Journal Articles

Open Access

Huntington's disease: Molecular basis of pathology and status of current therapeutic approaches (Review)

Wen‑Juan Huang, Wei‑Wei Chen, Xia Zhang

Pages: 1951-1956 Published online on: 04 August 2016

Status epilepticus: Using antioxidant agents as alternative therapies (Review)

Liliana Carmona‑Aparicio, Cecilia Zavala‑Tecuapetla, María Eva González‑Trujano, Aristides Iii Sampieri, Hortencia Montesinos‑Correa, Leticia Granados‑Rojas, Esaú Floriano‑Sánchez, Elvia Coballase‑Urrutía, Noemí Cárdenas‑Rodríguez

Pages: 1957-1962 Published online on: 23 August 2016
Open Access

Pain control by melatonin: Physiological and pharmacological effects (Review)

Wei‑Wei Chen, Xia Zhang, Wen‑Juan Huang

Pages: 1963-1968 Published online on: 03 August 2016
Open Access

Microwaves and Alzheimer's disease (Review)

Xia Zhang, Wen-Juan Huang, Wei-Wei Chen

Pages: 1969-1972 Published online on: 04 August 2016

DNA methylation in spermatogenesis and male infertility (Review)

Xiangrong Cui, Xuan Jing, Xueqing Wu, Meiqin Yan, Qiang Li, Yan Shen, Zhenqiang Wang

Pages: 1973-1979 Published online on: 04 August 2016
Open Access

Molecular examination of bone marrow stromal cells and chondroitinase ABC‑assisted acellular nerve allograft for peripheral nerve regeneration

Ying Wang, Hua Jia, Wen‑Yuan Li, Li‑Xin Guan, Lingxiao Deng, Yan‑Cui Liu, Gui‑Bo Liu

Pages: 1980-1992 Published online on: 10 August 2016
Open Access

Alterations of caveolin‑1 expression in a mouse model of delayed cerebral vasospasm following subarachnoid hemorrhage

Ye Xiong, Xue‑Min Wang, Ming Zhong, Ze‑Qun Li, Zhi Wang, Zuo‑Fu Tian, Kuang Zheng, Xian‑Xi Tan

Pages: 1993-2002 Published online on: 04 August 2016
Open Access

Targeting CRMP‑4 by lentivirus‑mediated RNA interference inhibits SW480 cell proliferation and colorectal cancer growth

Si‑Le Chen, Shi‑Rong Cai, Xin‑Hua Zhang, Wen‑Feng Li, Er‑Tao Zhai, Jian‑Jun Peng, Hui Wu, Chuang‑Qi Chen, Jin‑Ping Ma, Zhao Wang, Yu‑Long He

Pages: 2003-2008 Published online on: 10 August 2016
Open Access

Osthole decreases renal ischemia-reperfusion injury by suppressing JAK2/STAT3 signaling activation

Lin-Na Luo, De Qiong Xie, Xiao Gang Zhang, Rong Jiang

Pages: 2009-2014 Published online on: 22 August 2016
Open Access

Guided bone regeneration with local zoledronic acid and titanium barrier: An experimental study

Serkan Dundar, Cem Ozgur, Ferhan Yaman, Omer Cakmak, Arif Saybak, Ibrahim Hanifi Ozercan, Hilal Alan, Gokhan Artas, Onur Nacakgedigi

Pages: 2015-2020 Published online on: 12 August 2016
Open Access

Specific clinical manifestations of Nocardia: A case report and literature review

Songsong Yu, Jing Wang, Qiuhong Fang, Jixin Zhang, Fengcai Yan

Pages: 2021-2026 Published online on: 04 August 2016
Open Access

Achievement of a target dose of bisoprolol may not be a preferred option for attenuating pressure overload‑induced cardiac hypertrophy and fibrosis

Shizhao Xiang, Ning Zhang, Zheng Yang, Zhouyan Bian, Yuan Yuan, Qizhu Tang

Pages: 2027-2038 Published online on: 04 August 2016
Open Access

Effect of glycerol on sustained insulin release from PVA hydrogels and its application in diabetes therapy

Yunpeng Cai, Junyi Che, Minglu Yuan, Xiaohong Shi, Wei Chen, Wei‑En Yuan

Pages: 2039-2044 Published online on: 12 August 2016
Open Access

Overexpression of LRIG1 regulates PTEN via MAPK/MEK signaling pathway in esophageal squamous cell carcinoma

Xiaofang Jiang, Huiwu Li

Pages: 2045-2052 Published online on: 22 August 2016
Open Access

Reversal effect and mechanism of Ginkgo biloba exocarp extracts in multidrug resistance of mice S180 tumor cells

Bi‑Yuan Hu, Yun‑Hao Gu, Chen‑Jie Cao, Jun Wang, Dong‑Dong Han, Ying‑Chao Tang, Hua‑Sheng Chen, Aihua Xu

Pages: 2053-2062 Published online on: 11 August 2016
Open Access

ATP-induced cardioprotection against myocardial ischemia/reperfusion injury is mediated through the RISK pathway

Zhe-Xun Lian, Fang Wang, Jun-Hua Fu, Zuo-Yuan Chen, Hui Xin, Ru-Yong Yao

Pages: 2063-2068 Published online on: 02 August 2016
Open Access

Diagnosing pyogenic, brucella and tuberculous spondylitis using histopathology and MRI: A retrospective study

Tao Li, Tao Liu, Zhensong Jiang, Xingang Cui, Jianmin Sun

Pages: 2069-2077 Published online on: 22 August 2016
Open Access

Rare case of disseminated fusariosis in a young patient with graft vs. host disease following an allogeneic transplant

Alina Tanase, Anca Colita, Gabriel Ianosi, Daniela Neagoe, Daciana Elena Branisteanu, Daniela Calina, Anca Oana Docea, Aristidis Tsatsakis, Simona Laura Ianosi

Pages: 2078-2082 Published online on: 01 August 2016
Open Access

Rhodiola rosea, folic acid, zinc and biotin (EndEP®) is able to improve ejaculatory control in patients affected by lifelong premature ejaculation: Results from a phase I‑II study

Tommaso Cai, Paolo Verze, Paolo Massenio, Daniele Tiscione, Gianni Malossini, Luigi Cormio, Giuseppe Carrieri, Vincenzo Mirone

Pages: 2083-2087 Published online on: 12 August 2016
Open Access

Oncogenic role of epithelial cell transforming sequence 2 in lung adenocarcinoma cells

Hongyi Tan, Xiaoshan Wang, Xiaogang Yang, Haitao Li, Ben Liu, Pinhua Pan

Pages: 2088-2094 Published online on: 10 August 2016
Open Access

Downregulation of microRNA-132 indicates progression in hepatocellular carcinoma

Xin Zhang, Wei Tang, Ruishan Li, Rongquan He, Tingqing Gan, Yihuan Luo, Gang Chen, Minhua Rong

Pages: 2095-2101 Published online on: 23 August 2016
Open Access

Decorin reduces hypertrophic scarring through inhibition of the TGF‑β1/Smad signaling pathway in a rat osteomyelitis model

Peng Wang, Xiangyan Liu, Peng Xu, Jialiang Lu, Runze Wang, Weidong Mu

Pages: 2102-2108 Published online on: 12 August 2016
Open Access

Identification of hub genes and pathways associated with hepatocellular carcinoma based on network strategy

Jun Liu, Ping Hua, Li Hui, Li‑Li Zhang, Zhen Hu, Ying‑Wei Zhu

Pages: 2109-2119 Published online on: 12 August 2016
Open Access

Alien hand syndrome following corpus callosum infarction: A case report and review of the literature

Xiaoyu Gao, Bing Li, Wenzheng Chu, Xuwen Sun, Chunjuan Sun

Pages: 2129-2135 Published online on: 22 August 2016
Open Access

Effect of early enteral nutrition on patients with digestive tract surgery: A meta-analysis of randomized controlled trials

Xiao‑Liang Shu, Kai Kang, Li‑Juan Gu, Yong‑Sheng Zhang

Pages: 2136-2144 Published online on: 01 August 2016
Open Access

Emergency treatment and nursing of children with severe pneumonia complicated by heart failure and respiratory failure: 10 case reports

Wanli Li, Xinjiang An, Mingyu Fu, Chunli Li

Pages: 2145-2149 Published online on: 29 July 2016
Open Access

HBD‑3 regulation of the immune response and the LPS/TLR4‑mediated signaling pathway

Chen Zhu, Ni‑Rong Bao, Shuo Chen, Jian‑Ning Zhao

Pages: 2150-2154 Published online on: 09 August 2016

Anti‑angiogenic effect of total saponins of Rhizoma Dioscorea nipponica on collagen induced‑arthritis in rats

Xiu‑Jun Liang, Ya‑Chun Guo, Tong‑You Sun, Hong‑Ru Song, Ya‑Xian Gao

Pages: 2155-2160 Published online on: 10 August 2016

Increased soluble and membrane-bound PD-L1 contributes to immune regulation and disease progression in patients with tuberculous pleural effusion

Xue Pan, Anyuan Zhong, Yufei Xing, Minhua Shi, Bin Qian, Tong Zhou, Yongjing Chen, Xueguang Zhang

Pages: 2161-2168 Published online on: 23 August 2016

Sulfated polysaccharide‑protein complex sensitizes doxorubicin‑induced apoptosis of breast cancer cells in vitro and in vivo

Jie Wang, Hua Jian Wu, Chao Zhu Zhou, Hao Wang

Pages: 2169-2176 Published online on: 04 August 2016

Acetylsalicylic acid combined with diclofenac inhibits cartilage degradation in rabbit models of osteoarthritis

Jianqiang Liu, Changshun Wu, Dong Wang, Laicheng Wang, Shui Sun

Pages: 2177-2182 Published online on: 01 August 2016

Branch retinal artery occlusion following carotid stenting: A case report

Ran Sun, Xiao‑Yan Peng, Qi‑Sheng You, Li‑Qun Jiao, Da‑Chuan Liu

Pages: 2183-2186 Published online on: 09 August 2016

Rotavirus‑associated immune thrombocytopenic purpura in children: A retrospective study

Qi Ai, Jing Yin, Sen Chen, Lijin Qiao, Na Luo

Pages: 2187-2190 Published online on: 09 August 2016

Decorin inhibits the proliferation of HepG2 cells by elevating the expression of transforming growth factor‑β receptor II

Yanfeng Liu, Xuesong Wang, Zhaohui Wang, Wenbo Ju, Dawei Wang

Pages: 2191-2195 Published online on: 04 August 2016

Biological significance of PinX1 telomerase inhibitor in esophageal carcinoma treatment

Xiang‑Kui Fan, Rui‑Hua Yan, Xiang‑Qun Geng, Jing‑Shan Li, Xiang‑Ming Chen, Jian‑Zhe Li

Pages: 2196-2200 Published online on: 01 August 2016

Gelatin sponge microparticles for the treatment of the spontaneous rupture of hepatocellular carcinoma hemorrhage

Pu Zhao Wu, Jun Zhou, Yue Wei Zhang

Pages: 2201-2207 Published online on: 04 August 2016

C1 inhibitor‑mediated myocardial protection from chronic intermittent hypoxia‑induced injury

Jinrong Fu, Furong Guo, Cheng Chen, Xiaoman Yu, Ke Hu, Mingjiang Li

Pages: 2208-2214 Published online on: 12 August 2016

Diagnostic values of red cell distribution width, platelet distribution width and neutrophil‑lymphocyte count ratio for sepsis

Hui‑Bing Zhang, Juan Chen, Qiao‑Fen Lan, Xiong‑Jian Ma, Shi‑Yan Zhang

Pages: 2215-2219 Published online on: 10 August 2016

Microarray analysis reveals altered circulating microRNA expression in mice infected with Coxsackievirus B3

Chaoyu Sun, Lei Tong, Wenran Zhao, Yan Wang, Yuan Meng, Lexun Lin, Bingchen Liu, Yujia Zhai, Zhaohua Zhong, Xueqi Li

Pages: 2220-2226 Published online on: 22 August 2016

Fulminant bilateral acute retinal necrosis syndrome associated with viral encephalitis: A case report

Chunkui Zhou, Lijun Zhu, Shaokuan Fang

Pages: 2227-2229 Published online on: 12 August 2016

Tissue injuries after single-port and multiport laparoscopic gynecologic surgeries: A prospective multicenter study

Kyeong A So, Jae Kwan Lee, Jae Yun Song, Jae Won Kim, Nak Woo Lee, Kyung‑Do Ki, Jong‑Min Lee, Yong Jung Song, Yong Jin Na, Chun Hoe Ku, Jin Woo Shin, Chul Jung Kim, Un Suk Jung

Pages: 2230-2236 Published online on: 22 August 2016

Mediastinal syndrome: A report of three cases

Enrico Maria Zardi, Maria Elena Pipita, Antonella Afeltra

Pages: 2237-2240 Published online on: 12 August 2016

Endothelium-dependent and-independent relaxation induced by resveratrol in rat superior mesenteric arteries

Yulong Chen, Cangbao Xu, Yahui Wei, Yaping Zhang, Ailan Cao

Pages: 2241-2246 Published online on: 22 August 2016

Homocysteine injures vascular endothelial cells by inhibiting mitochondrial activity

Fengyong Yang, Xiujing Qi, Zheng Gao, Xingju Yang, Xingfeng Zheng, Chonghao Duan, Jian Zheng

Pages: 2247-2252 Published online on: 02 August 2016

Chronic myelocytic leukemic fundus lesion: A case report

Le Wen Xu, Yinghua Zhang, Yan Liu, Yan Ding

Pages: 2253-2256 Published online on: 05 August 2016

siRNA‑mediated silencing of phosphodiesterase 4B expression affects the production of cytokines in endotoxin‑stimulated primary cultured microglia

Hao Cheng, Zhifang Wu, Xiaoyun He, Qingzhen Liu, Hongbin Jia, Yan Di, Qing Ji

Pages: 2257-2264 Published online on: 04 August 2016

Analysis of the first therapeutic-target-achieving time of warfarin therapy and associated factors in patients with pulmonary embolism

Xiaowei Gong, Haiyan Wang, Yadong Yuan

Pages: 2265-2274 Published online on: 23 August 2016

Role of nucleolar protein NOM1 in pancreatic islet β cell apoptosis in diabetes

Leilei Yu, Huifeng Wang, Zhongxiu Guo, Fenghua Li, Hong Cui

Pages: 2275-2280 Published online on: 04 August 2016

Clinical characteristics and analysis of familial oral lichen planus in eight Chinese families

Shu‑Lai Lu, Xiang‑Min Qi, Gang Dong, Shu‑Lan Chen, Da‑Wei Guo, Yun‑Long Wang, Pi‑Shan Yang

Pages: 2281-2284 Published online on: 12 August 2016

Evaluation of the effects of ketamine on spinal anesthesia with levobupivacaine or ropivacaine

Yan Zhang, Hong Lin, Wen‑Bo Yi

Pages: 2290-2296 Published online on: 10 August 2016

Partial response to imatinib treatment in a patient with unresectable gastrointestinal stromal tumor: A case report and mini literature review

Xiaolong Wu, Libo Feng, Qing Liu, Dong Xia, Liang Xu

Pages: 2297-2301 Published online on: 23 August 2016

Influencing factors of transient elastography in detecting liver stiffness Corrigendum in /10.3892/etm.2018.6864

Rong Shan, Hong Yin, Wenjuan Yang, Jianzhi Li, Meifang Zhang, Min Zhao, Jiang Shao, Aiguang Wang

Pages: 2302-2306 Published online on: 24 August 2016

Triptolide inhibits the progression of atherosclerosis in apolipoprotein E−/− mice

Longfeng Luo, Tianlun Yang

Pages: 2307-2313 Published online on: 24 August 2016

Surgical treatment of incarcerated calculi via laparoscopic bile duct exploration using laparotomy biliary lithotomy forceps

H. Jiang, S. Y. Wang, X. L. Jin, J. C. Jin, H. B. Gu, F. M. Zhang

Pages: 2314-2316 Published online on: 24 August 2016

Quality evaluation of Heshouwu, a Taoist medicine in Wudang, China

Hongliang Li, Shuqiang Cao, Xuanbin Wang, Qimin Zuo, Ping Chen, Ying Liu, Ming Liu, Yibin Feng, Xincai Hao, Longchao Xiang, Xiaohua Zeng

Pages: 2317-2323 Published online on: 09 August 2016

Recombinant expression and biological characterization of the antimicrobial peptide fowlicidin‑2 in Pichia pastoris

Li‑Wei Xing, Shi‑Xun Tian, Wei Gao, Na Yang, Pei Qu, Di Liu, Jian Jiao, Jue Wang, Xing‑Jun Feng

Pages: 2324-2330 Published online on: 05 August 2016

Acute transverse myelitis and subacute thyroiditis associated with dengue viral infection: A case report and literature review

Zhiming Mo, Yaxian Dong, Xiaolian Chen, Huiyan Yao, Bin Zhang

Pages: 2331-2335 Published online on: 22 August 2016

FeNO for detecting lower airway involvement in patients with allergic rhinitis

Zheng Zhu, Yanqing Xie, Weijie Guan, Yi Gao, Shu Xia, Nanshan Zhong, Jinping Zheng

Pages: 2336-2340 Published online on: 23 August 2016

Role of PiCCO monitoring for the integrated management of neurogenic pulmonary edema following traumatic brain injury: A case report and literature review

Xiaoping Lin, Zhijun Xu, Pengfei Wang, Yan Xu, Gensheng Zhang

Pages: 2341-2347 Published online on: 23 August 2016

Parasitic infection as a potential therapeutic tool against rheumatoid arthritis (Review)

Shadike Apaer, Tuerhongjiang Tuxun, Hai‑Zhang Ma, Heng Zhang, Amina Aierken, Abudusalamu Aini, Yu‑Peng Li, Ren‑Yong Lin, Hao Wen

Pages: 2359-2366 Published online on: 05 September 2016
Open Access

Childhood type 2 diabetes: Risks and complications (Review)

Ying Xue, Min Gao, Yiqing Gao

Pages: 2367-2370 Published online on: 02 September 2016
Open Access

Use of deep brain stimulation for major affective disorders (Review)

Kuanqing Mi

Pages: 2371-2376 Published online on: 25 August 2016
Open Access

Hypersplenism: History and current status (Review)

Yunfu Lv, Wan Yee Lau, Yejuan Li, Jie Deng, Xiaoyu Han, Xiaoguang Gong, Ning Liu, Hongfei Wu

Pages: 2377-2382 Published online on: 07 September 2016
Open Access

Pediatric rhinitis risk factors (Review)

Yaofeng Ji, Yin Liu, Na Yang

Pages: 2383-2386 Published online on: 07 September 2016
Open Access

Effectiveness of palliative care for non-small cell lung cancer (Review)

Huiqin Li, Jianing Li

Pages: 2387-2389 Published online on: 25 August 2016
Open Access

Metabolic syndrome in children (Review)

Yue‑E Wu, Chong‑Lin Zhang, Qing Zhen

Pages: 2390-2394 Published online on: 30 August 2016
Open Access

Obesity and hypertension (Review)

Shu‑Zhong Jiang, Wen Lu, Xue‑Feng Zong, Hong‑Yun Ruan, Yi Liu

Pages: 2395-2399 Published online on: 06 September 2016
Open Access

Neurological teratogenic effects of antiepileptic drugs during pregnancy (Review)

Qingmei Nie, Baohua Su, Jianping Wei

Pages: 2400-2404 Published online on: 29 August 2016
Open Access

Telemedicine in clinical setting (Review)

Xiao-Ying Zhang, Peiying Zhang

Pages: 2405-2407 Published online on: 05 September 2016
Open Access

Hospital information technology in home care (Review)

Xiao-Ying Zhang, Pei-Ying Zhang

Pages: 2408-2410 Published online on: 06 September 2016
Open Access

Blood-filled cerebrospinal fluid-enhanced pericyte microvasculature contraction in rat retina: A novel in vitro study of subarachnoid hemorrhage

Zhi Liu, Qiang Li, Gaoyu Cui, Gang Zhu, Weihua Tang, Hengli Zhao, John H. Zhang, Yujie Chen, Hua Feng

Pages: 2411-2416 Published online on: 01 September 2016
Open Access

Systemic and local zoledronic acid treatment with hydroxyapatite bone graft: A histological and histomorphometric experimental study

Nedim Günes, Serkan Dundar, Arif Saybak, Gökhan Artas, Izzet Acikan, I. Hanifi Ozercan, Serhat Atilgan, Ferhan Yaman

Pages: 2417-2422 Published online on: 07 September 2016
Open Access

Small hepatocyte-like progenitor cells may be a Hedgehog signaling pathway-controlled subgroup of liver stem cells

Zhibin Wang, Wei Li, Chun Li, Yang Yang, Wang Li, Liying Zhang, Shumei Sun, Junxiang Li, Yidong Cai

Pages: 2423-2430 Published online on: 06 September 2016
Open Access

Clinical evaluation of ultrasound screening in follow-up visits of infants with cerebral palsy at high risk for developmental dysplasia of the hip

Aizhen Qiu, Zhongxiu Yang, Jiping Wang, Taotao Wang

Pages: 2431-2434 Published online on: 02 September 2016
Open Access

Concomitant presentation of Anderson-Tawil syndrome and myasthenia gravis in an adult patient: A case report

Rui Fan, Ruirui Ji, Wenxin Zou, Guoliang Wang, Hu Wang, Daniel James Penney, Jin Jun Luo, Yuxin Fan

Pages: 2435-2438 Published online on: 06 September 2016
Open Access

Computational approach for predicting the conserved B-cell epitopes of hemagglutinin H7 subtype influenza virus

Xiangyu Wang, Qi Sun, Zhonghua Ye, Ying Hua, Na Shao, Yanli Du, Qiwei Zhang, Chengsong Wan

Pages: 2439-2446 Published online on: 31 August 2016
Open Access

Mesenchymal stem cells with irreversibly arrested proliferation stimulate decidua development in rats

Alisa P. Domnina, Polina V. Novikova, Olga G. Lyublinskaya, Valeriy V. Zenin, Irina I. Fridlyanskaya, Vyacheslav M. Mikhailov, Nikolay N. Nikolsky

Pages: 2447-2454 Published online on: 06 September 2016
Open Access

Co-expressed differentially expressed genes and long non-coding RNAs involved in the celecoxib treatment of gastric cancer: An RNA sequencing analysis

Bin Song, Juan Du, Ye Feng, Yong‑Jian Gao, Ji‑Sheng Zhao

Pages: 2455-2468 Published online on: 01 September 2016
Open Access

IL-35 improves Treg-mediated immune suppression in atherosclerotic mice

Linlin Tao, Jie Zhu, Yuefeng Chen, Qinghang Wang, Ying Pan, Qianqian Yu, Birong Zhou, Huaqing Zhu

Pages: 2469-2476 Published online on: 01 September 2016

Randomized, double-blind, placebo-controlled superiority trial of the Yiqigubiao pill for the treatment of patients with chronic obstructive pulmonary disease at a stable stage

Feng‑Sen Li, Yan‑Li Zhang, Zheng Li, Dan Xu, Chun‑Yan Liao, Huan Ma, Li Gong, Jun Su, Qi Sun, Qian Xu, Zhen Gao, Ling Wang, Jing Jing, Jing Wang, Min Jiang, Ge Tian, Bilal Hasan

Pages: 2477-2488 Published online on: 06 September 2016
Open Access

A meta-analysis of the effects of β-adrenergic blockers in chronic heart failure

Xiaojian Zhang, Chengwu Shen, Shujun Zhai, Yukun Liu, Wen‑Wei Yue, Li Han

Pages: 2489-2496 Published online on: 05 September 2016
Open Access

Association between insulin resistance and estrogen in sexual precocity of obese children

Shixia Lin, Wei Ji

Pages: 2497-2500 Published online on: 06 September 2016
Open Access

Effects of phacoemulsification and intraocular lens implantation combined with ciliarotomy in the treatment of angle-closure glaucoma with cataract

Bo Li, Feng‑Yun Wang, Tai‑Liang Lv, Yu Zhu

Pages: 2501-2504 Published online on: 30 August 2016
Open Access

Diffusion tensor imaging of occult injury of optic radiation following optic neuritis in multiple sclerosis

Jiafeng Chen, Lijun Zhu, He Li, Ziwen Lu, Xin Chen, Shaokuan Fang

Pages: 2505-2510 Published online on: 31 August 2016
Open Access

Effect of adefovir dipivoxil on T cell immune function in the treatment of chronic hepatitis B and hepatocirrhosis

Liting Tian, Qilin Fu, Fu Huang

Pages: 2511-2514 Published online on: 29 August 2016
Open Access

Serum biomarkers combined with uterine artery Doppler in prediction of preeclampsia

Lijie Li, Yanmei Zheng, Ying Zhu, Jianchun Li

Pages: 2515-2520 Published online on: 29 August 2016
Open Access

Influence of random urine albumin-creatinine ratio of pregnant women with hypertension during the gestation period on perinatal outcome

Qian Yan, Hongmei Wang, Ronghui Liu, Ling Jiang, Jingying Liu, Lijuan Wang, Yuanying Guo

Pages: 2521-2526 Published online on: 25 August 2016
Open Access

Local application of low-dose insulin in improving wound healing after deep burn surgery

Chejiang Wang, Jiazhe Wang, Jianke Feng

Pages: 2527-2530 Published online on: 01 September 2016
Open Access

Oral paracetamol vs. oral ibuprofen in the treatment of symptomatic patent ductus arteriosus in premature infants: A randomized controlled trial

Bo Yang, Xiangyu Gao, Yi Ren, Yun Wang, Qinglin Zhang

Pages: 2531-2536 Published online on: 06 September 2016
Open Access

LSKL peptide alleviates subarachnoid fibrosis and hydrocephalus by inhibiting TSP1-mediated TGF-β1 signaling activity following subarachnoid hemorrhage in rats

Fan Liao, Gaofeng Li, Wen Yuan, Yujie Chen, Yuchun Zuo, Kauthar Rashid, John H. Zhang, Hua Feng, Fei Liu

Pages: 2537-2543 Published online on: 31 August 2016
Open Access

Application of levator veli palatini retropositioning combined with Buccinator myomucosal island flap for congenital cleft palate

Y. J. Wan, H. C. Zhang, Y. Zhang, Y. S. Cheng, Y. Zhang , C. Wang

Pages: 2544-2546 Published online on: 06 September 2016
Open Access

Role of the renal sympathetic nerves in renal sodium/potassium handling and renal damage in spontaneously hypertensive rats

Jianling Li, Qiaoling He, Weifeng Wu, Qingjie Li, Rongjie Huang, Xiaofeng Pan, Wenying Lai

Pages: 2547-2553 Published online on: 06 September 2016
Open Access

Mucosa-reparing and microbiota-balancing therapeutic effect of Bacillus subtilis alleviates dextrate sulfate sodium-induced ulcerative colitis in mice

Hui‑Lu Zhang, Wen‑Shuai Li, Dian‑Nan Xu, Wan‑Wei Zheng, Yi Liu, Jian Chen, Zhi‑Bing Qiu, Robert G. Dorfman, Jun Zhang, Jie Liu

Pages: 2554-2562 Published online on: 08 September 2016
Open Access

Ginsenoside Rb1 protects the intestinal mucosal barrier following peritoneal air exposure

Feng Zhou, Peichen Zhang, Xiaoxi Chen, Jingyi Yan, Jiangao Yao, Zhen Yu, Xiaolei Chen

Pages: 2563-2567 Published online on: 31 August 2016
Open Access

Effect of systemic injection of heterogenous and homogenous opioids on peripheral cellular immune response in rats with bone cancer pain: A comparative study

Jun‑Ying Du, Yi Liang, Jun‑Fan Fang, Yong‑Liang Jiang, Xiao‑Mei Shao, Xiao‑Fen He, Jian‑Qiao Fang

Pages: 2568-2576 Published online on: 01 September 2016
Open Access

Delayed protective effect of telmisartan on lung ischemia/reperfusion injury in valve replacement operations

Yongfeng Fan, Daguo Zhang, Daokang Xiang

Pages: 2577-2581 Published online on: 29 August 2016
Open Access

Part of plasmapheresis with plasma filtration adsorption combined with continuous hemodiafiltration in the treatment of severe acute liver failure

Maoqin Li, Zhidong Wang, Yining Wang, Changhong Du, Songhai Li, Zaixiang Shi, Bo Lu

Pages: 2582-2584 Published online on: 30 August 2016
Open Access

Aminoglycoside antibiotics for NIH category II chronic bacterial prostatitis: A single-cohort study with one-year follow-up

Vittorio Magri, Emanuele Montanari, Emanuela Marras, Gianpaolo Perletti

Pages: 2585-2593 Published online on: 30 August 2016
Open Access

TFP5 prevents 1-methyl-4-phenyl pyridine ion-induced neurotoxicity in mouse cortical neurons

Qi‑Shan Zhang, Yuan‑Gao Liao, Zhong Ji, Yong Gu, Hai‑Shan Jiang, Zuo‑Shan Xie, Su‑Yue Pan, Ya‑Fang Hu

Pages: 2594-2598 Published online on: 05 September 2016
Open Access

Expression of Toll-like receptor 4 in lungs of immune-suppressed rat with Acinetobacter baumannii infection

Yanmei Wang, Xiaohong Zhang, Xuanlin Feng, Xiaoshu Liu, Lei Deng, Zong-An Liang

Pages: 2599-2605 Published online on: 29 August 2016
Open Access

Clinical characteristics of drug-induced liver injury and related risk factors

Ren‑Jie Lu, Yan Zhang, Feng‑Lei Tang, Zhong‑Wei Zheng, Zheng‑Da Fan, Shan‑Mei Zhu, Xian‑Feng Qian, Na‑Na Liu

Pages: 2606-2616 Published online on: 29 August 2016
Open Access

Protective effects of dexmedetomidine combined with flurbiprofen axetil on remifentanil-induced hyperalgesia: A randomized controlled trial

Zenggui Yu, Weilan Wu, Xiaodan Wu, Hongyi Lei, Cansheng Gong, Shiyuan Xu

Pages: 2622-2628 Published online on: 08 September 2016
Open Access

Association of genetic polymorphisms of GALNT3 and VDR with osteoporosis in postmenopausal women

Guorong Wang, Junhua Yang, Xun Zheng, Jiahua Zhu, Wangqing Shi, Aimin Chen, Guoxian Chen, Fangye Zhou

Pages: 2629-2633 Published online on: 06 September 2016
Open Access

Establishment of ApoE-knockout mouse model of preeclampsia and relevant mechanisms

Wenjuan Sun, Baoxia Cui, Fanzhen Hong, Yongping Xu

Pages: 2634-2638 Published online on: 06 September 2016

National trends in carotid endarterectomy and stenting in Korea from 2004 to 2013

Sung‑Shin Cho, Jin Hyun Joh, Hyung‑Joon Ahn, Ho‑Chul Park

Pages: 2639-2643 Published online on: 31 August 2016

Effect of pioglitazone on neuropathic pain and spinal expression of TLR-4 and cytokines

Hongbin Jia, Shuangshuang Xu, Qingzhen Liu, Jian Liu, Jianguo Xu, Weiyan Li, Yi Jin, Qing Ji

Pages: 2644-2650 Published online on: 01 September 2016

MicroRNA-129-5p inhibits vascular smooth muscle cell proliferation by targeting Wnt5a

Yiming Zhang, Zhao Liu, Min Zhou, Changjian Liu

Pages: 2651-2656 Published online on: 06 September 2016

Association between socioeconomic status and oral health behaviors: The 2008-2010 Korea national health and nutrition examination survey

Jun‑Beom Park, Kyungdo Han, Yong‑Gyu Park, Youngkyung Ko

Pages: 2657-2664 Published online on: 06 September 2016

Multimodal imaging findings of SAPHO syndrome with no skin lesions: A report of three cases and review of the literature

Na Duan, Xiao Chen, Yongkang Liu, Jianhua Wang, Zhongqiu Wang

Pages: 2665-2670 Published online on: 08 September 2016

Identification of the protective effects of traditional medicinal plants against SDS-induced Drosophila gut damage

Yang Zhou, Zonglin Liu, Yuchen Chen, Li Hua Jin

Pages: 2671-2680 Published online on: 31 August 2016

Effect of Polygonatum odoratum extract on human breast cancer MDA-MB-231 cell proliferation and apoptosis

Yu Tai, Yi‑Ming Sun, Xue Zou, Qiong Pan, Ya‑Dong Lan, Qiang Huo, Jing‑Wen Zhu, Fei Guo, Chang‑Quan Zheng, Cheng‑Zhu Wu, Hao Liu

Pages: 2681-2687 Published online on: 30 August 2016

Neural stem cell transplantation combined with erythropoietin for the treatment of spinal cord injury in rats

Yan Zhao, Yuan Zuo, Jianming Jiang, Huibo Yan, Xiliang Wang, Hunjun Huo, Yulong Xiao

Pages: 2688-2694 Published online on: 06 September 2016

Long-term health effects of persistent exposure to low-dose lr192 gamma-rays

Hongbo Li, Lin Wang, Zujun Jiang, Li Li, Zhifang Xiao, Zenghui Liu, Shuang Zhang, Hui Jin, Lei Su, Yang Xiao

Pages: 2695-2701 Published online on: 07 September 2016

Anticancer effect of cucurbitacin B on MKN-45 cells via inhibition of the JAK2/STAT3 signaling pathway

You‑Li Xie, Wen‑Hui Tao, Ti‑Xiong Yang, Jian‑Guo Qiao

Pages: 2709-2715 Published online on: 06 September 2016

Screening and identification of microRNA involved in unstable angina using gene-chip analysis

Si Li, Ya‑Nan Sun, Yun‑Tao Zhou, Chun‑Lai Zhang, Feng Lu, Jia Liu, Xiao‑Ming Shang

Pages: 2716-2722 Published online on: 01 September 2016

Expression and regulation of the ery operon of Brucella melitensis in human trophoblast cells

Hui Zhang, Xiaoxia Dou, Zhiqiang Li, Yu Zhang, Jing Zhang, Fei Guo, Yuanzhi Wang, Zhen Wang, Tiansen Li, Xinli Gu, Chuangfu Chen

Pages: 2723-2728 Published online on: 08 September 2016

Scrub typhus associated with hemophagocytic lymphohistiocytosis: A report of six pediatric patients

Yingkang Jin, Li Huang, Huifeng Fan, Gen Lu, Yi Xu, Zhiyuan Wu

Pages: 2729-2734 Published online on: 06 September 2016

Shikonin inhibits inflammation and chondrocyte apoptosis by regulation of the PI3K/Akt signaling pathway in a rat model of osteoarthritis

Daijie Fu, Xifu Shang, Zhe Ni, Guoguang Shi

Pages: 2735-2740 Published online on: 31 August 2016

Tanshinone IIA pretreatment attenuates ischemia/reperfusion-induced renal injury

Yan‑Mei Xu, Guo‑Hua Ding, Jie Huang, Yan Xiong

Pages: 2741-2746 Published online on: 06 September 2016

miR-448 downregulates MPPED2 to promote cancer proliferation and inhibit apoptosis in oral squamous cell carcinoma

Linhan Shen, Liu Liu, Liangyu Ge, Long Xie, Siyu Liu, Lei Sang, Tiantian Zhan, Hongwei Li

Pages: 2747-2752 Published online on: 05 September 2016

FOXP3+ associated with the pro-inflammatory regulatory T and T helper 17 effector cells in asthma patients

Jian‑Guo Zhang, Xiao‑Juan Chen, Tao Liu, Shu‑Juan Jiang

Pages: 2753-2758 Published online on: 06 September 2016

Expression and location of HSP60 and HSP10 in the heart tissue of heat-stressed rats

Yanfen Cheng, Jiarui Sun, Hongbo Chen, Abdelnasir Adam, Shu Tang, Nicole Kemper, Jörg Hartung, Endong Bao

Pages: 2759-2765 Published online on: 01 September 2016

Clinicopathological characteristics of thyroid cancer misdiagnosed by fine needle aspiration

Hideki Maeda, Goro Kutomi, Fukino Satomi, Hiroaki Shima, Mitsuru Mori, Koichi Hirata, Ichiro Takemasa

Pages: 2766-2772 Published online on: 01 September 2016

Gemstone spectral imaging for measuring adult bone mineral density

Wei‑Guang Shao, Dian‑Mei Liu

Pages: 2773-2777 Published online on: 01 September 2016

Increased receptor activator of nuclear factor κβ ligand/osteoprotegerin ratio exacerbates cartilage destruction in osteoarthritis in vitro

Ji‑Zhou Zeng, Zhen‑Zhong Wang, Li‑Feng Ma, Hai Meng, Hao‑Miao Yu, Wen‑Hao Cheng, Ya‑Kui Zhang, Ai Guo

Pages: 2778-2782 Published online on: 31 August 2016

OMP31 of Brucella melitensis 16M impairs the apoptosis of macrophages triggered by TNF-α

Ke Zhang, Hui Wang, Fei Guo, Li Yuan, Wanjiang Zhang, Yuanzhi Wang, Chuangfu Chen

Pages: 2783-2789 Published online on: 02 September 2016

Anti-inflammatory activity of liposomes of Asparagus racemosus root extracts prepared by various methods

Nathsiree Plangsombat, Kanin Rungsardthong, Lalana Kongkaneramit, Neti Waranuch, Narong Sarisuta

Pages: 2790-2796 Published online on: 05 September 2016
Journal Cover

October-2016
Volume 12 Issue 4

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image