Journal Articles

Novel prognostic molecular markers in lung cancer (Review)

Michał Puderecki, Justyna Szumiło, Barbara Marzec‑Kotarska

Pages: 9-18 Published online on: 15 April 2020
Open Access

Endocrine disruptors from the environment affecting breast cancer (Review)

Gloria M. Calaf, Richard Ponce‑Cusi, Francisco Aguayo, Juan P. Muñoz, Tammy C. Bleak

Pages: 19-32 Published online on: 22 April 2020
Open Access

Visceral obesity and cell cycle pathways serve as links in the association between bisphenol A exposure and breast cancer

Tsu‑Nai Wang, Pei‑Jing Yang, Yu‑Ting Tseng, Yi‑Shan Tsai, Po‑Lin Kuo, Chien‑Chih Chiu, Shih‑Shin Liang, Tsung‑Hua Hsieh, Ming‑Feng Hou, Eing‑Mei Tsai

Pages: 33-42 Published online on: 21 April 2020
Open Access

YRDC is upregulated in non‑small cell lung cancer and promotes cell proliferation by decreasing cell apoptosis

Haibo Shen, Enkuo Zheng, Zhenhua Yang, Minglei Yang, Xiang Xu, Yinjie Zhou, Junjun Ni, Rui Li, Guofang Zhao

Pages: 43-52 Published online on: 21 April 2020
Open Access

Chloroquine increases the anti‑cancer activity of epirubicin in A549 lung cancer cells

Ai‑Ling Liang, Jing Zhang, Shen‑Lin Du, Bin Zhang, Xuan Ma, Cui‑Yun Wu, Yong‑Jun Liu

Pages: 53-60 Published online on: 22 April 2020
Open Access

AMPK decreases ERK1/2 activity and cancer cell sensitivity to nutrition deprivation by mediating a positive feedback loop involving eEF2K

Shujuan Tong, Tao Zhou, Yufen Meng, Dongqin Xu, Jianping Chen

Pages: 61-66 Published online on: 21 April 2020
Open Access

Ubiquitin‑specific peptidase 17 promotes cisplatin resistance via PI3K/AKT activation in non‑small cell lung cancer

Shengchao Zhang, Zhenglang Xu, Jun Yuan, Hao Chen

Pages: 67-74 Published online on: 23 April 2020
Open Access

Integrative transcriptome analysis identified a BMP signaling pathway‑regulated lncRNA AC068643.1 in IDH mutant and wild‑type glioblastomas

Guo‑Hao Huang, Yu‑Chun Pei, Lin Yang, Ke‑Jie Mou, Jun‑Hai Tang, Yan Xiang, Jun Liu, Sheng‑Qing Lv

Pages: 75-84 Published online on: 15 April 2020
Open Access

Prognostic prediction of a 12‑methylation gene‑based risk score system on pancreatic adenocarcinoma

Daoqin Dou, Shaohua Yang, Jiren Zhang

Pages: 85-98 Published online on: 27 April 2020
Open Access

Metastasis‑associated gene MAPK15 promotes the migration and invasion of osteosarcoma cells via the c‑Jun/MMPs pathway

Zexin Su, Bingsheng Yang, Zhirui Zeng, Shuang Zhu, Chenyang Wang, Shan Lei, Yongfa Jiang, Lijun Lin

Pages: 99-112 Published online on: 15 April 2020
Open Access

Bioinformatics analysis of prognosis-related long non-coding RNAs in invasive breast carcinoma

Yuanyuan Hu, Xidong Gu, Yin Duan, Yong Shen, Xiaohong Xie

Pages: 113-122 Published online on: 21 April 2020
Open Access

Application of the chemokine‑chemokine receptor axis increases the tumor‑targeted migration ability of cytokine‑induced killer cells in patients with colorectal cancer

Yunlian Zou, Jianhua Liang, Danyang Li, Jingjing Fang, Linping Wang, Jinli Wang, Jinping Zhang, Qiang Guo, Xinmin Yan, Hui Tang

Pages: 123-134 Published online on: 15 April 2020
Open Access

Pathological roles of c‑Met in bladder cancer: Association with cyclooxygenase‑2, heme oxygenase‑1, vascular endothelial growth factor‑A and programmed death ligand 1

Yuta Mukae, Yasuyoshi Miyata, Yuichiro Nakamura, Kyohei Araki, Asato Otsubo, Tsutomu Yuno, Kensuke Mitsunari, Tomohiro Matsuo, Kojiro Ohba, Hideki Sakai

Pages: 135-144 Published online on: 15 April 2020
Open Access

Hypermethylation of tumor necrosis factor decoy receptor gene in non‑small cell lung cancer

Yuanlin Qi, Lin Qi, Minglian Qiu, Caiyun Yao, Mingfang Zhang, Jianbo Lin, Zhonghua Zheng, Chujia Chen, Hongxiang Li, Shiwei Duan

Pages: 155-164 Published online on: 22 April 2020
Open Access

Downregulation of GNA14 in hepatocellular carcinoma indicates an unfavorable prognosis

Tao Yu, Siyu Lu, Wenjing Xie

Pages: 165-172 Published online on: 15 April 2020
Open Access

MALAT1 knockdown inhibits hypopharyngeal squamous cell carcinoma malignancy by targeting microRNA‑194

Hongming Wang, Fei Wang, Wenyu Ouyang, Xuejun Jiang, Wei Li

Pages: 173-182 Published online on: 21 April 2020
Open Access

Efficacy and safety of CT‑guided 125I brachytherapy in elderly patients with non‑small cell lung cancer

Jing Zhao, Zheng Zhi, Hongtao Zhang, Jinxin Zhao, Yan Di, Ke Xu, Chunling Ma, Zezhou Liu, Aixia Sui, Juan Wang

Pages: 183-192 Published online on: 21 April 2020
Open Access

Leveraging methylation to identify the potential causal genes associated with survival in lung adenocarcinoma and lung squamous cell carcinoma

Lu Liu, Ping Zeng, Sheng Yang, Zhongshang Yuan

Pages: 193-200 Published online on: 22 April 2020
Open Access

PKUTHLP score: A comprehensive system to predict surgical approach in radical nephrectomy and thrombectomy

Xun Zhao, Zhuo Liu, Hongxian Zhang, Liwei Li, Shiying Tang, Guoliang Wang, Shudong Zhang, Shumin Wang, Xiaojun Tian, Lulin Ma

Pages: 201-208 Published online on: 23 April 2020
Open Access

Epidural angiolipoma with concomitant intradural extramedullary capillary hemangioma at the same spinal level: A case report

Yongquan Cheng, Kaiwu Lu, Hui Jiang

Pages: 209-214 Published online on: 21 April 2020
Open Access

Identification of genes associated with gastric cancer survival and construction of a nomogram to improve risk stratification for patients with gastric cancer

Yongfeng Ding, Yanyan Chen, Mengjie Wu, Linrong Li, Yingying Huang, Haiyong Wang, Haohao Wang, Xiongfei Yu, Nong Xu, Lisong Teng

Pages: 215-225 Published online on: 15 April 2020
Open Access

Expression and regulation effects of chemokine receptor 7 in colon cancer cells

Xiang Li, Xuemei Wang, Zitao Li, Yanjun Liu, Liang Sang, Zhen Zhang, Yixia Zhang

Pages: 226-234 Published online on: 21 April 2020
Open Access

lncRNA‑CD160 decreases the immunity of CD8+ T cells through epigenetic mechanisms in hepatitis B virus infection

Jiansong Wu, Qiang Niu, Jie Yuan, Xiaodan Xu, Liuxia Cao

Pages: 235-247 Published online on: 15 April 2020
Open Access

STAT1 is a modulator of the expression of frequently rearranged in advanced T‑cell lymphomas 1 expression in U251 cells

Geng Guo, Shule Wang, Yining Hao, Yeqing Ren, Yongqiang Wu, Jianping Zhang, Dong Liu

Pages: 248-256 Published online on: 21 April 2020
Open Access

P4HB modulates epithelial‑mesenchymal transition and the β‑catenin/Snail pathway influencing chemoresistance in liver cancer cells

Xing Ma, Jiening Wang, Juhua Zhuang, Xiaokun Ma, Ni Zheng, Yanan Song, Wei Xia

Pages: 257-265 Published online on: 23 April 2020
Open Access

Hsa_circ_0038646 promotes cell proliferation and migration in colorectal cancer via miR‑331‑3p/GRIK3

Haipeng Du, Zhiguo He, Fumei Feng, Daming Chen, Lei Zhang, Jingzhen Bai, Huiguo Wu, Enkun Han, Jiansheng Zhang

Pages: 266-274 Published online on: 21 April 2020
Open Access

Distinct diagnostic and prognostic values of γ‑aminobutyric acid type A receptor family genes in patients with colon adenocarcinoma

Ling Yan, Yi‑Zhen Gong, Meng‑Nan Shao, Guo‑Tian Ruan, Hai‑Lun Xie, Xi‑Wen Liao, Xiang‑Kun Wang, Quan‑Fa Han, Xin Zhou, Li‑Cheng Zhu, Feng Gao, Jia‑Liang Gan

Pages: 275-291 Published online on: 24 April 2020
Open Access

Vitamin D3 mediates miR‑15a‑5p inhibition of liver cancer cell proliferation via targeting E2F3

Yulong Li, Qiang Lin, Su'e Chang, Rong Zhang, Jingjie Wang

Pages: 292-298 Published online on: 24 April 2020
Open Access

miR‑208b‑5p inhibits invasion of non‑small cell lung cancer through the STAT3 pathway by targeting interleukin‑9

Jun Ma, Hong‑Feng Tong, Jie‑Huan Lin, Fu‑Nan Chen, Can‑Xing Wu, Cheng‑Zhang Cao, Jian Wu, Shu‑Qiao Hu

Pages: 299-307 Published online on: 23 April 2020
Open Access

Prognostic and predictive value of immune/stromal-related gene biomarkers in renal cell carcinoma

Sen Wang, Xiangguang Zheng, Xinglu Chen, Xiaojun Shi, Sansan Chen

Pages: 308-316 Published online on: 24 April 2020
Open Access

Significant diagnostic value of circulating tumour cells in colorectal cancer

Haijiao Yu, Ling Ma, Yubing Zhu, Wenxia Li, Lei Ding, Hong Gao

Pages: 317-325 Published online on: 15 April 2020
Open Access

Neuregulin 1 enhances cell adhesion molecule L1 like expression levels and promotes malignancy in human glioma

Wen‑Wen Lin, Guan‑Yong Ou, Jia‑Zhe Lin, San‑Jun Yi, Wei‑Cheng Yao, Hong‑Chao Pan, Wei‑Jiang Zhao

Pages: 326-336 Published online on: 21 April 2020
Open Access

Effects and mechanism of the bile acid (farnesoid X) receptor on the Wnt/β‑catenin signaling pathway in colon cancer

Jiayu Mao, Xueqi Chen, Chunsaier Wang, Wenbin Li, Jingnan Li

Pages: 337-345 Published online on: 16 April 2020
Open Access

Inhibitory effect of dihydromyricetin on the proliferation of JAR cells and its mechanism of action

Yanzhen Zuo, Yanjie Lu, Qian Xu, Dayong Sun, Xiujun Liang, Xiaoru Li, Yuhong Li

Pages: 357-363 Published online on: 16 April 2020
Open Access

Serum concentration of sex hormone‑binding globulin in healthy volunteers and patients with breast cancer stratified by sex and age

Se Jung Park, Tae Soo Kim, Kyu Hyun Park, Woo Sun Kwon, Jin Ju Kim

Pages: 364-372 Published online on: 21 April 2020
Open Access

Claudin 10 acts as a novel biomarker for the prognosis of patients with ovarian cancer

Zhongjun Li, Wenting Xuan, Lishan Huang, Niankun Chen, Zhiyong Hou, Biyan Lu, Chuangyu Wen, Suran Huang

Pages: 373-381 Published online on: 21 April 2020
Open Access

Comprehensive characterization of driver genes in diffuse large B cell lymphoma

Zheng Fan, Renzhi Pei, Keya Sha, Lieguang Chen, Tiantian Wang, Ying Lu

Pages: 382-390 Published online on: 21 April 2020

The effect of TKI therapy and chemotherapy treatment delivery sequence on total progression‑free survival in patients with advanced EGFR‑mutated NSCLC

Jie Han, Yan Xu, Yumei Zhou, Aiju Yang, Jianfeng Cui, Pengxiang Chen, Hongyu Zhao, Xingqin Zhou, Chaoyan Shen, Jinming Yu, Heng Lu

Pages: 391-400 Published online on: 15 April 2020

Ensemble classification for predicting the malignancy level of pulmonary nodules on chest computed tomography images

Ning Xiao, Yan Qiang, Muhammad Bilal Zia, Sanhu Wang, Jianhong Lian

Pages: 401-408 Published online on: 27 April 2020
Open Access

Role of lymph node dissection in radical cystectomy

Keyi Wang, Heng Shi, Weipu Mao, Lei Yin, Guangchun Wang, Donglai Fan, Jinbo Xie, Weiyi Li, Bo Peng

Pages: 409-419 Published online on: 21 April 2020

Chemoresistance‑associated alternative splicing signatures in serous ovarian cancer

Tianshui Sun, Qing Yang

Pages: 420-430 Published online on: 21 April 2020
Open Access

Oncology during the COVID‑19 pandemic: challenges, dilemmas and the psychosocial impact on cancer patients (Review)

Konstantinos Tsamakis, Maria Gavriatopoulou, Dimitrios Schizas, Athina Stravodimou, Aikaterini Mougkou, Dimitrios Tsiptsios, Vasileios Sioulas, Eleftherios Spartalis, Athanasios D. Sioulas, Charalampos Tsamakis, Nikolaos Charalampakis, Christoph Mueller, Donna Arya, Paul Zarogoulidis, Demetrios A. Spandidos, Meletios A. Dimopoulos, Charalabos Papageorgiou, Emmanouil Rizos

Pages: 441-447 Published online on: 08 May 2020
Open Access

Pathogenesis of pediatric B‑cell acute lymphoblastic leukemia: Molecular pathways and disease treatments (Review)

Fang‑Liang Huang, En‑Chih Liao, Chia‑Ling Li, Chung‑Yang Yen, Sheng‑Jie Yu

Pages: 448-454 Published online on: 04 May 2020
Open Access

Signal transducer and activator of transcription 6 as a target in colon cancer therapy (Review)

Yael Delgado‑Ramirez, Vaneesa Colly, Giovanni Villanueva Gonzalez, Sonia Leon‑Cabrera

Pages: 455-464 Published online on: 13 May 2020
Open Access

Circular RNAs in gastric cancer: Biomarkers for early diagnosis (Review)

Chun‑Mei Yang, Guang‑Lei Qiao, Li‑Na Song, Shisan Bao, Li‑Jun Ma

Pages: 465-473 Published online on: 14 May 2020
Open Access

TGF‑β1 induces N‑cadherin expression by upregulating Sox9 expression and promoting its nuclear translocation in human oral squamous cell carcinoma cells

Taifu Hirano, Daishi Saito, Hiroyuki Yamada, Akira Ishisaki, Masaharu Kamo

Pages: 474-482 Published online on: 04 May 2020
Open Access

Identification of key genes associated with the progression of intrahepatic cholangiocarcinoma using weighted gene co‑expression network analysis

Zi Ye, Zhirui Zeng, Da Wang, Shan Lei, Yiyi Shen, Zubing Chen

Pages: 483-494 Published online on: 13 May 2020
Open Access

Downregulation of lncRNA PMS2L2 in patients with gastric adenocarcinoma predicts poor prognosis

Junping Bian, Guangchun Li, Zhen Zhang, Bin Liu

Pages: 495-500 Published online on: 28 April 2020
Open Access

Correlation between preoperatively predicted and postoperatively observed renal function using an imaging‑based approach: A retrospective cohort study

Jingchao Liu, Chuanxin Tian, Zhaocun Zhang, Guanwen Zhou, Benkang Shi, Haifeng Zhao, Xianzhou Jiang

Pages: 501-508 Published online on: 04 May 2020
Open Access

High KIAA1522 expression predicts a poor prognosis in patients with hepatocellular carcinoma

Yongzheng Xu, Chuandong Sun, Bing Han, Yue Xi, Mao Zhang, Jing Yang, Zongkai Chen

Pages: 509-516 Published online on: 06 May 2020
Open Access

Analysis of immune‑related signatures of colorectal cancer identifying two different immune phenotypes: Evidence for immune checkpoint inhibitor therapy

Gang Chen, Lin Wang, Tongwei Diao, Ying Chen, Chengbo Cao, Xindong Zhang

Pages: 517-524 Published online on: 13 May 2020
Open Access

The age of paraffin block influences biomarker levels in archival breast cancer samples

Hong Chen, Qing‑Qing Fang, Bo Wang

Pages: 525-532 Published online on: 04 May 2020
Open Access

Selective inhibition of HDAC6 sensitizes cutaneous T‑cell lymphoma to PI3K inhibitors

Malgorzata Bobrowicz, Aleksander Slusarczyk, Joanna Domagala, Michal Dwojak, Desislava Ignatova, Yun‑Tsan Chang, Christoph Iselin, Nina Miazek‑Zapala, Katsiaryna Marhelava, Emmanuella Guenova, Magdalena Winiarska

Pages: 533-540 Published online on: 06 May 2020
Open Access

Clinicopathological and mutational differences between tumors with multiple metastases and single lung metastasis in colorectal cancer

Yuka Yanai, Takuo Hayashi, Yoichi Akazawa, Noboru Yatagai, Sho Tsuyama, Takashi Yao, Tsuyoshi Saito

Pages: 541-550 Published online on: 14 May 2020
Open Access

SPAG6 silencing induces autophagic cell death in SKM‑1 cells via the AMPK/mTOR/ULK1 signaling pathway

Meng Zhang, Jie Luo, Xiaohua Luo, Lin Liu

Pages: 551-560 Published online on: 13 May 2020
Open Access

Germline mutations in MEN1 are associated with the tumorigenesis of pituitary adenoma associated with meningioma

Haibo Zhu, Yazhou Miao, Yutao Shen, Jing Guo, Weiyan Xie, Sida Zhao, Wei Dong, Yazhuo Zhang, Chuzhong Li

Pages: 561-568 Published online on: 13 May 2020
Open Access

In vitro and in vivo evaluation of the safety and efficacy of a novel liquid fiducial marker for image‑guided radiotherapy

Liang‑Chao Sun, Yi Su, Xing‑Chen Ding, Dong‑Shui Xu, Cheng‑Ming Li, Lu  Wang, Wan‑Long Li, Xin‑Dong Sun, Jin‑Ming Yu, Xue Meng

Pages: 569-580 Published online on: 06 May 2020
Open Access

PSMD9 expression correlates with recurrence after radiotherapy in patients with cervical cancer

Frank Köster, Lisa Sauer, Friederike Hoellen, Julika Ribbat‑Idel, Karen Bräutigam, Achim Rody, Constanze Banz‑Jansen

Pages: 581-588 Published online on: 14 May 2020
Open Access

Exosomes derived from endoplasmic reticulum‑stressed liver cancer cells enhance the expression of cytokines in macrophages via the STAT3 signaling pathway

Chengqun He, Wei Hua, Jiatao Liu, Lulu Fan, Hua Wang, Guoping Sun

Pages: 589-600 Published online on: 13 May 2020
Open Access

lncRNA KCNQ1OT1 knockdown inhibits colorectal cancer cell proliferation, migration and invasiveness via thePI3K/AKT pathway

Qiaobin Duan, Lianxu Cai, Kehong Zheng, Chunhui Cui, Renli Huang, Zheng Zheng, Lang Xie, Cheng Wu, Xiang Yu, Jinlong Yu

Pages: 601-610 Published online on: 13 May 2020
Open Access

Elevated levels of IL‑17A and IL‑35 in plasma and bronchoalveolar lavage fluid are associated with checkpoint inhibitor pneumonitis in patients with non‑small cell lung cancer

Yi Na Wang, Dan Feng Lou, Dan Yang Li, Wei Jiang, Jing Yin Dong, Wei Gao, Hong Chao Chen

Pages: 611-622 Published online on: 13 May 2020
Open Access

Tubeimoside I induces autophagy in HepG2 cells by activating the AMP‑activated protein kinase signaling pathway

Chengxu Ruan, Lijuan You, Yingdong Qiu, Xiao Cui, Defeng Wu

Pages: 623-630 Published online on: 13 May 2020
Open Access

Downregulation of CLCA4 expression is associated with the development and progression of colorectal cancer

Lihui Wei, Wujin Chen, Jinyan Zhao, Yi Fang, Jiumao Lin

Pages: 631-638 Published online on: 18 May 2020
Open Access

PRR11 and SKA2 promote the proliferation, migration and invasion of esophageal carcinoma cells

Jie Chen, Hong‑Mei Yang, Hui‑Chong Zhou, Rui‑Rui  Peng, Zhao‑Xiao Niu, Chun‑Yan Kang

Pages: 639-646 Published online on: 13 May 2020
Open Access

P2Y2R has a significant correlation with Notch‑4 in patients with breast cancer

Dong Chul Kim, Hana Jin, Jong Sil Lee, Euna Son, Gyeong Won Lee, Hye Jung Kim

Pages: 647-654 Published online on: 14 May 2020
Open Access

Histology and its prognostic effect on KRAS‑mutated colorectal carcinomas in Korea

Hye Seung Lee, Dae Yong Hwang, Hye Seung Han

Pages: 655-666 Published online on: 13 May 2020
Open Access

Garcinol acts as an antineoplastic agent in human gastric cancer by inhibiting the PI3K/AKT signaling pathway

Yuanyuan Zheng, Chuanyong Guo, Xiaoping Zhang, Xiaoli Wang, A'Ηuo Ma

Pages: 667-676 Published online on: 04 May 2020
Open Access

Genomic DNA methylation profiling indicates immune response following thermal ablation treatment for HBV‑associated hepatocellular carcinoma

Yanan Zhao, Kang Li, Jianping Sun, Ning He, Peng Zhao, Chaoran Zang, Xiaozhen Yang, Caixia Hu, Jiang Long, Honghai Zhang, Qi Wang, Yan Zhao, Yonghong Zhang

Pages: 677-684 Published online on: 18 May 2020
Open Access

Long non‑coding RNA NPBWR1‑2 affects the development of ovarian cancer via multiple microRNAs

Shasha Liu, Qiuyue Du, Yang Rao, Caiyan Liu, Pengpeng Qu

Pages: 685-692 Published online on: 18 May 2020
Open Access

Diagnostic value and imaging features of multi-detector CT in lung adenocarcinoma with ground glass nodule patients

Jun Lu, Haitao Tang, Xinguo Yang, Lei Liu, Minxia Pang

Pages: 693-698 Published online on: 15 May 2020
Open Access

Diagnostic value of NSE factor combined with ultrasound hemodynamic indexes in cervical lymph node metastasis of lung cancer

Yansong Li, Yong Kuang, Yanzhen Jia, Shufang Bai

Pages: 699-704 Published online on: 14 May 2020
Open Access

Prognostic significance of high triglyceride and apolipoprotein B levels in patients with stage III and high-risk stage II colorectal cancer undergoing curative surgery

Xiu-Qing Chen, Pei-Wen Wu, Dong-Hui Liu, Sun-Jie Yan, Xi-Mei Shen, Li-Yong Yang

Pages: 705-714 Published online on: 13 May 2020
Open Access

High levels of global genome methylation in patients with retinoblastoma

Hülya Yazici, Hui‑Chen Wu, Hulya Tigli, Elif Z. Yilmaz, Rejin Kebudi, Regina M. Santella

Pages: 715-723 Published online on: 13 May 2020
Open Access

Clinical significance of CD38 and CD101 expression in PD‑1+CD8+ T cells in patients with epithelial ovarian cancer

Jian Zhou, Wenting Wang, Zhiqing Liang, Bing Ni, Wei He, Dan Wang

Pages: 724-732 Published online on: 28 April 2020
Open Access

MicroRNA‑32 promotes ovarian cancer cell proliferation and motility by targeting SMG1

Saitian Zeng, Shikai Liu, Jing Feng, Jiefan Gao, Fengxia Xue

Pages: 733-741 Published online on: 14 May 2020
Open Access

Clinical significance and diagnostic value of serum NSE, CEA, CA19‑9, CA125 and CA242 levels in colorectal cancer

Hai Luo, Kexin Shen, Bo Li, Ruiqi Li, Zeming Wang, Zhongshi Xie

Pages: 742-750 Published online on: 18 May 2020
Open Access

miR‑203 affects esophageal cancer cell proliferation, apoptosis and invasion by targeting MAP3K1

Mingzhu Zong, Wanting Feng, Li Wan, Xiaojuan Yu, Weiyong Yu

Pages: 751-757 Published online on: 13 May 2020
Open Access

MiR‑181a functions as an oncogene by regulating CCND1 in multiple myeloma

Xiao Yan, Minjie Gao, Ping Zhang, Guifang Ouyang, Qitian Mu, Kaihong Xu

Pages: 758-764 Published online on: 28 April 2020
Open Access

Identification of predictive factors in hepatocellular carcinoma outcome: A longitudinal study

Huiyuan Tian, Shaofeng Cao, Mingxing Hu, Yuzhu Wang, Qiang Fu, Yanfeng Pan, Tao Qin

Pages: 765-773 Published online on: 28 April 2020
Open Access

Long non‑coding RNA AC023794.4‑201 exerts a tumor‑suppressive function in laryngeal squamous cell cancer and may serve as a potential prognostic biomarker

Zhisen Shen, Jie Yuan, Qiaoling Tong, Wenjuan Hao, Hongxia Deng, Qun Li, Chongchang Zhou, Yan Hu, Jie Xu

Pages: 774-784 Published online on: 07 May 2020
Open Access

Continuous progression of hemorrhage of sphenoid ridge meningioma causing cerebral hernia: A case report and literature review

Song Han, Yakun Yang, Zuocheng Yang, Ning Liu, Xueling Qi, Changxiang Yan, Chunjiang Yu

Pages: 785-793 Published online on: 06 May 2020
Open Access

SATB2 knockdown decreases hypoxia‑induced autophagy and stemness in oral squamous cell carcinoma

Weijie Dong, Yawen Chen, Naiying Qian, Guoqi Sima, Jianming Zhang, Zhiqin Guo, Changlin Wang

Pages: 794-802 Published online on: 06 May 2020
Open Access

Clinical significance of COL1A1 and COL1A2 expression levels in hypopharyngeal squamous cell carcinoma

Peiliang Lin, Peng Tian, Jiaqi Pang, Lan Lai, Gui He, Yang Song, Yiqing Zheng

Pages: 803-809 Published online on: 07 May 2020
Open Access

Propofol induces ROS‑mediated intrinsic apoptosis and migration in triple‑negative breast cancer cells

Hao Wang, Lidong Zhao, Jing Wu, Jiang Hong, Songpo Wang

Pages: 810-816 Published online on: 13 May 2020
Open Access

Salvia bowleyana Dunn root is a novel source of salvianolic acid B and displays antitumor effects against gastric cancer cells

Binghua Chen, Chaoqun Huang, Yuanyan Zhang, Xiaoqiong Tang, Suhuan Li, Qingshui Wang, Yao Lin

Pages: 817-827 Published online on: 13 May 2020
Open Access

Downregulation of ST3GAL5 is associated with muscle invasion, high grade and a poor prognosis in patients with bladder cancer

Song Ouyang, Ji‑Hong Liu, Zhao Ni, Guo‑Fu Ding, Qin‑Zhang Wang

Pages: 828-840 Published online on: 07 May 2020
Open Access

Expression of HIF‑1α is a predictive marker of the efficacy of neoadjuvant chemotherapy for locally advanced cervical cancer

Bin Yan, Quan‑Fu Ma, Wen‑Fu Tan, Hong‑Ning Cai, Yan‑Li Li, Zhi‑Gang Zhou, Xuan Dai, Fa‑Xia Zhu, Yu‑Jing Xiong, Meng Xu, Yu‑Lin Guo, Han Gao, Jun‑Bo Hu, Xu‑Feng Wu

Pages: 841-849 Published online on: 07 May 2020
Open Access

ASR488, a novel small molecule, activates an mRNA binding protein, CPEB1, and inhibits the growth of bladder cancer

Ashish Tyagi, Venkatesh Kolluru, Balaji Chandrasekaran, Uttara Saran, Arun K. Sharma, Murali K. Ankem, Chendil Damodaran

Pages: 850-860 Published online on: 07 May 2020
Open Access

Open vs. laparoscopic surgery for locally advanced gastric cancer after neoadjuvant therapy: Short‑term and long‑term survival outcomes

Nianchang Wang, Aiping Zhou, Jing Jin, Huang Huang, Yawei Zhang, Yingtai Chen, Dongbing Zhao

Pages: 861-867 Published online on: 14 May 2020
Open Access

Antitumor immunity targeting fibroblast activation protein‑α in a mouse Lewis lung carcinoma model

Junping Xie, Shiyang Yuan, Laishui Peng, Huanyu Li, Linxia Niu, Hui Xu, Xiaolin Guo, Mei Yang, Fengying Duan

Pages: 868-876 Published online on: 18 May 2020
Open Access

A novel antitumor dithiocarbamate compound inhibits the EGFR/AKT signaling pathway and induces apoptosis in esophageal cancer cells

Yun Yang, Ziyin Tian, Xinghua Zhao, Ya Li, Shuyan Duan

Pages: 877-883 Published online on: 18 May 2020
Open Access

Associations between the expression of SCCA, MTA1, P16, Ki‑67 and the infection of high‑risk HPV in cervical lesions

Cuina Han, Fangfei Zhao, Chongyang Wan, Yanfang He, Yan Chen

Pages: 884-892 Published online on: 18 May 2020
Open Access

Long non‑coding RNA SNHG7 inhibits NLRP3‑dependent pyroptosis by targeting the miR‑34a/SIRT1 axis in liver cancer

Zhaohong Chen, Miao He, Junhua Chen, Chao Li, Qianshi Zhang

Pages: 893-901 Published online on: 18 May 2020
Open Access

Effect of erlotinib combined with cisplatin on IL‑6 and IL‑12 in mice with Lewis lung cancer

Xu Zhang, Jinliang Chen, Hongsong Jin, Wei Zhao, Zhibo Chang, Huijing Wu

Pages: 902-906 Published online on: 18 May 2020
Open Access

Expression of lncRNA‑HOTAIR in the serum of patients with lymph node metastasis of papillary thyroid carcinoma and its impact

Lan Wu, Yanqing Shi, Baoguo Liu, Mengting Zhao

Pages: 907-913 Published online on: 14 May 2020
Open Access

Effects of miR-135a-5p and miR-141 on proliferation, invasion and apoptosis of colorectal cancer SW620 cells

Jian Wang, Jing Yang, Heng Zhang, Yusheng Liao, Dan Xu, Songlin Ma

Pages: 914-920 Published online on: 08 May 2020

Comparison of long‑term treatment outcomes of T2N0M0 laryngeal squamous cell carcinoma using different treatment methods

Eun Kyung Jung, Seong‑Min Jin, Jae‑Gu Kim, Jae‑Uk Jung, Dong Hoon Lee, Joon   Kyoo Lee, Sang Chul Lim, Woong‑Ki Chung, Hee Kyung Kim, Jun‑Eul Hwang, Hyun‑Jeong Shim, Woo‑Kyun Bae, Sang‑Hee Cho, Ik‑Joo Chung, Tae Mi Yoon

Pages: 921-930 Published online on: 14 May 2020

Comparison of Risk of Ovarian Malignancy Algorithm and cancer antigen 125 to discriminate between benign ovarian tumor and early‑stage ovarian cancer according to imaging tumor subtypes

Young‑Jae Lee, Yong‑Man Kim, Ji‑Sik Kang, So‑Hyun Nam, Dae‑Yeon Kim, Young‑Tak Kim

Pages: 931-938 Published online on: 14 May 2020

Identification and validation of seven prognostic long non‑coding RNAs in oral squamous cell carcinoma

Tingting Miao, Qingzong Si, Yuan Wei, Ruihong Fan, Junjie Wang, Xiaoli An

Pages: 939-946 Published online on: 13 May 2020

Abnormal polarization of macrophage‑like cells in the peripheral blood of patients with glioma

Yawei Guo, Wenming Hong, Pengying Zhang, Dafei Han, Yilong Fang, Jiajie Tu, Wei Wei

Pages: 947-954 Published online on: 13 May 2020

Promoter methylation of tumor suppressor genes induced by human papillomavirus in cervical cancer

Pattamawadee Yanatatsaneejit, Kanwalat Chalertpet, Juthamard Sukbhattee, Irin Nuchcharoen, Piyathida Phumcharoen, Apiwat Mutirangura

Pages: 955-961 Published online on: 14 May 2020

2‑Deoxy‑D‑glucose enhances the anti‑cancer effects of idarubicin on idarubicin‑resistant P388 leukemia cells

Taisuke Matsuo, Yumiko Konya, Eri Hirayama, Yasuyuki Sadzuka

Pages: 962-966 Published online on: 13 May 2020

Promoter hypermethylation of cysteine dioxygenase type 1 in patients with non‑small cell lung cancer

Wei Yin, Xiang Wang, Yunping Li, Bin Wang, Mingzhe Song, Alicia Hulbert, Chen Chen, Fenglei Yu

Pages: 967-973 Published online on: 06 May 2020

Expression of ASAP1 and FAK in gastric cancer and its clinicopathological significance

Qiong Luo, Suyun Zhang, Donghuan Zhang, Fang Yuan, Xiangqi Chen, Sheng Yang

Pages: 974-980 Published online on: 13 May 2020
Open Access

[Retracted] Relationship between DLK1 gene promoter region DNA methylation and non-small cell lung cancer biological behavior

Zhaokui Zhong, Yongting Ye, Wei Guo, Yi He, Weicai Hu

Pages: 981-981 Published online on: 27 April 2020
Journal Cover

July-2020
Volume 20 Issue 1

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image