Journal Articles

Recent advances in CD8+ regulatory T cell research (Review)

Yating Yu, Xinbo Ma, Rufei Gong, Jianmeng Zhu, Lihua Wei, Jinguang Yao

Pages: 8187-8194 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Canine mammary tumors as a model for human disease (Review)

Somaia M. Abdelmegeed, Sulma Mohammed

Pages: 8195-8205 Published online on: 02 April 2018
Open Access

FGFR1 and HER1 or HER2 co‑amplification in breast cancer indicate poor prognosis

Shinan Chen, Yan Qiu, Peng Guo, Tianjie Pu, Ye Feng, Hong Bu

Pages: 8206-8214 Published online on: 04 April 2018
Open Access

Hypermethylation of protocadherin γ subfamily A12 and solute carrier family 19 A 1 promoters contributes to the occurrence and metastasis of colorectal cancer

Cheng Zhang, Jinyun Li, Tao Huang, Cheng Chen, Qingxiao Hong, Huihui Ji, Meng Ye, Shiwei Duan

Pages: 8215-8222 Published online on: 30 March 2018
Open Access

Asiatic acid inhibits proliferation, migration and induces apoptosis by regulating Pdcd4 via the PI3K/Akt/mTOR/p70S6K signaling pathway in human colon carcinoma cells

Yajuan Hao, Jiawei Huang, Yun Ma, Wancheng Chen, Qin Fan, Xuegang Sun, Meng Shao, Hongbing Cai

Pages: 8223-8230 Published online on: 04 April 2018
Open Access

Knockdown of stromal interaction molecule 1 inhibits proliferation of colorectal cancer cells by inducing apoptosis

Dong Yang, Xiaoyu Dai, Keqiang Li, Yangyang Xie, Jianpei Zhao, Mingjun Dong, Hua Yu, Zhenfang Kong

Pages: 8231-8236 Published online on: 05 April 2018
Open Access

LncRNA BX357664 inhibits cell proliferation and invasion and promotes cell apoptosis in human colorectal cancer cells

Fengjun Liu, Xinsheng Wang, Haiyan Liu, Yang Wang, Xiaoqian Liu, Xiaochen Hao, Hongguang Li

Pages: 8237-8244 Published online on: 05 April 2018
Open Access

Identification of key genes and pathways in meningioma by bioinformatics analysis

Junxi Dai, Yanbin Ma, Shenghua Chu, Nanyang Le, Jun Cao, Yang Wang

Pages: 8245-8252 Published online on: 29 March 2018
Open Access

TRIM59 induces epithelial‑to‑mesenchymal transition and promotes migration and invasion by PI3K/AKT signaling pathway in medulloblastoma

Ran Gao, Guoqing Lv, Cuicui Zhang, Xiaoli Wang, Lijing Chen

Pages: 8253-8260 Published online on: 04 April 2018
Open Access

Evaluation of the prognostic and physiological functions of death associated protein kinase 1 in breast cancer

Yide Huang, Meizhen Lin, Xiangjin Chen, Chaoqun Huang, Xiuli Zhang, Ling Chen, Kunlin Wu, Yupeng Chen, Youzhi Zhu, Yao Lin

Pages: 8261-8268 Published online on: 05 April 2018
Open Access

miR‑204‑5p and miR‑3065‑5p exert antitumor effects on melanoma cells

Nadezhda Palkina, Anna Komina, Maria Aksenenko, Anton Moshev, Andrei Savchenko, Tatiana Ruksha

Pages: 8269-8280 Published online on: 05 April 2018
Open Access

TMEM119 silencing inhibits cell viability and causes the apoptosis of gastric cancer SGC-7901 cells

Peifen Zheng, Weifeng Wang, Muxi Ji, Qin Zhu, Yuliang Feng, Feng Zhou, Qiaona He

Pages: 8281-8286 Published online on: 28 March 2018
Open Access

Effects of taxol resistance gene 1 on the cisplatin response in gastric cancer

Shuquan Duan, Jie Yin, Zhigang Bai, Zhongtao Zhang

Pages: 8287-8294 Published online on: 30 March 2018
Open Access

MicroRNA‑206 regulates the epithelial‑mesenchymal transition and inhibits the invasion and metastasis of prostate cancer cells by targeting Annexin A2

Ning Yang, Ling Wang, Jun Liu, Li Liu, Jiangbo Huang, Xian Chen, Zhigang Luo

Pages: 8295-8302 Published online on: 30 March 2018
Open Access

miR-26a suppresses osteosarcoma migration and invasion by directly targeting HMGA1

Jianyong Liu, Bo Mi, Yi Wang, Chunling Shi, Xiufang Mi, Yingying Lu, Peilin Yu

Pages: 8303-8310 Published online on: 28 March 2018
Open Access

miR‑133a, directly targeted USP39, suppresses cell proliferation and predicts prognosis of gastric cancer

Xiang Dong, Hailong Su, Feng Jiang, Haiyan Li, Guangwen Shi, Lijuan Fan

Pages: 8311-8318 Published online on: 04 April 2018
Open Access

Analysis of differential gene expression caused by cervical intraepithelial neoplasia based on GEO database

Shenghui Yao, Taifeng Liu

Pages: 8319-8324 Published online on: 30 March 2018
Open Access

Benzo(a)pyrene promotes Hep‑G2 cell migration and invasion by upregulating phosphorylated extracellular signal‑regulated kinase expression

Yadong Wang, Teng Pan, Li Li, Haiyu Wang, Ding Zhang, Haiyan Yang

Pages: 8325-8332 Published online on: 29 March 2018
Open Access

miR-100 inhibits the migration and invasion of nasopharyngeal carcinoma by targeting IGF1R

Xiaoyan Sun, Xiaoying Liu, Yanmei Wang, Shuqin Yang, Yao Chen, Tiejun Yuan

Pages: 8333-8338 Published online on: 04 April 2018
Open Access

Effects of compound K, an enteric microbiome metabolite of ginseng, in the treatment of inflammation associated colon cancer

Haiqiang Yao, Jin‑Yi Wan, Jinxiang Zeng, Wei‑Hua Huang, Clara Sava‑Segal, Lingru Li, Xin Niu, Qi Wang, Chong‑Zhi Wang, Chun‑Su Yuan

Pages: 8339-8348 Published online on: 02 April 2018
Open Access

Grading of pancreatic neuroendocrine neoplasms using pharmacokinetic parameters derived from dynamic contrast‑enhanced MRI

Weiwei Zhao, Zhiyong Quan, Xufang Huang, Jing Ren, Didi Wen, Guangwen Zhang, Zhongqiang Shi, Hong Yin, Yi Huan

Pages: 8349-8356 Published online on: 29 March 2018
Open Access

FPOA induces apoptosis in HeLa human cervical cancer cells through a caspase‑mediated pathway

Xin Li, Tolgor Bau, Haiying Bao

Pages: 8357-8362 Published online on: 29 March 2018
Open Access

lncRNAs are novel biomarkers for differentiating between cisplatin‑resistant and cisplatin‑sensitive ovarian cancer

Qing Li, Juan Zhang, Juan Zhou, Binglie Yang, Pingping Liu, Lei Cao, Lei Jing, Hua Liu

Pages: 8363-8370 Published online on: 04 April 2018
Open Access

Gene‑gene interaction network analysis of hepatocellular carcinoma using bioinformatic software

Jin‑Hua He, Ze‑Ping Han, Pu‑Zhao Wu, Mao‑Xian Zou, Li Wang, Yu‑Bing Lv, Jia‑Bin Zhou, Ming‑Rong Cao, Yu‑Guang Li

Pages: 8371-8377 Published online on: 02 April 2018
Open Access

Human corticotrophin releasing factor inhibits cell proliferation and promotes apoptosis through upregulation of tumor protein p53 in human glioma

Yan Feng, Liqun Wang, Xin Liu, Qiang Wu, Haofeng Zhang, Fuguang Hu, Xiaofeng Sun

Pages: 8378-8386 Published online on: 02 April 2018
Open Access

Elevated peripheral blood B lymphocytes and CD3+CD4‑CD8‑ T lymphocytes in patients with non‑small cell lung cancer: A preliminary study on peripheral immune profile

Hailong Liang, Xiangyang Chu, Jing Zhao, Guosheng Xing, Yingjian Si

Pages: 8387-8395 Published online on: 04 April 2018
Open Access

Significance of PIVKA‑II levels for predicting microvascular invasion and tumor cell proliferation in Chinese patients with hepatitis B virus‑associated hepatocellular carcinoma

Xiao‑Lu Ma, Jing Zhu, Jiong Wu, Lu Tian, Yao‑Yi Gao, Chun‑Yan Zhang, Yan Zhou, Qian Dai, Bei‑Li Wang, Bai‑Shen Pan, Jian Zhou, Jia Fan, Xin‑Rong Yang, Wei Guo

Pages: 8396-8404 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Overexpression of dihydrofolate reductase is a factor of poor survival in acute lymphoblastic leukemia

Jorge Organista‑Nava, Yazmín Gómez‑Gómez, Berenice Illades‑Aguiar, Ana Bertha Rivera‑Ramírez, Mónica Virginia Saavedra‑Herrera, Marco Antonio Leyva‑Vázquez

Pages: 8405-8411 Published online on: 04 April 2018
Open Access

Effects of miR-126 on the STAT3 signaling pathway and the regulation of malignant behavior in lung cancer cells

Zaiyun Zhang, Jihua Wang, Jian Cheng, Xiaoming Yu

Pages: 8412-8416 Published online on: 28 March 2018
Open Access

Functional analysis of gene expression profiling‑based prediction in bladder cancer

Ji‑Ping Wang, Ji‑Yan Leng, Rong‑Kui Zhang, Li Zhang, Bei Zhang, Wen‑Yan Jiang, Lan Tong

Pages: 8417-8423 Published online on: 28 March 2018
Open Access

Long non‑coding RNA H19 regulates viability and metastasis, and is upregulated in retinoblastoma

Li Li, Wei Chen, Yuchuan Wang, Luosheng Tang, Mei Han

Pages: 8424-8432 Published online on: 29 March 2018
Open Access

microRNA‑23a promotes cell growth and metastasis in gastric cancer via targeting SPRY2‑mediated ERK signaling

Yingjia Li, Hui Chen, Pengfei She, Ti Chen, Lihua Chen, Jinling Yuan, Botao Jiang

Pages: 8433-8441 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Fisetin inhibits the proliferation of gastric cancer cells and induces apoptosis through suppression of ERK 1/2 activation

Weixin Yan, Shouhui Chen, Yiyang Zhao, Xiaoyu Ye

Pages: 8442-8446 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Cronkhite‑Canada syndrome: A case report

Wei Yuan, Li Tian, Fei‑Yan Ai, Shao‑Jun Liu, Shou‑Rong Shen, Xiao‑Yan Wang, Fen Liu

Pages: 8447-8453 Published online on: 02 April 2018
Open Access

Effects of aspirin on proliferation, invasion and apoptosis of Hep‑2 cells via the PTEN/AKT/NF‑κB/survivin signaling pathway

Mingji Jin, Chunyu Li, Qiang Zhang, Shu Xing, Xuan Kan, Jiayu Wang

Pages: 8454-8460 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Aberrant promoter methylation status is associated with upregulation of the E2F4 gene in breast cancer

Farman Ullah Farman, Farhan Haq, Noor Muhammad, Nawab Ali, Hazir Rahman, Muhammad Saeed

Pages: 8461-8469 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Axillary ultrasound and fine needle aspiration biopsy in the preoperative diagnosis of axillary metastases in early‑stage breast cancer

Xin Hu, Xiao Zhou, Huawei Yang, Wei Wei, Yi Jiang, Jianlun Liu

Pages: 8477-8483 Published online on: 05 April 2018
Open Access

Increased H2S and its synthases in urothelial cell carcinoma of the bladder, and enhanced cisplatin‑induced apoptosis following H2S inhibition in EJ cells

Wasilijiang Wahafu, Junwei Gai, Liming Song, Hao Ping, Mingshuai Wang, Feiya Yang, Yinong Niu, Nianzeng Xing

Pages: 8484-8490 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Identification of potential pathogenic biomarkers in clear cell renal cell carcinoma

Zengzeng Wang, Zhihong Zhang, Changwen Zhang, Yong Xu

Pages: 8491-8499 Published online on: 30 March 2018
Open Access

Application value of CT and MRI in diagnosis of primary brain lymphoma

Yongchun Qin, Aihua Bao, Hongjun Li, Xin Wang, Ge Zhang, Jiafeng Zhu

Pages: 8500-8504 Published online on: 30 March 2018
Open Access

Mechanisms for enhanced antitumor immune responses induced by irradiated hepatocellular carcinoma cells engineered to express hepatitis B virus X protein

Anliang Huang, Jinhu Ma, Liyan Huang, Fan Yang, Ping Cheng

Pages: 8505-8515 Published online on: 04 April 2018
Open Access

In vitro analysis of putative cancer stem cell populations and chemosensitivity in the SW480 and SW620 colon cancer metastasis model

Cindy Slater, Jo‑Anne de La Mare, Adrienne Lesley Edkins

Pages: 8516-8526 Published online on: 04 April 2018
Open Access

∆9‑tetrahydrocannabinol inhibits epithelial‑mesenchymal transition and metastasis by targeting matrix metalloproteinase‑9 in endometrial cancer

Yingzhi Zhang, Wei Zheng, Kewei Shen, Weiwei Shen

Pages: 8527-8535 Published online on: 02 April 2018
Open Access

Suppression of tumor cell proliferation and migration by human umbilical cord mesenchymal stem cells: A possible role for apoptosis and Wnt signaling

Yin Yuan, Chang Zhou, Xuan Chen, Changli Tao, Huiqing Cheng, Xin Lu

Pages: 8536-8544 Published online on: 28 March 2018
Open Access

The expression of HOXA13 in lung adenocarcinoma and its clinical significance: A study based on The Cancer Genome Atlas, Oncomine and reverse transcription‑quantitative polymerase chain reaction

Yun Deng, Rongquan He, Rui Zhang, Binliang Gan, Yu Zhang, Gang Chen, Xiaohua Hu

Pages: 8556-8572 Published online on: 29 March 2018
Open Access

Oncogene DEK is highly expressed in lung cancerous tissues and positively regulates cell proliferation as well as invasion

Qian‑Cheng Zhou, Xue‑Feng Deng, Juan Yang, Hong Jiang, Ming‑Xu Qiao, Huan‑Huan Liu, Zhen Qian, Ling‑Ling Hou, Hong‑Gang Hu

Pages: 8573-8581 Published online on: 05 April 2018
Open Access

Downregulation of FOXP2 promotes breast cancer migration and invasion through TGFβ/SMAD signaling pathway

Meng‑Ting Chen, He‑Fen Sun, Liang‑Dong Li, Yang Zhao, Li‑Peng Yang, Shui‑Ping Gao, Wei Jin

Pages: 8582-8588 Published online on: 30 March 2018
Open Access

Patient‑derived tumor xenografts of lung squamous cell carcinoma alter long non‑coding RNA profile but not responsiveness to cisplatin

Dapeng Lu, Peng Luo, Ju Zhang, Yuanyuan Ye, Qi Wang, Ming Li, Hangcheng Zhou, Mingran Xie, Baolong Wang

Pages: 8589-8603 Published online on: 30 March 2018
Open Access

Analysis of the clinicopathological features and prognostic factors of primary hepatic neuroendocrine tumors

Ren‑Wang Chen, Meng‑Jun Qiu, Yaobing Chen, Tao Zhang, Xiao‑Xiao He, Ying Li, Wen‑Jia Sun, Tao Xie, Sheng‑Li Yang, Jian‑Li Hu

Pages: 8604-8610 Published online on: 02 April 2018
Open Access

Clinicopathological significance of G9A expression in colorectal carcinoma

Jian Qin, Zhi Zeng, Tao Luo, Qingyun Li, Yarong Hao, Lang Chen

Pages: 8611-8619 Published online on: 10 April 2018

Long non‑coding RNA AFAP1‑antisense RNA 1 promotes the proliferation, migration and invasion of gastric cancer cells and is associated with poor patient survival

Huazhou Zhao, Kecheng Zhang, Ting Wang, Jianxin Cui, Hongqing Xi, Yi Wang, Yanjing Song, Xudong Zhao, Bo Wei, Lin Chen

Pages: 8620-8626 Published online on: 30 March 2018

Effects of peritumoral bevacizumab injection against oral squamous cell carcinoma in a nude mouse xenograft model: A preliminary study

Hisato Yoshida, Hitoshi Yoshimura, Shinpei Matsuda, Takashi Ryoke, Tamotsu Kiyoshima, Motohiro Kobayashi, Kazuo Sano

Pages: 8627-8634 Published online on: 30 March 2018

Effects of modified FOLFOX-6 chemotherapy on cellular immune function in patients with gastric cancer

Liang Wang, Donger Zhou, Haitao Ren, Yan Chen

Pages: 8635-8640 Published online on: 28 March 2018
Open Access

Expression of long‑chain fatty acid receptor GPR40 is associated with cancer progression in colorectal cancer: A retrospective study

Chie Nakashima, Kishi Shingo, Rina Fujiwara‑Tani, Yi Luo, Isao Kawahara, Kei Goto, Takamitsu Sasaki, Kiyomu Fujii, Hitoshi Ohmori, Hiroki Kuniyasu

Pages: 8641-8646 Published online on: 29 March 2018

Examination of the use of needle biopsy to perform laparoscopic surgery safely on uterine smooth muscle tumors

Makoto Murakami, Tomoyuki Ichimura, Mari Kasai, Makiko Matsuda, Naoki Kawamura, Takeshi Fukuda, Toshiyuki Sumi

Pages: 8647-8651 Published online on: 04 April 2018

Growth pattern change of a benign clear cell ‘sugar’ tumor of the lung: Serial imaging surveillance over seven years

Eung Koo Yeon, Jung Im Kim, Kyu Yeoun Won, Han Na Lee

Pages: 8652-8654 Published online on: 30 March 2018

Endoscopic analysis of colorectal serrated lesions with cancer

Shuichiro Nagata, Keiichi Mitsuyama, Hiroshi Kawano, Tetsuhiro Noda, Yasuhiko Maeyama, Michita Mukasa, Hidetoshi Takedatsu, Shinichiro Yoshioka, Kotaro Kuwaki, Jun Akiba, Osamu Tsuruta, Takuji Torimura

Pages: 8655-8662 Published online on: 29 March 2018

Acute lymphoblastic leukemia following temozolomide treatment in a patient with glioblastoma: A case report and review of the literature

Pengfei Liu, Peiwen Li, Ting Lei, Limei Qu, Haiyan Huang, Qingchun Mu

Pages: 8663-8668 Published online on: 04 April 2018

Forkhead‑box series expression network is associated with outcome of clear‑cell renal cell carcinoma

Zhongwei Jia, Fangning Wan, Yao Zhu, Guohai Shi, Hailiang Zhang, Bo Dai, Dingwei Ye

Pages: 8669-8680 Published online on: 02 April 2018

Tumor‑associated macrophages recruited by periostin in intrahepatic cholangiocarcinoma stem cells

Jiehong Zeng, Zhengkai Liu, Shuwen Sun, Jianhong Xie, Li Cao, Pin Lv, Shengdan Nie, Bao Zhang, Bowen Xie, Siyuan Peng, Bo Jiang

Pages: 8681-8686 Published online on: 29 March 2018

Regulatory mechanism of microRNA‑128 in osteosarcoma tumorigenesis and evolution through targeting SASH1

Zi Li, Jiangdong Ni, Deye Song, Muliang Ding

Pages: 8687-8694 Published online on: 30 March 2018

Upregulation of let‑7f‑5p promotes chemotherapeutic resistance in colorectal cancer by directly repressing several pro‑apoptotic proteins

Yateng Tie, Chong Chen, Yanli Yang, Zhen Qian, Hang Yuan, Huan Wang, Haili Tang, Yao Peng, Xilin Du, Bin Liu

Pages: 8695-8702 Published online on: 02 April 2018

Asiatic acid prevents the development of interstitial lung disease in a hypochlorous acid‑induced mouse model of scleroderma

Xiaoru Xia, Caijun Dai, Hua Yu, Xiaoying Huang, Ali Chen, Yingxia Tan, Liangxing Wang

Pages: 8711-8716 Published online on: 02 April 2018

Treatment of hepatic metastases with computed tomography‑guided interstitial brachytherapy

Dariusz Kieszko, Paweł Cisek, Izabela Kordzińska‑Cisek, Ludmiła Grzybowska‑Szatkowska

Pages: 8717-8722 Published online on: 02 April 2018

Transforming growth factor‑β decreases side population cells in hepatocellular carcinoma in vitro

Jong Bin Kim, Seulki Lee, Hye Ri Kim, Seo‑Young Park, Minjong Lee, Jung‑Hwan Yoon, Yoon Jun Kim

Pages: 8723-8728 Published online on: 05 April 2018

The roles of RUNX3 in cervical cancer cells in vitro Corrigendum in /10.3892/ol.2019.9883

Zhen Li, Pan Fan, Min Deng, Chao Zeng

Pages: 8729-8734 Published online on: 04 April 2018

Low tumor glutathione level as a sensitivity marker for glutamate‑cysteine ligase inhibitors

Satoru Nishizawa, Hideo Araki, Yoshinori Ishikawa, Satoshi Kitazawa, Akito Hata, Tomoyoshi Soga, Takahito Hara

Pages: 8735-8743 Published online on: 10 April 2018

miR‑137 suppresses proliferation, migration and invasion of colon cancer cell lines by targeting TCF4

Wei‑Ping Bi, Min Xia, Xin‑Jian Wang

Pages: 8744-8748 Published online on: 28 March 2018

The association between Notch4 expression, and clinicopathological characteristics and clinical outcomes in patients with breast cancer

Jing‑Wei Wang, Xiao‑Long Wei, Xiao‑Wei Dou, Wen‑He Huang, Cai‑Wen Du, Guo‑Jun Zhang

Pages: 8749-8755 Published online on: 05 April 2018

Effect of allyl isothiocyanate on the viability and apoptosis of the human cervical cancer HeLa cell line in vitro

Guangyi Qin, Ping Li, Zhuowei Xue

Pages: 8756-8760 Published online on: 04 April 2018

Knockdown of serine/threonine protein phosphatase 5 enhances gemcitabine sensitivity by promoting apoptosis in pancreatic cancer cells in vitro

Jinhui Zhu, Yun Ji, Yuanquan Yu, Yun Jin, Xiaoxiao Zhang, Jiale Zhou, Yan Chen

Pages: 8761-8769 Published online on: 28 March 2018

Combined treatment with sinomenine and acupuncture on collagen‑induced arthritis through the NF‑κB and MAPK signaling pathway

Minmin Xu, Shaofan Liu, Ruijie Wan, Yu Chen

Pages: 8770-8776 Published online on: 30 March 2018

Downregulation of RIP140 in triple‑negative breast cancer inhibits the growth and proliferation of cancer cells

Xiao‑Hong Yu, Xiaodong Xue, Xun Zhu, Xia Li

Pages: 8784-8788 Published online on: 05 April 2018

High expression of Nectin-4 is associated with unfavorable prognosis in gastric cancer

Yan Zhang, Jiaxuan Zhang, Qin Shen, Wei Yin, Hua Huang, Yifei Liu, Qingfeng Ni

Pages: 8789-8795 Published online on: 28 March 2018

Testes‑specific protease 50 as an independent risk factor for poor prognosis in patients with non‑small cell lung cancer

Wen‑Liang Qiao, Bo‑Wen Shi, Yu‑Dong Han, Hua‑Mei Tang, Jun Lin, Hai‑Yang Hu, Qiang Lin

Pages: 8796-8804 Published online on: 29 March 2018

Identification and functional characterization of long non-coding RNAs in human gastric cancer

Cheng‑Yun Li, Ge‑Yu Liang, Wen‑Zhuo Yao, Jing Sui, Xian Shen, Yan‑Qiu Zhang, Shu‑Mei Ma, Yan‑Cheng Ye, Zhi‑Yi Zhang, Wen‑Hua Zhang, Li‑Hong Yin, Yue‑Pu Pu

Pages: 8805-8815 Published online on: 28 March 2018

miR‑19 in blood plasma reflects lung cancer occurrence but is not specifically associated with radon exposure

Olga Bulgakova, Dinara Zhabayeva, Assiya Kussainova, Alessandra Pulliero, Alberto Izzotti, Rakhmetkazhi Bersimbaev

Pages: 8816-8824 Published online on: 30 March 2018

Magnetic resonance features of meningeal solitary fibrous tumors

Xi Li, Lilian Tan, Xiaoming Ouyang, Jindai Jiang, Sumeng Huang, Yong Huang, Shuxin Li, Deji Chen

Pages: 8825-8832 Published online on: 04 April 2018

HOXB13 expression and promoter methylation as a candidate biomarker in gastric cancer

Bai‑Qiang Sui, Chun‑Dong Zhang, Ji‑Chao Liu, Lei Wang, Dong‑Qiu Dai

Pages: 8833-8840 Published online on: 29 March 2018

Tumor necrosis factor receptor 2 may promote the proliferation and drug resistance of Kapras299 and L428 lymphoma cells via the AKT and WNT/β‑catenin signaling pathways

Yanyan Liang, Yu Wang, Meng Xiao, Yunliang Hao, Yongtian Zhang, Shumei Li

Pages: 8847-8852 Published online on: 30 March 2018

Metastatic lymph node ratio and Lauren classification are independent prognostic markers for survival rates of patients with gastric cancer

Huan Wang, Xiao‑Ming Xing, Lei‑Na Ma, Lian Liu, Jing Hao, Ling‑Xin Feng, Zhuang Yu

Pages: 8853-8862 Published online on: 13 April 2018

Value of α‑fetoprotein as an early biomarker for treatment response to sorafenib therapy in advanced hepatocellular carcinoma

Ana Isabel Plano Sánchez, Lucía Velasco Roces, Isabel Zapico García, Eva Lázaro López, Miguel Angel Calleja Hernandez, Maria Isabel Baena Parejo, Jaime Peña‑Díaz

Pages: 8863-8870 Published online on: 30 March 2018

3F‑Box protein 32 degrades ataxia telangiectasia and Rad3‑related and regulates DNA damage response induced by gemcitabine in pancreatic cancer

Chong Yang, Ping Fan, Shikai Zhu, Hongji Yang, Xin Jin, Heshui Wu

Pages: 8878-8884 Published online on: 28 March 2018
Open Access

[Corrigendum] Eupatolide inhibits the TGF‑β1‑induced migration of breast cancer cells via downregulation of SMAD3 phosphorylation and transcriptional repression of ALK5

Ariundavaa Boldbaatar, Sunyi Lee, Sora Han, Ae Lee Jeong, Hye In Ka, Sumiyasuren Buyanravjikh, Jeong Hyung Lee, Jong‑Seok Lim, Myung Sok Lee, Young Yang

Pages: 8885-8885 Published online on: 04 April 2018

F‑box proteins involved in cancer‑associated drug resistance (Review)

Jian Gong, Yuqian Zhou, Deliang Liu, Jirong Huo

Pages: 8891-8900 Published online on: 16 April 2018
Open Access

Primary tumours of the calcaneus (Review)

Litao Yan, Junwei Zong, Jin Chu, Wendong Wang, Mingshu Li, Xianfeng Wang, Mingzhi Song, Shouyu Wang

Pages: 8901-8914 Published online on: 13 April 2018

Clinical significance of blood‑based miRNAs as biomarkers of non‑small cell lung cancer (Review)

Lin Li, Yu Sun, Min Feng, Liang Wang, Jing Liu

Pages: 8915-8925 Published online on: 12 April 2018
Open Access

Research progress on the anticancer effects of vitamin K2 (Review)

Fan Xv, Jiepeng Chen, Lili Duan, Shuzhuang Li

Pages: 8926-8934 Published online on: 16 April 2018
Open Access

Phosphoglycerate mutase 1 is highly expressed in C6 glioma cells and human astrocytoma

Zhi‑Guo Liu, Jie Ding, Chuan Du, Ning Xu, En‑Le Wang, Jian‑Yi Li, Yun‑Yan Wang, Jin‑Ming Yu

Pages: 8935-8940 Published online on: 12 April 2018
Open Access

MicroRNA‑106a inhibits cell proliferation and induces apoptosis in colorectal cancer cells

Qinghua Huang, Qunying Ma

Pages: 8941-8944 Published online on: 17 April 2018
Open Access

Association between circadian gene CLOCK and cisplatin resistance in ovarian cancer cells: A preliminary study

Hai Xu, Zhiyin Wang, Guoyan Mo, Hao Chen

Pages: 8945-8950 Published online on: 13 April 2018
Open Access

Low accuracy of chromogranin A for diagnosing early‑stage pancreatic neuroendocrine tumors

Chao‑Ming Tseng, Tsu‑Yao Cheng, Tai‑Been Chen, Yu‑Wen Tien, Chien‑Chuan Chen, Jaw‑Town Lin, Hsiu‑Po Wang

Pages: 8951-8958 Published online on: 12 April 2018
Open Access

Identification of circulating tumor cells with EML4‑ALK translocation using fluorescence in situ hybridization in advanced ALK‑positive patients with lung cancer Retraction in /10.3892/ol.2019.10032

Young Hun Kim, Eunjoo Hwang, Hye Seon Lee, Ji‑Hyun Uh, Myoung Shin Kim, Byung Hee Jeon

Pages: 8959-8964 Published online on: 12 April 2018
Open Access

Exploration of the molecular mechanisms of cervical cancer based on mRNA expression profiles and predicted microRNA interactions

Liang Zhao, Zhechao Zhang, Hongyan Lou, Jingjing Liang, Xiaojian Yan, Wenfeng Li, Yunsheng Xu, Rongying Ou

Pages: 8965-8972 Published online on: 13 April 2018
Open Access

XAV939 inhibits the proliferation and migration of lung adenocarcinoma A549 cells through the WNT pathway

Chong Li, Xu Zheng, Yanyan Han, Yan Lv, Fu Lan, Jie Zhao

Pages: 8973-8982 Published online on: 13 April 2018
Open Access

Identification of crucial genes associated with esophageal squamous cell carcinoma by gene expression profile analysis

Xuehai Wang, Gang Li, Qingsong Luo, Chongzhi Gan

Pages: 8983-8990 Published online on: 11 April 2018
Open Access

Bcl‑2 promotes metastasis through the epithelial‑to‑mesenchymal transition in the BCap37 medullary breast cancer cell line

Chengyong Du, Xiaochen Zhang, Minya Yao, Kezhen Lv, Jiannan Wang, Luyan Chen, Yaomin Chen, Shuqian Wang, Peifen Fu

Pages: 8991-8898 Published online on: 10 April 2018
Open Access

Significance of calreticulin as a prognostic factor in endometrial cancer

Qin Xu, Chuanben Chen, Guilin Chen, Wei Chen, Dongmei Zhou, Yunqing Xie

Pages: 8999-9008 Published online on: 13 April 2018
Open Access

B‑cell lymphoma 2 is associated with advanced tumor grade and clinical stage, and reduced overall survival in young Chinese patients with colorectal carcinoma

Jiasheng Wang, Gan He, Qiang Yang, Lian Bai, Bin Jian, Qugang Li, Zhongfu Li

Pages: 9009-9016 Published online on: 13 April 2018
Open Access

Hypermethylation of MDFI promoter with NSCLC is specific for females, non‑smokers and people younger than 65

Hongying Ma, Xiaoying Chen, Haochang Hu, Bin Li, Xiuru Ying, Cong Zhou, Jie Zhong, Guofang Zhao, Shiwei Duan

Pages: 9017-9024 Published online on: 18 April 2018
Open Access

Inhibition of lysine‑specific demethylase 1 prevents proliferation and mediates cisplatin sensitivity in ovarian cancer cells

Genbao Shao, Xiaolei Wan, Wensheng Lai, Chaoyang Wu, Jie Jin, Xiuwen Liu, Ye Wei, Qiong Lin, Liuping Zhang, Qixiang Shao

Pages: 9025-9032 Published online on: 17 April 2018
Open Access

CD63 inhibits the cell migration and invasion ability of tongue squamous cell carcinoma

Wen‑Hui Liu, Xin Li, Xin‑Ling Zhu, Mei‑Ling Hou, Wei Zhao

Pages: 9033-9042 Published online on: 16 April 2018
Open Access

Epigenetic inactivation of galanin receptors in salivary duct carcinoma of the parotid gland: Potential utility as biomarkers for prognosis

Takeharu Kanazawa, Kiyoshi Misawa, Hirofumi Fukushima, Yuki Misawa, Yukiko Sato, Mikiko Maruta, Shoichiro Imayoshi, Gen Kusaka, Kazuyoshi Kawabata, Hiroyuki Mineta, Thomas E. Carey, Hiroshi Nishino

Pages: 9043-9050 Published online on: 18 April 2018
Open Access

MicroRNA‑126 inhibits proliferation and metastasis in prostate cancer via regulation of ADAM9

Yibo Hua, Chao Liang, Chenkui Miao, Shangqian Wang, Shifeng Su, Pengfei Shao, Bianjiang Liu, Meiling Bao, Jundong Zhu, Aiming Xu, Jianzhong Zhang, Jie Li, Zengjun Wang

Pages: 9051-9060 Published online on: 18 April 2018
Open Access

Effect of membrane‑bound complement regulatory proteins on tumor cell sensitivity to complement‑dependent cytolysis triggered by heterologous expression of the α‑gal xenoantigen

Yu Wang, Juan Liao, Ya‑Jun Yang, Zhu Wang, Feng Qin, Sheng‑Ming Zhu, Hong Zheng, Yan‑Ping Wang

Pages: 9061-9068 Published online on: 12 April 2018
Open Access

PRL‑3 promotes gastric cancer peritoneal metastasis via the PI3K/AKT signaling pathway in vitro and in vivo

Yang Zhang, Zhengrong Li, Xiaole Fan, Jianbo Xiong, Guoyang Zhang, Xianshi Luo, Kun Li, Zhigang Jie, Yi Cao, Zuoxi Huang, Feng Wu, Lin Xiao, Guangling Duan, Heping Chen

Pages: 9069-9074 Published online on: 11 April 2018
Open Access

CD47 as a potential prognostic marker for oral leukoplakia and oral squamous cell carcinoma

Xiaojing Ye, Xiaojun Wang, Rui Lu, Jing Zhang, Xinming Chen, Gang Zhou

Pages: 9075-9080 Published online on: 17 April 2018
Open Access

miR‑96 promotes invasion and metastasis by targeting GPC3 in non‑small cell lung cancer cells

Xiubin Fei, Jingang Zhang, Yunwei Zhao, Meijia Sun, Haifeng Zhao, Shuang Li

Pages: 9081-9086 Published online on: 16 April 2018
Open Access

A report of amelanotic malignant melanoma of the esophagus diagnosed appropriately with novel markers: A case report

Junya Kobayashi, Daisuke Fujimoto, Makoto Murakami, Yasuo Hirono, Takanori Goi

Pages: 9087-9092 Published online on: 12 April 2018
Open Access

Targeted therapy of triple negative MDA‑MB‑468 breast cancer with curcumin delivered by epidermal growth factor‑conjugated phospholipid nanoparticles

Kyung‑Ho Jung, Jin Hee Lee, Jin Won Park, Da Hae Kim, Seung‑Hwan Moon, Young Seok Cho, Kyung‑Han Lee

Pages: 9093-9100 Published online on: 12 April 2018
Open Access

miR‑888 functions as an oncogene and predicts poor prognosis in colorectal cancer

Su‑Jun Gao, Lei Chen, Wei Lu, Li Zhang, Lu Wang, Hai‑Hang Zhu

Pages: 9101-9109 Published online on: 11 April 2018
Open Access

Function of mitochondrial pyruvate carriers in hepatocellular carcinoma patients

Xiangming Ma, Yunlong Cui, Hongyuan Zhou, Qiang Li

Pages: 9110-9116 Published online on: 11 April 2018
Open Access

Chrysin induces cell growth arrest, apoptosis, and ER stress and inhibits the activation of STAT3 through the generation of ROS in bladder cancer cells

Yi Xu, Yanyue Tong, Junjie Ying, Zhangming Lei, Lijun Wan, Xiuwen Zhu, Feng Ye, Penglei Mao, Xinkuan Wu, Renbing Pan, Bo Peng, Yukun Liu, Jianyong Zhu

Pages: 9117-9125 Published online on: 18 April 2018
Open Access

MicroRNA‑424 expression predicts tumor recurrence in patients with hepatocellular carcinoma following liver transplantation

Liming Wu, Feibiao Yang, Bingyi Lin, Xinhua Chen, Shengyong Yin, Feng Zhang, Haiyang Xie, Lin Zhou, Shusen Zheng

Pages: 9126-9132 Published online on: 19 April 2018
Open Access

Bioinformatics and functional analyses of key genes and pathways in human clear cell renal cell carcinoma

Jinxing Wang, Lushun Yuan, Xingnian Liu, Gang Wang, Yuan Zhu, Kaiyu Qian, Yu Xiao, Xinghuan Wang

Pages: 9133-9141 Published online on: 12 April 2018
Open Access

Tumor‑derived mesenchymal‑stem‑cell‑secreted IL‑6 enhances resistance to cisplatin via the STAT3 pathway in breast cancer

Huitao Xu, Ying Zhou, Wei Li, Bin Zhang, Huanhuan Zhang, Shaolin Zhao, Ping Zheng, Huiyi Wu, Jin Yang

Pages: 9142-9150 Published online on: 11 April 2018
Open Access

Correlation between prostate stem cell antigen gene expression and oral squamous cell carcinoma

Kui Zhao, Xiaoxu Li, Jiongke Wang, Jiajia Liu, Wang Gong, Hao Xu, Jiayi Wang, Lu Jiang, Hongxia Dan, Jing Li, Xin Zeng, Qianming Chen

Pages: 9151-9161 Published online on: 11 April 2018
Open Access

Clinical significance of expression levels of serum ADRA1A in hysterocarcinoma patients

Lin Peng, Wei Peng, Peng Hu, Hui-Feng Zhang

Pages: 9162-9166 Published online on: 11 April 2018
Open Access

Molecular dynamic simulation of mutated β‑catenin in solid pseudopapillary neoplasia of the pancreas

Varomyalin Tipmanee, Nawanwat C. Pattaranggoon, Kanet Kanjanapradit, Jirakrit Saetang, Surasak Sangkhathat

Pages: 9167-9173 Published online on: 13 April 2018
Open Access

Clinical, pathological and genetic features of anaplastic and poorly differentiated thyroid cancer: A single institute experience

Cristina Romei, Alessia Tacito, Eleonora Molinaro, Paolo Piaggi, Virginia Cappagli, Letizia Pieruzzi, Antonio Matrone, David Viola, Laura Agate, Liborio Torregrossa, Clara Ugolini, Fulvio Basolo, Luigi De Napoli, Michele Curcio, Raffaele Ciampi, Gabriele Materazzi, Paolo Vitti, Rossella Elisei

Pages: 9174-9182 Published online on: 12 April 2018
Open Access

Aberrant expression of miR‑153 is associated with the poor prognosis of cervical cancer

Li Liu, Xiaojing Lai, Changjin Yuan, Xiuwei Lv, Tao Yu, Wenyu He, Jiaoping Liu, Haiming Zhang

Pages: 9183-9187 Published online on: 12 April 2018
Open Access

High NUCB2 expression level is associated with metastasis and may promote tumor progression in colorectal cancer

Jun Xie, Lina Chen, Wenbin Chen

Pages: 9188-9194 Published online on: 18 April 2018
Open Access

Nicotinamide N‑methyltransferase enhances the progression of prostate cancer by stabilizing sirtuin 1

Zhenyu You, Yang Liu, Xuefei Liu

Pages: 9195-9201 Published online on: 12 April 2018
Open Access

Suppression of CCT3 inhibits malignant proliferation of human papillary thyroid carcinoma cell

Xiaohui Shi, Suisheng Cheng, Weixing Wang

Pages: 9202-9208 Published online on: 13 April 2018
Open Access

miR‑371‑5p suppresses the proliferative and migratory capacity of human nasopharyngeal carcinoma by targeting BCL2

Bifan Deng, Feiqun Su, Ruibin Xie, Weiguang Tang

Pages: 9209-9215 Published online on: 12 April 2018
Open Access

Expression patterns of E2F transcription factors and their potential prognostic roles in breast cancer

Yunhai Li, Jing Huang, Dejuan Yang, Shili Xiang, Jiazheng Sun, Hongzhong Li, Guosheng Ren

Pages: 9216-9230 Published online on: 17 April 2018
Open Access

Bacillus Calmette‑Guérin induces rapid gene expression changes in human bladder cancer cell lines that may modulate its survival

Juwita N. Rahmat, Kesavan Esuvaranathan, Ratha Mahendran

Pages: 9231-9241 Published online on: 11 April 2018
Open Access

Inhibition of DNA methyltransferase 1 by RNA interference reverses epithelial‑mesenchymal transition in highly metastatic 95D lung cancer cells by inhibiting the Wnt signaling pathway

Xiancong Bu, Xiangyan Zhang, Jinhong Xu, Heping Yang, Xiangdong Zhou, Haijing Wang, Liang Gong

Pages: 9242-9250 Published online on: 10 April 2018

Cisplatin‑induced non‑canonical endocytosis of EGFR via p38 phosphorylation of the C‑terminal region containing Ser‑1015 in non‑small cell lung cancer cells

Tomohiro Tanaka, Tatsuhiko Ozawa, Eiji Oga, Atsushi Muraguchi, Hiroaki Sakurai

Pages: 9251-9256 Published online on: 13 April 2018

CD57 ratio as a convenient and useful immunological and prognostic parameter for stage IV carcinoma

Junji Akagi, Hideo Baba

Pages: 9257-9263 Published online on: 10 April 2018

Long non‑coding RNA NNT‑AS1 contributes to cell proliferation, metastasis and apoptosis in human ovarian cancer

Yaqing Huang, Junyu Shi, Yun Xu

Pages: 9264-9270 Published online on: 13 April 2018

Combined caveolin‑1 and epidermal growth factor receptor expression as a prognostic marker for breast cancer

Ya‑Nan Liang, Yu Liu, Letian Wang, Guodong Yao, Xiaobo Li, Xiangning Meng, Fan Wang, Ming Li, Dandan Tong, Jingshu Geng

Pages: 9271-9282 Published online on: 18 April 2018

World Health Organization type B2 thymoma with an abundance of Hassall's corpuscles: A case report

Li Gong, Lu Sun, Chenling Zhang, Sanhua Wei, Jun Chen, Yazhuo Li, Yanhong Li, Wei Zhang, Yongsheng Zhang

Pages: 9283-9286 Published online on: 11 April 2018

Decreased expression of USP9X is associated with poor prognosis in Chinese pancreatic ductal adenocarcinoma patients

Wei Liu, Yanmiao Huo, Jianyu Yang, Xueliang Fu, Minwei Yang, Lingye Tao, Dejun Liu, Junfeng Zhang, Rong Hua, Yongwei Sun

Pages: 9287-9292 Published online on: 10 April 2018

Signaling via the CXCR5/ERK pathway is mediated by CXCL13 in mice with breast cancer

Licheng Xu, Zhi Liang, Shuyan Li, Jianjun Ma

Pages: 9293-9298 Published online on: 17 April 2018

Combined treatment with acetazolamide and cisplatin enhances chemosensitivity in laryngeal carcinoma Hep‑2 cells

Hong Gao, Hai Dong, Guijun Li, Hui Jin

Pages: 9299-9306 Published online on: 18 April 2018

Serum peptide expression and treatment responses in patients with advanced non‑small‑cell lung cancer

Juan An, Chuan‑Hao Tang, Na Wang, Yi Liu, Jin Lv, Bin Xu, Xiao‑Yan Li, Wan‑Feng Guo, Hong‑Jun Gao, Kun He, Xiao‑Qing Liu

Pages: 9307-9316 Published online on: 11 April 2018

Clinicopathological analysis of epithelioid inflammatory myofibroblastic sarcoma

Xuemei Du, Ying Gao, Hongyu Zhao, Bin Li, Weimin Xue, Daye Wang

Pages: 9317-9326 Published online on: 18 April 2018

Utility of intraoperative monitoring with motor‑evoked potential during the surgical enucleation of peripheral nerve schwannoma

Hiromi Sasaki, Satoshi Nagano, Masahiro Yokouchi, Takao Setoguchi, Hirofumi Shimada, Takuya Yamamoto, Yasuhiro Ishidou, Setsuro Komiya

Pages: 9327-9332 Published online on: 10 April 2018

DNA damage regulated autophagy modulator 1 recovers the function of apoptosis‑stimulating of p53 protein 2 on inducing apoptotic cell death in Huh7.5 cells

Dongjie Liu, Rui Li, Xianghua Guo, Lijun Pang, Yunjin Zang, Kai Liu, Dexi Chen

Pages: 9333-9338 Published online on: 10 April 2018

Bufalin induces apoptosis in human esophageal carcinoma ECA109 cells by inhibiting the activation of the mTOR/p70S6K pathway

Yan Ding, Wei Liu, Xiaoling Wang, Lingling Zhang, Meng Zhao, Huiyan Deng, Yueping Liu

Pages: 9339-9346 Published online on: 18 April 2018

High levels of centrosomal protein 55 expression is associated with poor clinical prognosis in patients with cervical cancer

Jingyi Qi, Gelin Liu, Fang Wang

Pages: 9347-9352 Published online on: 10 April 2018

Association between 5‑lipoxygenase expression, and malignant behaviors and poor prognosis in esophageal squamous cell carcinoma

Chun‑Ying Bai, Jun‑Yi Zhang, Tie‑Wei Shi, Yu‑Qin Bai, Bing‑Li Wu, Ze‑Peng Du, Zhi‑Yong Wu, Xiu‑E Xu, Shao‑Hong Wang, Jian‑Yi Wu, Rui‑Yun Te, Jing‑Yi Zhang, Li‑Yan Xu, En‑Min Li

Pages: 9353-9360 Published online on: 18 April 2018

Identification of key genes and pathways in uterine leiomyosarcoma through bioinformatics analysis

Yuqin Zang, Lina Gu, Yanfang Zhang, Yingmei Wang, Fengxia Xue

Pages: 9361-9368 Published online on: 16 April 2018

Expression of tumor suppressor programmed cell death 4 in endometrioid endometrial carcinomas and clinicopathological significance

Yanping Liu, Han Sun, Hongju Mao, Meng Gao, Xiao Tan, Yue Li, Yan Li, Guy Mutangala Muloye, Lining Zhang, Xiaoyan Wang, Zengtao Wei

Pages: 9369-9376 Published online on: 17 April 2018

Inhibition of the PI3K/Akt signaling pathway reverses sorafenib‑derived chemo‑resistance in hepatocellular carcinoma

Hao Zhang, Qingqing Wang, Jun Liu, Haoqiang Cao

Pages: 9377-9384 Published online on: 18 April 2018

Predictive value of gene methylation for second recurrence following surgical treatment of first bladder recurrence of a primary upper‑tract urothelial carcinoma

Bao Guan, Yunchao Xing, Gengyan Xiong, Zhenpeng Cao, Dong Fang, Yifan Li, Yonghao Zhan, Ding Peng, Libo Liu, Xuesong Li, Liqun Zhou

Pages: 9397-9405 Published online on: 13 April 2018

Hematopoietic lineage cell‑specific protein 1 immunoreactivity indicates an increased risk of poor overall survival in patients with ovarian carcinoma

Wenting Liu, Hiroaki Kajiyama, Kiyosumi Shibata, Yoshihiro Koya, Takeshi Senga, Fumitaka Kikkawa

Pages: 9406-9412 Published online on: 13 April 2018

Screening for susceptibility genes in hereditary non‑polyposis colorectal cancer

Li Yu, Bo Yin, Kaiying Qu, Jingjing Li, Qiao Jin, Ling Liu, Chunlan Liu, Yuxing Zhu, Qi Wang, Xiaowei Peng, Jianda Zhou, Peiguo Cao, Ke Cao

Pages: 9413-9419 Published online on: 16 April 2018

Multicenter cross‑sectional screening of the BRCA gene for Chinese high hereditary risk breast cancer populations

Hongyi Wei, Minghao Wang, Jianghua Ou, Weihua Jiang, Fuguo Tian, Yuan Sheng, Hengyu Li, Hong Xu, Ruishan Zhang, Aihua Guan, Changqing  Wang, Hongchuan Jiang, Yu  Ren, Jianjun He, Jian Liu, Weiwei Huang, Ning Liao, Xiangjun Cai, Jia Ming, Rui Ling, Yan Xu, Chunyan Hu, Jianguo Zhang, Baoliang Guo, Lizhi Ouyang, Ping Shuai, Zhenzhen Liu, Ling Zhong, Ruilin Jing, Zhen Zeng, Meng Zhang, Ting Zhang, Zhaoling Xuan, Xuanni Tan, Junbin Liang, Qinwen Pan, Li Chen, Fan Zhang, Linjun Fan, Yi Zhang, Xinhua Yang, Jingbo Li, Chongjian Chen, Jun Jiang

Pages: 9420-9428 Published online on: 18 April 2018

Enhancer of zeste homolog 2 blockade by RNA interference is implicated with inhibited proliferation, invasion and promoted apoptosis in endometrial carcinoma

Juan Wang, Zhihong Ai, Jing Chen, Yincheng Teng, Jieping Zhu

Pages: 9429-9435 Published online on: 17 April 2018

Prostate cancer cell proliferation is suppressed by microRNA‑3160‑5p via targeting of F‑box and WD repeat domain containing 8

Ping Lin, Lijuan Zhu, Wenjing Sun, Zhengkai Yang, Hui Sun, Dong Li, Rongjun Cui, Xiulan Zheng, Xiaoguang Yu

Pages: 9436-9442 Published online on: 16 April 2018

Expression of metastasis‑associated lung adenocarcinoma transcript 1 long non‑coding RNA in vitro and in patients with non‑small cell lung cancer

Ling Lin, Haiyan Li, Yefei Zhu, Susu He, Hongfei Ge

Pages: 9443-9449 Published online on: 18 April 2018

Potent antitumor effect of combination therapy with sub‑optimal doses of Akt inhibitors and pomalidomide plus dexamethasone in multiple myeloma

Shiori Kinoshita, Masaki Ri, Takashi Kanamori, Sho Aoki, Takashi Yoshida, Tomoko Narita, Haruhito Totani, Asahi Ito, Shigeru Kusumoto, Takashi Ishida, Hirokazu Komatsu, Shinsuke Iida

Pages: 9450-9456 Published online on: 16 April 2018

Oldhamianoside II inhibits prostate cancer progression via regulation of EMT and the Wnt/β‑catenin signaling pathway

Kaizhi Li, Xuemei Zhan, Jingyong Sun, Tianfeng Wang, Hongyan Dong, Fanbo Jing, Dongmei Li, Yu Cao, Yali Liu, Lin Wang, Shengnan Li

Pages: 9457-9463 Published online on: 10 April 2018

MIIP gene expression is associated with radiosensitivity in human nasopharyngeal carcinoma cells

Hong‑Ping Zhou, Lu‑Xi Qian, Nan Zhang, Jia‑Jia Gu, Kai Ding, Jing Wu, Zhi‑Wei Lu, Ming‑Yu Du, Hong‑Ming Zhu, Jian‑Zhong Wu, Xia He, Li Yin

Pages: 9471-9479 Published online on: 18 April 2018

Euchromatic histone lysine methyltransferase 1 regulates cancer development in human gastric cancer by regulating E‑cadherin

Yao Yang, Jianfeng Shen, Dongyi Yan, Biao Yuan, Shun Zhang, Jing Wei, Tao Du

Pages: 9480-9486 Published online on: 16 April 2018

Regulatory interactions between long noncoding RNA LINC00968 and miR‑9‑3p in non‑small cell lung cancer: A bioinformatic analysis based on miRNA microarray, GEO and TCGA

Dong‑Yao Li, Wen‑Jie Chen, Jun Shang, Gang Chen, Shi‑Kang Li

Pages: 9487-9497 Published online on: 12 April 2018

Combined overexpression of cadherin 6, cadherin 11 and cluster of differentiation 44 is associated with lymph node metastasis and poor prognosis in oral squamous cell carcinoma

Chao Ma, Ji‑Zhi Zhao, Run‑Tai Lin, Lian Zhou, Yong‑Ning Chen, Li‑Jiang Yu, Tian‑Yin Shi, Mu Wang, Man‑Man Liu, Yao‑Ran Liu, Tao Zhang

Pages: 9498-9506 Published online on: 17 April 2018

Circulating and tumor‑infiltrating myeloid‑derived suppressor cells in cervical carcinoma patients

Liangliang Wu, Hongyu Liu, Hongchuan Guo, Qiong Wu, Songyan Yu, Yuanyuan Qin, Gang Wang, Qiyan Wu, Rong Zhang, Lingxiong Wang, Lijun Zhang, Chunxi Liu, Shunchang Jiao, Tianyi Liu

Pages: 9507-9515 Published online on: 18 April 2018
Open Access

Evaluation of efficacy and safety of minimally invasive segmentectomy in the treatment of lung cancer

Changqing Shao, Cuiling Zheng, Wanshu Yan, Yi Shen, Zhixue Zhang

Pages: 9516-9522 Published online on: 13 April 2018

Long non‑coding RNA BRAF‑regulated lncRNA 1 promotes lymph node invasion, metastasis and proliferation, and predicts poor prognosis in breast cancer

Jing Jiang, Sheng‑Hong Shi, Xu‑Jun Li, Long Sun, Qi‑Dong Ge, Chao Li, Wei Zhang

Pages: 9543-9552 Published online on: 17 April 2018

Tudor‑staphylococcal nuclease regulates the expression and biological function of alkylglycerone phosphate synthase via nuclear factor‑κB and microRNA‑127 in human glioma U87MG cells

Yongqiang Zhang, Jun Jia, Ying Li, Yan‑Ge Chen, Huan Huang, Yang Qiao, Yu Zhu

Pages: 9553-9558 Published online on: 13 April 2018
Open Access

The mechanism of miR-143 inducing apoptosis of liver carcinoma cells through regulation of the NF-κB pathway

Yi Zheng, Fan Yang, Ling Fu, Kang Liu

Pages: 9567-9571 Published online on: 13 April 2018
Open Access

Association of HMGB1, BRCA1 and P62 expression in ovarian cancer and chemotherapy sensitivity

Shouyong Li, Yanlei Wei

Pages: 9572-9576 Published online on: 13 April 2018

Enhanced anti‑melanoma efficacy of interferon α‑2b via overexpression of ING4 by enhanced Fas/FasL‑mediated apoptosis

Limin Cai, Jing Liu, Yu Wang, Hongxiao Chen, Yanli Ma, Yanhua Wang, Yongchen Wang

Pages: 9577-9583 Published online on: 18 April 2018

Exosome‑encapsulated microRNA‑223‑3p as a minimally invasive biomarker for the early detection of invasive breast cancer

Mio Yoshikawa, Hisae Iinuma, Yasuko Umemoto, Takako Yanagisawa, Akiko Matsumoto, Hiromitsu Jinno

Pages: 9584-9592 Published online on: 10 April 2018
Open Access

[Corrigendum] Clinical and biological effects of tumor associated lymphocytes in the presence or absence of chemotherapy for malignant ascites in ovarian cancer patients

Weiwei Zhang, Kejun Liu, Bin Ye, Guolin Hu, Kelei Zhao, Yazhou Ren, Weijiang Liang

Pages: 9593-9593 Published online on: 18 April 2018
Open Access

Toll‑like receptor 4 and its associated proteins as prognostic factors for HCC treated by post‑radiotherapy surgery

Zhi‑Feng Wu, Ying Wang, Ping Yang, Jia‑Zhou Hou, Jian‑Ying Zhang, Yong Hu, Zhao‑Chong Zeng

Pages: 9599-9608 Published online on: 26 April 2018
Open Access

Dysregulated genes targeted by microRNAs and metabolic pathways in bladder cancer revealed by bioinformatics methods

Lu Zhang, Cuihua Feng, Yamin Zhou, Qiong Zhou

Pages: 9617-9624 Published online on: 27 April 2018
Open Access

Screening therapeutic targets of ribavirin in hepatocellular carcinoma

Chen Xu, Liyun Luo, Yongjun Yu, Zhao Zhang, Yi Zhang, Haimei Li, Yue Cheng, Hai Qin, Xipeng Zhang, Hongmei Ma, Yuwei Li

Pages: 9625-9632 Published online on: 20 April 2018
Open Access

Single‑cell whole‑genome sequencing identifies human papillomavirus integration in cervical tumour cells prior to and following radiotherapy

Dong Yang, Weiyuan Zhang, Yang Liu, Junqing Liang, Tongqing Zhang, Yunbo Bai, Wenjing Hao, Kexin Ma, Danni Lu, Jing Chen

Pages: 9633-9640 Published online on: 25 April 2018
Open Access

Cardamonin reduces chemotherapy resistance of colon cancer cells via the TSP50/NF‑κB pathway in vitro

Sen Lu, Caizhao Lin, Xiaobin Cheng, Hanju Hua, Tao Xiang, Yu Huang, Xi Huang

Pages: 9641-9646 Published online on: 26 April 2018
Open Access

PI3K/AKT inhibition induces compensatory activation of the MET/STAT3 pathway in non‑small cell lung cancer

Chunan Bian, Zonghang Liu, Dakou Li, Lifeng Zhen

Pages: 9655-9662 Published online on: 26 April 2018
Open Access

Quercetin induced apoptosis of human oral cancer SAS cells through mitochondria and endoplasmic reticulum mediated signaling pathways

Yi‑Shih Ma, Chien‑Ning Yao, Hsin‑Chung Liu, Fu‑Shun Yu, Jen‑Jyh Lin, Kung‑Wen Lu, Ching‑Lung Liao, Fu‑Shin Chueh, Jing‑Gung Chung

Pages: 9663-9672 Published online on: 26 April 2018
Open Access

Sesquiterpene lactone 6‑O‑angeloylplenolin reverses vincristine resistance by inhibiting YB‑1 nuclear translocation in colon carcinoma cells

Changlong Li, Hezhen Wu, Yanfang Yang, Jianwen Liu, Zhenwen Chen

Pages: 9673-9680 Published online on: 27 April 2018
Open Access

SB431542 inhibited cigarette smoke extract induced invasiveness of A549 cells via the TGF‑β1/Smad2/MMP3 pathway

Ke Liao, Chen‑Wei Yong, Ke Hua

Pages: 9681-9686 Published online on: 23 April 2018
Open Access

Mitoxantrone induces apoptosis in osteosarcoma cells through regulation of the Akt/FOXO3 pathway

See‑Hyoung Park, Jongsung Lee, Mi‑Ae Kang, Kyu Yun Jang, Jung Ryul Kim

Pages: 9687-9696 Published online on: 20 April 2018
Open Access

Downregulation of COUP‑TFII inhibits glioblastoma growth via targeting MPC1

Bing Xiao, Yanghua Fan, Minhua Ye, Shigang Lv, Bin Xu, Yi Chai, Miaojin Wu, Xingen Zhu

Pages: 9697-9702 Published online on: 27 April 2018
Open Access

Overexpression of hsa‑miR‑125a‑5p enhances proliferation, migration and invasion of head and neck squamous cell carcinoma cell lines by upregulating C‑C chemokine receptor type 7

Shan Jin, Min‑Da Liu, Hong Wu, Pai Pang, Song Wang, Zhen‑Ning Li, Chang‑Fu Sun, Fa‑Yu Liu

Pages: 9703-9710 Published online on: 25 April 2018
Open Access

Hiwi overexpression does not affect proliferation, migration or apoptosis of liver cancer cells in vitro or in vivo

Hao Li, Chen‑Xi Shi, Hui Liu, Hai‑Han Zhang, Huai‑Ming Sang, Muhammad‑Djaleel Soyfoo, Jiu‑Liang Cao, Shun‑Fu Xu, Jian‑Xia Jiang

Pages: 9711-9718 Published online on: 26 April 2018
Open Access

Activation of the SphK1/ERK/p‑ERK pathway promotes autophagy in colon cancer cells

Chunyan Xu, Wenlu Zhang, Shiquan Liu, Wenhong Wu, Mengbin Qin, Jiean Huang

Pages: 9719-9724 Published online on: 26 April 2018
Open Access

Evaluation of latent membrane protein 1 and microRNA‑155 for the prognostic prediction of diffuse large B cell lymphoma

Xue Wu, Fei Wang, Yuan Li, Xiyong Wang, Ping Liu, Haijun Zhang, Zheng Ge, Xiaoping Zhang, Chong Gao, Baoan Chen

Pages: 9725-9734 Published online on: 24 April 2018
Open Access

Multi‑modality imaging features distinguish pancreatic carcinoma from mass‑forming chronic pancreatitis of the pancreatic head

Zhibing Ruan, Jun Jiao, Dingyu Min, Jinhuan Qu, Jing Li, Jing Chen, Qi Li, Chunhong Wang

Pages: 9735-9744 Published online on: 20 April 2018
Open Access

Acute pro‑B‑Cell lymphoblastic leukemia transformed from myelodysplastic syndrome with an ASXL1 missense mutation: A case report with literature review

Zhi‑Ping Guo, Yan‑Hong Tan, Jian‑Lan Li, Zhi‑Fang Xu, Xiu‑Hua Chen, Lian‑Rong Xu

Pages: 9745-9750 Published online on: 20 April 2018
Open Access

KDM3A is not associated with metastasis and prognosis of breast cancer

Juan Yao, Shutao Zheng, Baiyan Li, Xinxin Li, Wenya Liu

Pages: 9751-9756 Published online on: 25 April 2018
Open Access

Increased expression of G9A contributes to carcinogenesis and indicates poor prognosis in hepatocellular carcinoma

Jian Qin, Qingyun Li, Zhi Zeng, Ping Wu, Yanping Jiang, Tao Luo, Xiang Ji, Qiuping Zhang, Yarong Hao, Lang Chen

Pages: 9757-9765 Published online on: 25 April 2018
Open Access

Gastrointestinal metastasis of primary lung cancer: An analysis of 366 cases

Yue Hu, Noah Feit, Yanqin Huang, Wenhong Xu, Shu Zheng, Xiuzhen Li

Pages: 9766-9776 Published online on: 25 April 2018
Open Access

MicroRNA‑28‑5p inhibits the migration and invasion of gastric cancer cells by suppressing AKT phosphorylation

Fangtao Xiao, Zhenguo Cheng, Pengliang Wang, Baoheng Gong, Hanwei Huang, Yanan Xing, Funan Liu

Pages: 9777-9785 Published online on: 27 April 2018
Open Access

KIT, NRAS, BRAF and FMNL2 mutations in oral mucosal melanoma and a systematic review of the literature

Feng Chen, Qian Zhang, Yanjin Wang, Siwen Wang, Shawein Feng, Liyuan Qi, Xuefen Li, Chong Ding

Pages: 9786-9792 Published online on: 24 April 2018
Open Access

Gene expression signature for detection of gastric cancer in peripheral blood

Jianing Shi, Changming Cheng, Jun Ma, Choong‑Chin Liew, Xiaoping Geng

Pages: 9802-9810 Published online on: 25 April 2018

Exosome‑mediated gefitinib resistance in lung cancer HCC827 cells via delivery of miR‑21

Changwen Jing, Haixia Cao, Xiaobing Qin, Shaorong Yu, Jianzhong Wu, Zhuo Wang, Rong Ma, Jifeng Feng

Pages: 9811-9817 Published online on: 27 April 2018
Open Access

Comprehensive identification of microRNA arm selection preference in lung cancer: miR‑324‑5p and ‑3p serve oncogenic functions in lung cancer

Min‑Hsi Lin, You‑Zuo Chen, Mei‑Yu Lee, Ken‑Pen Weng, Hong‑Tai Chang, Shou‑Yu Yu, Bo‑Jhu Dong, Fan‑Rong Kuo, Li‑Tzu Hung, Li‑Feng Liu, Wei‑Shone Chen, Kuo‑Wang Tsai

Pages: 9818-9826 Published online on: 24 April 2018
Open Access

Expression of DNA doublestrand repair proteins in oral leukoplakia and the risk of malignant transformation

Minwen Zhu, Wei Liu, Linjun Shi, Xuan Xiao, Wenyan Wu, Lan Wu, Zengtong Zhou

Pages: 9827-9835 Published online on: 25 April 2018
Open Access

Annexin A7 expression is downregulated in late‑stage gastric cancer and is negatively correlated with the differentiation grade and apoptosis rate

Weihua Ye, Yong Li, Liqiao Fan, Qun Zhao, Hufang Yuan, Bibo Tan, Zhidong Zhang

Pages: 9836-9844 Published online on: 25 April 2018
Open Access

Resveratrol suppresses human cervical carcinoma cell proliferation and elevates apoptosis via the mitochondrial and p53 signaling pathways

Lin Li, Rong‑Li Qiu, Yu Lin, Ying Cai, Yong Bian, Yan Fan, Xiao‑Jun Gao

Pages: 9845-9851 Published online on: 25 April 2018
Open Access

Increased tumor vascularization is associated with the amount of immune competent PD‑1 positive cells in testicular germ cell tumors

Lukas Jennewein, Georg Bartsch, Kilian Gust, Hans‑Michael Kvasnicka, Axel Haferkamp, Roman Blaheta, Michel Mittelbronn, Patrick N. Harter, Jens Mani

Pages: 9852-9860 Published online on: 27 April 2018
Open Access

Suppression of GRP78 sensitizes human colorectal cancer cells to oxaliplatin by downregulation of CD24

Jingle Xi, Yufan Chen, Shangbin Huang, Fei Cui, Xinying Wang

Pages: 9861-9867 Published online on: 20 April 2018
Open Access

Silibinin induces G1 arrest, apoptosis and JNK/SAPK upregulation in SW1990 human pancreatic cancer cells

Xiaokai Zhang, Jiming Liu, Peng Zhang, Liting Dai, Zhihui Wu, Li Wang, Mingrong Cao, Jianwei Jiang

Pages: 9868-9876 Published online on: 19 April 2018
Open Access

Effects of valproic acid on the susceptibility of human glioma stem cells for TMZ and ACNU

Zhiying Li, Yun Xia, Xingyao Bu, Dongyi Yang, Yiqiang Yuan, Xiaohe Guo, Gangzhong Zhang, Zhanwei Wang, Jichao Jiao

Pages: 9877-9883 Published online on: 20 April 2018
Open Access

Expression of miR‑146a‑5p in breast cancer and its role in proliferation of breast cancer cells

Wei Gao, Jing Hua, Zhaoyang Jia, Jiping Ding, Zengwei Han, Yun Dong, Qing Lin, Yuan Yao

Pages: 9884-9888 Published online on: 26 April 2018
Open Access

Overexpression of p62 is associated with poor prognosis and aggressive phenotypes in osteosarcoma

Yao Lu, Qian Wang, Yong Zhou, Liang Sun, Bin Hu, Hanzhong Xue, Ming Li, Kun Zhang, Cheng Ren, Ning Duan, Hongliang Liu, Congming Zhang, Zhong Li, Teng Ma

Pages: 9889-9895 Published online on: 26 April 2018

Expression of serum Hsa-miR-93 in uterine cancer and its clinical significance

Shengquan Fang, Min Gao, Shilu Xiong, Qian Chen, Huifeng Zhang

Pages: 9896-9900 Published online on: 20 April 2018
Open Access

Triple primary malignancies of surface osteosarcoma of jaw, myelodysplastic syndrome and colorectal cancer as a second primary cancer detected by PET2‑[18F]‑fluoro‑2‑deoxy‑D‑glucose positron emission tomography: A case report

Nobuyuki Maruyama, Kazuhide Nishihara, Toshiyuki Nakasone, Masanao Saio, Tessho Maruyama, Iori Tedokon, Tetsuya Ohira, Fumikazu Nimura, Akira Matayoshi, Ken‑Nosuke Karube, Naoki Yoshimi, Akira Arasaki

Pages: 9901-9907 Published online on: 27 April 2018
Open Access

Identification of endothelial selectin as a potential prognostic marker in breast cancer

Wei Zhang, Zhichao Zuo, Xiangyang Huang, Junjie Liu, Guanqiao Jin, Danke Su

Pages: 9908-9916 Published online on: 25 April 2018

53BP1 inhibits the migration and regulates the chemotherapy resistance of ovarian cancer cells

Shuhui Hong, Xiaoyan Li, Ying Zhao, Qifeng Yang, Beihua Kong

Pages: 9917-9922 Published online on: 27 April 2018

Expression of UCP2 is associated with sensitivity to platinum‑based chemotherapy for ovarian serous carcinoma

Masaru Kawanishi, Takeshi Fukuda, Masahiro Shimomura, Yuta Inoue, Takuma Wada, Reiko Tasaka, Tomoyo Yasui, Toshiyuki Sumi

Pages: 9923-9928 Published online on: 27 April 2018

S100A16 up‑regulates Oct4 and Nanog expression in cancer stem‑like cells of Yumoto human cervical carcinoma cells

Nariaki Tomiyama, Ryuji Ikeda, Yukihiko Nishizawa, Shogo Masuda, Yusuke Tajitsu, Yasuo Takeda

Pages: 9929-9933 Published online on: 25 April 2018

MELK as a potential target to control cell proliferation in triple‑negative breast cancer MDA‑MB‑231 cells

Gang Li, Mei Yang, Li Zuo, Mei‑Xing Wang

Pages: 9934-9940 Published online on: 20 April 2018

Quantitative proteomic analysis of the miR‑148a‑associated mechanisms of metastasis in non‑small cell lung cancer

Dandan Chu, Jing Li, Hechun Lin, Xiao Zhang, Hongyu Pan, Lei Liu, Tao Yu, Mingxia Yan, Ming Yao

Pages: 9941-9952 Published online on: 26 April 2018

Role of hepcidin and iron metabolism in the onset of prostate cancer

Bin Zhao, Ruiqian Li, Gang Cheng, Zhiyao Li, Zhiping Zhang, Jun Li, Guoying Zhang, Chengwei Bi, Chen Hu, Libo Yang, Yonghong Lei, Qilin Wang

Pages: 9953-9958 Published online on: 20 April 2018

Differences between epithelial and mesenchymal human tongue cancer cell lines in experimental metastasis

Wei‑Xin Cai, Ru Qing Yu, Li Ma, Hong Zhang Huang, Li Wu Zheng, Roger Zwahlen

Pages: 9959-9964 Published online on: 26 April 2018

Gene microarray analysis of the circular RNAs expression profile in human gastric cancer

Yonghua Shen, Juanjuan Zhang, Ziyi Fu, Bin Zhang, Min Chen, Xiufeng Ling, Xiaoping Zou

Pages: 9965-9972 Published online on: 26 April 2018

Loss of opioid binding protein/cell adhesion molecule‑like gene expression in gastric cancer

Ning Zhang, Jide Xu, Yuhong Wang, Xuhua Heng, Liteng Yang, Xiangbin Xing

Pages: 9973-9977 Published online on: 24 April 2018

Mps1 is associated with the BRAFV600E mutation but does not rely on the classic RAS/RAF/MEK/ERK signaling pathway in thyroid carcinoma

Yike Li, Yanyan Zhang, Shuaishuai Xiao, Pengzhou Kong, Caixia Cheng, Ruyi Shi, Fang Wang, Ling Zhang, Juan Wang, Zhiwu Jia, Shuai Wu, Yun Liu, Jiansheng Guo, Xiaolong Cheng, Yongping Cui, Jing Liu

Pages: 9978-9986 Published online on: 24 April 2018

Retinoic acid‑metabolizing enzyme cytochrome P450 26A1 promotes skin carcinogenesis induced by 7,12‑dimethylbenz[a]anthracene

Makoto Osanai, Akira Takasawa, Kumi Takasawa, Masaki Murata, Norimasa Sawada

Pages: 9987-9993 Published online on: 27 April 2018

Systematic prediction of target genes and pathways in cervical cancer from microRNA expression data

Rui Chen, Yong‑Hua Shi, Hong Zhang, Jian‑Yun Hu, Yi Luo

Pages: 9994-10000 Published online on: 25 April 2018

Effects of microRNA‑20a on the proliferation, migration and apoptosis of multiple myeloma via the PTEN/PI3K/AKT signaling pathway

Yanxia Jiang, Hong Chang, Guoan Chen

Pages: 10001-10007 Published online on: 23 April 2018

Clinical significance of androgen receptor expression in triple negative breast cancer‑an immunohistochemistry study

Ya‑Xuan Liu, Ke‑Jing Zhang, Li‑Li Tang

Pages: 10008-10016 Published online on: 20 April 2018

Comparative analysis of the surgical treatment results for multiple myeloma bone disease of the spine and the long bone/soft tissue

Jiangtao Shen, Xinru Du, Lingxiu Zhao, Hui Luo, Ziyu Xu

Pages: 10017-10025 Published online on: 24 April 2018

Effect of CXCR4 silencing with shRNA on MAPK signaling in ovarian cancer

Xiuli Wang, Hongying Wang, Xia Wei, Aixia Wang, Lina Wen, Li Wang, Qun Huang

Pages: 10026-10030 Published online on: 20 April 2018

Estrogen receptor‑α36‑mediated rapid estrogen signaling regulates 78 kDa glucose‑regulated protein expression in gastric carcinoma cells

Zhengqi Fu, Xuming Wang, Zhaoyi Wang, Lijiang Liu

Pages: 10031-10036 Published online on: 19 April 2018

Mesenchymal stem cells confer resistance to doxorubicin‑induced cardiac senescence by inhibiting microRNA‑34a

Wenzheng Xia, Meng Hou

Pages: 10037-10046 Published online on: 23 April 2018

Long non‑coding RNA ZNF674‑1 acts as a cancer suppressor in nasopharyngeal carcinoma

Guo‑Hui Nie, Zhao Li, Hong‑Fang Duan, Liang Luo, Hong‑Yi Hu, Xiao‑Fan Chen, Wei Zhang

Pages: 10047-10054 Published online on: 19 April 2018

Cytotoxic activity of Shp2 inhibitor fumosorinone in human cancer cells

Chuan Chen, Tongdan Xue, Peng Fan, Linlin Meng, Jingjing Wei, Duqiang Luo

Pages: 10055-10062 Published online on: 27 April 2018

miR‑197 is downregulated in cervical carcinogenesis and suppresses cell proliferation and invasion through targeting forkhead box M1

Qiyan Hu, Ke Du, Xiaogang Mao, Siqing Ning

Pages: 10063-10069 Published online on: 25 April 2018

Solanine reverses multidrug resistance in human myelogenous leukemia K562/ADM cells by downregulating MRP1 expression

Ying‑Jie Yi, Xiu‑Hong Jia, Cong Zhu, Jian‑Yong Wang, Jie‑Ru Chen, Hong Wang, You‑Jie Li

Pages: 10070-10076 Published online on: 25 April 2018

MicroRNA‑216b regulated proliferation and invasion of non‑small cell lung cancer by targeting SOX9

Sida Liu, Han Dong, Hui Dai, Danwei Liu, Zhihao Wang

Pages: 10077-10083 Published online on: 25 April 2018

Acriflavine enhances the antitumor activity of the chemotherapeutic drug 5‑fluorouracil in colorectal cancer cells

Parisa Zargar, Esmaeel Ghani, Farideh Jalali Mashayekhi, Amin Ramezani, Ebrahim Eftekhar

Pages: 10084-10090 Published online on: 25 April 2018

Safety and feasibility of single‑port laparoscopic multivisceral resection for locally advanced left colon cancer

Mitsuyoshi Tei, Masahisa Otsuka, Yozo Suzuki, Kentaro Kishi, Masahiro Tanemura, Hiroki Akamatsu

Pages: 10091-10097 Published online on: 26 April 2018
Journal Cover

June-2018
Volume 15 Issue 6

Print ISSN: 1792-1074
Online ISSN: 1792-1082

Sign up for eToc alerts

Recommend to Library

Full Size Image