Journal Articles

Web-based tools for microRNAs involved in human cancer (Review)

Fermín Mar‑Aguilar, Cristina Rodríguez‑Padilla, Diana Reséndez‑Pérez

Pages: 3563-3570 Published online on: 18 April 2016
Open Access

Sphenoid sinus organized hematoma with cranial neuropathies masquerading as a malignancy: A case report

Yu‑Hsuan Lin, Po‑Chin Wang, Yaoh‑Shiang Lin

Pages: 3571-3574 Published online on: 20 April 2016
Open Access

HER2-positive gastric cancer identified by serum HER2: A case report

Mayuko Saito, Yujiro Kawakami, Kentaro Yamashita, Hiroshi Nasuno, Yu Ishimine, Koichiro Fukuda, Hiroyuki Isshiki, Ryo Suzuki, Yoshiaki Arimura, Yasuhisa Shinomura

Pages: 3575-3578 Published online on: 19 April 2016
Open Access

Extraventricular neurocytoma in the left temporal lobe: A case report and review of the literature

Yu‑Chen Ji, Jing‑Xia Hu, Yan Li, Peng‑Xiang Yan, Huan‑Cong Zuo

Pages: 3579-3582 Published online on: 21 April 2016
Open Access

Primary diffuse large B-cell lymphoma of the dura with skull and scalp involvement: A case report and brief review of the literature

Zhong‑Wen Lv, Kai‑Liang Cheng, Hong‑Ji Tian, Xue‑Mei Han

Pages: 3583-3588 Published online on: 18 April 2016
Open Access

Inhibitory effect of MyoD on the proliferation of breast cancer cells

Changjing Cai, Xiaoqun Qin, Ziyi Wu, Qixia Shen, Wenqian Yang, Shujun Zhang, Jinling Duan, Fenglan Liang, Chi Liu

Pages: 3589-3596 Published online on: 18 April 2016
Open Access

Effect of GEN1 interference on the chemosensitivity of the breast cancer MCF‑7 and SKBR3 cell lines

Yunlu Wu, Ying Qian, Guozhong Zhou, Juan Lv, Qiuyue Yan, Xuejun Dong

Pages: 3597-3604 Published online on: 21 April 2016
Open Access

Nucleolar localization of Small G protein RhoA is associated with active RNA synthesis in human carcinoma HEp-2 cells

Yueying Li, Yong Hu, Lilong Che, Junhai Jia, Min Chen

Pages: 3605-3610 Published online on: 18 April 2016
Open Access

Prognostic significance of a component of the Hippo pathway, TAZ, in human uterine endometrioid adenocarcinoma

Maosheng Zhan, Jun‑Ichiro Ikeda, Naoki Wada, Yumiko Hori, Satoshi Nojima, Shin‑Ichiro Tahara, Yutaka Ueda, Kiyoshi Yoshino, Tadashi Kimura, Eiichi Morii

Pages: 3611-3616 Published online on: 20 April 2016
Open Access

Multiple myeloma-associated skin light chain amyloidosis: A case of misdiagnosis

Li Xiao, Fengxia Lin, Rong Xiao, Chun Hu, Mingyang Deng, Daiqiang Li, Xiaoling She, Fuyou Liu, Lin Sun

Pages: 3617-3620 Published online on: 13 April 2016
Open Access

Prognostic value of ERG, PTEN, CRISP3 and SPINK1 in predicting biochemical recurrence in prostate cancer

Byeong‑Joo Noh, Ji‑Youn Sung, Youn Wha Kim, Sung‑Goo Chang, Yong‑Koo Park

Pages: 3621-3630 Published online on: 19 April 2016
Open Access

Salvage endoscopic resection as a treatment for locoregional failure or recurrence following chemoradiotherapy or radiotherapy for esophageal cancer

Rieko Nakamura, Tai Omori, Hiroya Takeuchi, Hirofumi Kawakubo, Tsunehiro Takahashi, Norihito Wada, Yoshiro Saikawa, Yuko Kitagawa

Pages: 3631-3636 Published online on: 20 April 2016
Open Access

Ras protein expression as a marker for breast cancer

Gloria M. Calaf, Jorge Abarca‑Quinones

Pages: 3637-3642 Published online on: 19 April 2016
Open Access

Characterization of the T cell repertoire by deep T cell receptor sequencing in tissues and blood from patients with advanced colorectal cancer

Kenji Tamura, Shoichi Hazama, Rui Yamaguchi, Seiya Imoto, Hiroko Takenouchi, Yuka Inoue, Shinsuke Kanekiyo, Yoshitaro Shindo, Satoru Miyano, Yusuke Nakamura, Kazuma Kiyotani

Pages: 3643-3649 Published online on: 19 April 2016
Open Access

A retrospective study of six patients with mandibular metastatic carcinoma

Zhen Cai, Chao Zhu, Lizhen Wang, Ling Zhu, Zhiyuan Zhang, Hanguang Zhu, Yan'an Wang

Pages: 3650-3654 Published online on: 20 April 2016
Open Access

A solitary fibrous tumor with concurrent meningioma at the same site: A case report and review of the literature

Hua Yan, Kai Luo, Baolong Liu, Jianmin Kang

Pages: 3655-3659 Published online on: 20 April 2016
Open Access

Nuclear localization of glutamate-cysteine ligase is associated with proliferation in head and neck squamous cell carcinoma

Didier Dequanter, Maureen Van de Velde, Isabelle Bar, Vincent Nuyens, Alexandre Rousseau, Nathalie Nagy, Luc Vanhamm, Michel Vanhaeverbeek, Dany Brohée, Paul Delrée, Karim Zouaoui Boudjeltia, Philippe Lothaire, Pierrick Uzureau

Pages: 3660-3668 Published online on: 19 April 2016
Open Access

Hepatic epithelioid angiomyolipoma is a rare and potentially severe but treatable tumor: A report of three cases and review of the literature

Wentao Liu, Zihui Meng, Hongyu Liu, Wei Li, Qiong Wu, Xuewen Zhang, Changyong E

Pages: 3669-3675 Published online on: 15 April 2016
Open Access

Antitumor activity of dobutamine on human osteosarcoma cells

Jun Yin, Qirong Dong, Minqian Zheng, Xiaozu Xu, Guoyou Zou, Guolin Ma, Kefeng Li

Pages: 3676-3680 Published online on: 20 April 2016
Open Access

Apoptotic effect of gambogic acid in esophageal squamous cell carcinoma cells via suppression of the NF-κB pathway

Wen‑Yue Liu, Xu Wu, Cheng‑Quan Liao, Jie Shen, Jun Li

Pages: 3681-3685 Published online on: 14 April 2016
Open Access

Inhibition of the long non-coding RNA MALAT1 suppresses tumorigenicity and induces apoptosis in the human ovarian cancer SKOV3 cell line

Shiping Liu, Xuan Jiang, Weihua Li, Dongyan Cao, Keng Shen, Jiaxin Yang

Pages: 3686-3692 Published online on: 14 April 2016
Open Access

FOXP3 and CEACAM6 expression and T cell infiltration in the occurrence and development of colon cancer

Yingying Liu, Tingting Xia, Chunhui Jin, Dongmei Gu, Jie Yu, Weiqiang Shi, Ke Zhang, Liping Zhang, Jianxin Ye, Ling Li

Pages: 3693-3701 Published online on: 14 April 2016

Giant elephantiasis neuromatosa in the setting of neurofibromatosis type 1: A case report

Giovanni Ponti, Giovanni Pellacani, Davide Martorana, Victor Desmond Mandel, Pietro Loschi, Annamaria Pollio, Annarita Pecchi, Cristina Dealis, Stefania Seidenari, Aldo Tomasi

Pages: 3709-3714 Published online on: 19 April 2016

Right coronary artery fistula misdiagnosed as right atrial cardiac myxoma: A case report

Bing Wen, Junya Yang, Zhouyang Jiao, Guowei Fu, Wenzeng Zhao

Pages: 3715-3718 Published online on: 19 April 2016

HSP90 expression and its association with wighteone metabolite response in HER2‑positive breast cancer cells

Zhong‑Wei Cao, Qian Zeng, Hai‑Jiang Pei, Li‑Dong Ren, Hai‑Zhen Bai, Ri‑Na Na

Pages: 3719-3722 Published online on: 21 April 2016

Associations between sequence variations in the mitochondrial DNA D-loop region and outcome of hepatocellular carcinoma

Shilai Li, Peiqi Wan, Tao Peng, Kaiyin Xiao, Ming Su, Liming Shang, Banghao Xu, Zhixiong Su, Xinping Ye, Ning Peng, Quanlin Qin, Lequn Li

Pages: 3723-3728 Published online on: 19 April 2016

MiR-593 mediates curcumin-induced radiosensitization of nasopharyngeal carcinoma cells via MDR1

Haoning Fan, Meng Shao, Shaohui Huang, Ying Liu, Jie Liu, Zhiyuan Wang, Jianxin Diao, Yuanliang Liu, Li Tong, Qin Fan

Pages: 3729-3734 Published online on: 14 April 2016

Silencing of AP-4 inhibits proliferation, induces cell cycle arrest and promotes apoptosis in human lung cancer cells

Xuanyu Hu, Wei Guo, Shanshan Chen, Yizhuo Xu, Ping Li, Huaqi Wang, Heying Chu, Juan Li, Yuwen Du, Xiaonan Chen, Guojun Zhang, Guoqiang Zhao

Pages: 3735-3742 Published online on: 18 April 2016

Knockdown of hypoxia inducible factor-2α inhibits cell invasion via the downregulation of MMP-2 expression in breast cancer cells

Na Li, Hongxing Wang, Jie Zhang, Erchen Zhao

Pages: 3743-3748 Published online on: 19 April 2016

Choriocarcinoma of unknown origin with multiple organ metastasis and cerebral hemorrhage: A case report and literature review

Hongtao Wei, Tianpeng Zhang, Bing Liu, Xiaowei Xue, Guoxing Wang

Pages: 3749-3752 Published online on: 19 April 2016

Low level of 5-Hydroxymethylcytosine predicts poor prognosis in non-small cell lung cancer

Yunfei Liao, Jie Gu, Yongbing Wu, Xiang Long, Di Ge, Jianjun Xu, Jianyong Ding

Pages: 3753-3760 Published online on: 19 April 2016

Misdiagnosis of osteosarcoma as cementoblastoma from an atypical mandibular swelling: A case report

Zao Fang, Shufang Jin, Chenping Zhang, Lizhen Wang, Yue He

Pages: 3761-3765 Published online on: 13 April 2016

Paragonimiasis mimicking chest cancer and abdominal wall metastaisis: A case report

Rongxing Zhou, Minjia Zhang, Nansheng Cheng, Yong Zhou

Pages: 3769-3771 Published online on: 13 April 2016

Downregulating microRNA-144 mediates a metabolic shift in lung cancer cells by regulating Glut1 expression

Min Liu, Jun Gao, Qin Huang, Yanfeng Jin, Zhonghua Wei

Pages: 3772-3776 Published online on: 19 April 2016

Treatment of brain metastases of renal cell cancer with combined hypofractionated stereotactic radiotherapy and whole brain radiotherapy with hippocampal sparing

David Vrána, Hana Študentová, Marcel Matzenauer, Zuzana Vlachová, Karel Cwiertka, David Gremlica, Ondřej Kalita

Pages: 3777-3781 Published online on: 15 April 2016

Recurrent primary mediastinal liposarcoma: A case report

Chun Zhao, Fangbiao Zhang, Xiangyan Zhang, Shaosong Tu, Zhijun Wu, Xia Li, Yingming Xiang, Chunhui Zheng, Qinghui Zeng

Pages: 3782-3784 Published online on: 18 April 2016

Visualization of basement membranes in normal breast and breast cancer tissues using multiphoton microscopy

Xiufeng Wu, Gang Chen, Jingting Qiu, Jianping Lu, Weifeng Zhu, Jianxin Chen, Shuangmu Zhuo, Jun Yan

Pages: 3785-3789 Published online on: 19 April 2016

miR-20b downregulates polymerases κ and θ in XP-V tumor cells

Jia Guo, Zheng Jiang, Xiangru Li, Xi Wang, Yan Xiao

Pages: 3790-3794 Published online on: 18 April 2016

Diffusion weighted imaging for the differential diagnosis of benign vs. malignant ovarian neoplasms

Xiang‑Fu Meng, Shi‑Cai Zhu, Shao‑Juan Sun, Ji‑Cai Guo, Xue Wang

Pages: 3795-3802 Published online on: 18 April 2016

Cryptotanshinone targets tumor-initiating cells through down-regulation of stemness genes expression

Ying Zhang, Stephanie M. Cabarcas, Ji Zheng, Lei Sun, Lesley A. Mathews, Xiaohu Zhang, Hongsheng Lin, William L. Farrar

Pages: 3803-3812 Published online on: 15 April 2016

Biliary tract perforation following percutaneous endobiliary radiofrequency ablation: A report of two cases

Chuanguo Zhou, Baojie Wei, Kun Gao, Renyou Zhai

Pages: 3813-3816 Published online on: 14 April 2016

CT findings of sclerosing stromal tumor of the ovary: A report of two cases and review of the literature

Tongtong Tian, Qingqiang Zhu, Wenxin Chen, Shouan Wang, Weifan Sui, Jingtao Wu

Pages: 3817-3820 Published online on: 15 April 2016

Network analysis of microRNAs, transcription factors, target genes and host genes in nasopharyngeal carcinoma

Hao Wang, Zhiwen Xu, Mengyao Ma, Ning Wang, Kunhao Wang

Pages: 3821-3828 Published online on: 20 April 2016

Recurrent renal cell carcinoma manifesting as a large intrathoracic fibrotic mass: A case report

Ji Hyun Kim, Jae Hoon Jeong, Sung‑Hyun Park, Jin Seon Jeong, Young-Joon Ryu, Seo‑Young Song

Pages: 3835-3838 Published online on: 19 April 2016

Bellini's duct carcinoma: A report of two cases and a review of the literature

Yifan Li, Lu Jin, Jiaju Liu, Duqun Chen, Zhengming Su, Liqun Zhou, Bentao Shi, Yongqing Lai

Pages: 3839-3841 Published online on: 18 April 2016

A novel class of piperidones exhibit potent, selective and pro‑apoptotic anti‑leukemia properties

Larissa M Nunes, Mohammad Hossain, Armando Varela‑Ramirez, Umashankar Das, Yoshira M Ayala‑Marin, Jonathan R Dimmock, Renato J Aguilera

Pages: 3842-3848 Published online on: 20 April 2016

Therapeutic role of systematic lymphadenectomy in early-stage endometrial cancer: A systematic review

Mei‑Yi Li, Xiao‑Xia Hu, Jian‑Hong Zhong, Lu‑Lu Chen, Yong‑Xiu Lin

Pages: 3849-3857 Published online on: 19 April 2016

Low folate levels are associated with methylation-mediated transcriptional repression of miR-203 and miR-375 during cervical carcinogenesis

Min Hao, Weihong Zhao, Lili Zhang, Honghong Wang, Xin Yang

Pages: 3863-3869 Published online on: 18 April 2016

Retrospective analysis of 140 cases of medullary thyroid carcinoma followed‑up in a single institution

Joana Simões‑Pereira, Maria João Bugalho, Edward Limbert, Valeriano Leite

Pages: 3870-3874 Published online on: 20 April 2016

Inhibitory effects of Hedyotis diffusa Willd. on colorectal cancer stem cells

Guodong Sun, Lihui Wei, Jianyu Feng, Jiumao Lin, Jun Peng

Pages: 3875-3881 Published online on: 13 April 2016

Patients treated with radical prostatectomy with positive digital rectal examination findings in the intermediate‑risk group are prone to PSA recurrence

Nobuki Furubayashi, Takahito Negishi, Shintaro Ura, Jun Mutaguchi, Kenichi Taguchi, Mototsugu Shimokawa, Motonobu Nakamura

Pages: 3882-3888 Published online on: 20 April 2016

A lectin-based approach to detecting carcinogenesis in breast tissue

Ga Ram Wi, Byung‑In Moon, Hyoung Jin Kim, Woosung Lim, Anbok Lee, Jun Woo Lee, Hong‑Jin Kim

Pages: 3889-3895 Published online on: 18 April 2016

Knockdown of β‑catenin by siRNA influences proliferation, apoptosis and invasion of the colon cancer cell line SW480

Kui Li, Zhong‑Yin Zhou, Pan‑Pan Ji, He‑Sheng Luo

Pages: 3896-3900 Published online on: 20 April 2016

Complete response to abdominal bulky lymph node recurrence in an esophageal cancer patient treated with S-1 monotherapy: A case report

Atsuto Katano, Hideomi Yamashita, Kae Okuma, Keiichi Nakagawa

Pages: 3901-3903 Published online on: 19 April 2016

[Corrigendum] Association between the expression levels of TAZ, AXL and CTGF and clinicopathological parameters in patients with colon cancer

Shu‑Dong Zhang, Cian M. McCrudden, Hiu‑Fung Yuen, Ka Lai Leung, Wan‑Jin Hong, Hang Fai Kwok

Pages: 3904-3904 Published online on: 19 April 2016

miR-152 as a tumor suppressor microRNA: Target recognition and regulation in cancer (Review)

Xuexiang Liu, Jinwan Li, Fengxian Qin, Shengming Dai

Pages: 3911-3916 Published online on: 28 April 2016
Open Access

Chelerythrine chloride induces apoptosis in renal cancer HEK-293 and SW-839 cell lines

Xiao‑Meng Chen, Meng Zhang, Peng‑Li Fan, Yu‑Hua Qin, Hong‑Wei Zhao

Pages: 3917-3924 Published online on: 05 May 2016
Open Access

Pancreatic hamartoma, a rare benign disease of the pancreas: A case report

Jianwei Zhang, Hui Wang, Xiaolong Tang, Qinglong Jiang, Chengfeng Wang

Pages: 3925-3928 Published online on: 06 May 2016
Open Access

Malignant extra-gastrointestinal stromal tumor of the liver: A case report

Yingchao Wang, Yahui Liu, Yanping Zhong, Bai Ji

Pages: 3929-3932 Published online on: 05 May 2016
Open Access

Primary follicular non-Hodgkin's lymphoma of the ureter: A case report and literature review

Zhihong Dai, Zhiyu Liu, Yuren Gao, Liang Wang

Pages: 3939-3942 Published online on: 05 May 2016
Open Access

A potential peptide vector that allows targeted delivery of a desired fusion protein into the human breast cancer cell line MDA‑MB‑231

Wei Qing Liu, Jun Yang, Min Hong, Chang E. Gao, Jian Dong

Pages: 3943-3952 Published online on: 06 May 2016
Open Access

Significance of ETV6 rearrangement in acute promyelocytic leukemia with t(15;17)/promyelocytic leukemia/retinoic acid receptor alpha

Na Gao, Wen‑Zheng Yu, Xue‑Xia Wang, Jian‑Rong Sun, Ning Yu, Zeng‑Yan Liu, Xiao‑Dan Liu, Ren‑Tong Liu, Rui Feng, Bu‑Tong Ding, Tan Sang, Nong‑Jian Guo

Pages: 3953-3960 Published online on: 06 May 2016
Open Access

Prognostic significance of Dicer expression in hepatocellular carcinoma

Li Zhang, Cuiju Wang, Shufeng Liu, Yufei Zhao, Chao Liu, Zhanjun Guo

Pages: 3961-3966 Published online on: 09 May 2016
Open Access

Identification of high-risk patients by human epididymis protein 4 levels during follow-up of ovarian cancer

Karina Dahl Steffensen, Marianne Waldstrøm, Ivan Brandslund, Bente Lund, Sarah Mejer Sørensen, Max Petzold, Anders Jakobsen

Pages: 3967-3974 Published online on: 06 May 2016
Open Access

Neutrophil to lymphocyte ratio in the pre-treatment phase of final-line chemotherapy predicts the outcome of patients with recurrent ovarian cancer

Keiichiro Nakamura, Takeshi Nagasaka, Takeshi Nishida, Tomoko Haruma, Chikako Ogawa, Tomoyuki Kusumoto, Noriko Seki, Yuji Hiramatsu

Pages: 3975-3981 Published online on: 04 May 2016
Open Access

Primary thyroid leiomyosarcoma: A case report and literature review

Zhen‑Yu Zou, Ning Ning, Song‑Yan Li, Jie Li, Xiao‑Hui Du, Rong Li

Pages: 3982-3986 Published online on: 26 April 2016
Open Access

Adrenal cortical carcinoma with tumor thrombus extension into the right atrium: A case report

Yimin Wang, Feng Zhou, Hao Pan, Baiye Jin

Pages: 3987-3991 Published online on: 26 April 2016

Construction of Ang2‑siRNA chitosan magnetic nanoparticles and the effect on Ang2 gene expression in human malignant melanoma cells

Zhao‑Liang Liu, Cai‑Lian You, Biao Wang, Jian‑Hong Lin, Xue‑Feng Hu, Xiu‑Ying Shan, Mei‑Shui Wang, Hou‑Bing Zheng, Yan‑Ding Zhang

Pages: 3992-3998 Published online on: 06 May 2016
Open Access

Identification of key genes in glioblastoma-associated stromal cells using bioinformatics analysis

Chengyong Chen, Chong Sun, Dong Tang, Guangcheng Yang, Xuanjun Zhou, Donghai Wang

Pages: 3999-4007 Published online on: 05 May 2016
Open Access

Metastasis of ovarian cancer to the breast: A report of two cases and a review of the literature

Clemens B. Tempfer, Nariman El Fizazi, Hassan Ergonenc, Wiebke Solass

Pages: 4008-4012 Published online on: 04 May 2016
Open Access

Aberrant DNA hypomethylation of miR-196b contributes to migration and invasion of oral cancer

Yu‑Yi Hou, Jyun‑Jie You, Cheng‑Mei Yang, Hung‑Wei Pan, Hung‑Chih Chen, Jang‑Hwa Lee, Yaoh‑Shiang Lin, Huei‑Han Liou, Pei‑Feng Liu, Chao‑Chuan Chi, Luo‑Ping Ger, Kuo‑Wang Tsai

Pages: 4013-4021 Published online on: 25 April 2016
Open Access

Identification of a peptide specifically targeting ovarian cancer by the screening of a phage display peptide library

Ledan Wang, Yue Hu, Wenju Li, Fan Wang, Xiaosheng Lu, Xueying Han, Jieqiang Lv, Jie Chen

Pages: 4022-4026 Published online on: 09 May 2016
Open Access

Metachronous urothelial carcinoma of whole urinary tract in a dialysis‑dependent patient: A case report

Yimin Wang, Baiye Jin, Xiaolin Yao

Pages: 4027-4029 Published online on: 06 May 2016
Open Access

Preoperative management of giant retroperitoneal schwannoma: A case report and review of the literature

Wei Chen, Chengxue Dang, Kun Zhu, Kang Li

Pages: 4030-4034 Published online on: 06 May 2016
Open Access

Effect of taxol on the expression of FoxM1 ovarian cancer-associated gene

Zeng Liu, Yu Xiao, Siqing Ning, Zhao Yuan Li, Yuanyuan Zhu, Gang Hu

Pages: 4035-4039 Published online on: 22 April 2016

Association between transforming growth factor-β1 expression and the clinical features of triple negative breast cancer

Ming-Jian Ding, Ke Su, Guo‑Zhong Cui, Wen‑Hua Yang, Liang Chen, Meng Yang, Yan-Qing Liu, Dian-Lu Dai

Pages: 4040-4044 Published online on: 26 April 2016

Giant cell tumor of the patella with a secondary aneurysmal bone cyst: A case report

Mingzhi Song, Wei Dai, Ran Sun, Hongfeng Liang, Bingwu Liu, Yuxuan Wu, Kai Ma, Ming Lu

Pages: 4045-4048 Published online on: 06 May 2016

Phase II trial of panitumumab with irinotecan as salvage therapy for patients with advanced or recurrent colorectal cancer (TOPIC study)

Tomohiro Nishi, Yasuo Hamamoto, Michitaka Nagase, Tadamichi Denda, Kensei Yamaguchi, Kenji Amagai, Yoshinori Miyata, Yasuhiro Yamanaka, Kai Yanai, Tsutomu Ishikawa, Yoshifumi Kuroki, Hirofumi Fujii

Pages: 4049-4054 Published online on: 06 May 2016

Optimal settings and accuracy of indocyanine green fluorescence imaging for sentinel node biopsy in early gastric cancer

Shinichi Kinami, Toshio Oonishi, Jun Fujita, Yasuto Tomita, Hiroshi Funaki, Hideto Fujita, Yasuharu Nakano, Nobuhiko Ueda, Takeo Kosaka

Pages: 4055-4062 Published online on: 25 April 2016

Primary peritoneal serous carcinoma, an extremely rare malignancy: A case report and review of the literature

Woo‑Sung Yun, Jung‑Min Bae

Pages: 4063-4065 Published online on: 05 May 2016

Transverse myelopathy occurring with intrathecal administration of methotrexate and cytarabine chemotherapy: A case report

Ying Pan, Chunhuai Wang, Huiping Wang, Qianshan Tao, Shudao Xiong, Zhimin Zhai

Pages: 4066-4068 Published online on: 04 May 2016

Peripheral T-cell lymphoma unspecified type presenting with a pneumothorax as the initial manifestation: A case report and literature review

Tianhong Fu, Wei Yang, Xuejin Zhang, Xiaofeng Xu

Pages: 4069-4076 Published online on: 04 May 2016

Clinicopathological implications of GNAS in Ewing sarcoma

Byeong‑Joo Noh, Ji‑Youn Sung, Youn Wha Kim, Eduardo Santini Araujo, Ricardo Karam Kalil, Woon‑Won Jung, Hyun‑Sook Kim, Yong‑Koo Park

Pages: 4077-4082 Published online on: 05 May 2016

Reduced expression of the WW domain‑containing oxidoreductase in human hematopoietic malignancies

Lingqing Luo, Yan Chen, Xiao Cheng, Yazhen Lin, Xiaodan Fu, Dan Li, Zhaolei Cui, Donghong Lin

Pages: 4083-4088 Published online on: 26 April 2016

Effect of beclin 1 expression on the biological behavior and chemotherapy sensitivity of cervical cancer cells

Yongxin Zhang, Shuang Lin, Yue Zhang, Suwen Chang

Pages: 4089-4094 Published online on: 06 May 2016

Association between FBP1 and hypoxia‑related gene expression in clear cell renal cell carcinoma

Xiang‑Hui Ning, Teng Li, Yan‑Qing Gong, Qun He, Qi Shen, Shuang‑He Peng, Jiang‑Yi Wang, Jin‑Chao Chen, Ying‑Lu Guo, Kan Gong

Pages: 4095-4098 Published online on: 27 April 2016

Microsurgical management of pediatric ependymomas of the fourth ventricle via the trans-cerebellomedullary fissure approach: A review of 26 cases

Bo Qiu, Yong Wang, Wei Wang, Chao Wang, Pengfei Wu, Yijun Bao, Shaowu Ou, Zongze Guo, Yunjie Wang

Pages: 4099-4106 Published online on: 27 April 2016

Methylation status and protein expression of RASSF1A in endometriosis

Yu Wu, Mingde Zhang, Xian Zhang, Zhenzhou Xu, Weiguo Jin

Pages: 4107-4112 Published online on: 28 April 2016

An unusual mediastinal parathyroid carcinoma coproducing PTH and PTHrP: A case report

Chuangjie Cao, Chengyun Dou, Fuqin Chen, Yan Wang, Xiaoli Zhang, Hong Lai

Pages: 4113-4116 Published online on: 09 May 2016

Lentivirus‑mediated silencing of MPHOSPH8 inhibits MTC proliferation and enhances apoptosis

Peiyong Li, Weiping Yang, Baiyong Shen, Hongwei Li, Jiqi Yan

Pages: 4117-4122 Published online on: 06 May 2016

Arsenic induced complete remission in a refractory T-ALL patient with a distinct T-cell clonal evolution without molecular complete remission: A case report

Suijing Wu, Ling Xu, Xin Huang, Suxia Geng, Yan Xu, Shaohua Chen, Lijian Yang, Xiuli Wu, Janyu Weng, Xin Du, Yangqiu Li

Pages: 4123-4130 Published online on: 05 May 2016

Chronic myelogenous leukemia-like hematological malignancy with t(8;22) in a 26-year-old pregnant woman: A case report

You‑Wen Qin, Yi‑Ning Yang, Ping Bai, Chun Wang

Pages: 4131-4133 Published online on: 27 April 2016

Association of STAT3 with Cx26 and Cx43 in human uterine endometrioid adenocarcinoma

Urszula Sulkowska, Andrzej Wincewicz Febp, Stanislaw Sulkowski

Pages: 4134-4138 Published online on: 09 May 2016

Simultaneous occurrence of Hodgkin's lymphoma and multiple myeloma: A case report and review of the literature

Chen Huang, Guimin Zhao, Lianjing Wang, Huichao Zhang, Xiaolin Wu, Mingzeng Zhang, Ruijuan Ma, Ling Wang, Yueping Liu, Lihong Liu

Pages: 4139-4143 Published online on: 27 April 2016

T cell receptor rearrangements in a patient with γ-heavy chain disease: A case report

Hebing Zhou, Wenming Chen, Juan Zhang, Hui Zeng, Yuan Jian, Chenxiao Fu

Pages: 4147-4151 Published online on: 04 May 2016

Nuchal-type fibroma of the shoulder: A case report and review of the literature

Yubao Gong, Xingyu Zhao, Di Wu, Jianguo Liu

Pages: 4152-4154 Published online on: 05 May 2016

Myeloid sarcoma derived from the gastrointestinal tract: A case report and review of the literature

Teng Yu, Genbo Xu, Xiaohua Xu, Jing Yang, Luyin Ding

Pages: 4155-4159 Published online on: 04 May 2016

Pyridine analogues of curcumin exhibit high activity for inhibiting CWR-22Rv1 human prostate cancer cell growth and androgen receptor activation

Dai‑Ying Zhou, Su‑Qing Zhao, Zhi‑Yun Du, Xi Zheng, Kun Zhang

Pages: 4160-4166 Published online on: 06 May 2016

Embelin prevents LMP1-induced TRAIL resistance via inhibition of XIAP in nasopharyngeal carcinoma cells

Shu Yang, Shi‑Sheng Li, Xin‑Ming Yang, Dan‑Hui Yin, Lin Wang

Pages: 4167-4176 Published online on: 05 May 2016

Myasthenia gravis in patients with thymoma affects survival rate following extended thymectomy

Zhefeng Zhang, Youbin Cui, Rui Jia, Lei Xue, Huagang Liang

Pages: 4177-4182 Published online on: 05 May 2016

Successful personalized chemotherapy for metastatic gastric cancer based on quantitative BRCA1 mRNA expression level: A case report

Ying Huang, Puyuan Wu, Baorui Liu, Juan Du

Pages: 4183-4186 Published online on: 09 May 2016

Boswellic acid activity against glioblastoma stem-like cells

Hannah Schneider, Michael Weller

Pages: 4187-4192 Published online on: 04 May 2016

Mucinous cystadenoma of the appendix presenting as an umbilical hernia: A case report

Bingbing Ren, Xiangchao Meng, Zi Cao, Chunli Guo, Zili Zhang

Pages: 4200-4202 Published online on: 26 April 2016

Effect of urokinase‑type plasminogen activator system in gastric cancer with peritoneal metastasis

Youcheng Ding, Hui Zhang, Aiguo Lu, Zhuqing Zhou, Mingan Zhong, Dongwei Shen, Xujing Wang, Zhenggang Zhu

Pages: 4208-4216 Published online on: 26 April 2016

MicroRNA‑27a functions as a tumor suppressor in renal cell carcinoma by targeting epidermal growth factor receptor

Yueyan Li, Jie Li, Xiaolei Sun, Jiacun Chen, Xiaoqing Sun, Junnian Zheng, Renfu Chen

Pages: 4217-4223 Published online on: 26 April 2016

Potassium increases the antitumor effects of ascorbic acid in breast cancer cell lines in vitro

Giovanni Vanni Frajese, Monica Benvenuto, Massimo Fantini, Elena Ambrosin, Pamela Sacchetti, Laura Masuelli, Maria Gabriella Giganti, Andrea Modesti, Roberto Bei

Pages: 4224-4234 Published online on: 27 April 2016

Knockdown of cathepsin L sensitizes ovarian cancer cells to chemotherapy

Hongmei Zhang, Luosheng Zhang, Lixia Wei, Xingwang Gao, Li Tang, Wei Gong, Na Min, Li Zhang, Yawei Yuan

Pages: 4235-4239 Published online on: 26 April 2016

Acute myocardial infarction following erlotinib treatment for NSCLC: A case report

Shanshan Ding, Fei Long, Shujuan Jiang

Pages: 4240-4244 Published online on: 28 April 2016

miR-494 inhibits ovarian cancer cell proliferation and promotes apoptosis by targeting FGFR2

Xiaojuan Zhao, Yun Zhou, Yu Chen, Feng Yu

Pages: 4245-4251 Published online on: 05 May 2016

Primary non-Hodgkin lymphoma of the sphenoid sinus with visual disturbance: A report of two cases

Huiping Ye, Zhengpeng Gong, Wen Yang, Yubing Dai

Pages: 4252-4254 Published online on: 06 May 2016

Intravenous leiomyomatosis with intracardiac extension depicted on computed tomography and magnetic resonance imaging scans: A report of two cases and a review of the literature

Hanjiang Zeng, Zhongzi Xu, Lizhi Zhang, Yi Luo, Hui Chen, Hongji Zhu, Liqing Peng, Jianqun Yu

Pages: 4255-4263 Published online on: 26 April 2016

Melanoma educates mesenchymal stromal cells towards vasculogenic mimicry

Amalia Vartanian, Saida Karshieva, Vladislav Dombrovsky, Alexander Belyavsky

Pages: 4264-4268 Published online on: 05 May 2016
Journal Cover

June-2016
Volume 11 Issue 6

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image