Journal Articles

Open Access

Brain arteriovenous malformation with transdural blood supply: Current status (Review)

Jianmin Piao, Tiefeng Ji, Yunbao Guo, Kan Xu, Jinlu Yu

Pages: 2363-2368 Published online on: 03 July 2019

Genetic alterations in anaplastic thyroid carcinoma and targeted therapies (Review)

Zongjuan Li, Yang Zhang, Ruonan Wang, Kun Zou, Lijuan Zou

Pages: 2369-2377 Published online on: 08 August 2019
Open Access

LncRNA loc285194 inhibits tumor growth of laryngeal squamous cell carcinoma cells by downregulating hexokinase 2

Yan Gao, Zhongqiao Wang, Jing Tong, Yan Zheng

Pages: 2378-2384 Published online on: 09 July 2019
Open Access

Dexamethasone combined with berberine is an effective therapy for bleomycin‑induced pulmonary fibrosis in rats

Li Li, Qiuhong Li, Lei Wei, Zhongfu Wang, Wei Ma, Fangying Liu, Yanhua Shen, Shanfang Zhang, Xiulian Zhang, Huiping Li, Yechang Qian

Pages: 2385-2392 Published online on: 07 August 2019
Open Access

Elimination of HER3‑expressing breast cancer cells using aptamer‑siRNA chimeras

Inga Nachreiner, Ahmad Fawzi Hussain, Ulrich Wullner, Nikolaus Machuy, Thomas F. Meyer, Rainer Fischer, Stefan Gattenlöhner, Ivo Meinhold‑Heerlein, Stefan Barth, Mehmet Kemal Tur

Pages: 2401-2412 Published online on: 09 July 2019
Open Access

MiR‑599 serves a suppressive role in anaplastic thyroid cancer by activating the T‑cell intracellular antigen

Jian Wei Bi, Yan Liang Zou, Jian Tong Qian, Wen Bin Chen

Pages: 2413-2420 Published online on: 07 August 2019
Open Access

Plantamajoside exerts antifibrosis effects in the liver by inhibiting hepatic stellate cell activation

Yun Wang, Dongliang Yan

Pages: 2421-2428 Published online on: 02 August 2019
Open Access

Upregulation of GABA receptor promotes long‑term potentiation and depotentiation in the hippocampal CA1 region of mice with type 2 diabetes mellitus

Li‑Li Tu, Qin Sun, Ling‑Ling Wei, Jing Shi, Jian‑Ping Li

Pages: 2429-2436 Published online on: 08 August 2019
Open Access

Protective effect of edaravone on blood-brain barrier by affecting NRF-2/HO-1 signaling pathway

Jing Liu, Yan Jiang, Guangping Zhang, Zaihong Lin, Shu Du

Pages: 2437-2442 Published online on: 06 August 2019
Open Access

Stability and inhibitory function of Treg cells under inflammatory conditions in vitro

Huifang Guo, Liru Xun, Ruisan Zhang, Fengrui Hu, Jing Luan, Kejing Lao, Xiaolong Wang, Xingchun Gou

Pages: 2443-2450 Published online on: 08 August 2019
Open Access

Quercetin has a protective effect on atherosclerosis via enhancement of autophagy in ApoE‑/‑ mice

Hui Cao, Qingling Jia, Dingzhu Shen, Li Yan, Chuan Chen, Sanli Xing

Pages: 2451-2458 Published online on: 05 August 2019
Open Access

MicroRNA‑34a suppresses the invasion and migration of colorectal cancer cells by enhancing EGR1 and inhibiting vimentin

Wei Zhu, Jia‑Li Long, Yu‑Ting Yin, Hai‑Na Guo, En‑Ping Jiang, Yu‑Ling Li, Qing‑Lian He, Chao Zeng, Yan‑Qin Sun

Pages: 2459-2466 Published online on: 30 July 2019
Open Access

Multifocal osteonecrosis affecting all four limbs in systemic lupus erythematosus: A case report

Siqiao Sun, Qi Wang, Yubao Gong, Xin Qi, Jianguo Liu

Pages: 2475-2478 Published online on: 30 July 2019
Open Access

SCF promotes the production of IL‑13 via the MEK‑ERK‑CREB signaling pathway in mast cells

Yimeng Wang, Hua Ma, Xiangnan Tao, Yulan Luo, Helong Wang, Jing He, Qiang Fang, Shujun Guo, Chuanwang Song

Pages: 2491-2496 Published online on: 08 August 2019
Open Access

Clinical application of ventriculoperitoneal shunting in treating traumatic brain injury

Fanpeng Meng, Haiyuan Wu, Shuguang Yang

Pages: 2497-2502 Published online on: 07 August 2019
Open Access

The influence of PM2.5 on lung injury and cytokines in mice

Jie Yang, Yi Chen, Zhi Yu, Hui Ding, Zhongfu Ma

Pages: 2503-2511 Published online on: 01 August 2019
Open Access

lncRNA HAND2‑AS1 inhibits cancer cell proliferation, migration and invasion by downregulating ROCK1 in HPV‑positive and negative cervical squamous cell carcinoma

Liping Jin, Jingquan Ji, Linjie Shi, Shuangling Jin, Lihua Pei

Pages: 2512-2518 Published online on: 30 July 2019
Open Access

The potential effects of Ankaferd blood stopper and fibrin sealent on sleeve gastrectomy staple‑line healing: An experimental study

Alkan Sakar, Tuna Bilecik, Burhan Mayir, Tahir Oruç

Pages: 2519-2523 Published online on: 02 August 2019
Open Access

MicroRNA‑9 inhibits gastric cancer cell proliferation and migration by targeting neuropilin‑1

Cheng Hang, Hui‑Shen Yan, Chen Gong, Hua Gao, Qiu‑Hui Mao, Jian‑Xin Zhu

Pages: 2524-2530 Published online on: 02 August 2019
Open Access

Effect of type 2 diabetes mellitus caveolin‑3 K15N mutation on glycometabolism Corrigendum in /10.3892/etm.2019.8307

Yiyuan Huang, Yufeng Deng, Lina Shang, Lihui Yang, Juanjuan Huang, Jing Ma, Xianshan Liao, Hui Zhou, Jing Xian, Guining Liang, Qin Huang

Pages: 2531-2539 Published online on: 02 August 2019
Open Access

miR‑183 inhibits microglia activation and expression of inflammatory factors in rats with cerebral ischemia reperfusion via NF‑κB signaling pathway

Bo Xiang, Ping Zhong, Lei Fang, Xianxian Wu, Yuqiang Song, Haicheng Yuan

Pages: 2540-2546 Published online on: 30 July 2019
Open Access

Identification of key genes and microRNAs involved in kidney Wilms tumor by integrated bioinformatics analysis

Lei Zhang, Xian Gao, Xiang Zhou, Zhiqiang Qin, Yi Wang, Ran Li, Min Tang, Wei Wang, Wei Zhang

Pages: 2554-2564 Published online on: 08 August 2019
Open Access

miR‑210‑3p regulates the proliferation and apoptosis of non‑small cell lung cancer cells by targeting SIN3A

Jie Ren, Xiaodan Li, Hao Dong, Longlong Suo, Jun Zhang, Lina Zhang, Jing Zhang

Pages: 2565-2573 Published online on: 08 August 2019
Open Access

Bone marrow mesenchymal stem cell‑derived exosomes protect against myocardial infarction by promoting autophagy

Liyuan Zou, Xiaokun Ma, Shuo Lin, Bingyuan Wu, Yang Chen, Chaoquan Peng

Pages: 2574-2582 Published online on: 09 August 2019
Open Access

Matrine prevents the early development of hepatocellular carcinoma like lesions in rat liver

Jianfei Shi, Xin Han, Jinfeng Wang, Guangjie Han, Man Zhao, Xiaoling Duan, Lili Mi, Ning Li, Xiaolei Yin, Huacun Shi, Cuizhen Li, Jintan Gao, Jinsheng Xu, Fei Yin

Pages: 2583-2591 Published online on: 09 August 2019
Open Access

Pax4 synergistically acts with Pdx1, Ngn3 and MafA to induce HuMSCs to differentiate into functional pancreatic β‑cells

Ting Zhang, Hongwu Wang, Tianyou Wang, Chiju Wei, Hui Jiang, Shayi Jiang, Jingwei Yang, Jingbo Shao, Lian Ma

Pages: 2592-2598 Published online on: 05 August 2019
Open Access

Evaluation of changes in choroidal thickness after surgical implantation of collamer lens in patients with different degrees of high myopia

Fanglin He, Jie Yang, Renbing Jia, Jing Zhang

Pages: 2599-2607 Published online on: 30 July 2019
Open Access

GSK343 induces autophagy and downregulates the AKT/mTOR signaling pathway in pancreatic cancer cells

Hao Xu, Linshi Zhang, Xiaohui Qian, Xiaohu Zhou, Yingcai Yan, Jiarong Zhou, Wenhao Ge, Mugahed Albahde, Weilin Wang

Pages: 2608-2616 Published online on: 02 August 2019
Open Access

Expression and role of lncRNAs in the regeneration of skeletal muscle following contusion injury Corrigendum in /10.3892/etm.2019.8271

Lifang Zheng, Xiaoguang Liu, Peijie Chen, Weihua Xiao

Pages: 2617-2627 Published online on: 08 August 2019
Open Access

Gene delivery into hepatic cells with ternary complexes of plasmid DNA, cationic liposomes and apolipoprotein E‑derived peptide

Yoshiyuki Hattori, Yuta Nakagawa, Hiraku Onishi

Pages: 2628-2638 Published online on: 07 August 2019
Open Access

Effects of a natural multi‑component compound formulation on the growth, morphology and extracellular matrix production of human adult dermal fibroblasts

Monica Benvenuto, Rosanna Mattera, Martino Tony Miele, Maria Gabriella Giganti, Ilaria Tresoldi, Loredana Albonici, Vittorio Manzari, Andrea Modesti, Laura Masuelli, Roberto Bei

Pages: 2639-2647 Published online on: 08 August 2019
Open Access

Pharmacokinetics of ropivacaine in elderly patients receiving fascia iliaca compartment block

Fang‑Fang Zhang, Chen Lv, Liu‑Ying Yang, Shi‑Ping Wang, Mei Zhang, Xiao‑Wen Guo

Pages: 2648-2652 Published online on: 01 August 2019

MicroRNA‑98‑5p prevents bone regeneration by targeting high mobility group AT‑Hook 2

Feng Zheng, Furong Wang, Zhe Xu

Pages: 2660-2666 Published online on: 30 July 2019

MicroRNA‑150‑5p and SRC kinase signaling inhibitor 1 involvement in the pathological development of gastric cancer

Xiyun Quan, Dongliang Chen, Ming Li, Xun Chen, Meiyuan Huang

Pages: 2667-2674 Published online on: 30 July 2019

Downregulation of TRAP1 aggravates injury of H9c2 cardiomyocytes in a hyperglycemic state

Xiaodan Zhang, Zhen Zhong, Wangen Li

Pages: 2681-2686 Published online on: 05 August 2019

Overexpression of miR‑25 is associated with progression and poor prognosis of cholangiocarcinoma

Haibo Liu, Lujuan Ma, Jian Wang

Pages: 2687-2694 Published online on: 02 August 2019

Novel compound heterozygous COG5 mutations in a Chinese male patient with severe clinical symptoms and type IIi congenital disorder of glycosylation: A case report

Shaowei Yin, Liying Gong, Hao Qiu, Yan Zhao, Yan Zhang, Caixia Liu, Hongkun Jiang, Yan Mao, Ling‑Yin Kong, Bo Liang, Yuan Lv

Pages: 2695-2700 Published online on: 30 July 2019

Novel mutations associated with autosomal‑dominant congenital cataract identified in Chinese families

Zhenyu Wang, Chen Huang, Yanxiu Sun, Huibin Lv, Mingzhou Zhang, Xuemin Li

Pages: 2701-2710 Published online on: 08 August 2019

miR‑133b is a potential diagnostic biomarker for Alzheimer's disease and has a neuroprotective role

Qin Yang, Qiuling Zhao, Yanliang Yin

Pages: 2711-2718 Published online on: 05 August 2019

Resveratrol alleviates ischemia/reperfusion injury of diabetic myocardium via inducing autophagy

Xianfeng Qu, Xiao Chen, Qingqing Shi, Xiaofei Wang, Dongguo Wang, Li Yang

Pages: 2719-2725 Published online on: 02 August 2019

Adult congenital megacolon with acute fecal obstruction and diabetic nephropathy: A case report

Mingyuan Zhang, Kefeng Ding

Pages: 2726-2730 Published online on: 05 August 2019

Reduced pim‑1 expression increases chemotherapeutic drug sensitivity in human androgen‑independent prostate cancer cells by inducing apoptosis

Xing Zhang, Yuyan Sun, Peng Wang, Changfu Yang, Shengwei Li

Pages: 2731-2738 Published online on: 07 August 2019

Plasma levels and expression of interleukin‑37 in patients with immune thrombocytopenia

Feng Zhang, Xiao‑Juan Zhu, Xiao‑Jing Zhu, Yan‑Xia Liu, Ting Yuan, Qing‑Min Yao

Pages: 2739-2745 Published online on: 30 July 2019

Osteoporotic vertebral fracture caused by topical corticosteroid abuse: A case report

Stefano Piaserico, Dennis Linder, Francesco Messina, Mauro Alaibac

Pages: 2746-2748 Published online on: 30 July 2019
Open Access

[Retracted] Clinical features of multiple primary carcinomas of the oral cavity

Ya‑Dong Li, Xin Ma, Yao‑Lun Han, Li‑Wei Peng

Pages: 2749-2749 Published online on: 30 July 2019
Open Access

Recent progress regarding kaempferol for the treatment of various diseases (Review)

Jie Ren, Yifei Lu, Yanhong Qian, Bozhou Chen, Tao Wu, Guang Ji

Pages: 2759-2776 Published online on: 13 August 2019
Open Access

Investigation of leukocyte RHO/ROCK gene expressions in patients with non‑valvular atrial fibrillation

Irfan V. Düzen, Fethi Yavuz, Ertan Vuruskan, Erhan Saracoglu, Fatih Poyraz, Yusuf Cekici, Hayri Alıcı, Hüseyin Göksülük, Basar Candemir, Murat Sucu, Abdullah T. Demiryürek

Pages: 2777-2782 Published online on: 20 August 2019
Open Access

miR‑124 participates in the proliferation and differentiation of brain glioma stem cells through regulating Nogo/NgR expression

Yun Meng, Furong Shang, Yanliang Zhu

Pages: 2783-2788 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Effects of ubiquitin-proteasome inhibitor on the expression levels of TNF-α and TGF-β1 in mice with viral myocarditis

Hui Zhang, Jingbin Yu, Hu Sun, Yunhe Zhao, Jitao Wang, Juan Zhang, Bin Meng

Pages: 2799-2804 Published online on: 14 August 2019
Open Access

Sijunzi decoction may decrease apoptosis via stabilization of the extracellular matrix following cerebral ischaemia‑reperfusion in rats

Ping Yang, Ye‑Mei Tian, Wen‑Xiang Deng, Xiong Cai, Wang‑Hua Liu, Liang Li, Hui‑Yong Huang

Pages: 2805-2812 Published online on: 13 August 2019
Open Access

Microarray expression and functional analysis of circular RNAs in the glomeruli of NZB/W F1 mice with lupus nephritis

Shuyan Tian, Xue Liu, Qiuling Fan, Jianfei Ma, Li Yao, Yanqiu Li

Pages: 2813-2824 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Eckol inhibits Reg3A‑induced proliferation of human SW1990 pancreatic cancer cells

Mengya Zhang, Weiping Zhou, Shuqi Zhao, Shulan Li, Dan Yan, Jun Wang

Pages: 2825-2832 Published online on: 14 August 2019
Open Access

Proteomics and bioinformatics approaches for the identification of plasma biomarkers to detect Parkinson's disease

Wenwen Dong, Chang Qiu, Dawei Gong, Xu Jiang, Wan Liu, Weiguo Liu, Li Zhang, Wenbin Zhang

Pages: 2833-2842 Published online on: 14 August 2019
Open Access

Application and efficacy of extracorporeal shockwave treatment for knee osteoarthritis: A systematic review and meta‑analysis

Tengqi Li, Jinhui Ma, Tingting Zhao, Fuqiang Gao, Wei Sun

Pages: 2843-2850 Published online on: 14 August 2019
Open Access

Effects of swimming on pain and inflammatory factors in rats with lumbar disc herniation

Yizhuan Huang, Zhendong Zhong, Dandan Yang, Lingyuan Huang, Fengjiao Hu, Dan Luo, Linxia Yan, Rong Wang, Lijie Zhang, Xuemei Hu, Jinli He

Pages: 2851-2858 Published online on: 14 August 2019
Open Access

IKKβ regulates the expression of coagulation and fibrinolysis factors through the NF‑κB canonical pathway in LPS‑stimulated alveolar epithelial cells type II

Bo Liu, Yahui Wang, Yanqi Wu, Yumei Cheng, Hong Qian, Huilin Yang, Feng Shen

Pages: 2859-2866 Published online on: 20 August 2019
Open Access

Bone morphogenetic protein‑7 upregulates genes associated with osteoblast differentiation, including collagen I, Sp7 and IBSP in gingiva‑derived stem cells

Hyunjin Lee, Sae Kyung Min, Youngmin Song, Yun‑Hee Park, Jun‑Beom Park

Pages: 2867-2876 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Astragaloside IV alleviates the symptoms of experimental ulcerative colitis in vitro and in vivo

Suxiao Wu, Zilan Chen

Pages: 2877-2884 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Cerebellar fastigial nucleus is involved in post‑stroke depression through direct cerebellar‑hypothalamic GABAergic and glutamatergic projections

Yuan Li, Xin Zhang, Lixin Chen, Bo Yang, Rubo Sui

Pages: 2885-2892 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Short‑term efficacy and safety of prednisone in herpes zoster and the effects on IL‑6 and IL‑10

Lixin Peng, Bin Du, Liangliang Sun, Yuguang Zhao, Xinping Zhang

Pages: 2893-2900 Published online on: 14 August 2019
Open Access

Gambogic acid suppresses colon cancer cell activity in vitro

Zailong Zhou, Jian Ma

Pages: 2917-2923 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Multidrug‑resistant Acinetobacter baumannii strains with NDM‑1: Molecular characterization and in vitro efficacy of meropenem‑based combinations

Jingjing Wang, Yongzhong Ning, Shu Li, Yun Wang, Jinhua Liang, Chunming Jin, Hairun Yan, Yongcun Huang

Pages: 2924-2932 Published online on: 20 August 2019
Open Access

MMP‑sensitive PEG hydrogel modified with RGD promotes bFGF, VEGF and EPC‑mediated angiogenesis

Liu Ouyang, Yang Dan, Zengwu Shao, Shuhua Yang, Cao Yang, Guohui Liu, Deyu Duan

Pages: 2933-2941 Published online on: 13 August 2019
Open Access

RBAK is upregulated in non‑small cell lung cancer and promotes cell migration and invasion

Bingjun He, Bin Wang, Haiyong Wang, Chu Zhang, Yuanlin Wu, Linhai Fu, Guangmao Yu

Pages: 2942-2948 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Acute multiple cerebral infarction combined with cerebral microhemorrhage in Polycythemia vera: A case report

Nan Wang, Liyang Liu, Xin Jiang, Daowei Li, Xiaohong Chen

Pages: 2949-2955 Published online on: 20 August 2019
Open Access

Four spices prevent mice from contracting Salmonella enterica serovar Typhimurium

Chiung‑Hung Chang, Jia‑Hua Fu, Chiu‑Hsian Su, Mei‑Chin Yin, Yuan‑Man Hsu

Pages: 2956-2964 Published online on: 14 August 2019
Open Access

Apigenin reduces the excessive accumulation of lipids induced by palmitic acid via the AMPK signaling pathway in HepG2 cells

Jing Lu, Zhuoqun Meng, Bijun Cheng, Meitong Liu, Siyu Tao, Shuang Guan

Pages: 2965-2971 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Prognostic value of fibrinogen‑to‑albumin ratio in predicting 1‑year clinical progression in patients with non‑ST elevation acute coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention

Dongxu He, Yundi Jiao, Tongtong Yu, Jia Song, Zongyu Wen, Jiake Wu, Weili Duan, Na Sun, Zhijun Sun, Zhaoqing Sun

Pages: 2972-2978 Published online on: 14 August 2019
Open Access

Treatment of a central venous perforation caused by dialysis intubation using coils and cyanoacrylate glue: A case report

Chun‑Ze Zhou, Kai‑Cai Liu, Peng Wang, Wei Ren, Wei‑Fu Lv

Pages: 2979-2983 Published online on: 20 August 2019
Open Access

Yes‑associated protein (YAP) predicts poor prognosis and regulates progression of esophageal squamous cell cancer through epithelial‑mesenchymal transition

Yan Qu, Lin Zhang, Jianbo Wang, Pengxiang Chen, Yibin Jia, Cong Wang, Wenjing Yang, Zhihua Wen, Qingxu Song, Bingxu Tan, Yufeng Cheng

Pages: 2993-3001 Published online on: 14 August 2019
Open Access

LncRNA TUG1 promotes the development of osteosarcoma through RUNX2

Kunkun Sheng, Yan Li

Pages: 3002-3008 Published online on: 13 August 2019
Open Access

Seven‑year follow‑up for malrotation of a radial diaphysis fracture in a child corrected by osteotomy for loss of motion: A case report

Jun Komatsu, Nana Nagura, Atsuhiko Mogami, Hideaki Iwase, Kazuo Kaneko

Pages: 3009-3013 Published online on: 20 August 2019
Open Access

Impact of chemotherapy on the expression of claudins and cadherins in invasive breast cancer

Helena Skálová, Nikola Hájková, Barbora Majerová, Michaela Bártů, Ctibor Povýšil, Ivana Tichá

Pages: 3014-3024 Published online on: 20 August 2019
Open Access

MiR‑370 inhibits the oxidative stress and apoptosis of cardiac myocytes induced by hydrogen peroxide by targeting FOXO1

Zhanjun Qiu, Lei Wang, Huaiyu Mao, Feng Xu, Bin Sun, Xinbao Lian, Jiali Wang, Feng Kong, Lina Wang, Yuguo Chen

Pages: 3025-3031 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Minimally invasive spine surgery decreases postoperative pain and inflammation for patients with lumbar spinal stenosis

Hui Peng, Guangping Tang, Xiaoqiang Zhuang, Shenglin Lu, Yu Bai, Li Xu

Pages: 3032-3036 Published online on: 20 August 2019
Open Access

NKAP functions as an oncogene in Ewing sarcoma cells partly through the AKT signaling pathway

Feng Li, Jing‑Tao Wu, Peng‑Fei Wang, Li‑Zhen Qu

Pages: 3037-3045 Published online on: 20 August 2019
Open Access

Sub‑classification of non‑inflammatory and inflammatory surgical aortic aneurysms and the association of histological characteristics with potential risk factors

Doina Butcovan, Veronica Mocanu, Raluca Ecaterina Haliga, Beatrice Gabriela Ioan, Mihai Danciu, Grigore Tinica

Pages: 3046-3052 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Astragaloside IV inhibits excessive mesangial cell proliferation and renal fibrosis caused by diabetic nephropathy via modulation of the TGF‑β1/Smad/miR‑192 signaling pathway

Qian Mao, Cuicui Chen, Huankun Liang, Shuhai Zhong, Xinbo Cheng, Laiqing Li

Pages: 3053-3061 Published online on: 14 August 2019
Open Access

Cyclin‑dependent kinase 1 disruption inhibits angiogenesis by inducing cell cycle arrest and apoptosis

Xin Gao, Yuan Zhang, Rui Zhang, Zichan Zhao, Haorui Zhang, Jinhui Wu, Wei Shen, Ming Zhong

Pages: 3062-3070 Published online on: 13 August 2019
Open Access

Dexmedetomidine attenuates oxidative/nitrative stress in lung tissues of septic mice partly via activating heme oxygenase‑1

Jinjin Xu, Shaoqing Lei, Gang Ye

Pages: 3071-3077 Published online on: 16 August 2019
Open Access

MicroRNA‑146a inhibits NF‑κB activation and pro‑inflammatory cytokine production by regulating IRAK1 expression in THP‑1 cells

Chunlei Zhou, Lan Zhao, Kai Wang, Qianru Qi, Meng Wang, Lei Yang, Ping Sun, Hong Mu

Pages: 3078-3084 Published online on: 13 August 2019
Open Access

Higher proportion of low‑virulence anaerobic bacterial infection in young patients with intervertebral disc herniation

Guoqing Tang, Yong Chen, Ji Chen, Zhuo Wang, Weimin Jiang

Pages: 3085-3089 Published online on: 16 August 2019
Open Access

Nicorandil effects on platelet function, Hs-CRP, MMP-9 and myocardial antioxidation in patients with unstable angina

Ruijun Peng, Xili Yang, Xi Liang

Pages: 3095-3099 Published online on: 20 August 2019

Clinical application of chromosome 9p21.3 genotyping in patients with coronary artery disease

Svetlana Nikulina, Ivan Artyukhov, Pavel Shesternya, Oksana Gavrilyuk, Vladimir Maksimov, Mikhail Voyevoda, Denis Brusentsov

Pages: 3100-3108 Published online on: 13 August 2019

Type 2 innate lymphoid cells participate in IL‑33‑stimulated Th2‑associated immune response in chronic obstructive pulmonary disease

Min Jiang, Simin Tao, Shaohua Zhang, Jing Wang, Fengbo Zhang, Fengsen Li, Jianbing Ding

Pages: 3109-3116 Published online on: 20 August 2019

Association between increased mutation rates in DNMT3Α and FLT3‑ITD and poor prognosis of patients with acute myeloid leukemia

Qiurong Zhang, Xiao Wu, Jing Cao, Feng Gao, Kun Huang

Pages: 3117-3124 Published online on: 14 August 2019

Aminoguanidine reduces diabetes‑associated cardiac fibrosis

Fernando Magdaleno, Chuck Christopher Blajszczak, Claudia Lisette Charles‑Niño, Alma Marlene Guadrón‑Llanos, Alan Omar Vázquez‑Álvarez, Alejandra Guillermina Miranda‑Díaz, Natalia Nieto, María Cristina Islas‑Carbajal, Ana Rosa Rincón‑Sánchez

Pages: 3125-3138 Published online on: 20 August 2019

Antizyme inhibitor 1 genetic polymorphisms associated with diabetic patients validated in the livers of diabetic mice

Cheng‑Hsu Chen, Yeh‑Han Wang, Shang‑Feng Tsai, Tung‑Min Yu, Shih‑Yin Chen, Fuu‑Jen Tsai

Pages: 3139-3146 Published online on: 20 August 2019

Elevation of S100 calcium‑binding protein A7 in recurrent pterygium

Yuru Zhang, Fei Liu

Pages: 3147-3152 Published online on: 20 August 2019

Protective effects of glucocorticoid on liver injury in a rat sepsis model

Xiaoli Li, Meifeng Li, Luyi Liu, Xinghan Tian, Yafeng Liang

Pages: 3153-3160 Published online on: 16 August 2019

Prognostic role of upregulated P300 expression in human cancers: A clinical study of synovial sarcoma and a meta‑analysis

Zihan Liu, Yonglai He, Xiaojuan Lian, Hong Zou, Yalan Huang, Ning Wang, Jianming Hu, Xiaobin Cui, Jin Zhao, Wenjie Zhang, Wenyi Gu, Lijuan Pang, Yan Qi

Pages: 3161-3171 Published online on: 16 August 2019

MicroRNA‑663 participates in myocardial fibrosis through interaction with TGF‑β1

Xiangyang Wu, Jie Zhu, Yalin Wei, Xinqiang Guan, Yanchun Zhang, Wensheng Chen, Bingren Gao

Pages: 3172-3176 Published online on: 16 August 2019

Heterogeneity of PTEN and PPAR‑γ in cancer and their prognostic application to bladder cancer

Zhouzhou Zhang, Huan Xu, Jin Ji, Xiaolei Shi, Ji Lyu, Yasheng Zhu, Hongqi Yu, Fubo Wang

Pages: 3177-3183 Published online on: 13 August 2019

lncRNA PDIA3P regulates cell proliferation and invasion in non‑small cell lung cancer

Xiaogang Yang, Baojun Yang

Pages: 3184-3190 Published online on: 13 August 2019

Application of mesocolon rotation and reverse puncture in total laparoscopic sigmoid vaginoplasty

Wenbin Zhang, Chunxing Li, Wenjie Cheng, Tao Li, Hua Gao, Huihui Zhang, Xincai Xu

Pages: 3191-3196 Published online on: 20 August 2019

Evaluation of IC50 levels immediately after treatment with anticancer reagents using a real‑time cell monitoring device

Mai Hazekawa, Takuya Nishinakagawa, Tomoyo Kawakubo‑Yasukochi, Manabu Nakashima

Pages: 3197-3205 Published online on: 13 August 2019
Open Access

The role of philosophy in medical practice

George P. Chrousos, Ioannis N. Mammas, Demetrios A. Spandidos

Pages: 3215-3216 Published online on: 28 August 2019
Open Access

The wisdom and eudaimonia of Paediatrics: An interview with Professor George P. Chrousos, Professor of Paediatrics and Endocrinology at the University of Athens, Greece

Ioannis N. Mammas, Maria Theodoridou, Demetrios A. Spandidos

Pages: 3217-3220 Published online on: 28 August 2019
Open Access

Mache Papanicolaou (1890‑1982), the dedicated companion of the great benefactor: An interview with Dr Julie Kokkori, one of the only living relatives of Dr George N. Papanicolaou

Ioannis N. Mammas, Chryssie Koutsaftiki, Alexia Papatheodoropoulou, Demetrios A. Spandidos

Pages: 3248-3251 Published online on: 28 August 2019
Open Access

The value of scientific patience

Ioannis N. Mammas, Demetrios A. Spandidos

Pages: 3252-3253 Published online on: 28 August 2019
Open Access

Practicing humility and medical education: Lessons learnt interviewing experts on Paediatric Virology

Ioannis N. Mammas, Demetrios A. Spandidos

Pages: 3254-3256 Published online on: 28 August 2019
Open Access

Paediatric Virology and the indisputable value of prevention

Chryssie Koutsaftiki, Ioannis N. Mammas, Alexia Papatheodoropoulou, Eirini Koutsounaki, Maria Theodoridou, Demetrios A. Spandidos

Pages: 3257-3259 Published online on: 28 August 2019
Open Access

Educational pathways in Paediatric Virology: Pros and cons

Ioannis N. Mammas, Anne Greenough, Maria Theodoridou, Demetrios A. Spandidos

Pages: 3260-3262 Published online on: 28 August 2019
Journal Cover

October-2019
Volume 18 Issue 4

Print ISSN: 1792-0981
Online ISSN: 1792-1015

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image