jing-Gung Chung

Pages: 959-964 Published online on: 04 January 2012

Role of the ABCE1 gene in human lung adenocarcinoma

Yi Ren, Yinghui Li, Dali Tian

Pages: 965-970 Published online on: 19 January 2012

Downregulation of Mcl-1 synergizes the apoptotic response to combined treatment with cisplatin and a novel fiber chimeric oncolytic adenovirus

Liangshun You, Ying Wang, Yingming Jin, Wenbin Qian

Pages: 971-978 Published online on: 16 January 2012

The role of expression and polymorphism of the BAG-1 gene in response to platinum-based chemotherapeutics in NSCLC

Ya-Di Wang, Min-Wen Ha, Jian Cheng, Wen-Lu Zhang, Xue Cong, Chun-Yan Tong, Jing Sun

Pages: 979-986 Published online on: 13 December 2011

Identification of ERp29 as a biomarker for predicting nasopharyngeal carcinoma response to radiotherapy

Ping Wu, Hua Zhang, Lin Qi, Qingping Tang, Yaoyun Tang, Zhihai Xie, Yunxia Lv, Suping Zhao, Weihong Jiang

Pages: 987-994 Published online on: 08 December 2011

The distribution and retention of paclitaxel and doxorubicin in multicellular layer cultures

Joo-Ho Lee, Kun Na, Soo-Chang Song, Jaehwi Lee, Hyo-Jeong Kuh

Pages: 995-1002 Published online on: 20 January 2012

The effects of cyclooxygenase-2 gene silencing by siRNA on cell proliferation, cell apoptosis, cell cycle and tumorigenicity of Capan-2 human pancreatic cancer cells

Yingqiang Zhong, Zhongsheng Xia, Juan Liu, Ying Lin, Hui Zan

Pages: 1003-1010 Published online on: 19 December 2011

Loss of breast cancer metastasis suppressor 1 promotes ovarian cancer cell metastasis by increasing chemokine receptor 4 expression

Xiu-Jie Sheng, Ying-Qun Zhou, Qing-Yuan Song, Dong-Mei Zhou, Qi-Cai Liu

Pages: 1011-1018 Published online on: 19 December 2011

microRNA-21 promotes tumor proliferation and invasion in gastric cancer by targeting PTEN

Bao Gui Zhang, Jian Fang Li, Bei Qin Yu, Zheng Gang Zhu, Bing Ya Liu, Min Yan

Pages: 1019-1026 Published online on: 19 January 2012

Short hairpin RNA targeting Twist1 suppresses cell proliferation and improves chemosensitivity to cisplatin in HeLa human cervical cancer cells

Kexiu Zhu, Lihong Chen, Xiaobing Han, Jia Wang, Jue Wang

Pages: 1027-1034 Published online on: 12 January 2012

Camptothecin nanocolloids based on N,N,N-trimethyl chitosan: Efficient suppression of growth of multiple myeloma in a murine model

Zhengguang Li, Xingyi Li, Zhixing Cao, Youzhi Xu, Hongjun Lin, Yinglan Zhao, Yuquan Wei, Zhiyong Qian

Pages: 1035-1040 Published online on: 12 January 2012

Carnosic acid inhibits the proliferation and migration capacity of human colorectal cancer cells

M. V. Barni, M. J. Carlini, E. G. Cafferata, L. Puricelli, S. Moreno

Pages: 1041-1048 Published online on: 11 January 2012

Expression of MMP-2, -7, -9, MT1-MMP and TIMP-1 and -2 has no prognostic relevance in patients with advanced epithelial ovarian cancer

Jean-Luc Brun, Annie Cortez, Bénédicte Lesieur, Serge Uzan, Roman Rouzier, Emile Daraï

Pages: 1049-1057 Published online on: 22 December 2011

Upregulation of β2-microglobulin expression in progressive human oral squamous cell carcinoma

Qian Jiang, Sdek Patima, Dong-Xia Ye, Hong-Ya Pan, Pin Zhang, Zhi-Yuan Zhang

Pages: 1058-1064 Published online on: 30 December 2011

Expression and correlation of Lewis y antigen and TGF-β1 in ovarian epithelial carcinoma

Sheng-Tan Wang, Juan-Juan Liu, Chang-Zhi Wang, Bei Lin, Ying-Ying Hao, Yi-Fei Wang, Song Gao, Yue Qi, Shu-Lan Zhang, Masao Iwamori

Pages: 1065-1071 Published online on: 01 December 2011

Expression of caveolin-1 is correlated with disease stage and survival in lung adenocarcinomas

Ping Zhan, Xiao-Kun Shen, Qian Qian, Qin Wang, Ji-Ping Zhu, Yu Zhang, Hai-Yan Xie, Chuen-Hua Xu, Ke-Ke Hao, Wei Hu, Ning Xia, Guo-Jun Lu, Li-Ke Yu

Pages: 1072-1078 Published online on: 21 December 2011

Recombinant Lz-8 from Ganoderma lucidum induces endoplasmic reticulum stress-mediated autophagic cell death in SGC-7901 human gastric cancer cells

Chongyang Liang, Hongrui Li, Hui Zhou, Shuqin Zhang, Zhiyi Liu, Qiuli Zhou, Fei Sun

Pages: 1079-1089 Published online on: 14 December 2011

Alpinetin suppresses proliferation of human hepatoma cells by the activation of MKK7 and elevates sensitization to cis-diammined dichloridoplatium

Bo Tang, Jian Du, Jingwen Wang, Guang Tan, Zhenming Gao, Zhongyu Wang, Liming Wang

Pages: 1090-1096 Published online on: 06 December 2011

miR-24 functions as a tumor suppressor in Hep2 laryngeal carcinoma cells partly through down-regulation of the S100A8 protein

Yan Guo, Weineng Fu, Hong Chen, Chao Shang, Ming Zhong

Pages: 1097-1103 Published online on: 30 November 2011

A bone-seeking clone exhibits different biological properties from the ACHN parental human renal cell carcinoma in vivo and in vitro

Jiang Wang, Anmin Chen, Caihong Yang, Heng Zeng, Jun Qi, Feng-Jin Guo

Pages: 1104-1110 Published online on: 30 November 2011

Sodium butyrate-induced DAPK-mediated apoptosis in human gastric cancer cells

Hyunsoo Shin, Yeo Song Lee, Yong Chan Lee

Pages: 1111-1115 Published online on: 08 December 2011

Bmi-1 induces radioresistance in MCF-7 mammary carcinoma cells

Zhi-Gang Liu, Li Liu, Li-Hua Xu, Wei Yi, Ya-Lan Tao, Zi-Wei Tu, Man-Zhi Li, Mu-Sheng Zeng, Yun-Fei Xia

Pages: 1116-1122 Published online on: 30 December 2011

EMMPRIN contributes to the in vitro invasion of human salivary adenoid cystic carcinoma cells

Xinjie Yang, Pu Zhang, Qin Ma, Liang Kong, Yuan Li, Baolin Liu, Delin Lei

Pages: 1123-1127 Published online on: 22 December 2011

Autophagy induced by baicalin involves downregulation of CD147 in SMMC-7721 cells in vitro

Xianjiao Zhang, Xu Tang, Hanqiang Liu, Lianxiang Li, Qian Hou, Jianmin Gao

Pages: 1128-1134 Published online on: 20 December 2011

Promoter methylation of MGMT, MLH1 and RASSF1A tumor suppressor genes in head and neck squamous cell carcinoma: pharmacological genome demethylation reduces proliferation of head and neck squamous carcinoma cells

Dimitrios Koutsimpelas, Warut Pongsapich, Ulf Heinrich, Sylvia Mann, Wolf J. Mann, Jürgen Brieger

Pages: 1135-1141 Published online on: 09 January 2012

AAV-mediated gene transfer of human pigment epithelium-derived factor inhibits lewis lung carcinoma growth in mice

Sha-Sha He, Hua-Shan Shi, Tao Yin, Yong-Xia Li, Shun-Tao Luo, Qin-Jie Wu, Lian Lu, Yu-Quan Wei, Li Yang

Pages: 1142-1148 Published online on: 04 January 2012

Clinical significance of miR-155 expression in breast cancer and effects of miR-155 ASO on cell viability and apoptosis

Shu-Rong Zheng, Gui-Long Guo, Wei Zhang, Guan-Li Huang, Xiao-Qu Hu, Jin Zhu, Qi-Di Huang, Jie You, Xiao-Hua Zhang

Pages: 1149-1155 Published online on: 12 January 2012

Prognostic and therapeutic implications of increased ATP citrate lyase expression in human epithelial ovarian cancer

Yu Wang, Yunxia Wang, Liang Shen, Yingxin Pang, Zhen Qiao, Peishu Liu

Pages: 1156-1162 Published online on: 16 January 2012

Effective antitumor immunity against murine gliomas using dendritic cells transduced with hTERTC27 recombinant adenovirus

Han-Xian Gong, Lei He, Xiang-Pen Li, Yi-Dong Wang, Yi Li, Jun-Jian Huang, Ziling Wang, Dan Xie, Hsiang-Fu Kung, Ying Peng

Pages: 1163-1169 Published online on: 30 December 2011

Hepatitis B virus X protein promotes the growth of hepatocellular carcinoma by modulation of the Notch signaling pathway

Fan Wang, Haiyan Zhou, Yuzhen Yang, Xiumei Xia, Qian Sun, Jin Luo, Bin Cheng

Pages: 1170-1176 Published online on: 03 January 2012

Identification of ABCG2+ cells in nasopharyngeal carcinoma cells

Hongbo Zhang, Weidong Liu, Xiangling Feng, Lei Wang, Xingjun Jiang, Dingyang Liu, Lihua Zhang, Bin Zhu, Wen Zhou, Wenting Jia, Guifei Li, Caiping Ren

Pages: 1177-1187 Published online on: 30 December 2011

Genetic polymorphisms and cervical cancer development: ATM G5557A and p53bp1 C1236G

S. Oliveira, J. Ribeiro, H. Sousa, D. Pinto, I. Baldaque, R. Medeiros

Pages: 1188-1192 Published online on: 22 December 2011

p53 codon 72 polymorphism as a progression index for bladder cancer

Hung-Yu Lin, Chun-Hsiung Huang, Tsan-Jung Yu, Wen-Jen Wu, Ming-Chang Yang, For-Wey Lung

Pages: 1193-1199 Published online on: 22 December 2011

MicroRNA-205 functions as a tumor suppressor in human glioblastoma cells by targeting VEGF-A

Xiao Yue, Peiguo Wang, Jun Xu, Yufang Zhu, Guan Sun, Qi Pang, Rongjie Tao

Pages: 1200-1206 Published online on: 12 December 2011

A novel TFF2 splice variant (∆EX2TFF2) correlates with longer overall survival time in cholangiocarcinoma

Surasee Kamlua, Siriporn Patrakitkomjorn, Patcharee Jearanaikoon, Trevelyan R. Menheniott, Andrew S. Giraud, Temduang Limpaiboon

Pages: 1207-1212 Published online on: 07 December 2011

TRAIL is involved in CpG ODN-mediated anti-apoptotic signals

Eun-Jung Lim, Dae-Weon Park, Tae-Whal Jeong, Byung-Rho Chin, Yoe-Sik Bae, Suk-Hwan Baek

Pages: 1213-1218 Published online on: 06 December 2011

Valproic acid overcomes hypoxia-induced resistance to apoptosis

Šimon Cipro, Jana Hřebačková, Jan Hraběta, Jitka Poljaková, Tomáš Eckschlager

Pages: 1219-1226 Published online on: 06 December 2011

Overexpression of SSAT by DENSPM treatment induces cell detachment and apoptosis in glioblastoma

Ye Tian, Shizhao Wang, Bin Wang, Jianning Zhang, Rongcai Jiang, Wei Zhang

Pages: 1227-1232 Published online on: 14 December 2011

Generation of reactive oxygen species mediates butein-induced apoptosis in neuroblastoma cells

Ya-Hui Chen, Chi-Wei Yeh, Hui-Chen Lo, Shih-Li Su, You-Cheng Hseu, Li-Sung Hsu

Pages: 1233-1237 Published online on: 12 January 2012

Prognostic implications of microRNA-100 and its functional roles in human epithelial ovarian cancer

Dong-Xian Peng, Min Luo, Li-Wen Qiu, Yuan-Li He, Xue-Feng Wang

Pages: 1238-1244 Published online on: 11 January 2012

Synergistic cytotoxic effect of sulindac and pyrrolidine dithiocarbamate against ovarian cancer cells

Anna Jakubowska-Mućka, Jacek Sieńko, Łukasz Zapała, Rafał Wolny, Witold Lasek

Pages: 1245-1250 Published online on: 16 January 2012

53BP1 suppresses tumor growth and promotes susceptibility to apoptosis of ovarian cancer cells through modulation of the Akt pathway

Shuhui Hong, Xiaoyan Li, Ying Zhao, Qifeng Yang, Beihua Kong

Pages: 1251-1257 Published online on: 18 January 2012

Using an exon microarray to identify a global profile of gene expression and alternative splicing in K562 cells exposed to sodium valproate

Xiang-Zhong Zhang, Ai-Hua Yin, Xiao-Yu Zhu, Qian Ding, Chun-Huai Wang, Yun-Xian Chen

Pages: 1258-1265 Published online on: 21 December 2011

CDK10 functions as a tumor suppressor gene and regulates survivability of biliary tract cancer cells

Jian-Hua Yu, Xiang-Yu Zhong, Wei-Guang Zhang, Zhi-Dong Wang, Qin Dong, Sheng Tai, Hui Li, Yun-Fu Cui

Pages: 1266-1276 Published online on: 30 December 2011

Increased trefoil factor 3 levels in the serum of patients with three major histological subtypes of lung cancer

Yiqing Qu, Yie Yang, Dedong Ma, Wei Xiao

Pages: 1277-1283 Published online on: 11 January 2012

MG132, a proteasome inhibitor, induces human pulmonary fibroblast cell death via increasing ROS levels and GSH depletion

Woo Hyun Park, Suhn Hee Kim

Pages: 1284-1291 Published online on: 19 January 2012

Demethylation restores SN38 sensitivity in cells with acquired resistance to SN38 derived from human cervical squamous cancer cells

Tetsuji Tanaka, Tao Bai, Saori Toujima, Tomoko Utsunomiya, Toshihide Matsuoka, Aya Kobayashi, Madoka Yamamoto, Noriyuki Sasaki, Yuko Tanizaki, Hirotoshi Utsunomiya, Junko Tanaka, Kazunori Yukawa

Pages: 1292-1298 Published online on: 11 January 2012
Journal Cover

April 2012
Volume 27 Issue 4

Print ISSN: 1021-335X
Online ISSN: 1791-2431

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image