Journal Articles

Human papillomavirus oncoproteins and apoptosis (Review)

Peiyue Jiang, Ying Yue

Pages: 3-7 Published online on: 30 October 2013

Pancreaticobiliary maljuction combining with pancreas divisum: Report of four cases

Yin Zhang, Wensheng Sun, Faming Zhang, Jin Huang, Zhining Fan

Pages: 8-10 Published online on: 12 November 2013
Open Access

Protective effect of the ultra-filtration extract from Xin Mai Jia on human aortic smooth muscle cell injury induced by hydrogen peroxide

Jia Wan, Yaling Yin, Ruili Sun, Guopin Pan, Peng Li, Yanlong Jia, Guangrui Wan, Zhang-Suo Liu

Pages: 11-16 Published online on: 25 October 2013

Mechanisms of the immunosuppressive effects of mouse adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells on mouse alloreactively stimulated spleen cells

Ryo Nagaya, Masako Mizuno-Kamiya, Eiji Takayama, Harumi Kawaki, Ippei Onoe, Toshiichiro Tanabe, Kuniteru Nagahara, Nobuo Kondoh

Pages: 17-22 Published online on: 06 November 2013

Quantitative analysis of vascular calcification

Jin Hyun Joh, Dong Ik Kim

Pages: 23-26 Published online on: 06 November 2013

Efficacy of once or twice weekly administration of epoetin κ in patients receiving hemodialysis: A retrospective study

Shoichiro Ohta, Nobuhiro Yasuno, Yuki Inomoto, Kaori Matsuda, Yoshihiko Nakagawa, Isoji Sasagawa, Masahiko Tanaka

Pages: 27-30 Published online on: 06 November 2013

Null anticarcinogenic effect of silymarin on diethylnitrosamine‑induced hepatocarcinogenesis in rats

Ryu Imamoto, Jun‑Ichi Okano, Shintaro Sawada, Yuki Fujise, Ryo Abe, Yoshikazu Murawaki

Pages: 31-38 Published online on: 07 November 2013

A novel technique for central hepatectomy: Maintain the blood supply and biliary drainage on one side and the blood supply from the portal vein on the other

Chun Tang, Jun‑Tao Yang, Hong‑Xu Chen, Xian‑Chun Liang, Hong‑Ming Liu, Ping Chen

Pages: 51-54 Published online on: 29 October 2013

Stimulation of the proliferation of human normal esophageal epithelial cells by fumonisin B1 and its mechanism

Shao‑Kang Wang, Ting‑Ting Wang, Gui‑Ling Huang, Ruo‑Fu Shi, Li‑Gang Yang, Gui‑Ju Sun

Pages: 55-60 Published online on: 25 October 2013

Intractable epilepsy due to angiocentric glioma: A case report and minireview

Guoqiang Chen, Lin Wang, Jinting Wu, Yongjian Jin, Xiaosong Wang, Yulan Jin

Pages: 61-65 Published online on: 11 November 2013

MEK inhibition reduces glial scar formation and promotes the recovery of sensorimotor function in rats following spinal cord injury

Bin Lin, Yang Xu, Bi Zhang, Yong He, Yun Yan, Ming‑Chang He

Pages: 66-72 Published online on: 29 October 2013

Analysis of mitochondrial transcription factor A SNPs in alcoholic cirrhosis

Chun Tang, Hongming Liu, Yongliang Tang, Yong Guo, Xianchun Liang, Liping Guo, Ruxian Pi, Juntao Yang

Pages: 73-79 Published online on: 21 October 2013

Effects of Porphyromonas gingivalis lipopolysaccharide on osteoblast-osteoclast bidirectional EphB4-EphrinB2 signaling

Yi Zhang, Xi-Chao Wang, Xing-Fu Bao, Min Hu, Wei-Xian Yu

Pages: 80-84 Published online on: 23 October 2013

Correlation of fibrinogen‑like protein 2 with disease progression in patients with severe acute pancreatitis

Xiaohua Ye, Jiaping Huai, Renpin Chen, Jin Ding, Yanping Chen, Zhenzhai Cai

Pages: 85-89 Published online on: 22 October 2013

Solitary schwannoma of the sural nerve: An unusual clinical presentation

Kosuke Yamamoto, Jun Nishio, Shintaro Yano, Masatoshi Naito

Pages: 90-92 Published online on: 08 November 2013

Establishment and primary clinical application of competitive inhibition for measurement of augmenter of liver regeneration

Na Wang, Hang Sun, Lin Tang, Jianchuan Deng, Ya Luo, Hui Guo, Qi Liu

Pages: 93-96 Published online on: 04 June 2013

Intravenous immunoglobulin in the therapy of adult acute fulminant myocarditis: A retrospective study

Dan‑Qing Yu, Ying Wang, Gui‑Zhou Ma, Rong‑He Xu, Zhi‑Xiong Cai, Chu‑Min Ni, Ping Chen, Zhi‑Dan Zhu

Pages: 97-102 Published online on: 29 October 2013

Thrombolytic and anticoagulant therapy for acute submassive pulmonary embolism

Jianwen Fei, Yan Tang, Jinxiang Wu, Lijun Kang, Jiping Zhao, Hong Dai, Wenxiang Bi, Junfei Wang, Fen Liu, Wen Liu, Meng Yang, Liang Dong

Pages: 103-108 Published online on: 22 October 2013

Alpinetin activates the δ receptor instead of the κ and µ receptor pathways to protect against rat myocardial cell apoptosis

Chuantao Suo, Libo Sun, Shuang Yang

Pages: 109-116 Published online on: 23 October 2013

A study exploring critical pathways in clear cell renal cell carcinoma

Zisan Zeng, Tengcheng Que, Jiange Zhang, Yanling Hu

Pages: 121-130 Published online on: 07 November 2013

Evaluation of the revised versus the simplified scoring system in patients with autoimmune hepatitis

Yi Li, Milin Peng, Guozhong Gong

Pages: 131-136 Published online on: 25 October 2013

Changes in monoclonal HLA‑DR antigen expression in acute organophosphorus pesticide‑poisoned patients

Chenyun Xia, Mi Wang, Qi Liang, Ling'an Yun, Housheng Kang, Lei Fan, Dongsheng Wang, Guoyuan Zhang

Pages: 137-140 Published online on: 22 October 2013

A case of veno‑occlusive disease following liver transplantation

Hong Chen, Xu Wang, Tieyan Fan, Jun Li, Letian Wang, Zhongyang Shen

Pages: 141-144 Published online on: 11 November 2013

Clinical features in different age groups of patients with autoimmune hepatitis

Milin Peng, Yi Li, Min Zhang, Yongfang Jiang, Yuan Xu, Yi Tian, Feng Peng, Guozhong Gong

Pages: 145-148 Published online on: 25 October 2013

Elevated NKT cell levels in adults with severe chronic immune thrombocytopenia

Ruilong Xu, Zhaojing Zheng, Yongjun Ma, Yingping Hu, Shunhong Zhuang, Bin Wei, Jianxing Lu

Pages: 149-154 Published online on: 06 November 2013

δEF1 upregulates CDK4 transcription via the E2‑box element on the CDK4 promoter

Fen Hu, Kai Wang, Yunfeng Zhang, Lixia Gou, Mengmeng Luo, Xiujun Zhang, Shuang Yang

Pages: 161-164 Published online on: 31 October 2013

Protective effect of Panax quinquefolium 20(S)‑protopanaxadiol saponins, isolated from Pana quinquefolium, on permanent focal cerebral ischemic injury in rats

Huali Xu, Xiaofeng Yu, Shaochun Qu, Yangping Chen, Zhicai Wang, Dayun Sui

Pages: 165-170 Published online on: 12 November 2013

Correlation between superoxide dismutase 1 and 2 polymorphisms and susceptibility to oral squamous cell carcinoma

Ying Liu, Lagabaiyila Zha, Bo Li, Louqiang Zhang, Tao Yu, Longjiang Li

Pages: 171-178 Published online on: 31 October 2013

Forsythiaside attenuates lipopolysaccharide‑induced inflammatory responses in the bursa of Fabricius of chickens by downregulating the NF‑κB signaling pathway

Guangdong Cheng, Yulian Zhao, He Li, Yue Wu, Xianxian Li, Qiang Han, Chongshan Dai, Yanhua Li

Pages: 179-184 Published online on: 31 October 2013

Clinicopathological features and prognosis of pseudomyxoma peritonei

Huan Wang, Xuejun Wang, Yanfang Ju, Jinliang Wang, Xin Zhang, Yao Cheng, Jing Sun, Yi Hu

Pages: 185-190 Published online on: 13 November 2013

Apoptosis and p53 expression in the placental villi of females with unexplained recurrent spontaneous abortion

Dehua Wei, Qinghua Wu, Huirong Shi

Pages: 191-194 Published online on: 11 November 2013

Role of nuclear factor of activated T cells 1 in the pathogenesis of osteoarthritis

Rongbin Sun, Bo Zhang, Long Chen, Junying Sun

Pages: 195-198 Published online on: 07 November 2013

MDCT and MRI for the diagnosis of complex fractures of the tibial plateau: A case control study

Yunqin Xu, Qiang Li, Peihua Su, Tugang Shen, Yazhong Zhu

Pages: 199-203 Published online on: 01 November 2013

Construction and identification of the recombinant plasmid pET30a‑EgA31‑Eg95 of Echinococcus granulosus

Yanhua Li, Fengbo Zhang, Mohammed H. Althunayan, Xiao-An Hu, Yan Xin, Haiying Jia, Yuyuan Guo, Xiumin Ma, Hao Wen, Jianbing Ding

Pages: 204-208 Published online on: 07 November 2013

UPLC‑PDA determination of paeoniflorin in rat plasma following the oral administration of Radix Paeoniae Alba and its effects on rats with collagen‑induced arthritis

Dan Wu, Jiang Chen, Hao Zhu, Xin‑Gui Xiong, Qing‑Hua Liang, Yang  Zhang, Yong Zhang, Yang Wang, Bo Yang, Xi Huang

Pages: 209-217 Published online on: 23 October 2013

Combination of hearing screening and genetic screening for deafness-susceptibility genes in newborns

Gen-Dong Yao, Shou-Xia Li, Ding-Li Chen, Hai-Qin Feng, Su-Bin Zhao, Yong-Jie Liu, Li‑Li  Guo, Zhi-Ming Yang, Xiao-Fang Zhang, Cai-Xia Sun, Ze-Hui Wang, Wei-Yong Zhang

Pages: 218-222 Published online on: 12 November 2013

Effect of topiramate on interleukin 6 expression in the hippocampus of amygdala‑kindled epileptic rats

Fei Ye, Xu‑Qin Chen, Guan‑Shui Bao, Yin Hua, Zhe‑Dong Wang, Yi‑Chuan Bao

Pages: 223-227 Published online on: 08 November 2013

Fucoidan induces caspase-dependent apoptosis in MC3 human mucoepidermoid carcinoma cells

Hang-Eun Lee, Eun-Sun Choi, Ji-Ae Shin, Syng-Ook Lee, Ki‑Soo Park, Nam-Pyo Cho, Sung-Dae Cho

Pages: 228-232 Published online on: 29 October 2013

Evaluation of acoustic radiation force impulse imaging for the clinicopathological typing of renal fibrosis

Guanghe Cui, Zhi Yang, Wenxiao Zhang, Baowei Li, Fang Sun, Cui Xu, Kun Wang

Pages: 233-235 Published online on: 31 October 2013

Expression of toll‑like receptor 4 in maternal monocytes of patients with gestational diabetes mellitus

Bao‑Guo Xie, Song Jin, Wei‑Jie Zhu

Pages: 236-240 Published online on: 24 October 2013

Variations in NAG‑1 expression of human gastric carcinoma and normal gastric tissues

Gongli Yang, Qinhua Tan, Yongmei Xie, Bin Wei, Zhixin Chen, Chengwei Tang, Shengbao Li, Chunhui Wang

Pages: 241-245 Published online on: 24 October 2013

In vitro studies on the cytotoxicity, and elastase and tyrosinase inhibitory activities of marigold (Tagetes erecta L.) flower extracts

Omboon Vallisuta, Veena Nukoolkarn, Ampol Mitrevej, Narong Sarisuta, Pimporn Leelapornpisid, Ampai Phrutivorapongkul, Nuttanan Sinchaipanid

Pages: 246-250 Published online on: 30 October 2013

Terson syndrome with no cerebral hemorrhage: A case report

Xiao‑Bin Jing, Li‑Qian Sun

Pages: 251-253 Published online on: 11 November 2013

Baicalin protects the myocardium from reperfusion‑induced damage in isolated rat hearts via the antioxidant and paracrine effect

Feng Kong, Yun Luan, Zhao‑Hua Zhang, Guang‑Hui Cheng, Tong‑Gang Qi, Chao Sun

Pages: 254-259 Published online on: 29 October 2013

Grape seed extract attenuates arsenic‑induced nephrotoxicity in rats

Jiangong Zhang, Xinjuan Pan, Ning Li, Xing Li, Yongchao Wang, Xiaozhuan Liu, Xinjuan Yin, Zengli Yu

Pages: 260-266 Published online on: 05 November 2013

Surgical treatment of a ventricular aneurysm in a patient with essential thrombocythemia complicated by acute myocardial infarction: A case report

Dong‑Wen Wang, Yong Zhang, Jian‑Min Yao, Zhi‑Bin Xiao

Pages: 267-269 Published online on: 07 November 2013

Correlation analysis between the rate of respiration in the root and the active components in licorice (Glycyrrhiza uralensis)

Peijun Guo, Zhirong Sun, Wenlan Liu, Long Chen, Yuan Du, Xinxin Wei

Pages: 270-274 Published online on: 07 November 2013

Potential beneficial effects of oral administration of isoflavones in patients with chronic mountain sickness

Jianhua Cui, Liang Gao, Haijun Yang, Fuling Wang, Chunhua Jiang, Yuqi Gao

Pages: 275-279 Published online on: 07 November 2013

Correlation between matrix metalloproteinase expression and activation of the focal adhesion kinase signaling pathway in herpes stromal keratitis

Ting Cao, Yiqiao Xing, Yanning Yang, Haifeng Mei

Pages: 280-286 Published online on: 13 November 2013

Giant epidermal cyst in the posterior neck developing over 40 years: A case report

Tae Won Park, Jong Kil Kim, Jung Ryul Kimb

Pages: 287-289 Published online on: 06 November 2013

Effect of 15‑hydroxyprostaglandin dehydrogenase gene on the proliferation of gastric cancer cell murine forestomach carcinoma

Lihua Li, Fu Yang, Xiaojie Wang, Jing Hu, Libo Yang, Chunming Tang, Yunhua Wu, Kun Miao, Rui Liu, Tao Shou

Pages: 290-294 Published online on: 12 November 2013

Insulin augments mechanical strain‑induced ERK activation and cyclooxygenase‑2 expression in MG63 cells through integrins

Xiaohuan Zhong, Huixin Wang, Xinchun Jian

Pages: 295-299 Published online on: 08 November 2013

Serum from patients with hepatitis E virus-related acute liver failure induces human liver cell apoptosis

Fan Wu, Minxin Wang, Deying Tian

Pages: 300-304 Published online on: 11 November 2013
Journal Cover

2014-January
Volume 7 Issue 1

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image